Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Controle

Btw-controle

 • Wat zijn de controletermijnen voor btw?

  De administratie beschikt over de volgende termijnen om een btw-controle uit te voeren (artikel 81 bis van het Btw-Wetboek):

  • 3 jaar (algemene termijn)
  • 4 jaar bij laattijdig of niet ingediende aangiften
  • 7 jaar als informatie van een andere lidstaat, bewijskrachtige gegevens of een rechtsvordering aantonen dat:
   • belastbare handelingen niet werden aangegeven in België, of
   • handelingen ten onrechte werden vrijgesteld, of
   • onrechtmatige belastingaftrekken werden toegepast
  • 10 jaar in geval van belastingontduiking

  De termijn begint te lopen op 31 december van het jaar waarin de btw opeisbaar is geworden

  Voorbeeld: btw opeisbaar op 10 februari 2020. De administratie kan deze btw rechtmatig invorderen tot en met 31 december 2023 (gewone termijn van drie jaar).

 • Heeft een btw-controle-ambtenaar vrije toegang tot om het even welke ruimte?

  Het bezoekrecht voor een btw-controle-ambtenaar is onderworpen aan specifieke regels (artikel 63, Btw-Wetboek).

  Iedere persoon die een economische activiteit uitoefent moet aan de btw-controle-ambtenaren de vrije toegang verlenen tot de ruimten waar hij zijn economische activiteit uitoefent (kantoor, fabriek, werkplaats, garage, schildersatelier, ... ).

  Het bezoekrecht mag worden uitgeoefend: 

  • op elk tijdstip (behalve voor bewoonde lokalen)
  • zonder voorafgaande verwittiging

  De btw-controle-ambtenaren moeten u op verzoek hun aanstellingsbewijs tonen.

  In de mate dat er een economische activiteit wordt uitgeoefend (of vermoed wordt te worden uitgeoefend) heeft de controle-ambtenaar eveneens het recht de bewoonde lokalen te betreden (dat wil zeggen ruimten die uitsluitend als woonruimten worden benut).

  De toegang tot de bewoonde lokalen kan maar

  • tussen 5 u ’s morgens en 9 u ’s avonds
  • uitsluitend met de machtiging van een politierechter
 • Mag een btw-controle-ambtenaar de boeken en boekhoudkundige stukken meenemen naar het kantoor?

  Ja. Een btw-controle-ambtenaar mag de boeken en de boekhoudkundige stukken die nuttig zijn voor de vaststelling van een belasting of een boete (voor de gecontroleerde belastingplichtige of een derde) meenemen naar het kantoor (artikel 61, § 2, van het Btw-Wetboek).

  Voor de boeken, facturen en andere documenten die in elektronische vorm bewaard worden, heeft de btw-controle-ambtenaar recht op toegang tot de documenten en heeft hij het recht ze te downloaden en er kopieën van te vragen onder de vorm die hij wenst.

  Het recht om stukken mee te nemen, geldt niet voor de boeken die niet zijn afgesloten.

  De controlerende ambtenaar moet een ontvangstbewijs overhandigen dat de meegenomen boeken, stukken en kopieën oplijst.

  In de wetgeving is geen termijn voorzien voor de teruggave van de boeken.

 • Mag een btw-controle-ambtenaar de uittreksels van een bankrekening inkijken?

  Een btw-controle-ambtenaar mag de uittreksels van een financiële rekening inkijken overeenkomstig de artikels 61, 62 en 62bis van het Btw-Wetboek.

  Met een bijzondere machtiging van de door de Minister van Financiën daartoe aangewezen ambtenaar heeft de controle-ambtenaar het recht om de financiële instelling te verzoeken hem de nodige gegevens voor te leggen.

 • Welke inlichtingen mogen worden gevraagd?

  Een btw-controle-ambtenaar mag aan om het even wie inlichtingen vragen die hem toelaten de juiste heffing van de btw te controleren. Die inlichtingen kunnen gaan over de ondervraagde persoon of over een derde.

  Iedereen moet de gevraagde inlichtingen verschaffen.

  De inlichtingen kunnen mondeling of schriftelijk worden verschaft.

  De btw-controle-ambtenaar moet zich in principe naar de zetel van de onderneming begeven. Hij mag wel de betrokken persoon uitnodigen op zijn kantoor, maar hij mag niet eisen dat de boeken of stukken op het controlekantoor worden voorgelegd.

  Een btw-controle-ambtenaar is buiten het uitoefenen van zijn ambt verplicht tot de meest volstrekte geheimhouding over alle informatie die hij tijdens zijn opdracht heeft verzameld (artikel 93bis van het Btw-Wetboek).