Belangrijke mededelingen

Belangrijke mededelingen

 • Indienen controledossiers met raamovereenkomsten (25.01.2019)
  Om de afhandeling binnen de opgelegde termijn te garanderen vraagt de cel Tax Shelter om de controledossiers met raamovereenkomsten waarvoor de termijn van 4 jaar in 2019 verstrijkt ten laatste op 31 maart 2019 in te dienen (betreft controledossiers met raamovereenkomsten afgesloten in 2015).

  Voor de lopende en toekomstige projecten raadt de cel Tax Shelter aan om het dossier in te dienen binnen de 3 maanden na de release van het werk of de uitzending van de laatste aflevering van een reeks.

  Om uw dossier in te dienen wordt het gebruik van de template die in 2018 ter beschikking werd gesteld ten zeerste aanbevolen.
 • Tenuitvoerlegging van de bepalingen van parlementaire vraag nr. 26395: Erratum (20.08.2018)
  Erratum mededeling 23.07.2018
   
  Ingevolge het antwoord op PV 26395 kan de 6 maandenregel m.b.t. uitgaven gedaan vóór de ondertekening van de raamovereenkomst worden toegestaan voor de uitgaven gedaan in de eerste 3 kwartalen van het boekjaar 2018 (dus van 1 januari tot en met 30 september 2018).

  Vanaf 1 oktober dienen de voorwaarden vooropgesteld door FAQ 3 te worden nageleefd om te kunnen genieten van de 6 maandenregel.

  Er wordt aan herinnerd:
  • dat ongeacht de toepassing van de 6 maandenregel de uitgaven pas in aanmerking komen voor zover de betrokken Gemeenschap het werk heeft erkend;
  • dat om in aanmerking te komen voor tax shelter ook de andere voorwaarden opgelegd door art. 194ter WIB 92 moeten worden nageleefd.
   
  Bij de neerlegging van de raamovereenkomst dient vermeld te worden indien er beroep gedaan wordt op PV 26395.
   
  Voorbeelden
   
  • RO 30.06.2018
   Normale termijn (18 m): 31.12.2019
   Indien beroep op de 6 maandenregel:
   Uitgaven van 01.01.2018 tot en met 30.06.2018: toepassing PV 26395
    
  • RO 31.12.2018
   Normale termijn (18 m): 30.06.2020
   Indien beroep op de 6 maandenregel:
   Uitgaven van 01.07.2018 tot en met 30.09.2018: toepassing PV 26395
   Uitgaven van 01.10.2018 tot en 31.12.2018: toepassing FAQ 3
 • Tenuitvoerlegging van de bepalingen van parlementaire vraag nr. 26395 (23.07.2018)
  Ingevolge het antwoord op PV 26395 kan de 6 maandenregel m.b.t. uitgaven gedaan vóór de ondertekening van de raamovereenkomst worden toegestaan voor de uitgaven gedaan in de eerste 3 kwartalen van het boekjaar 2018 (dus van 1 januari tot en met 30 september 2018).

  Vanaf 1 oktober dienen de voorwaarden vooropgesteld door FAQ 3 te worden nageleefd om te kunnen genieten van de 6 maandenregel.
   
  Er wordt aan herinnerd:
  • dat de termijn van ten hoogste 18 maanden (24 maanden voor animatie) ongewijzigd blijft;
  • dat ongeacht de toepassing van de 6 maandenregel de uitgaven pas in aanmerking komen voor zover de betrokken Gemeenschap het werk heeft erkend;
  • dat om in aanmerking te komen voor tax shelter ook de andere voorwaarden opgelegd door art. 194ter WIB 92 moeten worden nageleefd. 
   
  Bij de neerlegging van de raamovereenkomst dient vermeld te worden indien er beroep gedaan wordt op PV 26395.
   
  Voorbeelden
   
  • RO 30.06.2018
   Normale termijn (18 m): 31.12.2019
   Indien beroep op de 6 maandenregel:
   Uitgaven van 01.01.2018 tot en met 30.06.2018: toepassing PV 26395
   Uiterste termijn voor de uitgaven: 30.06.2019 in de hypothese dat de eerste uitgave zou dateren van 01.01.2018
   
  • RO 31.12.2018
   Normale termijn (18 m): 30.06.2020
   Indien beroep op de 6 maandenregel:
   Uitgaven van 01.07.2018 tot en met 30.09.2018: toepassing PV 26395
   Uitgaven van 01.10.2018 tot en 31.12.2018: toepassing FAQ 3
   Uiterste termijn voor de uitgaven: 31.12.2019 in de hypothese dat de eerste uitgave zou dateren van 01.07.2018
   
   
 • Indiening van dossiers waarvoor de attesten nog in 2018 moeten afgeleverd worden (29.06.2018)
  De controledossiers met raamovereenkomsten waarvoor de termijn van 4 jaar in 2018 verstrijkt moeten ten laatste op 31 augustus 2018 bij de cel Tax Shelter worden ingediend (betreft controledossiers ‘oud systeem’ en controledossiers ‘gemengd’).
   
  Indien later ingediend kan de vlotte en tijdige afhandeling in 2018 niet meer gegarandeerd worden.
 • Bestedingslijst (09.02.2018)
 • Einde van aanvragen 2017 voor dossiers ‘oud regime’ - vertraging bij controle van de dossiers (24.10.2017)

  Vanaf 1 november zal de cel Tax Shelter geen aanvragen tot controle voor dossiers ‘oud regime’ meer aanvaarden waarvoor de termijn van 4 jaar volgend op de raamovereenkomst in 2017 verstrijkt. Indien er alsnog zo’n dossiers zouden ingediend worden zullen deze automatisch als laattijdig beschouwd worden.

  De laatste weken werden wij namelijk opnieuw geconfronteerd met een toevloed van dergelijke controledossiers ‘oud regime’. De cel ziet zich dan telkens genoodzaakt om aan deze dossiers prioriteit te geven. Daardoor verlengt automatisch de afhandeltermijn van de dossiers die hieraan voorafgaand, dus tijdig, werden ingediend.

  Bijkomend willen wij er ook op wijzen dat een goede samenwerking bij een Tax Shelter controle de snelle aflevering van de fiscale attesten ten goede komt. Soms moeten wij heel lang op antwoorden wachten.

  Omwille van deze redenen is het momenteel niet mogelijk om de vooropgestelde behandelingstermijn voor een controledossier te respecteren. De vertraging impliceert dus niet noodzakelijk problemen in het dossier en is bijgevolg geen reden voor ongerustheid bij de investeerders.

  In ieder geval verontschuldigen wij ons en wij doen ons uiterste best om deze situatie zo snel mogelijk te verhelpen.

 • Vertragingen bij de behandeling van dossiers (05.07.2017)

  De laatste 2 maanden worden regelmatig controledossiers ‘oud regime’ bij de cel ingediend waarvoor de termijn van 4 jaar binnenkort verstrijkt. Wij zien ons opnieuw genoodzaakt om aan deze dossiers prioriteit te geven. Dit verlengt jammer genoeg automatisch de afhandeltermijn van de dossiers die hieraan voorafgaand, dus tijdig, werden ingediend. Wij verontschuldigen ons hiervoor en doen ons uiterste best om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

 • Synchronisatierechten (clearance) (05.07.2017)

  12,5 % van de factuur van de Belgische uitgever zal aanvaard worden als in aanmerking komende uitgave. Dit standpunt wordt van toepassing op raamovereenkomsten ondertekend vanaf 01.09.2017.

 • In aanmerking komend gedeelte van het bijkomend rendement (05.07.2017)

  Voor de periode verstreken tussen de datum van de storting en de datum van het TS attest, maar met een maximum van 18 maanden, mag de productievennootschap een bijkomend rendement toekennen.

  De maximale periode van 18 maanden waarop het bijkomend rendement betrekking heeft kan verschillen van de termijn van 18 maanden waarin de in aanmerking komende uitgaven moeten worden gedaan. Wanneer de betaling van dit rendement gebeurt op de vervaldatum, na de periode van 18 maanden, kan deze uitgave niet meer beschouwd worden als een in aanmerking komende uitgave. Om een deel van dit rendement te kunnen integreren in de in aanmerking komende uitgaven is het toegestaan :

  • om betalingen te doen volgens termijn (bvb. 3, 6, 9, 12 en 15 maanden);
  • om het rendement in één keer te betalen na het verstrijken van de 18 maanden waarbij het in aanmerking komend bedrag bepaald wordt volgens de in aanmerking komende periode, op voorwaarde dat er een boeking gebeurd is die het bedrag toewijst aan de in aanmerking komende periode (Financiële kosten 65 aan Toe te rekenen kosten 49).

  Voorbeeld:

  • Datum raamovereenkomst: 30.12.2015
  • Datum storting: 01.03.2016
  • Datum TS attest: 30.12.2017
  • Betaling van het bijkomend rendement: 30.07.2017
  • In aanmerking komend gedeelte (tussen 01.03.2016 en 30.06.2017) = 16/18 van het betaald bedrag op voorwaarde van de boeking binnen de termijn van 18 maanden
 • Infosessie (02.03.2017)

  De hervorming van het tax shelter systeem voor audiovisuele werken is ondertussen meer dan 2 jaar in voege. Na veel discussies, overleg en vooral hard werken is de eindmeet hopelijk binnenkort in zicht. Het moment om eens samen te komen om jullie een stand van zaken mee te geven.

  De cel Tax Shelter heeft jullie dan ook graag uitgenodigd voor een infosessie.

  Waar en wanneer ?

  • In het auditorium Pacheco in de FINTOWER, Pachecolaan 13, 1000 Brussel
  • Dinsdag 21 februari 2017 van 8u30 tot 12u30, of
  • Donderdag 23 februari 2017 van 8u30 tot 12u30

  Wat staat er op het programma ?

  • 8u30          Onthaal met koffie
  • 9u              Inleiding en voorstelling van de cel Tax Shelter
  • 9u15          Hot items : FAQ, circulaire, bestedingslijst…
  • 10u30        Koffiepauze
  • 10u45        Tax Shelter controle : tips & tricks
  • 11u30        Vragen ?

  Downloadable file Presentatie van de infosessie Cel Tax Shelter 21 en 23 februari (PDF, 1.63 MB)

 • Bestedingslijst (19.12.2017)
 • Afspraak (12.12.2016)

  De cel Tax Shelter is het uniek aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met Tax shelter (behalve internationale coproducties *) waardoor wij constant een heleboel vragen van jullie te verwerken krijgen. Wij doen ons best om deze vragen binnen een relatief korte termijn te beantwoorden maar dit mag natuurlijk onze andere werkzaamheden (controle, erkenningen, ...) niet in gevaar brengen.

  Daarom zal mevrouw A. Berlanger vanaf januari 2017 slechts 1 dag per week (normaal gezien op donderdag) beschikbaar zijn voor afspraken en vergaderingen.

  Een afspraak met een andere medewerker van de cel kan gevraagd worden per mail gericht aan taxshelter@minfin.fed.be of rechtstreeks aan de persoon in kwestie.


  * Internationale coproducties: contacteer de cel Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen