Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Diensten

Ik lever diensten aan niet btw-plichtige klanten

 • Wat verandert er voor mij als ik buiten België diensten lever aan niet btw-plichtige klanten?

  Als u sinds 1 juli 2021 niet in België gelokaliseerde diensten levert, aan niet btw-plichtige particulieren en u de btw moet betalen in een andere lidstaat van de EU, kunt u de btw op een vereenvoudigde wijze aangeven via het éénloketsysteem OSS – Unieregeling.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om gebruik te maken van de vereenvoudigingsregeling ‘Unieregeling’ van OSS?

  U kunt gebruik maken van de ‘Unieregeling’ als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Uw klant is een niet btw-plichtige particulier (hij kan ook een btw-plichtige of een niet btw-plichtige rechtspersoon zijn die u geen btw-identificatienummer heeft meegedeeld omdat hij onder een bijzondere regeling voor niet btw-plichtigen valt).

  • U bent niet gevestigd in de lidstaat waar de dienst is gelokaliseerd.

  U moet zich dus registreren in de Unieregeling om een aangifte te kunnen indienen via het éénloketsysteem OSS.

   Meer informatie over de registratie in het éénloketsysteem OSS – Unieregeling) (PDF, 1.2 MB)

 • Welke diensten worden beoogd door de Unieregeling?

  De volgende diensten kunnen genieten van de Unieregeling:

  • De diensten die al vanaf 1 januari 2015 konden genieten van de vereenvoudigingsregeling van het mini-één-loket (MOSS – Unieregeling). Het gaat om de telecommunicatiediensten, de radio- en televisieomroepdiensten of de elektronische diensten die gelokaliseerd zijn op de plaats waar de afnemer van de dienst is gevestigd.
  • De diensten die gewoonlijk niet worden verleend op de plaats waar de hoofdzetel van uw onderneming zich bevindt, met andere woorden: m.a.w.:
   • de diensten die verband houden met een onroerend goed, gelokaliseerd op de plaats waar dat onroerend goed zich bevindt, zoals werkzaamheden in onroerende goederen
   • de diensten voor personenvervoer, gelokaliseerd op de plaats waar het vervoer wordt uitgevoerd, in verhouding met  de afgelegde afstanden
   • de diensten voor goederenvervoer, andere dan het intracommunautair vervoer van goederen, gelokaliseerd op de plaats waar het vervoer wordt uitgevoerd, in verhouding met de afgelegde afstanden
   • de diensten voor intracommunautair goederenvervoer, gelokaliseerd op de plaats van het vertrek van het vervoer
   • de diensten die verband houden met culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, amusements- of soortgelijke activiteiten, zoals beurzen en tentoonstellingen. Inclusief de diensten van de organisatoren van zulke activiteiten (recht van toegang) en de met die activiteiten samenhangende diensten, die worden gelokaliseerd op de plaats waar die activiteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd
   • de met het vervoer samenhangende diensten, zoals het laden, het lossen, het behandelen en soortgelijke activiteiten, die worden gelokaliseerd op de plaats waar die diensten materieel worden geleverd
   • de expertises en werkzaamheden voor lichamelijke roerende goederen, die worden gelokaliseerd op de plaats waar die diensten materieel worden geleverd
   • de restaurant- en cateringdiensten (met uitzondering van die die materieel worden geleverd aan boord van een schip, vliegtuig of trein tijdens het in de Gemeenschap uitgevoerde  gedeelte van een passagiersvervoer), die worden gelokaliseerd op de plaats waar die diensten materieel worden geleverd  
   • de restaurant- en cateringdiensten, die materieel worden geleverd aan boord van een schip, vliegtuig of trein, tijdens het in de Gemeenschap uitgevoerde gedeelte van het vervoer, die worden gelokaliseerd op de plaats van vertrek van het passagiersvervoer
   • de verhuurdiensten op korte termijn van een vervoermiddel, die worden gelokaliseerd op de plaats waar het vervoermiddel daadwerkelijk aan de ontvanger wordt aangeboden
   • de verhuurdiensten, anders dan op korte termijn, van een vervoermiddel (uitgezonderd een pleziervaartuig ), die worden gelokaliseerd op de plaats waar de ontvanger is gevestigd of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats heeft
   • de diensten verleend door een tussenpersoon die handelt in naam en voor rekening van een ander, die gelokaliseerd worden op de plaats waar de hoofdactiviteit wordt uitgevoerd.
 • Met welke diensten moet ik rekening houden bij de berekening van de omzetcijfer van 10.000 euro?

  Als uw omzetcijfer van uw elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten de drempel van10.000 euro per jaar niet overschrijdt, blijven die diensten gelokaliseerd in België op de hoofdzetel van uw onderneming  en zal u Belgische btw aanrekenen aan uw klanten. U kunt ook kiezen voor een belastingheffing  in de lidstaat waar uw klant is gevestigd.

  Als u ook intracommunautaire afstandsverkopen verricht, moeten die worden opgenomen  bij uw ‘elektronische’ diensten voor de berekening van de drempel.

  Daartegenover staat dat die drempel van 10.000 euro per jaar niet van toepassing is op andere diensten. Als u bijvoorbeeld aan particuliere klanten tickets verkoopt voor voorstellingen  in Frankrijk, Nederland en Duitsland, zal die dienst steeds worden gelokaliseerd op de plaats van de uitvoering. Ongeacht het jaarlijkse omzetcijfer dat u zult realiseren voor dat soort activiteiten.

 • Waaruit bestaat een aangifte OSS – Unieregeling?

  Aan te geven diensten

  U dient elk kwartaal een aangifte ‘OSS - Unieregeling’ in, waarin u voor elk van de betrokken lidstaten de verschuldigde btw opneemt voor de diensten die u hebt geleverd.

  De diensten die u in België levert moeten daarentegen altijd worden opgenomen in uw periodieke aangifte.

  Aftrek & teruggaaf van btw

  U kunt geen voorbelasting aftrekken via die aangifte ‘OSS – Unieregeling’.

  Als u niet geïdentificeerd bent in de lidstaat van verbruik, zult u de btw kunnen terugvorderen  via het systeem VAT Refund.

  Als u geïdentificeerd bent in de lidstaat van verbruik, zal de aftrek gebeuren via de periodieke aangifte die u indient in die lidstaat.

  Voorbeeld

  U bent gevestigd in België en u voert voor particuliere klanten bouwwerkzaamheden uit in gebouwen gelegen in België, Frankrijk en  het Groothertogdom Luxemburg.

  Die diensten zijn geleverd op de plaats waar het gebouw is gelegen, met andere woorden en naargelang het geval, in België, Frankrijk of het Groothertogdom Luxemburg.

  U kunt zich inschrijven in de regeling van het éénloketsysteem OSS 'Unieregeling'. U zult worden vrijgesteld om zich voor de btw te laten identificeren in Frankrijk en in het Groothertogdom Luxemburg. U doet aangifte van  de Franse en de Luxemburgse btw en u betaalt betalen via de aangifte ‘OSS – Unieregeling’ in België.

  Uw bouwwerkzaamheden uitgevoerd in België, zal u in uw gebruikelijke, Belgische periodieke aangifte opnemen.

  U bent dus niet verplicht om het éénloketsysteem OSS - Unieregeling te gebruiken.

 • Ik wens het éénloketsysteem OSS niet te gebruiken of ik voldoe niet aan de voorwaarden

  U moet zich voor de btw laten identificeren in alle lidstaten waar uw diensten geleverd zijn en u rekent uw klanten de btw aan die in de verschillende lidstaten van toepassing is.

  Neem hiervoor contact op met de bevoegde overheidsdienst van de betrokken lidstaten.