Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Grote bouwwerven

De FOD Financiën werkt samen met de sociale inspectiediensten voor een nauw toezicht op grote bouwwerven en de aannemers die daar actief zijn. Daarvoor willen we de betrokken aannemers beter informeren over hun fiscale rechten en plichten.

Voor wie is dit bedoeld?

Deze informatie is gericht aan alle aannemers, Belgische en buitenlandse, die actief zijn in grote bouwprojecten in België, en met name voor die projecten waar buitenlandse bedrijven en arbeidskrachten (tijdelijk) ingezet worden.

Kenmerken van grote bouwprojecten:

 • een zeer groot investeringsbedrag
 • inzet van verschillende (buitenlandse) aannemers en onderaannemers
 • inzet van veel tijdelijke (buitenlandse) arbeidskrachten
 • groot maatschappelijk belang

Hoe werkt het?

De hoofdaannemer informeert de FOD Financiën van alle op de werf actieve (onder)aannemers en bezorgt hen de nodige informatie over de fiscale rechten en plichten ( zie brochure (PDF, 525.66 KB)).

De FOD Financiën werkt vanaf de start van de werkzaamheden samen met de (onder)aannemers om ervoor te zorgen dat zij van bij de start de regelgeving correct volgen.

Dit zorgt voor meer rechtszekerheid en vereenvoudigt de controles achteraf.

Voornaamste aandachtspunten voor de aannemers

 • Als aannemer bent u hoofdelijk aansprakelijk voor fiscale en sociale schulden van onderaannemers en heeft u een inhoudingsplicht.
 • Werknemers moet u altijd correct aanmelden bij de sociale zekerheid. Zo niet is er sprake van illegale arbeid of zwartwerk.
 • Ga na of u als buitenlandse aannemer een ‘vaste inrichting’ creëert door uw activiteit in België. Dat is belangrijk om te bepalen of uw inkomsten belast worden in België of in het buitenland.
 • Ga na of de buitenlandse werknemers die u tewerkstelt, in België belastbaar zijn of niet. Dat is van belang voor de bedrijfsvoorheffing die u moet inhouden.
 • Ga na of er sprake is van verrekenprijzen of Transfer Pricing (grensoverschrijdende intragroepstransacties).
 • Ga na of u zich voor btw-doeleinden moet identificeren en Belgische btw moet aanrekenen en doorstorten.
 • Let op voor ‘schijnzelfstandigheid’ – werknemers die het statuut van zelfstandige hebben, maar eigenlijk onder het gezag van een werkgever werken. Dat is een vorm van sociale fraude.
 • Buitenlandse werknemers die in België werken hebben recht op hetzelfde brutoloon en dezelfde wettelijke vergoedingen als Belgische werknemers. Werknemers moeten ook steeds onderworpen zijn aan de sociale zekerheid (in België of in het thuisland).

! Opgelet: dit is een niet exhaustieve lijst met aandachtspunten. Afhankelijk van uw individuele situatie kunnen er nog andere fiscale en sociale verplichtingen van toepassing zijn.

Voor meer informatie en voor vragen over uw specifieke situatie als aannemer, actief op een grote bouwwerf: