Investeringsaftrek

Investeringsaftrek

 • Wie kan de investeringsaftrek genieten?

  Nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen (geëxploiteerd door een natuurlijke persoon of door een vennootschap) en beoefenaars van een vrij beroep kunnen aanspraak maken op de investeringsaftrek.

 • Welke investeringen komen in aanmerking?

  De investeringen moeten:

  • afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa zijn;
  • die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht;
  • tijdens het jaar of boekjaar;
  • en in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

  De investeringen mogen niet uitdrukkelijk door de wet zijn uitgesloten (zie vraag 3).

 • Welke investeringen zijn uitgesloten van de aftrek?

  Vaste activa:

  • die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt;
  • die niet afschrijfbaar zijn of waarvan de afschrijving over minder dan drie belastbare tijdperken is gespreid;
  • die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik ervan bij leasingcontract of bij overeenkomst van erfpacht of opstal, of enig gelijkaardig onroerend recht aan een derde over te dragen, ingeval die vaste activa kunnen worden afgeschreven door de onderneming die het recht heeft verkregen;
  • waarvan het recht van gebruik op een andere dan de hierboven vermelde manier is overgedragen aan een andere belastingplichtige.
   Die vaste activa komen wél in aanmerking als de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon of aan een vennootschap die deze vaste activa in België gebruikt voor het verkrijgen van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdraagt (merk op: die natuurlijke persoon of die vennootschap moet zelf aan de voorwaarden, criteria en grenzen voor de toepassing van de investeringsaftrek tegen eenzelfde of een hoger percentage voldoen).
   Deze uitsluiting is niet van toepassing op bepaalde audiovisuele werken waarvan de distributierechten, met uitsluiting van alle andere rechten, tijdelijk worden overgedragen aan derden voor het uitzenden van die werken in het buitenland.

  Zijn eveneens uitgesloten:

  • personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik, zoals ze zijn omschreven in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen, met inbegrip van de lichte vrachtauto's bedoeld in artikel 4, §3, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (die uitsluiting geldt echter niet voor voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting op de autovoertuigen zijn vrijgesteldn noch voor voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust).
  • bij de aankoopprijs komende kosten en onrechtstreekse productiekosten wanneer die kosten niet samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven.
  • investeringen tot stand gebracht door belastingplichtigen die belast worden volgens forfaitaire grondslagen van aanslag waarin de afschrijvingen forfaitair zijn opgenomen (uitgezonderd energiebesparende investeringen, waarvoor van overheidswege geen financiële steun is verleend).
 • Hoeveel bedraagt het aftrekbare gedeelte?

  Investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015) en die aan de wettelijke voorwaarden voldoen, geven recht op een investeringsaftrek ten belope van:

  A. Natuurlijke personen:

  • 13,5 % voor octrooien, energiebesparende investeringen, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen
  • 20,5 % voor investeringen in beveiliging
  • 3,5 % voor andere investeringen

  B. Vennootschappen:

  1. Alle vennootschappen:
   • 13,5 % voor octrooien (*), energiebesparende investeringen, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (*) en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen
   • 3 % voor investeringen ter aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten
   (*) Behalve als de vennootschap heeft gekozen voor het "belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling".
    
  2. Vennootschappen bedoeld in art. 201, eerste lid, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92): 
   • 20,5 % voor investeringen in beveiliging
  3. Vennootschappen bedoeld in art. 15 van het Wetboek van vennootschappen:
   • 20,5 % voor investeringen in beveiliging
   • 4 % voor andere investeringen dan die vermeld onder B,1 en B,3, eerste streepje en B,4 gedaan in 2014 of 2015 (alleen van toepassing als de vennootschap onherroepelijk heeft verzaakt aan de aftrek voor risicokapitaal bedoeld in de artikelen 205bis tot 205novies WIB’92. De investeringen moeten rechtstreeks verband houden met de economische activiteit die de vennootschap werkelijk uitoefent.)
  4. Binnenlandse vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen:
   • 30 % voor investeringen in zeeschepen
 • Wat is de berekeningsgrondslag van de investeringsaftrek?

  De investeringsaftrek wordt berekend op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de vaste activa die ook de grondslag vormt voor de berekening van de afschrijvingen (zie ook vraag 9 wat de gespreide aftrek betreft).

 • Hoe wordt de investeringsaftrek toegepast?

  De investeringsaftrek wordt toegepast op de winst of de baten van het belastbare tijdperk waarin u de hiervoor vermelde vaste activa heeft verkregen of tot stand gebracht.

  Bepaalde belastingplichtigen kunnen voor alle hier voor vermelde investeringen de investeringsaftrek spreiden over de afschrijvingsduur van de investeringen. Dit stelsel van de gespreide investeringsaftrek wordt besproken in vraag 9.

  De aftrek is van toepassing:

  • vóór de aanrekening van de verliezen uit andere beroepswerkzaamheden als u onderworpen bent aan de personenbelasting.
  • op de allerlaatste plaats, dus na elke andere aftrek, als u onderworpen bent aan de vennootschapsbelasting.

  Als er in een belastbaar tijdperk onvoldoende winst of baten zijn, wordt de aftrek zonder enige tijdsbeperking naar de volgende belastbare tijdperken overgedragen.

  De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst of baten van elk van de volgende belastbare tijdperken wordt beperkt tot 943.760 euro (*) per belastbaar tijdperk of, wanneer het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling op het einde van het vorige belastbare tijdperk 3.775.060 euro (*) overtreft, tot 25 % van dat totale bedrag.

  (*) Geïndexeerde bedragen die voor aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) van toepassing zijn.

  Voor de investeringsaftrek van 4 % (zie vraag 4, B, 3, tweede streepje) is de overdracht van de aftrek die niet kan worden toegepast bij gebrek aan voldoende winst of baten, daarentegen beperkt tot het volgende belastbare tijdperk.

 • Welke formaliteiten moeten worden vervuld?

  Natuurlijke personen moeten een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier 276U (beschikbaar vanaf april 2015 op www.myminfin.be/) bij hun aangifte in de personenbelasting voegen of het ter beschikking houden van de administratie.

  Ondernemingen moeten het vak 275U in Biztax invullen als zij hun aangifte in de vennootschapsbelasting indienen. 
  Bij een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening moeten de ondernemingen het formulier 275U gebruiken (vanaf mei 2015 beschikbaar op www.myminfin.be/).

  Daarnaast moet u, per categorie van vaste activa, een opgave ter beschikking van de administratie houden die voor elk activum de volgende gegevens vermeldt:

  • de datum van de aanschaffing of van de totstandkoming
  • de juiste benaming
  • de aanschaffings- of beleggingswaarde
  • de normale gebruiksduur en de afschrijvingsduur

  In voorkomend geval moet u ook de volgende documenten ter beschikking houden:

  • de vereiste afschriften en bewijzen voor de octrooien;
  • het vereiste attest voor de energiebesparende investeringen (zie vraag 8);
  • de verschillenden vereiste documenten (aanvraag tot erkenning, rechtvaardigende nota, attest van de bevoegde Gewestregering (zie vraag 8), enz.), voor de milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.
 • Aanvragen van attesten

  Energiebesparende investeringen

  De attesten met betrekking tot de energiebesparende investeringen kunt u, naargelang de plaats van de investering, bij de volgende diensten aanvragen:

  • Vlaams Gewest
   Vlaamse Overheid
   Vlaams Energieagentschap
   Graaf de Ferraris-gebouw
   Koning Albert II-laan 20, bus 17
   1000 Brussel
   Tel.: 02 553 46 00
   Fax: 02 553 46 01
   http://www.energiesparen.be/ 
    
  • Waals Gewest
   Service public de Wallonie
   Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie
   Département de l'Energie et du Bâtiment durable 
   Rue des Brigades d'Irlande, 1
   5100 Jambes
   Tel.: 081 48 63 35
   Fax: 081 48 63 03
   www.energie.wallonie.be 
    
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   Leefmilieu Brussel
   Departement Energiepremies
   Havenlaan 86c/3000
   1000 Brussel
   Tel.: 02 775 75 75
   Fax.: 02 775 76 21 
   www.leefmilieu.brussels


  Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling

  De attesten met betrekking tot de milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling kunt u, naargelang de plaats van de investering, bij de volgende diensten aanvragen:

  • Vlaams Gewest
   Vlaamse Overheid
   Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Milieu-integratie en -subsidiëringen
   Graaf de Ferraris-gebouw
   Koning Albert II-laan 20, bus 8
   1000 Brussel
   Tel.: 02 553 85 03
   Fax: 02 553 80 55
   Email: attest-O-O@lne.vlaanderen.be
   www.lne.be 
    
  • Waals Gewest
   Service public de Wallonie
   Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 
   Chaussée de Louvain 14
   5000 Namur
   Tel.: 081 64 95 92
   Fax: 081 64 95 33
   www.environnement.wallonie.be
    
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   Leefmilieu Brussel
   Afdeling Inspectie, verontreinigde bodems
   Havenlaan 86c/3000
   1000 Brussel
   Tel.: 02 775 75 75
   Fax: 02 775 76 21
   www.leefmilieu.brussels
 • Stelsel van de gespreide aftrek?

  Natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de activa zijn aangeschaft of tot stand gebracht minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen desgewenst de investeringsaftrek over de afschrijvingsperiode van die activa spreiden.

  In dat geval wordt de aftrek voor de activa die zijn aangeschaft of tot stand gebracht tijdens het belastbare tijdperk dat verbonden is aan aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar 2014) eenvormig bepaald op 10,5 % en berekend op de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van de afschrijvingsperiode worden aangenomen.

  Het percentage van de gespreide investeringsaftrek bedraagt evenwel 20,5 % voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tijdens datzelfde belastbare tijdperk zijn gedaan, hetzij door natuurlijke personen, hetzij door vennootschappen (behalve als de vennootschap heeft gekozen voor het "belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling").

  In dat laatste geval mag de gespreide investeringsaftrek worden toegepast ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers.

 • Wettelijke bepalingen
  • Artikelen 68 tot 77 en 201 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
  • Artikelen 47 tot 49bis van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.