Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Brexit - Verplichting tot btw-identificatie

Impact van de Brexit op de verplichting tot btw-identificatie

 • Wat verandert er voor de verplichting tot btw-identificatie in België van een onderneming uit het Verenigd Koninkrijk?

  Tot 31 december 2020 konden de belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk die niet  over een vaste inrichting in België worden geregistreerd, hetzij onder een individueel btw-identificatienummer zonder aansprakelijke vertegenwoordiger (rechtstreekse identificatie), hetzij onder een individueel btw-identificatienummer (via de aanstelling van een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger voor de btw in België, die gehouden is om een bankwaarborg te stellen). Voor een aantal specifieke handelingen (van invoer en onechte doorvoer, van opslag in een btw-entrepot … ) kon eventueel een beroep worden gedaan op een vooraf erkende persoon (de zogenaamde globale aansprakelijke vertegenwoordiger).

  Artikel 55, § 1, van het Btw-Wetboek voorziet echter dat de erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger niet verplicht is  voor de belastingplichtigen waarvan de zetel van  economische activiteit gevestigd is in een land waarmee er een rechtsinstrument bestaat inzake wederzijdse bijstand waarvan de strekking gelijk is aan die van richtlijn 2010/24/EU van 16 maart 2010 van de Raad betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen en die van Verordening (EU) nr. 904/2010 van 7 oktober 2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de strijd tegen de fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde.

  De ondertekende handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Britse autoriteiten en de Europese Unie bevat ook een Protocol administratieve samenwerking op het vlak van de btw. De Europese Commissie bestudeert momenteel de draagwijdte van dit protocol op vlak van administratieve samenwerking.

  In afwachting van het officiële standpunt van de Europese Commissie kunnen de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde belastingplichtigen die nu beschikken over een Belgisch btw-identificatienummer met rechtstreekse identificatie, hun rechtstreekse identificatie behouden en zijn ze dus vrijgesteld van de erkenning een aansprakelijke vertegenwoordiger inzake btw in België. Aan de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde belastingplichtigen die een btw-identificatie in België vragen worden eveneens tijdelijk toegestaan om een rechtstreeks btw-identificatienummer te vragen zonder erkenning van een aansprakelijke vertegenwoordiger.

  Voor de in dat verband te vervullen voorwaarden en formaliteiten contacteert u:

  Centrum Specifieke Materies, Team 1
  Kruidtuinlaan 50, bus 3410
  1000 Brussel, België

  Tel. 02 577 40 50
  E-mail 

 • Wat verandert er voor de verplichting tot btw-identificatie in het Verenigd Koninkrijk van een onderneming uit België?

  Voor deze problematiek en alle eventuele wijzigingen in dit verband is uitsluitend de fiscale administratie uit het Verenigd Koninkrijk bevoegd. Dit betreft zowel de verplichting tot btw-identificatie in algemene zin, als het lot van de Belgische belastingplichtigen die momenteel beschikken over een rechtstreeks btw-identificatienummer in het Verenigd Koninkrijk.