Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Regeling van belastingheffing over de marge

Bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge

 • Tot welke belastingplichtigen richt de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge zich?

  Deze regeling richt zich tot:

  • de belastingplichtige onderneming die voor eigen rekening optreedt, of
  • de belastingplichtige onderneming die als commissionair handelt in de zin van artikel 13 van het Btw-Wetboek
  • en die:
   • ofwel goederen bedoeld in de regeling over de winstmarge (zie hieronder), aankoopt met het oog op wederverkoop
   • ofwel de goederen bedoeld in de regeling over de winstmarge (zie hieronder), bestemt voor bedrijfsdoeleinden met het oog op wederverkoop
   • ofwel aan verminderd tarief kunstvoorwerpen, verzamelobjecten of antiquiteiten, invoert met het oog op wederverkoop. 

  Deze regeling is optioneel. Voor elke handeling die onder de regeling van de winstmarge valt, kan de belastingplichtige wederverkoper de normale regeling toepassen.

 • Wat houdt de regeling van de belastingheffing over de winstmarge in?

  De belastbare basis bestaat uit de winstmarge gerealiseerd door de belastingplichtige wederverkoper, verminderd met het bedrag van de btw op de winstmarge zelf.  

  De marge is gelijk aan het verschil tussen de door de belastingplichtige wederverkoper voor het goed gevraagde verkoopprijs en de aankoopprijs die hij betaald heeft aan zijn leverancier. 

  De belastingplichtige wederverkoper mag de voor de bedoelde goederen verschuldigde of betaalde btw niet in mindering brengen van de verschuldigde belasting. 

  De belastingplichtige wederverkoper mag de belasting over de levering van goederen waarop hij de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge toepast niet afzonderlijk vermelden op de factuur die hij uitreikt, op ieder als zodanig geldend stuk, of op ieder verbeterd stuk. 

  Op de factuur of op het als zodanig geldend stuk dat hij uitreikt moet de belastingplichtige wederverkoper de volgende vermelding aanbrengen: “Levering onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge. Btw niet aftrekbaar.”. 

  Zelfs als de koper een belastingplichtige is met recht op aftrek mag hij de voor de aankoop van de gebruikte goederen in kwestie verschuldigde of betaalde btw niet aftrekken van de belasting die hij verschuldigd is.

 • Welke goederen komen in aanmerking voor de regeling van de belastingheffing over de winstmarge?

  • Gebruikte goederen: lichamelijke roerende goederen die in aanmerking komen om al dan niet na herstelling opnieuw gebruikt te worden
  • Tweedehands voertuigen in aanmerking komend om al dan niet na herstelling opnieuw gebruikt te worden:
   • personenauto’s, motorfietsen en andere van een motor voorziene landvoertuigen, en hun aanhangwagens (bv. een caravan)
   • jachten en plezierboten
   • vliegtuigen, watervliegtuigen, hefschroefvliegtuigen (helikopters) en andere dergelijke luchtvaartuigen, zweefvliegtuigen
  • Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
 • Welke goederen zijn uitgesloten van de regeling van de belastingheffing over de winstmarge?

  • Nieuwe goederen.
  • Edele metalen, edelstenen en parels.
  • Gerenoveerde goederen.
  • Goederen die, voor hun wederverkoop, een zodanige be- of verwerking hebben ondergaan dat er geen identificatie meer mogelijk is tussen het voorwerp in de staat van aankoop en in de staat van verkoop.
  • Goederen die verbruikt worden bij een eerste gebruik.
  • Goederen die niet in aanmerking komen om opnieuw in dezelfde staat gebruikt te worden (doeken, touwen, koorden en touwwerk in de vorm van afval en goederen buiten gebruik …).
 • Welke handelingen zijn bedoeld in de regeling van de belastingheffing over de winstmarge?

  Deze regeling is van toepassing op de leveringen door een belastingplichtige wederverkoper van tweedehands goederen (tweedehandse motorvoertuigen inbegrepen), van kunstvoorwerpen, van voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten. Deze goederen moeten hem geleverd zijn:

  • binnen de Europese Gemeenschap
  • door een leverancier die geen enkel beroep heeft kunnen doen op vrijstelling of teruggaaf van de belasting:
   • hetzij bij de aankoop van deze goederen
   • hetzij bij de intracommunautaire verwerving van deze goederen
   • hetzij bij de invoer van deze goederen 

  Bovendien moet deze leverancier: 

  • ofwel een niet belastingplichtige persoon zijn (bijvoorbeeld: een particulier, een niet belastingplichtige rechtspersoon)
  • ofwel een andere belastingplichtige zijn zonder recht op aftrek
   • of wanneer de levering van het goed door deze andere belastingplichtige valt onder de vrijstellingsregeling krachtens artikel 56, § 2, van het Btw-Wetboek en betrekking heeft op een bedrijfsmiddel
  • ofwel een andere belastingplichtige wederverkoper zijn, voor zover de levering van het goed door deze andere belastingplichtige wederverkoper onderworpen is geweest aan de regeling over de winstmarge
 • Welke verplichtingen moet de genieter van de regeling over de winstmarge naleven?

  De belastingplichtige wederverkoper moet: 

  • aan zijn leverancier een aankoopborderel afleveren van de bedoelde goederen  behalve als de leverancier zelf ertoe gehouden is een factuur of een als zodanig geldend stuk af te leveren.
  • door alle middelen van het gemene recht, met uitzondering van de eed, bewijzen dat zijn leverancier één van de hierboven vermelde personen is en dat hij geen enkel recht heeft kunnen doen gelden op vrijstelling of teruggaaf van de bij de aankoop vereffende belasting, de intracommunautaire verwerving of de invoer van het gebruikte goed dat hij wederverkoopt aan de belastingplichtige wederverkoper.
  • een aankoopregister van de bedoelde goederen bijhouden.
  • een vergelijkingsregister bijhouden.
  • de goederen die hij aankoopt individualiseren.
  • afzonderlijke boekhouding bijhouden voor de verkopen van goederen onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge of, als hij geen boekhouding bijhoudt, deze handelingen inschrijven in afzonderlijke kolommen in het boek voor uitgaande facturen en in het dagboek van ontvangsten. 

  De belastingplichtige wederverkoper mag de belasting over de levering van goederen waarop hij de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge toepast niet afzonderlijk vermelden op de factuur die hij uitreikt, op ieder als zodanig geldend stuk, of op ieder verbeterd stuk. 

  Op de factuur of op het als zodanig geldend stuk dat hij uitreikt moet de belastingplichtige wederverkoper de volgende vermelding aanbrengen : “Levering onderworpen aan de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge. Btw niet aftrekbaar.”