Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscaal woonplaatsattest

Wanneer uw onderneming buitenlandse inkomsten heeft, hebt u mogelijk een 'fiscaal woonplaatsattest (of -certificaat)' nodig. Dat attest, dat bestemd is voor de buitenlandse administratie, bewijst dat uw onderneming haar fiscale woonplaats effectief in België heeft.
 

Fiscaal woonplaatsattest (276conv)

 • Wanneer heb ik een attest van fiscale woonplaats in België nodig?

  U hebt dit attest nodig in de volgende situatie:

  • de fiscale woonplaats van uw onderneming is in België, en
  • uw onderneming heeft buitenlandse inkomsten in een land waarmee België een 'dubbelbelastingverdrag' heeft dat van kracht is, en
  • uw onderneming maakt aanspraak op fiscale voordelen waarin dit verdrag voorziet, op voorwaarde dat u aan de administratie van het betrokken land een fiscaal woonplaatsattest voorlegt.
 • Hoe vraagt u een fiscaal woonplaatsattest aan?

  Online: snel en eenvoudig

  Ga naar het formulier in MyMinfin

  Hoe?

  1. Klik op de knop hierboven.
  2. Meld u aan (bijvoorbeeld via itsme® of met uw identiteitskaart en een kaartlezer).
  3. Selecteer de aanmeldoptie 'in naam van een onderneming'.
  4. U komt rechtstreeks op de pagina 'Mijn interacties'.
  5. Kies 'Mijn aanvragen van attesten'.
  6. Selecteer in de keuzelijst 'Attest van fiscale woonplaats in België (276CONV)'.

  Als u aan de voorwaarden voldoet, zal uw attest nog op de dag van uw aanvraag beschikbaar zijn in de rubriek 'Mijn documenten' van MyMinfin. Wanneer u de meldingen in uw eBox Enterprise hebt geactiveerd, ontvangt u een melding.

  Om toegang te krijgen tot het formulier en om de aanvragen in MyMinfin te kunnen opvolgen, moet u:

  • de officiële wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming zijn (volgens de Kruispuntbank van Ondernemingen), of
  • als werknemer, een van de volgende rollen ontvangen hebben via de toepassing ‘Mijn eGov-rollenbeheer’:
   • ‘FOD Fin Fiscaal woonplaatsattest in België (276conv)’ of
   • ‘FOD Fin Aanstelling Eigen Onderneming’ met de eigenschap ‘Aanstelling Biztax’.
     

  Per e-mail of met de post:  hou rekening met de verwerkingstermijn

  1. Vul  het formulier (PDF, 166.08 KB) in.
  2. Indien u het detail van de inkomsten hebt aangegeven, kunt u bij het formulier documenten bijvoegen ter staving van de bedragen: factuur, creditbericht, leningscontract, bankafschrift, aankoopborderel, enz.
  3. Stuur het formulier en de eventuele bijlagen naar uw bevoegde kantoor:

  Als u voldoet aan de voorwaarden, zult u uw attest één maand na het versturen van uw aanvraag per post ontvangen. Het attest zal naar de maatschappelijke zetel van uw onderneming in België worden gestuurd.
   

  Via een accountant

  Uw accountant kan uw aanvraag voor een fiscaal woonplaatsattest indienen (met een actief mandaat Biztax of Fiscale woonplaats).
   

  Via uw bank (of andere financiële instelling)

  Uw bank kan uw aanvraag voor een fiscaal woonplaatsattest indienen (met een actief mandaat Fiscale woonplaats).

 • Welke documenten kan ik als bewijs toevoegen aan mijn aanvraag voor een fiscaal woonplaatsattest?

  Dit kan een factuur, creditnota, leningsovereenkomst, bankafschrift, aankoopbewijs enz. zijn, waarop de met het fiscale woonplaatsattest overeenstemmende bedragen duidelijk worden vermeld en gedetailleerd.

 • Mijn onderneming is onderworpen aan de belasting van niet-inwoners. Kan ik een fiscaal woonplaatsattest aanvragen?

  We kunnen geen fiscaal woonplaatsattest afgeven aan een onderneming die onderworpen is aan de belasting van niet-inwoners.

 • Voor welke periodes kan een fiscaal woonplaatsattest worden afgegeven?

  De op het fiscaal woonplaatsattest aangegeven periode loopt over één belastbare periode (belastingjaar). Die belastbare periode moet betrekking hebben op een periode waarvoor vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting wordt geheven.

  De periode die kan worden ingevuld in de aanvraagschermen moet overeenkomen met een belastbaar tijdperk aangemaakt in Biztax of met een lopend belastbaar tijdperk (een tijdperk dat begint op de datum van het verzoek, ook al is het nog niet aangemaakt in Biztax). 

  Voorbeeld: uw onderneming sluit haar balans af op 30 september. Op 28 februari 2023 dient u een aanvraag in voor een fiscale woonplaatsverklaring (E-276conv-10) voor het lopende boekjaar. U kunt een E-276conv-10 certificaat aanvragen voor de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. 

  Het lopende boekjaar moet op het moment van uw aanvraag zijn begonnen. U kunt op 28 februari 2023 geen certificaat krijgen dat de periode van 1 oktober 2023 tot en met 30 september 2024 vermeldt.

  Het attest wordt opgesteld op basis van de informatie waarover de administratie op het moment van de aanvraag beschikt.

  Het is belangrijk dat de belastbare periode correct op het aanvraagformulier wordt ingevuld.

 • Kan een fiscaal woonplaatsattest voor een voorgeschreven periode worden afgegeven?

  Ja, als voor die periode aan de fiscale woonplaatsvoorwaarden (in de zin van het dubbelbelastingverdrag) is voldaan.

  Een dergelijke aanvraag kunt u niet in MyMinfin doen. Daarvoor moet u contact opnemen met uw bevoegde kantoor:

  Aanvragen voor voorgeschreven periodes moeten altijd door een medewerker worden onderzocht. Het kan dus langer duren voor u een beslissing krijgt.

 • Wat is Richtlijn 2003/49/EG en wanneer kan die op het fiscaal woonplaatsattest worden vermeld?

  Richtlijn 2003/49/EG betreft een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten.

  Deze richtlijn kan op het woonplaatsattest worden vermeld indien:

  • uw onderneming recht heeft op een fiscaal woonplaatsattest
  • het partnerland in de Europese Unie gelegen is
  • uw onderneming onderworpen is aan de vennootschapsbelasting voor de periode
  • uw onderneming een van de in de bijlage bij de richtlijn genoemde rechtsvormen heeft
  • u verklaart dat uw onderneming de begunstigde is van de inkomsten waarop het attest betrekking heeft en dat ze voldoet aan de andere voorwaarden van de richtlijn.

  Opmerking: voor sommige landen is de vermelding van de details van de inkomsten op dit soort attest verplicht. Check dit bij het land van bestemming voordat u uw aanvraag indient.

 • Wat is Richtlijn 2011/96/EU en wanneer kan die op het fiscaal woonplaatsattest worden vermeld?

  Richtlijn 2011/96/EU van de Raad van 30 november 2011 betreft de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten.

  De richtlijn kan op het woonplaatsattest worden vermeld indien:

  • uw onderneming recht heeft op een fiscaal woonplaatsattest
  • het partnerland in de Europese Unie gelegen is
  • uw onderneming onderworpen is aan de vennootschapsbelasting voor de periode
  • uw onderneming een van de in bijlage 1 bij deel A van de richtlijn genoemde rechtsvormen heeft
  • u verklaart dat uw onderneming de effectieve begunstigde is van de inkomsten waarop het attest betrekking heeft en dat ze voldoet aan de andere voorwaarden van de richtlijn.

  Opmerking: voor sommige landen is de vermelding van de details van de inkomsten op dit soort attest verplicht. Check dit bij het land van bestemming voordat u uw aanvraag indient.

 • Kan ik een fiscaal woonplaatsattest aanvragen voor verschillende periodes, verschillende bedragen, verschillende soorten inkomsten en/of met vermelding van de twee Europese richtlijnen?

  Een fiscaal woonplaatsattest wordt afgegeven:

  • voor één land (waarvoor een dubbelbelastingverdrag van kracht is)
  • voor één periode, die overeenkomt met de belastbare periode (belastingjaar) van de rechtspersoon die de inkomsten ontvangt
  • voor één soort inkomsten (met een maximum van 12 bedragen: als u meer dan 12 bedragen hebt, moet u een nieuwe aanvraag indienen)
  • met vermelding van één Europese richtlijn.

  Als u een attest nodig hebt voor verschillende landen, verschillende belastbare periodes, verschillende soorten inkomsten en/of Europese richtlijnen, moet u ook verschillende aanvragen indienen.

 • De rechtsvorm van mijn onderneming bestaat niet meer als gevolg van de wijzigingen in het 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen', maar dit is nog niet aangepast bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Welke rechtsvorm wordt op het fiscaal woonplaatsattest vermeld?

  De rechtsvorm die op het attest wordt vermeld, is die welke bij de KBO geregistreerd staat (en die ook in onze databanken is opgenomen).

  Tot 31 december 2023: indien de aanpassing bij de KBO nog niet is gebeurd, kunt u aan uw bevoegde kantoor vragen om uw attest aan te passen aan de nieuwe rechtsvorm die op uw onderneming van toepassing is. Bel hiervoor het nummer op uw attest.

  Vanaf 1 januari 2024 moet de bij de KBO geregistreerde rechtsvorm correct zijn. Vanaf dat moment kunnen we niet langer ingaan op aanvragen om de rechtsvorm op het attest te wijzigen.

 • Hoe vraag ik een legalisatie of apostille aan voor een fiscaal woonplaatsattest?

  De legalisatie of apostille certificeert de herkomst van een document. Naargelang het betrokken land zult u al dan niet een legalisatie of apostille nodig hebben.

  Het legaliseren of apostilleren van een document is betalend. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vindt u hierover meer informatie.

  Zodra u uw attest hebt ontvangen, kunt u de aanvraag doen:

  • ofwel online (via MyMinfin), als u het attest in elektronisch formaat hebt ontvangen en het beschikbaar is in MyMinfin > 'Mijn documenten'
  • ofwel per e-mail of per post.

  In beide gevallen zal de FOD Financiën uw aanvraag doorsturen naar de FOD Buitenlandse Zaken.

  Hoe doet u de aanvraag online, via MyMinfin?

  1. Vul het  formulier (PDF, 108.94 KB) in en sla het op op uw computer.
   Uw e-mailadres is verplicht om uw aanvraag te kunnen doorsturen naar de FOD Buitenlandse Zaken.
  2. Ga naar MyMinfin.
  3. Vul de velden in om het formulier via MyMinfin terug te sturen.
   • Vink ‘Ik heb een brief met 3-cijferige dienstcode gekregen die ik wil beantwoorden’ aan en vul de dienstcode in die bovenaan het attest staat vermeld.
   • Klik op 'Volgende'.
   • Laad het ingevuld formulier op in het veld ‘Document toevoegen’.
   • Vermeld in het veld ‘FOD Financiën-kenmerk van de brief’: ‘276conv - legalisatie/apostille’.

  U zult van de FOD Buitenlandse Zaken een e-mail met een vraag tot betaling ontvangen. Zodra de betaling is gebeurd, zal de FOD Buitenlandse Zaken uw aanvraag behandelen en zult u een e-mail ontvangen met daarin een link naar het gelegaliseerde of geapostilleerde attest. 

  Hoe dien ik een aanvraag in per e-mail of met de post?

  1. Vul het  formulier (PDF, 108.94 KB) in.
  2. Verstuur het ingevulde formulier.
   • Voeg een kopie van het attest toe.
   • Verstuur alle documenten naar uw bevoegde kantoor:

  U zult van de FOD Buitenlandse Zaken een e-mail met een vraag tot betaling ontvangen. Zodra de betaling is gebeurd, zal de FOD Buitenlandse Zaken uw aanvraag behandelen en zult u een e-mail ontvangen met daarin een link naar het gelegaliseerde of geapostilleerde attest. 

 • Hoe bezorgt u het fiscaal woonplaatsattest aan de administratie van het betrokken land?

  Als u uw attest hebt ontvangen in pdf-formaat, raden wij u ten zeerste aan het in dit formaat aan de buitenlandse administratie te bezorgen. Op die manier is het voor de buitenlandse administratie gemakkelijker om de authenticiteit van het document na te gaan.

  Het blijft evenwel mogelijk om een afgedrukt exemplaar te versturen.

 • Kan ik de certificatie aanvragen van een fiscaal woonplaatsattest van een ander land?

  Vanaf 1 januari 2023 certificeert de FOD Financiën geen attesten meer van een ander land. Als gevolg van de digitalisering en automatisering van de verwerking, zal de FOD Financiën namelijk uitsluitend haar eigen attesten uitreiken (E-276conv-10 en E-276conv-20).

 • Ik krijg de melding dat ik een fiscaal woonplaatsattest ontving, maar ik heb dat zelf niet aangevraagd. Hoe kan dat?

  Sommige banken (en andere financiële instellingen) vragen voor hun klanten een fiscaal woonplaatsattest aan bij de FOD Financiën. Ze doen dat voor klanten die via de bank een inkomen ontvangen uit een buitenlandse rekening of belegging.

  De bank doet de aanvraag, maar als klant ontvangt u ook het attest in de rubriek 'Mijn documenten' van MyMinfin. Wanneer u de meldingen in uw eBox hebt geactiveerd, ontvangt u een melding voor elk aangevraagd attest.

  U moet zelf verder niets doen na ontvangst van dit bericht. Voor meer informatie contacteert u best uw bank.