Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanvraag op basis van artikel 264/1 WIB 92 of artikel 269/1 WIB 92 ('Tate en Lyle') - toe te voegen documenten

 • Het attest ‘artikel 264/1 'of 'artikel 269/1’ dat de verkrijger van de inkomsten of zijn mandataris moet opstellen en ondertekenen en dat artikel 269/1 WIB 92 citeert. De volledige gegevens van de verkrijgende vennootschap moeten erop vermeld worden: benaming, volledige gegevens en fiscaal identificatienummer. Ook de dividenden die het voorwerp van het bezwaarschrift zijn, moeten op dat document worden vermeld
   
 • het  attest nummer 1 T&L (PDF, 198.05 KB) dat de fiscale autoriteiten van de woonstaat van de verkrijger van de inkomsten behoorlijk hebben ingevuld en ondertekend. Er dient te worden opgemerkt dat de bijlage die aan dat attest moet worden toegevoegd, alle dividenden moet vermelden die het voorwerp van het bezwaarschrift zijn. De buitenlandse belastingautoriteiten moeten het samen met het hoofddocument ondertekenen. Dat attest kan worden vervangen door een document dat de fiscale autoriteiten van de woonstaat rechtstreeks opstellen en dat dezelfde inlichtingen bevat. Als de verkrijger van de inkomsten op eender welke wijze in zijn woonstaat een terugbetaling heeft kunnen verkrijgen, moet dit in het betrokken document worden vermeld evenals het bedrag van de terugbetaling
   
 • het  attest nummer 3 Aber (PDF, 152.41 KB) ( Deutsch (PDF, 82.38 KB) -  English (PDF, 79.87 KB)) waarin de verkrijger van de inkomsten in het bijzonder bevestigt dat de voorwaarden inzake volle eigendom van de aandelen of deelbewijzen en de voorwaarden van ontstentenis van waardevermindering van effecten zijn vervuld (zie artikelen 281 en 282 WIB 92 hierna). Indien één van die voorwaarden niet vervuld is voor een dividend dat het voorwerp is van het bezwaarschrift, moet een overzicht van die inkomsten worden voorgelegd
   
 • een creditbericht met daarop het bedrag van de ontvangen dividenden alsook het bedrag van de roerende voorheffing die aan de bron is ingehouden (brutobedrag, tarief van de voorheffing, datum en ingehouden voorheffing)
   
 • een bankafschrift van de verkrijger van de inkomsten met daarop het nettobedrag van de ontvangen dividenden(dat document wordt opgesteld voor ieder dividend waarvoor de terugbetaling van de roerende voorheffing wordt gevraagd). Indien de naam van de verkrijger van de inkomsten niet op dit afschrift staat, moet de financiële instelling waarbij die rekening is geopend een document bezorgen dat de identiteit van de rekeninghouder bevestigt
   
 • alle nuttige documenten die de investeringswaarde en de periode van bezit bewijzen. Bijvoorbeeld een aankoopborderel van de aandelen of een attest van de financiële instelling die de verrichting heeft uitgevoerd en dat een overzicht van de transacties inzake aankoop, verkoop en/of lening weergeeft(het overzicht kan als een tabel worden aangeboden wanneer de transacties zeer talrijk zijn). Alsook een attest van de custodian dat toelicht dat de aandelen in kwestie in het bezit zijn van de verkrijger van de inkomsten sinds…
   
 • het bankrekeningnummer waarop de eventuele terugbetaling kan gebeuren
   
 • als u gevolmachtigde bent: de reeks volmachten die u toelaat namens uw klant een bezwaar in te dienen (wanneer de verkrijger van de inkomsten de aanvraag niet heeft ondertekend)