Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Brexit en btw

De verandering van status van het Verenigd Koninkrijk van lidstaat van de Europese Unie (*) naar derde land heeft voor uw onderneming als belangrijkste gevolg dat het vrije verkeer van goederen, waarvoor er geen douane- of fiscale formaliteiten nodig zijn, niet meer van toepassing zal zijn. Die formaliteiten worden dus van kracht.

(*) zie evenwel de bijzondere status van Noord-Ierland.

Voor de btw-reglementering heeft die verandering van status de volgende impact voor uw onderneming:

 • Uw verkopen van goederen aan klanten in het Verenigd Koninkrijk zijn geen intracommunautaire leveringen meer, maar worden uitvoeren, meestal vrijgesteld van btw volgens artikel 39, §§ 1 en 2, van het Btw-Wetboek. 
 • Uw aankopen van goederen bij leveranciers in het Verenigd Koninkrijk zijn geen intracommunautaire verwervingen meer, maar worden invoeren.

Inwerkingtreding

De Brexit heeft plaatsgevonden op 31 januari 2020.

Impact van de Brexit inzake btw

 • Impact op de goederen

  Uitvoer (*)

  In het kort:

  De verschillen met het intracommunautaire systeem dat van toepassing is tussen 2 Lidstaten: in de relatie tussen een Lidstaat en het VK

  • is er geen sprake meer van een intracommunautaire levering, maar van een uitvoer
  • verandert de wettelijke basis: artikel 39bis van het Btw-Wetboek wordt artikel 39, § 1 of 2, van het Btw-Wetboek
  • u moet het btw-nummer van uw klanten in het Verenigd Koninkrijk niet meer vermelden op uw factuur
  • u moet geen intracommunautaire opgave meer indienen voor uw verkopen naar het VK
  • u moet de verkopen van goederen aan uw klanten in het Verenigd Koninkrijk opnemen in rooster 47 van uw btw-aangifte in plaats van in rooster 46

  Meer informatie over de impact van de Brexit op de btw-behandeling van de leveringen van goederen van België naar het Verenigd Koninkrijk

  Invoer (*)

  In het kort:

  De verschillen met het verleden zijn:

  • we spreken niet meer van een intracommunautaire verwerving, maar van een invoer
  • de btw bij aankomst blijft verschuldigd, maar moet in principe aan de douane betaald worden
  • u moet uw aankopen van goederen van leveranciers in het Verenigd Koninkrijk niet meer opnemen in rooster 86 van uw btw-aangifte, maar wel in rooster 87 als u beschikt over een vergunning ET 14.000, en de bijhorende btw niet meer in rooster 55, maar wel in rooster 56 of 57 als u beschikt over een vergunning ET 14.000.

  Meer informatie over de impact van de Brexit op de btw-behandeling van de leveringen van goederen van het Verenigd Koninkrijk naar België

  (*) zie evenwel de bijzondere status van Noord-Ierland.

 • Impact op de diensten

  Voor de meeste diensten in een B2B (business tot business)-omgeving verandert er niets. De plaats waar de dienst wordt verondersteld plaats te hebben gevonden, blijft dezelfde.

  Concreet:

  • Verenigd Koninkrijk -> België: de Belgische btw over de dienst blijft verschuldigd. U moet hem betalen via uw periodieke btw-aangiften.

   U moet uw aankopen van diensten bij dienstverrichters uit het Verenigd Koninkrijk niet meer opnemen in rooster 88, maar in rooster 87 van uw periodieke aangifte en de betreffende btw moet niet meer opgenomen worden in rooster 55, maar wel in rooster 56.
    
  • België -> Verenigd Koninkrijk: uw onderneming moet geen Belgische btw aanrekenen. De vermelding ‘btw verlegd’ moet u niet meer opnemen op de factuur.

   U moet uw diensten verstrekt aan afnemers uit het Verenigd Koninkrijk niet meer opnemen in rooster 44, maar in rooster 47 van uw periodieke aangifte.

   Diensten aan afnemers uit het Verenigd Koninkrijk moet u niet meer in de intracommunautaire opgave opnemen.

  Meer informatie over transport van goederen.
   
  Meer informatie over ‘intellectuele of immateriële’ diensten.

 • Impact op financiële handelingen en handelingen inzake verzekeringen

  De Brexit zal een impact hebben op het recht op aftrek voor belastingplichtigen in België die financiële of verzekeringshandelingen verrichten, zoals bedoeld in artikel 44, § 3, 4° tot 10° van het Btw-Wetboek, en voor de daarmee samenhangende diensten als makelaar of mandataris (banken, verzekeraars, financiële instellingen).

  Als de medecontractant in het Verenigd Koninkrijk gevestigd is, zal hij beschouwd worden als gevestigd buiten de EU en die belastingplichtigen kunnen de voorbelasting over die handelingen in aftrek brengen volgens artikel 45, § 1, 4° en 5°, van het Btw-Wetboek. 

 • Impact op het indienen van intracommunautaire opgaven

  Elke Belgische onderneming die in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 intracommunautair handelt met belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk, moet die handelingen opnemen in zijn opgave(n) van de intracommunautaire handelingen. Deze verplichting blijft, ondanks het feit dat de Europese toepassing VIES on the WEB vanaf 1 januari 2021 (einde overgangsperiode) niet langer zal toelaten om de bedoelde gegevens na te kijken en te valideren (*). De intracommunautaire opgave van het 4de kwartaal 2020/december 2020 met daarin de laatste handelingen met het Verenigd Koninkrijk moet uiterlijk op 20 januari 2021 worden ingediend.

  U moet de btw-nummers van uw intracommunautaire partners valideren. Deze validatie kan op het moment van de verkoop en uiterlijk tot 31 december 2020.

  U moet de bewijzen van die validaties bewaren voor eventuele controles van de administratie.

   (*) zie evenwel de bijzondere status van Noord-Ierland.

  Meer informatie over de impact van de Brexit op het indienen van intracommunautaire opgaven.

 • Impact op de btw-teruggaven

  Uiterlijk op 31 maart 2021 moet u uw aanvraag om teruggave van Britse btw over handelingen verricht in 2020 indienen via Intervat/VAT Refund (*).

  Gelieve u, voor de formaliteiten van de teruggave van Britse btw over handelingen vanaf 1 januari 2021, te wenden tot de Britse belastingadministratie, die voortaan uitsluitend bevoegd zal zijn ter zake.

  (*) zie evenwel de bijzondere status van Noord-Ierland.

  Meer informatie over de impact van de Brexit op de aanvragen van btw-teruggave.

 • Impact op de verplichting tot btw-identificatie

  Vanaf 1 januari 2021 komen belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk in principe niet meer in aanmerking voor een rechtstreekse btw-identificatie in België en moeten ze een aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen. 

  De Europese Commissie onderzoekt momenteel evenwel nog de draagwijdte van het Protocol administratieve samenwerking op het vlak van de btw gesloten tussen het Verenigd Koninkrijk  en de Europese Unie, wat een impact zou kunnen hebben op deze verplichting tot erkenning.

  In afwachting van het definitieve standpunt van de Europese Commissie, blijft een rechtstreeks btw-identificatienummer zonder aanstelling van een aansprakelijke vertegenwoordiger mogelijk.

  Meer informatie over de impact van de Brexit op de verplichting tot btw-identificatie.

 • Impact op de bepaling van de schuldenaar van de btw

  Vanaf 1 januari 2021 moet elke belastingplichtige uit het Verenigd Koninkrijk, alvorens in België belastbare handelingen te stellen waarvoor hij schuldenaar wordt van de Belgische btw, een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen wil hij zich in België voor de btw laten registreren.
   
  Daardoor kan u, als belastingplichtige uit het Verenigd Koninkrijk, schuldenaar van de Belgische btw worden in situaties waarin toepassing moet worden gemaakt van de algemene regeling of een van de bijzondere regelingen van verlegging van heffing naar de medecontractant, zoals bijvoorbeeld voor werk in onroerende staat.

  Bijgevolg zal de niet in België gevestigde dienstverrichter of leverancier waarmee u dan handelt, zich niet langer in België moeten laten identificeren voor de btw.

  Meer informatie over de impact van de Brexit op de bepaling van de schuldenaar van de btw.

 • Impact op MOSS

  Vanaf 1 januari 2021 zal het Verenigd Koninkrijk niet langer deel uitmaken van de bijzondere regeling Mini-One-stop-Shop (MOSS).
   
  De btw over de telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten die u uiterlijk op 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk realiseerde, kan nog worden aangegeven en voldaan via de Intervat/MOSS-aangifte over het 4de kwartaal 2020, uiterlijk 20 januari 2021 in te dienen.
   
  Tot uiterlijk 31 december 2021 zullen via Intervat/MOSS de correcties kunnen worden aangegeven aan MOSS-aangiften (voor de handelingen van vóór 2021) die in een Lidstaat werden ingediend met betrekking tot diensten die in het Verenigd Koninkrijk tot uiterlijk 31 december 2020 werden verstrekt.

  Bent u een Britse btw-plichtige en wil u MOSS blijven gebruiken na de Brexit en de overgangsperiode? Dan moet u zich registreren in een EU-lidstaat.

  Meer informatie over de impact van de Brexit op de MOSS.

 • Bijzondere status van Noord-Ierland

  Artikel 8 van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, dat integraal deel uitmaakt van het Terugtrekkingsakkoord (Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, PB L 29 van 31 januari 2020, blz. 7 (‘terugtrekkingsakkoord’)) voorziet in een bijzondere status, inzake o.a. btw, van Noord-Ierland.

  Overeenkomstig dit Protocol blijft Noord-Ierland, ook na 31 december 2020, onder de btw-wetgeving van de EU wat goederen betreft, dit om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden. Echter, voor wat betreft de diensten wordt Noord-Ierland, samen met de rest van het VK, vanaf 1 januari 2021 beschouwd als zijnde buiten de EU gelegen.

  Opdat het EU btw-systeem ordelijk zou functioneren, is het essentieel dat belastingplichtigen die in Noord-Ierland leveringen van goederen (inclusief de zgn. intracommunautaire leveringen) of intracommunautaire verwervingen van goederen (inclusief door niet belastingplichtige rechtspersonen) verrichten, geïdentificeerd zijn voor btw-doeleinden met een btw-identificatienummer, dat toegekend is overeenkomstig de btw-reglementering uit de EU en dat het onderscheid mogelijk maakt met belastingplichtigen die transacties stellen waarop de btw-regelgeving uit het VK van toepassing is.

  Voorgesteld wordt dat de btw-identificatienummers in Noord-Ierland de speciale prefix ‘XI’ dragen (zie Voorstel van Richtlijn dd. 7 augustus 2020, met referte COM (2020) 360 final).

  De aandacht wordt gevestigd op het feit dat de Europese Unie en de Britse autoriteiten op heden niet akkoord gaan over de tenuitvoerlegging van het Protocol met betrekking tot Noord-Ierland. De btw-regeling van toepassing in de betrekkingen tussen Noord-Ierland en de Europese Unie zou dus nog kunnen verschillen van de in deze FAQ voorgestelde regeling.

  Meer informatie over de bijzondere status van Noord-Ierland.