Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Schenkingen van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen: verdeelplatform

Het verdeelplatform is een tussenschakel tussen de belastingplichtige schenker en de begunstigde organisatie die de goederen zal verdelen aan de behoeftige personen.

Een verdeelplatform gaat de geschonken goederen in ontvangst nemen, opslaan en vervolgens verdelen aan overheidsinstanties of caritatieve organisaties, die op hun beurt de goederen zullen verdelen aan de behoeftige personen.

Alle voorwaarden en bijzonderheden van de verdeelplatforms staan in punt 4 van de circulaire 2020/C/116 over het verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden van voedingsmiddelen en levensnoodzakelijke niet-voedingsmiddelen (9 september 2020).

Lijst van de erkende verdeelplatforms.

Verdeelplatform

 • Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?

  Als een btw-belastingplichtige via een verdeelplatform goederen wil schenken, zal hij slechts de regeling kunnen genieten als het verdeelplatform door de FOD Financiën erkend is.

  U moet eerst zelf nagaan of uw platform in aanmerking komt voor zo’n erkenning. Om beschouwd te worden als een verdeelplatform, moet u:

  • materiële voedings- of niet-voedingshulp ontvangen van belastingplichtigen en die verdelen aan de in de wetgeving bedoelde begunstigden in het kader van activiteiten die rechtstreeks verband houden met liefdadigheidsdoeleinden ten voordele van behoeftige personen,
  • uitsluitend activiteiten uitoefenen die rechtstreeks verband houden met liefdadigheidsdoeleinden,
  • geen winstoogmerk nastreven.
 • Hoe vraag ik de erkenning aan voor mijn verdeelplatform?

  U moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de FOD Financiën:

  FOD Financiën - Algemene Administratie van de Fiscaliteit
  Dienst Operationele Expertise en Ondersteuning - Dienst btw
  Koning Albert II-laan 33 bus 25
  1030 Brussel

  Die aanvraag moet de volgende informatie bevatten:

  • de presentatie van de activiteiten en de werking van uw verdeelplatform door vermelding van:
   • de naam of maatschappelijke benaming, het adres, het ondernemingsnummer, de contactgegevens van de vertegenwoordiger of de contactpersoon
   • hoe het verdeelplatform georganiseerd is voor de inzameling en opslag van de geschonken goederen (hoe gebeurt de inzameling? waar worden de goederen opgeslagen?)
   • hoe het verdeelplatform georganiseerd is voor de verdeling van de geschonken goederen aan de begunstigden
   • hoe de voorraadswijzigingen worden bijgehouden (ontvangen goederen ten opzichte van verdeelde goederen)
   • op welke wijze de goederen worden getraceerd vanaf de ontvangst ervan door een belastingplichtige schenker tot de verdeling ervan aan een begunstigde?
   • op welke wijze het verdeelplatform nagaat of de begunstigden waarmee het samenwerkt beoogd zijn door deze regeling
   • op welke wijze het platform zijn activiteiten financiert (subsidies? giften? sponsoring? …)
   • wordt er van de begunstigden een vergoeding gevraagd? Zo ja, hoe wordt die bepaald?
   • is het verdeelplatform reeds actief? Zo ja, sinds wanneer?
  • de statuten
  • een voorbeeld (of ontwerp) van de samenwerkingsovereenkomst die tussen de belastingplichtige schenkers en u moet worden gesloten
  • een voorbeeld (of een ontwerp) van de samenwerkingsovereenkomst die tussen u en de begunstigden moet worden gesloten

  Als het dossier wordt aanvaard, kent de FOD Financiën u een erkenningsnummer toe. Dat nummer en de datum van de effectieve aanvang van de erkenning moeten worden vermeld in de samenwerkingsovereenkomst die u sluit met de belastingplichtige schenkers.

 • Wanneer moet ik de erkenning aanvragen voor mijn verdeelplatform?

  Uw erkenning moet aangevraagd en verleend zijn voordat u schenkingen van belastingplichtige schenkers mag ontvangen.

 • Hoe lang geldt de erkenning?

  De erkenning is geldig voor een periode van drie jaar en kan op vraag van het verdeelplatform worden verlengd.

 • Hoe vraag ik de verlenging van de erkenning voor mijn verdeelplatform?

  De procedure voor de verlenging van de erkenning is dezelfde als die voor de eerste erkenning. U moet opnieuw een schriftelijke aanvraag indienen bij de FOD Financiën.

  Uw aanvraag moet volgende informatie bevatten:

  • het erkenningsnummer
  • de eventuele wijzigingen vergeleken met de oorspronkelijke goedkeuringsaanvraag zoals wijzigingen in de statuten, de financiering, het adres, de opslagplaats …
 • Kan ik als platform een vergoeding vragen voor de verdeling van de goederen?

  U mag in geen geval een vergoeding vragen of ontvangen van de belastingplichtige schenker.

  Het principe is dat verdeelplatforms de ontvangen goederen ook daadwerkelijk gratis moeten verdelen aan de begunstigde caritatieve organisaties.

  Bij wijze van uitzondering kan het platform aan de caritatieve organisaties een kleine financiële bijdrage vragen in het kader van de verdeling van die goederen, die niet hoger mag zijn dan het bedrag van de uitgaven die rechtstreeks daarmee verband houden.

 • Contact

  Als u vragen hebt, bel dan het Contactcenter.