Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belastingplichtigen gevestigd in de Europese Unie - teruggave Belgische btw

Als belastingplichtige gevestigd in de Europese Unie (buiten België) teruggave vragen van de Belgische btw

 • Kan ik de teruggave vragen van de Belgische btw?

  Ja, op voorwaarde dat:

  • uw onderneming niet in België is geïdentificeerd. Wanneer uw onderneming goederen in België aankoopt en doorverkoopt, moet zij zich in bepaalde gevallen in België identificeren bij de FOD Financiën (stuur dan een e-mail naar foreigners.team1@minfin.fed.be). In dat geval moet u de teruggave van de btw in België vragen, via uw btw-aangifte in België.
  • de in België gemaakte kosten uitsluitend voor professionele doeleinden werden gemaakt. De btw op privé-uitgaven wordt niet terugbetaald.

  Btw-eenheden

  Enkel de leden van een btw-eenheid kunnen een aanvraag tot teruggave indienen van de in België betaalde btw.

  Vanaf 1 januari 2022 (datum van indiening) zullen door de btw-eenheid zelf ingediende aanvragen, ambtshalve worden verworpen en zullen ze opnieuw moeten worden ingediend door het lid van de btw-eenheid aan wie de facturen waarop de teruggave betrekking heeft, werden gericht.

 • Hoe vraag ik om de teruggave van de Belgische btw?

  U moet de teruggave aanvragen in de lidstaat waarin uw onderneming is gevestigd, via de toepassing van deze lidstaat.

  U vindt hierover meer informatie op de website van de Europese Commissie.

 • Welke documenten moet ik bij mijn aanvraag voegen?

  1. De kopieën van de facturen.
  2. Deze facturen moeten gedetailleerd zijn (d.w.z. geen samenvattende factuur per maand). Zo niet worden ze afgewezen (art. 8 van koninklijk besluit nr. 56).
  3. In geval van invoer, gelieve een kopie van de factuur en van het desbetreffende invoerdocument bij te voegen.
  4. De kopieën van de ontvangen creditnota's.
  5. Een kopie van het contract indien de factuur naar een contract verwijst.

  Hoe kan ik de behandeling van mijn aanvraag versnellen?

  Wanneer we niet alle informatie ontvangen die we nodig hebben om uw aanvraag te verwerken, kunnen we u om bijkomende inlichtingen vragen. Dit zal de procedure en dus ook uw teruggave vertragen (2 tot 4 maanden langer).

  Wees daarom zo nauwkeurig mogelijk: beschrijf de activiteit van uw onderneming net als de reden waarom u de goederen en/of diensten aankoopt in België. Vermeld ook of deze goederen werden doorverkocht.

  We verzoeken u om aan uw aanvraag de volgende documenten toe te voegen:

  Soort uitgave Te bezorgen document
  Kosten in verband met de vrachtwagens (transportfirma’s)

  In uw 1e aanvraag tot teruggave en bij het vervangen van voertuigen:

  • het aantal vrachtwagens dat u bezit (bv. door een kopie van uw balans, waarop de vrachtwagens staan vermeld, toe te voegen)
  • de kopieën van de inschrijvingsbewijzen van de vrachtwagens
  Kosten met betrekking tot een bestelwagen
  • De kopie van het inschrijvingsbewijs
  • Of, voor meer dan 10 voertuigen: een lijst van de voertuigen van de vennootschap (merk, model, type [N1, N2 enz.], nummerplaat)
  Kosten met betrekking tot een wagen
  • De kopie van het inschrijvingsbewijs
  Restaurant-en hotelkosten
  • Het bewijs dat de uitgave werd gedaan in verband met een levering van goederen of dienstverlening, d.w.z. de verkoopfactuur of het contract
  • De identiteit van de persoon die de uitgave heeft gedaan en zijn of haar functie binnen de onderneming
  Door een personeelslid in België gevolgde opleiding  
  • Het document dat bewijst dat deze persoon in de onderneming werkzaam is
  Aankoop van goederen in België en wederverkoop van deze goederen
  • Een kopie van de verkoopfactuur van deze goederen
  Uitgaven in verband met de bouw van een gebouw in België voor een klant
  • Een kopie van de uitgaande factuur voor de in België uitgevoerde werkzaamheden

 • Wanneer vraag ik om de teruggave van de Belgische btw?

  U kan de teruggave van de btw voor een kalenderjaar vragen tot uiterlijk 30 september van het volgende jaar.

  Er is geen verlenging mogelijk en daarom raden wij u aan om niet tot het einde van deze termijn te wachten om uw aanvraag in te dienen.

  Bijvoorbeeld: voor facturen van 2021 kan u tot 30 september 2022 om een teruggave vragen.

 • Hoeveel aanvragen mag ik jaarlijks indienen? Wat is het minimumbedrag?

  Maximaal 5 aanvragen

  U kan per kalenderjaar maximaal 5 aanvragen voor uitgaven indienen.

  Uw aanvraag kan betrekking hebben op een periode van:

  • meerdere maanden: minimum 3 maanden en maximum 11 maanden
  • of één kalenderjaar

  Aanvragen die meerdere maanden bestrijken

  De periodes van teruggave mogen elkaar niet overlappen. U kan bijvoorbeeld geen aanvraag indienen voor de periode van 1 januari tot 31 maart en een andere voor de periode van 1 maart tot 31 mei.

  De aanvraag tot teruggave kan betrekking hebben op een periode van minder dan drie maanden wanneer deze periode het saldo is van een kalenderjaar (d.w.z. november en december of december). Wanneer u bijvoorbeeld al twee aanvragen hebt ingediend voor een periode van telkens 5 maanden, kan u een aanvraag indienen voor twee maanden.

  Aanvraag met betrekking tot een kalenderjaar

  U kan na het einde van het jaar een aanvraag voor het volledige teruggavejaar indienen. Deze aanvraag mag enkel de btw-bedragen bevatten die niet in reeds ingediende aanvragen tot teruggave zijn opgenomen.

  Minimumbedrag(en) per aanvraag

  Als uw aanvraag betrekking heeft op een periode tussen 3 en 11 maanden is het minimumbedrag 400 euro.

  Als uw aanvraag betrekking heeft op een periode van een kalenderjaar of op het saldo van een kalenderjaar is het minimumbedrag 50 euro.

  Als het terug te geven saldo na verwerking van de aanvraag minder dan 50 euro bedraagt, vindt er geen teruggave plaats.

 • Wat is de termijn voor de teruggave?

  Uiterlijk 4 maanden na de datum van ontvangst van uw aanvraag ontvangt u van ons een beslissing. Deze termijn kan tot 6 of 8 maanden worden verlengd indien om bijkomende inlichtingen wordt verzocht.

  We zullen u per e-mail op de hoogte brengen van de beslissing.

  Zodra een beslissing is genomen (en het een positieve beslissing is), wordt het bedrag binnen 10 werkdagen terugbetaald.

  Hebt u een vraag over uw teruggave? Neem contact op met ons en vermeld het referentienummer dat u per e-mail hebt ontvangen nadat u uw aanvraag tot teruggave hebt ingediend.

 • In welke gevallen wordt de teruggave beperkt of geweigerd?

  Omwille van reglementaire beperkingen

  • De btw op kosten voor autovoertuigen wordt beperkt tot 35% (brandstof …).
  • De btw op kosten voor bestelwagens wordt beperkt tot 85 % (brandstof …).
  • De btw op restaurant- en hotelkosten wordt niet terugbetaald (art 45 §3, 3° van het Btw-Wetboek).
   Tenzij de restaurant- en hotelkosten door de personeelsleden zijn gemaakt in het kader van een levering van goederen of diensten (art. 45 §3, 3°, a van het Btw-Wetboek). In dat geval moet u het bewijs toevoegen van deze levering van goederen of diensten (uitgaande factuur of contract) en de identiteit van de persoon die de uitgave heeft gedaan, net als zijn of haar functie binnen de onderneming.
  • Wanneer de Belgische btw niet is verschuldigd, betalen we deze niet terug. In dit geval moet u de teruggave vragen aan uw leverancier (creditnota en nieuwe factuur).
  • Een kasticket volstaat niet om de teruggave te krijgen.

  Wanneer uw onderneming een beperkt recht op aftrek heeft

  Als uw onderneming een beperkt recht op aftrek heeft in het land waarin zij is gevestigd, geldt deze beperking ook voor de teruggave van Belgische btw.

  Dit is bijvoorbeeld het geval voor de financiële instellingen, de verzekeringsmaatschappijen en de vastgoedsector.

  Als dit het geval is voor uw onderneming, vermeld dan het aftrekbare gedeelte in uw aanvraag tot teruggave.