Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanvraag op basis van artikel 106 §2 KB/WIB 92 - toe te voegen documenten

 • Een creditbericht met daarop het bedrag van de ontvangen dividenden (brutobedrag, tarief van de voorheffing, datum en ingehouden voorheffing).
   
 • Een bankafschrift van de verkrijger van de inkomsten met daarop het nettobedrag van de ontvangen dividenden.
   
 • Een attest van spaarder niet-inwoner dat krachtens art. 117 §2 KB/WIB 92 is uitgereikt:
  • met de letterlijke bewoordingen van art. 117 §2 KB/WIB 92,
  • aangevuld met een bevestiging dat de verkrijger van de inkomsten zich niet in de situatie bevindt zoals bedoeld in art. 266, vierde lid, in fine, WIB 92,
  • het aantal en de identificatie van de dividenden,
  • ondertekend door de verkrijger van de inkomsten of zijn daartoe behoorlijk gevolmachtigde vertegenwoordiger,
  • u kunt een document gebruiken dat vergelijkbaar is met  dit attest (PDF, 159.31 KB).
    
 • Een attest van de fiscale autoriteiten waarin is vermeld:
  • dat de verkrijger van de inkomsten is vrijgesteld van iedere inkomstenbelasting in zijn woonstaat,
  • dat hij een pensioenfonds heeft,
  • het fiscaal identificatienummer in dat land.
    
 • Het bankrekeningnummer waarop de eventuele terugbetaling kan gebeuren.
   
 • Als het teruggevraagde bedrag meer dan 10.000 euro bedraagt: een aankoopborderel. Dit document moet ondertekend worden door de laatste financiële tussenpersoon (custodian). Op die aankoopborderellen moet het overzicht van alle transacties worden vermeld vanaf één jaar voor de datum van betaalbaarstelling tot 1 jaar na de datum van de betaalbaarstelling van de dividenden. Dit document moet duidelijk de identiteit (naam, adres en nummer van de effectenrekening) van de houder van de aandelen vermelden en moet minstens de onderstaande gegevens bevatten:
  • aard van de transactie: aankoop, verkoop, of lening,
  • datum van de transactie,
  • waarde van de transactie,
  • aantal aandelen,
  • naam van het aandeel en de ISIN-code,
  • naam van de tegenpartij indien de aandelen verhandeld werden via een onderlinge overeenkomst,
  • uitstaande positie per verrichting. Dit wil zeggen dat per transactie de uitstaande positie op dat moment moet weergegeven worden.
   Voorbeeld: U heeft in uw bezit 1.000 aandelen en koopt 500 bijkomende aandelen aan. Na deze transactie bedraagt de uitstaande positie 1.500 aandelen.
    
 • Als u gevolmachtigde bent: de reeks volmachten die u toelaat namens uw klant een bezwaar in te dienen (wanneer de verkrijger van de inkomsten de aanvraag niet heeft ondertekend).
   
 • De statuten.
   
 • Een beschrijving van het maatschappelijk doel en de activiteiten van het pensioenfonds. 
   
 • Een bewijs dat de juridische structuur van het pensioenfonds beschrijft.