Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Samenvatting inhoudingsplicht voor FOD Financiën

Wie is betrokken?

De opdrachtgevers, ondernemers en onderaaannemers die bepaalde activiteiten uitvoeren (of laten uitvoeren):

  • in de bouwsector1,
  • in de sector van de bewakings- en/of toezichtsdiensten2,
  • in de vleessector3.

Voor meer informatie over de bedoelde activiteiten: MyMinfin (pagina 'Interactieve diensten').

Wat moet men doen?

Die opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers moeten nagaan of hun aannemers of onderaannemers fiscale en niet-fiscale schulden hebben.

Als dat het geval is, moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën4.

Opgelet: ook voor de Sociale Zekerheid bestaat er een inhoudingsplicht. Voor meer informatie: socialsecurity.be (Onderneming > Inhoudingsplicht ).

Hoe schulden nagaan?

Ga na of de aannemer of de onderaannemer fiscale of niet-fiscale (of sociale) schulden heeft via checkinhoudingsplicht.be.

Voor meer informatie over deze dienst en over het doorstorten van de inhouding kunt u terecht in de FAQ onder deze samenvatting.

Wat gebeurt er bij het niet naleven van de inhoudingsplicht?

De opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers riskeren:

  • een administratieve geldboete gelijk aan het dubbel van het bedrag dat had moeten worden ingehouden en doorgestort5,
  • hoofdelijk aansprakelijk gesteld te worden (in zekere mate) voor de betaling van de fiscale en niet-fiscale schulden van hun medecontractant6.

Voor meer informatie: MyMinfin (pagina 'Interactievediensten').

Voetnoten

1 Artikel 20, §2 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de btw.

2 Artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van artikel 53 van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, hierna WMGI, en/of de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, hierna WIB 92, oud, en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20.12.2019 tot uitvoering van het WMGI, en van artikel 6ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

3 Artikel 2 van het voornoemde koninklijk besluit van 27 december 2007.

4 Artikel 55 WMGI en/of het artikel 403 WIB 92, oud.

5 Artikel 393, §1 en 2 WIB 92 en/of artikel 404 WIB 92, oud.

6 Artikel 54 WMGI en/of artikel 402 WIB 92, oud.