Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Welke ondernemingen?

Welke ondernemingen?

 • Waarom grote ondernemingen?

  Op 1 juli 2015 heeft de FOD Financiën de centra ‘Grote Ondernemingen’ (Administratie Grote Ondernemingen) opgericht om een dienstverlening op maat te kunnen aanbieden voor de grote ondernemingen. 

  Die ondernemingen kunnen zich op die manier wenden tot een uniek contactpunt voor hun vragen over de inkomstenbelastingen, de btw, de aan de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de diverse taksen.

 • Is mijn onderneming een grote onderneming?

  Een onderneming is een grote onderneming (GO) van zodra aan één van de hieronder opgenomen criteria is voldaan. De doelgroep, gebaseerd op de nieuwe criteria GO werd op 1 januari 2019 geactualiseerd. Als gevolg hiervan zijn alle ondernemingen die vanaf 1 januari 2019 aan één van de onderstaande criteria voldoen, grote ondernemingen. Deze criteria werden getoetst aan de hand van de bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België laatst neergelegde jaarrekeningen. 

  Criterium 'Omvang' voor vennootschappen 

  Ondernemingen en andere rechtspersonen die aan ten minste één van de volgende categorieën voldoen, zijn GO. 

  • Categorie 1: vennootschappen en andere rechtspersonen met meer dan 750.000.000 euro jaaromzet (exclusief de belasting over de toegevoegde waarde) of meer dan 1.500.000.000 euro balanstotaal of meer dan 1.000 werknemers (jaargemiddelde van het personeelsbestand).
  • Categorie 2: vennootschappen en andere rechtspersonen met meer dan 250.000.000 euro jaaromzet (exclusief de belasting over de toegevoegde waarde) of meer dan 500.000.000 euro balanstotaal of meer dan 500 werknemers (jaargemiddelde van het personeelsbestand).
  • Categorie 3: vennootschappen en andere rechtspersonen met meer dan 50.000.000 euro jaaromzet (exclusief de belasting over de toegevoegde waarde) of meer dan 100.000.000 euro balanstotaal of meer dan 100 werknemers (jaargemiddelde van het personeelsbestand).
  • Categorie 4: niet-inwoners vennootschappen en andere rechtspersonen met meer dan 50.000.000 euro jaaromzet voor de belasting over de toegevoegde waarde die onderworpen zijn aan de belasting niet-inwoners/vennootschappen. 

  De categorieën 1, 2 en 3 van dit criterium worden getoetst met bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België neergelegde jaarrekeningen volgens het gestandaardiseerde volledig model voor Belgische ondernemingen. 

  Categorie 4 van dit criterium wordt beoordeeld op basis van de maandelijkse btw-aangiften. 

  Criterium ‘Financiële sector' 
   
  De vennootschappen en andere rechtspersonen, ongeacht hun omvang, hieronder opgesomd zijn een GO wanneer: 

  1. zij vallen onder het toezicht van de Nationale Bank van België of de FSMA: 
   • kredietinstellingen,
   • verzekerings- en herverzekeringsondernemingen,
   • beleggingsondernemingen naar Belgisch recht : beursvennootschappen,
   • pensioenfondsen,
  2. zij bij de FOD Financiën zijn ingeschreven op de lijst van private privaks (Wet van 22 april 2003 - Wet tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten met het oog op de inrichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen). 

  Criterium ‘Specifieke activiteitensector’ 

  De vennootschappen en andere rechtspersonen hieronder opgesomd, ongeacht hun omvang, zijn een GO wanneer zij behoren tot één van de volgende categorieën: 

  • in België genoteerde vennootschappen,
  • erkende algemene & psychiatrische ziekenhuizen,
  • havens volgens artikel 180, 2°, WIB92,
  • commerciële luchthavens: 
   • Liege airport,
   • Brussels Airport Company,
   • LEM Oostende-Brugge,
   • LEM Antwerpen,
   • Brussels South Charleroi Airport,
  • universiteiten en hogescholen erkend bij de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap,
  • de Belgische staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
  • tijdelijke verenigingen waarin een GO de belangrijkste onderdelen voor zijn rekening neemt,
  • kostendelende verenigingen en andere zelfstandige groeperingen opgericht door een GO. 

  Criterium 'Groep van ondernemingen' 

  Het criterium groep steunt op: 

  1. De deelnemingen:
   ​Voor de toepassing van het criterium "groep van ondernemingen" kwalificeerden Belgische ondernemingen die deel uitmaken van een onderneming of een rechtspersoon die zelf als GO wordt gekwalificeerd volgens ten minste één van de criteria: 
   • omvang,
   • financiële sector,
   • specifieke activiteitensector:
    • maatschappelijke rechten voor meer dan 50 % van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van een vennootschap of rechtspersoon OF 
    • maatschappelijke rechten voor meer dan 50 % van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van die vennootschap of rechtspersoon samen met de maatschappelijke rechten in dezelfde vennootschap aangehouden door de dochters van de vennootschap.
  2. De Belgische consolidatiekring (integrale en evenredige consolidatie) van de hierboven vermelde GO voor de criteria a), b) en c) van punt 1. hierboven. 
  3. De Belgische vennootschappen en andere verenigingen binnen de consolidatiekring (integrale en evenredige consolidatie)  van de hierboven vermelde GO die via hun buitenlandse (uiteindelijke) moederentiteit zijn gevestigd in België of in het buitenland. 
  4. De Belgische vennootschappen en andere verenigingen die cumulatief aan de voorwaarden van financiële, organisatorische en economische verbondenheid voldoen. 

  Voor alle andere dochterondernemingen van een GO die niet voldoen aan dit criterium kan een gemotiveerde aanvraag worden ingediend bij de Administratie Grote Ondernemingen (contactgegevens kan u hieronder vinden).  

  De Administratie Grote Ondernemingen behoudt het recht om de vennootschappen of rechtspersonen al dan niet te beschouwen als een GO volgens het criterium groep. 

  Criterium 'Btw-eenheid' 

  Alle leden van de btw-eenheid worden gekwalificeerd als GO, indien minstens één lid van de btw-eenheid (art. 4, § 2 btw-wetboek) een GO is volgens één van de hieronder vermelde criteria:

  • omvang,
  • financiële sector,
  • specifieke activiteitensector,
  • groep van ondernemingen.
 • Hoe lang blijft mijn onderneming een grote onderneming?

  A. Begin- en einddatum criterium omvang 

  1. Begindatum criterium omvang 

  De vennootschappen en andere rechtspersonen behoren tot de doelgroep GO vanaf de eerste dag van de 13e maand die volgt op het einde van het boekjaar waarin ze voldoen aan één van deze hierboven beschreven criteria. 

  2. Einddatum criterium omvang 

  De vennootschappen en rechtspersonen behoren niet meer tot de doelgroep GO 48 maanden na het einde van het boekjaar waarin ze aan geen enkel van deze criteria meer voldoen, deze termijn kan nooit minder dan 48 maanden zijn. 

  B. Begin- en einddatum criterium financiële sector 

  1. Begindatum 

  De vennootschap, andere rechtspersoon of vereniging is GO vanaf de eerste datum dat zij aan één van deze criteria voldoet. 

  2. Einddatum 

  De vennootschap, andere rechtspersoon of vereniging is niet langer GO vanaf de eerste datum dat zij aan geen van deze criteria meer voldoet. 

  C. Begin- en einddatum criterium specifieke activiteitensector 

  1. Begindatum 

  De vennootschap, andere rechtspersoon of vereniging is GO vanaf de eerste datum dat zij aan één van deze criteria voldoet. 

  2. Einddatum 

  De vennootschap, andere rechtspersoon of vereniging is niet langer GO vanaf de eerste datum dat zij aan geen van deze criteria meer voldoet. 

  D. Begin- en einddatum criterium groep 

  1.1 Begindatum criterium groep voor de ondernemingen die voldoen aan het criterium 'omvang'

  De vennootschappen en andere rechtspersonen behoren tot de doelgroep GO vanaf de eerste dag van de 13e maand die volgt op het einde van het boekjaar waarin ze voldoen aan één van deze criteria. 

  1.2 Begindatum criterium 'groep' (de andere gevallen)

  De vennootschap, andere rechtspersoon of vereniging is GO vanaf de eerste datum dat zij aan één van deze criteria voldoet. 

  2.1 Einddatum criterium 'groep' voor de ondernemingen die voldoen aan het criterium 'omvang'

  De vennootschappen en rechtspersonen behoren niet meer tot de doelgroep GO 48 maanden na het einde van het boekjaar waarin ze aan geen enkel van deze criteria meer voldoen, deze termijn kan nooit minder dan 48 maanden zijn. 

  2.2 Einddatum criterium 'groep' (de andere gevallen) 

  De vennootschap, andere rechtspersoon of vereniging is niet langer GO vanaf de eerste datum dat zij aan geen van deze criteria meer voldoet. 
   
  E. Begin- en einddatum criterium ‘btw-eenheid’ 

  Voor alle btw-eenheden en hun leden : 

  1. Begindatum

  Een btw-eenheid en haar leden behoort tot de doelgroep GO vanaf de oprichting van de btw-eenheid wanneer één van haar leden wordt gekwalificeerd als een GO op basis van 1 van de andere criteria.

  Een btw-eenheid en haar leden behoort tot de doelgroep GO vanaf het ogenblik dat een lid toetreedt dat als GO wordt gekwalificeerd op basis van 1 van de andere criteria.

  Een vennootschap of rechtspersoon behoort tot de doelgroep GO vanaf het ogenblik van toetreden tot een btw-eenheid die als GO is gekwalificeerd. 

  2. Einddatum

  Vanaf het ogenblik dat geen enkel lid nog als GO wordt gekwalificeerd op basis van één van de hierboven gedefinieerde criteria.

  Bij stopzetting van de btw-eenheid indien geen andere criteria kunnen worden toegepast.

  Bij uittreding uit de btw-eenheid indien geen andere criteria kunnen worden toegepast.

  De doelgroep op basis van de nieuwe criteria GO werd op 1 januari 2019 geactualiseerd. Als gevolg hiervan zijn alle ondernemingen die per 1 januari 2019 aan een van de bovengenoemde criteria GO voldoen, grote ondernemingen. De beoordeling van de criteria op basis van de jaarrekening is uitgevoerd aan de hand van de meest recente jaarrekening waarover de NBB beschikt. 

  Vervolgens zullen op periodieke tijdstippen en op basis van de meest recente informatie verdere evaluaties van de criteria GO worden uitgevoerd. 

 • Hoe kan ik vragen om de groep van grote ondernemingen uit te breiden?

  Voor deelnemingen in Belgische ondernemingen en verenigingen die niet automatisch voldoen aan het criterium 'groep van ondernemingen' kan een gemotiveerde aanvraag worden ingediend bij de Administratie Grote Ondernemingen om de groep uit te breiden.

  De over te maken informatie (uit de boekhouding en uit andere documenten) moet aantonen dat de vennootschappen of rechtspersonen op een duurzame wijze verbonden zijn en dat de bezitter medezeggenschap heeft verworven.

  De Administratie Grote Ondernemingen behoudt het recht om de vennootschappen of rechtspersonen al dan niet te beschouwen als een grote onderneming volgens dit criterium.

  Voor meer informatie of voor het indienen van de aanvraag kunt u terecht bij de afdeling Sectorcoördinatie van het Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles. De contactgegevens zijn:

        FOD Financiën
        Algemene Administratie van de Fiscaliteit
        Administratie Grote Ondernemingen
        Centrum GO Beheer en Gespecialiseerde Controles - Afdeling Sectorcoördinatie
        Kruidtuinlaan 50 bus 3354
       1000 Brussel
       E-mail: goge.sector.coord.secteur@minfin.fed.be
       Tel: 02 579 19 50

 • Mijn grote onderneming is onderworpen aan de belasting niet-inwoners

  Grote ondernemingen behalve deze volgens de eerste drie categorieën van het criterium omvang en die onderworpen zijn aan de belasting niet-inwoners/vennootschappen worden behandeld door de Administratie Grote Ondernemingen.

  Voor de andere ondernemingen kunt u de bevoegde dienst beheer niet-inwoners contacteren. Om de kantoren te vinden, kunt u ze opzoeken in onze kantorengids.

 • Mijn onderneming is gevestigd in Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütchenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren of Sankt Vith

  Ongeacht of uw onderneming een grote onderneming is, kunt u terecht bij het centrum KMO Luik. Om de teams te vinden, kunt u ze opzoeken in onze kantorengids.