Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Brexit - Levering van goederen van het Verenigd Koninkrijk naar België

Impact van de Brexit op de btw-behandeling van de leveringen van goederen van het Verenigd Koninkrijk naar België

 • Wat verandert er?

  Het voornaamste gevolg van de Brexit inzake leveringen van goederen zal de herinvoering van de fiscale grenzen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk (*) zijn. Dat zal het einde impliceren van de regels van het intracommunautaire stelsel die van toepassing zijn op het verkeer van goederen van het Verenigd Koninkrijk naar de Europese Unie.

  • De levering van goederen door een belastingplichtige in het Verenigd Koninkrijk aan een belastingplichtige klant in België (B2B) zal niet meer het voorwerp moeten uitmaken van een intracommunautaire verwerving in België, maar van een invoer.

  • De levering van goederen door een belastingplichtige in het Verenigd Koninkrijk aan een niet-belastingplichtige klant in België (B2C) zal niet meer aan het stelsel van de verkopen op afstand onderworpen zijn, maar zal als een invoer in België worden behandeld.

  De Belgische belastingplichtigen die goederen, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, verwerven, wordt dan ook aangeraden om zich vertrouwd te maken met de douaneprocedures en -formaliteiten met betrekking tot de invoer van goederen en om rekening te houden met de betaling van de btw bij invoer.

  (*) zie evenwel de bijzondere status van Noord-Ierland.

 • Zal de invoer van goederen in België aan de btw onderworpen zijn?

  De invoer van goederen in België is in beginsel aan de Belgische btw onderworpen op het tijdstip dat de goederen in het vrije verkeer worden gebracht inzake douane. De btw is niet verschuldigd zolang de goederen zich onder een schorsende douaneregeling bevinden (bijvoorbeeld onder de regeling douane-entrepot).

  De bij invoer verschuldigde btw moet worden betaald aan de douane, tenzij u beschikt over een vergunning van verlegging van heffing (ET 14.000). In dit laatste geval, moet de btw worden voldaan in de periodieke aangifte en kan zij in dezelfde aangifte in aftrek worden gebracht, in de mate van het recht op aftrek.

  Er wordt opgemerkt dat er btw-vrijstellingen bij invoer bestaan (zie Btw-Commentaar – Hoofdstuk 8 – Afdeling 5 voor meer informatie ter zake). Er wordt onder meer vrijstelling verleend voor de invoer van goederen die het voorwerp uitmaken van een invoer gevolgd door een intracommunautaire levering (regeling 42) of voor de invoer van goederen met een geringe waarde (minder dan 22 euro) die inzonderheid van toepassing is bij e-commerce.

  Er bestaan eveneens vrijstellingen voor bepaalde diensten die verband houden met de invoer van goederen in de Gemeenschap (zie Btw-Commentaar – Hoofdstuk 8 – Afdeling 2 – Titel 2 – Rubriek B en Afdeling 6 – Titel 3 – Rubriek A voor meer informatie betreffende die vrijstellingen). In het kader van al die vrijstellingen zal het Verenigd Koninkrijk (*) moeten worden aangemerkt als een grondgebied gelegen buiten de Gemeenschap.

  Opgemerkt wordt eveneens dat het terugtrekkingsakkoord voorziet dat wanneer goederen voor het einde van de overgangsperiode van een lidstaat naar het Verenigd Koninkrijk zijn verzonden of vervoerd en na het einde van de overgangsperiode in ongewijzigde staat terugkeren van het Verenigd Koninkrijk naar de EU, die overbrengingen in principe worden beschouwd als wederinvoer, die vrijgesteld is van btw.

  (*) zie evenwel de bijzondere status van Noord-Ierland.

 • Wie is de schuldenaar van de bij invoer verschuldigde btw?

  De schuldenaar van de bij invoer verschuldigde btw is de persoon die als geadresseerde bij invoer wordt aangeduid. Die laatste is in het algemeen de klant in België. De leverancier kan eveneens die hoedanigheid aannemen:

  • indien de klant in België de hoedanigheid van geadresseerde bij invoer aanneemt, zal de btw bij invoer in zijn hoofde verschuldigd zijn. De levering van goederen die de leverancier in het Verenigd Koninkrijk voor hem verricht, wordt geacht buiten de Gemeenschap (zijnde in het Verenigd Koninkrijk) plaats te vinden. Er is geen Belgische btw verschuldigd over die levering.
  • indien de leverancier in het Verenigd Koninkrijk daarentegen de hoedanigheid van geadresseerde bij invoer aanneemt, zal de btw bij invoer in zijn hoofde verschuldigd zijn (dat is steeds het geval wanneer het een levering met installatie of montage door of voor rekening van de leverancier betreft). Die laatste is ertoe gehouden zich in België voor btw-doeleinden te identificeren (individuele identificatie met een aansprakelijke vertegenwoordiger of door middel van een globale vertegenwoordiger). De levering van goederen die hij vervolgens verricht, wordt geacht in België plaats te vinden. De Belgische btw is over die levering verschuldigd (met of zonder verlegging van heffing naargelang het btw-regime van de afnemer).
 • Wat zullen mijn btw-verplichtingen als schuldenaar van de btw zijn?

  U moet (*):

  • een invoeraangifte indienen overeenkomstig de douanewetgeving,
  • de over de invoer verschuldigde btw betalen op het tijdstip waarop de invoeraangifte door de douane wordt gevalideerd,
  • als u over een vergunning voor de verlegging van heffing E.T. 14.000 beschikt, moet de bij invoer verschuldigde btw worden betaald door middel van de periodieke aangifte met betrekking tot de periode waarin de belasting opeisbaar is geworden (maatstaf van heffing in rooster 81, 82 of 83 en in rooster 87, de verschuldigde btw in rooster 57 en de aftrekbare btw in rooster 59). De btw kan in aftrek worden gebracht in rooster 59 in de mate van het recht op aftrek van de schuldenaar.

  Zie Btw-Commentaar – Hoofdstuk 4 voor meer informatie ter zake.

  (*) zie evenwel de bijzondere status van Noord-Ierland.

 • Wat met de goederen die in consignatie, op zicht of voor opslag naar België verzonden zijn?

  • Wat betreft de goederen die door een belastingplichtige in het Verenigd Koninkrijk in consignatie, op zicht of voor opslag naar België worden verzonden, zal de in België geldende vereenvoudigingsregeling niet meer kunnen worden toegepast op voornoemde handelingen vermits het Verenigd Koninkrijk geen deel meer zal uitmaken van de Europese Unie. De geldende regels inzake uitvoer/invoer zullen moeten worden toegepast (*).

  • Wat betreft de goederen die vóór de Brexit reeds in België aanwezig zijn, gaat het om Uniegoederen die niet het voorwerp van een invoer zullen moeten uitmaken. Op het tijdstip van de levering van de goederen (in dit geval de overdracht van de eigendom), zal de afnemer in België de verschuldigde Belgische btw met verlegging van heffing moeten aangeven.

  (*) zie evenwel de bijzondere status van Noord-Ierland.

 • Wat met de leveringen van goederen waarvan het vervoer of de verzending van start gaat vóór het einde van de overgangsperiode, maar erna eindigt?

  Het terugtrekkingsakkoord voorziet dat wanneer het vervoer of de verzending van start gaat vóór en eindigt na het einde van de overgangsperiode (bepaald op 31 december 2020), de intracommunautaire regels van toepassing blijven. 

  Bijgevolg wordt de handeling beschouwd als een intracommunautaire levering/verwerving of is ze onderworpen aan de regeling van de verkopen op afstand overeenkomstig de huidige regels.

  Na het einde van de overgangsperiode zullen evenwel dergelijke goederen waarvan de overbrenging nog niet is voltooid, aan de grens van het Verenigd Koninkrijk en die van de EU bij de douane moeten worden aangebracht. De douaneautoriteiten kunnen de importeur vragen om aan de hand van een vervoersdocument aan te tonen dat de verzending of het vervoer van start is gegaan vóór het einde van de overgangsperiode.

  De aangifteverplichtingen die in de Btw-richtlijn voor deze handelingen voorzien zijn, blijven van toepassing