Verplichtingen (inkomsten van 01.07.2016 tot 31.12.2017)

Deeleconomie - verplichtingen van de vennootschappen of vzw’s waarbinnen de erkende platformen zijn ingericht (inkomsten van 01.07.2016 tot 31.12.2017)

 • Welke zijn de verplichtingen op het vlak van bedrijfsvoorheffing?

  De vennootschappen of vzw’s waarbinnen de erkende platformen zijn ingericht, zijn bedrijfsvoorheffing verschuldigd over de inkomsten uit diensten die zij betalen aan de dienstverrichters in het kader van de nieuwe belastingregeling van de deeleconomie.

  De bedrijfsvoorheffing bedraagt 10% van het bruto bedrag. Het bruto bedrag bestaat uit:

  • het bedrag dat door of door tussenkomst van het platform daadwerkelijk is betaald, en
  • alle sommen die door het platform of door zijn tussenkomst zijn ingehouden.

  Wanneer:

  • de globale vergoeding zowel de inkomsten uit diensten omvat die worden beoogd door de nieuwe belastingregeling als inkomsten die onderworpen zijn aan de inkomstenbelasting overeenkomstig de andere bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (roerende-, onroerende- of diverse inkomsten), en
  • de overeenkomst geen afzonderlijke prijs bepaalt voor de diensten,

  dan bedraagt de bedrijfsvoorheffing 2% van het bruto bedrag.

  Meer informatie over de procedure van aangifte en storting van bedrijfsvoorheffing

 • Welke zijn de verplichtingen op het vlak van de inkomstenfiches?

  Elk jaar moeten de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing een inkomstenfiche 281.29 (zie model van de fiche) opstellen voor iedere verkrijger van inkomsten onderworpen aan de nieuwe belastingregeling.

  Deze schuldenaars moeten deze fiches aan de FOD Financiën overhandigen:

  • langs elektronische weg via Belcotax-on-web
  • ten laatste op 28 februari van het jaar na het inkomstenjaar.

  Deze schuldenaars moeten eveneens aan de verkrijgers van de inkomsten een exemplaar van deze fiches overhandigen binnen dezelfde termijn (langs elektronische weg of op papier).