Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Schenkingen van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen: belastingplichtige schenker

Als btw-belastingplichtige kunt u voedingsmiddelen en/of levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen aan bepaalde instellingen schenken met het oog op de gratis uitdeling ervan aan behoeftige personen.

Onder bepaalde voorwaarden, moeten de btw-belastingplichtige schenkers de oorspronkelijk afgetrokken btw niet terugstorten.

Alle voorwaarden en bijzonderheden van die regeling staan in de circulaire 2020/C/116 over het verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen (9 september 2020).

Raadpleeg de lijsten van aanvaarde en geweigerde goederen

Raadpleeg de lijst van erkende verdeelplatformen

Belastingplichtige schenker

 • Mag ik gratis goederen weggeven voor liefdadigheidsdoeleinden zonder dat ik de btw moet terugstorten die ik in aftrek heb gebracht?

  Ja, onder bepaalde voorwaarden. U hoeft geen producent, distributiebedrijf of handelaar te zijn. Als belastingplichtige mag u goederen weggeven die u oorspronkelijk had aangekocht om te gebruiken voor uw economische activiteit of die voor verkoop waren bestemd.

  Als alle vereiste voorwaarden voldaan zijn, zal uw gift geen gevolgen hebben voor de btw. U moet onder meer de goederen gratis aan bepaalde organisaties schenken.

  U mag dus geen vergoeding vragen, ook niet voor bepaalde administratieve, logistieke of verwerkingskosten.

  Alle voorwaarden staan in de circulaire 2020/C/116 over het verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen (9 september 2020).

 • Welke voedingsmiddelen mag ik gratis weggeven voor liefdadigheidsdoeleinden?

  Het gaat om voedingsmiddelen die bestemd zijn voor de menselijke consumptie (behalve geestrijke dranken) en die niet meer verkocht kunnen worden tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden.

  Er zijn vier redenen mogelijk:

  • De houdbaarheidsdatum van het goed verstrijkt ten laatste 15 dagen na de datum van de schenking van het goed.
  • De verpakking van het goed is beschadigd of niet in overeenstemming met de commercialisatiestandaard van de producent of handelaar.
  • Het voedingsmiddel beantwoordt niet aan de productiestandaard vastgelegd door de producent.
  • De gebruikelijke commercialisatieperiode voor het goed is verlopen.

  Het btw-tarief dat op de levering van die goederen van toepassing zou zijn geweest, is niet van belang. Ook voedingsmiddelen die onderworpen zijn aan het btw-tarief van 21 %, kunnen dus geschonken worden.

 • Welke niet-voedingsmiddelen mag ik gratis weggeven voor liefdadigheidsdoeleinden?

  Het moet om levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen gaan die:

  • geen duurzame goederen zijn,
  • niet meer kunnen worden verkocht tegen de oorspronkelijke commercialisatievoorwaarden.

  Producten die als niet noodzakelijk worden beschouwd en luxeproducten worden daarentegen niet bedoeld.

  Het gaat om goederen waarvan de wederverkoopwaarde aanzienlijk afneemt vanaf hun eerste gebruik.

  Bovendien moeten die goederen beantwoorden aan vier objectieve redenen die verantwoorden dat ze niet meer onder de oorspronkelijke voorwaarden kunnen worden verhandeld:

  • Ze zijn bederfelijk.
   Bv. basisgeneesmiddelen waarvan de houdbaarheidsdatum nabij is.
  • De verpakking is beschadigd of niet-conform.
   Bv. een shampoo met een oud logo van het merk.
  • Ze beantwoorden niet (meer) aan de productienormen die door de producent zijn vastgelegd.
  • Ze worden verhandeld gedurende korte specifieke commercialisatieperiodes en zijn dus moeilijker verkoopbaar buiten die periodes.
   Bv. zakdoeken met paashazen.

  Niet-limitatieve lijst van niet-voedingsmiddelen die niet meer verhandeld kunnen worden en die onder deze regeling geschonken kunnen worden.

 • Welke niet-voedingsmiddelen mag ik niet gratis weggeven voor liefdadigheidsdoelstellingen?

  Om leveringen ‘in het zwart’ of de ontwikkeling van parallelle circuits en concurrentieverstoring te voorkomen, mag u de volgende goederen niet weggeven:

  • goederen, zelfs levensnoodzakelijke en niet-duurzame, die nog steeds verkoopbaar zijn (want er kan geen enkele van de vier objectieve redenen worden aangevoerd, die aantoont dat een goed onverkoopbaar is),
  • duurzame en/of niet-levensnoodzakelijke goederen, bijvoorbeeld:
   • elektrische huishoudapparaten: microgolfovens, kookplaten en droogkasten
   • meubilair
   • matrassen
   • kinderwagens
   • voertuigen
   • grasmaaiers
   • cosmeticaproducten (schmink, lippenstift, nagellak, parfum, …)

  Niet-limitatieve lijst van de uitgesloten niet-voedingsmiddelen.

 • Aan wie mag ik als belastingplichtige gratis goederen voor liefdadigheidsdoeleinden schenken?

  U mag gratis goederen schenken aan een van de vier onderstaande categorieën begunstigden:

  • een voedselbank.
   ​Het is vereist dat de betrokken voedselbanken:
   • lid zijn van de Belgische Federatie van Voedselbanken of van een instelling die zelf lid is van de Europese Federatie van Voedselbanken en
   • als doel hebben om voedselhulp te verlenen aan behoeftige personen door middel van caritatieve verenigingen erkend door de voedselbanken.
  • een lokale, gemeentelijke, intercommunale, provinciale, gemeenschaps-, gewestelijke of federale administratie of overheid, in het kader van hun opdrachten tot het verdelen van voedselhulp aan behoeftige personen of in het kader van hun opdrachten tot het verdelen van materiële hulp aan behoeftige personen.
  • elke caritatieve organisatie die erkend is door een lokale, gemeentelijke, intercommunale, provinciale, gemeenschaps-, gewestelijke of federale administratie of overheid, in het kader van hun opdrachten tot het verdelen van voedselhulp aan behoeftige personen of in het kader van hun opdrachten tot het verdelen van materiële hulp aan behoeftige personen
  • een verdeelplatform dat erkend is door de minister van Financiën of zijn gemachtigde

  Een caritatieve organisatie wordt geacht erkend te zijn als zij een verklaring kan voorleggen van de bevoegde overheid, waarin die bevestigt dat de organisatie:

  • zich inzet voor de strijd tegen de armoede en voor de bedeling van de beoogde goederen,
  • in staat is om de beoogde goederen in goede omstandigheden te verdelen,
  • zich ertoe verbindt om de beoogde goederen niet voor commerciële doeleinden te gebruiken en ze uitsluitend te verdelen aan behoeftige personen zonder enige andere tegenprestatie dan een financiële bijdrage die niet hoger is dan de uitgaven die rechtstreeks verband houden met die verdeling.
 • Wat zijn mijn btw-verplichtingen als mijn onderneming goederen gratis voor liefdadigheidsdoeleinden weggeeft?

  U moet een document opstellen dat de schenking vaststelt.  Als vereenvoudiging, mag u ook één enkel verzameldocument opstellen per maand.

  De inhoud van die documenten en de uiterste uitreikdatum zijn wettelijk geregeld en zijn opgenomen in de circulaire 2020/C/116 (punt 2.6 voor de schenking van voedingsmiddelen en 3.5 voor de schenking van niet-voedingsmiddelen).

  Schenkt u goederen via tussenkomst van een erkend verdeelplatform?

  Dan moet u ook een samenwerkingsovereenkomst sluiten met het platform (zie punt 4.4.1 van de circulaire 2020/C/116).

 • Mag ik een vergoeding vragen voor mijn schenking?

  Neen. Als belastingplichtige hebt u in geen geval recht op een vergoeding, zelfs niet voor bepaalde administratieve, logistieke of verwerkingskosten.

 • Wat gebeurt er als ik de voorwaarden van de regeling niet naleef?

  Wanneer u op het moment van de schenking wist of moest weten dat de voorwaarden of engagementen niet vervuld waren (bijvoorbeeld in geval van intrekking van de erkenning van een platform of wanneer de goederen niet beoogd zijn door de regeling), blijft u verantwoordelijk voor de betaling van de btw die verschuldigd is op de verrichte schenking.

 • Wat is een ‘erkend verdeelplatform’?

  Een verdeelplatform is een tussenschakel tussen u en de begunstigde organisatie die uw schenkingen zal verdelen aan de behoeftige personen.

  Een verdeelplatform ontvangt en bewaart de geschonken goederen en verdeelt die later aan overheidsinstanties of caritatieve organisaties, die op hun beurt de goederen zullen verdelen aan de behoeftige personen.

  Om erkend te worden, moest het verdeelplatform een aanvraagdossier indienen bij de FOD Financiën, die het een erkenningsnummer heeft toegekend. Dat nummer en de datum van de effectieve aanvang van de erkenning moeten worden vermeld in de samenwerkingsovereenkomst die het verdeelplatform sluit met de belastingplichtige schenkers.

  Om er zeker van te zijn dat u recht hebt op de regeling als u gebruik wenst te maken van een verdeelplatform, kunt u de lijst van alle erkende verdeelplatforms raadplegen die door de FOD Financiën werd gepubliceerd.

 • Contact

  Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw bevoegd team beheer KMO/GO.