Terugbetaling van de roerende voorheffing

Mijn bedrijf is niet-inwoner en er werd roerende voorheffing ingehouden op dividenden/interesten/royalty’s die door een Belgische vennootschap zijn toegekend

 • Hoe dien ik een aanvraag voor terugbetaling in?

  U vraagt een terugbetaling op basis van het dubbelbelastingsverdrag

  Druk het (de) volgende formulier(en) af en vul ze in:

  Dividenden Formulier (276DIV) Verklarende nota
  Interesten Formulier (276INT) Verklarende nota
  Royalty's Formulier (276R) Verklarende nota

  Voeg er de volgende documenten aan toe:

  • een creditbericht met daarop het bedrag van de ontvangen dividenden/interesten/royalty’s (brutobedrag, tarief van de voorheffing, datum en ingehouden voorheffing)
  • een bankafschrift van de verkrijger van de inkomsten met daarop het nettobedrag van de ontvangen dividenden/interesten/royalty’s
  • indien uw verzoekschrift betrekking heeft op dividenden en als het teruggevraagde bedrag meer dan 100.000 euro bedraagt: een aankoopborderel. Dit document moet ondertekend worden door de laatste financiële tussenpersoon (custodian). Op die aankoopborderellen moet het overzicht van alle transacties worden vermeld vanaf één jaar voor de datum van betaalbaarstelling tot en met één maand na de datum van de betaalbaarstelling van de dividenden.
   Dit document moet duidelijk de identiteit (naam, adres en nummer van de effectenrekening) van de houder van de aandelen vermelden en moet minstens de onderstaande gegevens bevatten:
   • aard van de transactie: aankoop, verkoop, of lening
   • datum van de transactie
   • waarde van de transactie
   • aantal aandelen
   • naam van het aandeel en de ISIN-code
   • naam van de tegenpartij indien de aandelen verhandeld werden via een onderlinge overeenkomst
   • uitstaande positie per verrichting. Dit wil zeggen dat per transactie de uitstaande positie op dat moment moet weergegeven worden.
    Voorbeeld: U heeft in uw bezit 1.000 aandelen en koopt 500 bijkomende aandelen aan. Na deze transactie bedraagt de uitstaande positie 1.500 aandelen.
  • als u gevolmachtigde bent: de reeks volmachten die u toelaat namens uw klant een bezwaar in te dienen (wanneer de verkrijger van de inkomsten de aanvraag niet heeft ondertekend)

  U vraagt een terugbetaling van de ingehouden roerende voorheffing op dividenden en dit op basis van het nationaal recht

  Dien een bezwaarschrift in samen met de volgende documenten:

  Als u al een gedeeltelijke vermindering van de roerende voorheffing hebt gekregen (naar aanleiding van een aanvraag via het formulier 276DIV) en u denkt dat u aan alle voorwaarden voldoet om de totale terugbetaling van die voorheffing te krijgen, dien dan een bezwaarschrift in zoals hierboven beschreven.

  Vermeld in dat bezwaar dat u al een gedeeltelijke vermindering van de roerende voorheffing hebt verkregen (naar aanleiding van een aanvraag via het formulier 276DIV) en dat u dus alleen de terugbetaling van het saldo vraagt.

  U vraagt een terugbetaling van de ingehouden roerende voorheffing op interesten en dit op basis van het nationaal recht

  Dien een bezwaarschrift in samen met de volgende documenten:

  • een creditbericht met daarop het ontvangen bedrag en de ingehouden roerende voorheffing
  • een bankafschrift van de verkrijger van de inkomsten met daarop het bedrag van de ontvangen interesten
  • het vereiste attest volgens de aangevoerde wettelijke bepalingen. In het algemeen gaat het om het attest dat in artikel 117 §6 KB/WIB 92 is bepaald, maar dat moet geval per geval worden nagekeken
  • een verblijfsattest met vermelding van:
   • het statuut van de verkrijger van de inkomsten
   • het fiscaal identificatienummer in dat land
  • het bankrekeningnummer waarop de eventuele terugbetaling kan gebeuren
  • voor de obligaties: een bewijs van uw nominatieve inschrijving bij de debiteur
  • als u gevolmachtigde bent: de reeks volmachten die u toelaat namens uw klant een bezwaar in te dienen (wanneer de verkrijger van de inkomsten de aanvraag niet heeft ondertekend)

  Als u al een gedeeltelijke vermindering van de roerende voorheffing hebt gekregen (naar aanleiding van een aanvraag via het formulier 276INT) en u denkt dat u aan alle voorwaarden voldoet om de totale terugbetaling van die voorheffing te krijgen, dien dan een bezwaarschrift in zoals hierboven beschreven.

  Vermeld in dat bezwaar dat u al een gedeeltelijke vermindering van de roerende voorheffing hebt verkregen (naar aanleiding van een aanvraag via het formulier 276INT) en dat u dus alleen de terugbetaling van het saldo vraagt.

 • Waar moet ik mijn aanvraag voor terugbetaling indienen?

  Stuur de aanvraag per post naar:

  Centrum Buitenland - Team 6 - 17P
  Kruidtuinlaan 50 bus 3429
  B-1000 Brussel

 • Binnen welke termijn kan ik een aanvraag voor terugbetaling indienen?

  5 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de roerende voorheffing is gestort.

 • Kan ik als een fiscaal transparante entiteit een terugbetaling vragen van de ingehouden roerende voorheffing?
  Als u beschouwd wordt als een fiscaal transparante entiteit, bent u niet de uiteindelijke gerechtigde van de roerende inkomsten. U kunt bijgevolg de terugbetaling niet vragen van de ingehouden roerende voorheffing. 

  Om na te gaan of u al dan niet beschouwd kunt worden als de uiteindelijke gerechtigde van de inkomsten, kunt u de Belgische internrechtelijke bepalingen en de bepalingen van de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belastingen raadplegen.
 • Vragen?

  Contacteer ons per mail, per brief of telefonisch of maak een afspraak met één van onze medewerkers.