Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Landbouwregeling

Bijzondere btw-regeling voor de landbouwondernemers

 • Voor welke belastingplichtigen is de bijzondere landbouwregeling bedoeld?

  De bijzondere landbouwregeling is van toepassing op de belastingplichtige landbouwondernemer die de volgende activiteiten uitoefent:

  • algemene landbouw, groenteteelt, fruitteelt, bloementeelt, sierplantenteelt, champignonteelt, teelt van zaai- en pootgoed, druiventeelt
  • veeteelt, pluimveeteelt, konijnenteelt, bijenteelt
  • boomkweek
  • bosbouw

  De ondernemer moet de goederen hebben voortgebracht of gekweekt en moet ze leveren

  • ofwel in de staat waarin ze zijn voortgebracht of geoogst,
  • ofwel na ze onderworpen te hebben aan een primaire verwerking die normaal bij de landbouwbedrijven behoort.

  De btw-eenheden (in de zin van artikel 4, § 2 van het Btw-Wetboek) en ondernemingen in de vorm van een handelsvennootschap kunnen geen gebruik maken van de bijzondere landbouwregeling. De regeling is alleen voorbehouden aan zelfstandige landbouwers en de vereniging van zelfstandige landbouwers, zonder rechtspersoonlijkheid.

  De landbouwondernemer is niet verplicht om de bijzondere landbouwregeling toe te passen en kan opteren:

  • voor de normale belastingregeling met indiening van maand- of kwartaalaangiften
  • of, eventueel, voor de vrijstellingsregeling.
 • Waaruit bestaat de bijzondere landbouwregeling?

  De landbouwondernemer is vrijgesteld van de meeste verplichtingen die hij in de normale regeling wel zou hebben (met uitzondering van de intracommunautaire verrichtingen):

  • hij moet geen facturen uitreiken.
  • hij moet de btw niet aan de overheid doorstorten.
  • hij moet geen periodieke aangiften invullen.

  Hij mag de door haar leveranciers in rekening gebracht btw niet aftrekken maar hij krijgt die btw terugbetaald in de vorm van forfaitaire compensaties die zijn belastingplichtige klanten verplicht zijn hem te betalen.

  Zijn klanten reiken een aankoopborderel uit waarop de prijs en het bedrag van de forfaitaire compensatie worden vermeld (2% van de prijs voor de leveringen van hout of 6% van de prijs voor de levering van andere goederen en diensten).

 • Welke verrichtingen worden door de bijzondere landbouwregeling beoogd?

  • Levering van goederen die door de landbouwer werden voortgebracht of gekweekt of van dieren die hij heeft geteeld.
  • Diensten verstrekt ter uitvoering van overeenkomsten van contractteelt of contractmesterij.
  • Onderlinge landbouwhulp.
  • Levering van bedrijfsmiddelen en goederen die in het bedrijf werden gebruikt.
  • Vergoeding betaald door een varkensmestbedrijf aan landbouwers voor het storten van bedrijfsmest op gronden van deze laatsten.
  • Vergoeding betaald door een veiling aan een landbouwer voor het ophalen van bedorven of beschadigd fruit dat zal verspreid worden op de velden van deze landbouwer.
  • Tijdelijke overdracht van een melkquotum.
 • In welk geval verliest men het voordeel van de bijzondere landbouwregeling?

  Als de landbouwer handelingen verricht die van de bijzondere landbouwregeling zijn uitgesloten (bv. : het verhuren van gastenkamers), verliest hij in principe het voordeel van de landbouwregeling voor het gedeelte van zijn activiteit van landbouwonderneming.

  In dat geval moet hij voor al zijn activiteiten de normale btw-regeling toepassen (landbouwactiviteit en andere activiteiten).

 • Mag de bijzondere landbouwregeling met een andere regeling worden gecombineerd?

  Als de landbouwer een tweede activiteitensector opstart die niet onder de bijzondere landbouwregeling kan vallen, is het, onder zeer strenge voorwaarden en in welbepaalde omstandigheden, mogelijk om gelijktijdig een tweede belastingregeling toe te passen (verschillend van de bijzondere landbouwregeling).

  De landbouwer wordt dan geacht zijn bedrijvigheid uit te oefenen in twee onderscheiden sectoren die elk hun eigen btw-regeling hebben:

  • een sector voor de landbouwactiviteit die aan de bijzondere landbouwregeling onderworpen is,
  • en een tweede activiteitensector voor het geheel van de handelingen die van de bijzondere landbouwregeling uitgesloten zijn en die aan een eigen belastingregeling onderworpen is (normale, forfaitaire of vrijstellingsregeling).
 • Welke verplichtingen moet de begunstigde van de bijzondere landbouwregeling naleven?

  • Indienen van aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van activiteit.
  • Vóór 31 maart van elk jaar een lijst indienen van zijn klanten btw-belastingplichtigen (elektronisch of op papier).
  • Een boek voor uitgaande facturen bijhouden indien hij facturen uitreikt (de aankoopborderellen moeten niet in het factuurboek worden ingeschreven).
  • Een register bijhouden voor de facturen en documenten die vaststellen dat hij de belasting verschuldigd is.
  • Een bijzondere btw-aangifte indienen, uiterlijk de 20e dag van de maand die volgt op het kalenderkwartaal waarin hij de btw verschuldigd is (handelingen met belastingplichtigen die niet in België zijn gevestigd of werk in onroerende staat).
  • Zijn BE-identificatienummer meedelen aan zijn klanten en leveranciers.
  • Voor de intracommunautaire verrichtingen (intracommunautaire verwervingen van goederen), mag hij zijn BE-identificatienummer aan zijn leveranciers slechts meedelen indien hij vooraf aangifte heeft gedaan van het overschrijden van de drempel of indien hij de optie heeft uitgeoefend om zijn intracommunautaire verwervingen aan de belasting te onderwerpen (van zodra hij zijn BE-identificatienummer aan zijn leverancier meedeelt, wordt hij geacht deze optie te hebben uitgeoefend).
  • Aangifte doen van het overschrijden van de drempel van 11.200 euro bij het controlekantoor waaronder hij ressorteert en dit voorafgaandelijk aan de eerste intracommunautaire verwerving (andere dan nieuwe vervoermiddelen en accijnsgoederen) ten gevolge waarvan de drempel wordt overschreden.
  • Eventueel een register van niet-overbrengingen bijhouden.
  • Eventueel een opgave van zijn intracommunautaire handelingen indienen (elektronisch of op papier).