Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aanvraag op een andere basis (Belgisch recht) - toe te voegen documenten

 • Een creditbericht met daarop het bedrag van de ontvangen dividenden (brutobedrag, tarief van de voorheffing, datum en ingehouden voorheffing).
   
 • Een bankafschrift van de verkrijger van de inkomsten met daarop het nettobedrag van de ontvangen dividenden.
   
 • Het attest dat volgens de bepalingen van het WIB 92 of van het KB/WIB 92 in kwestie vereist is. Bijvoorbeeld het attest dat in de artikelen 117 §6 en 117 §4 van het KB/WIB 92 is bepaald.
   
 • Een verblijfsattest met vermelding van:
  • het statuut van de verkrijger van de inkomsten,
  • het fiscaal identificatienummer in dat land.
    
 • Het bankrekeningnummer waarop de eventuele terugbetaling kan gebeuren.
   
 • Indien uw verzoekschrift betrekking heeft op dividenden en als het teruggevraagde bedrag meer dan 100.000 euro bedraagt: de aankoopborderellen. Dit document moet ondertekend worden door de laatste financiële tussenpersoon (custodian). Op die aankoopborderellen moet het overzicht van alle transacties worden vermeld vanaf één jaar voor de datum van betaalbaarstelling tot en met één maand na de datum van de betaalbaarstelling van de dividenden.
  Dit document moet duidelijk de identiteit (naam, adres en nummer van de effectenrekening) van de houder van de aandelen vermelden en moet minstens de onderstaande gegevens bevatten:
  • aard van de transactie: aankoop, verkoop, of lening,
  • datum van de transactie,
  • waarde van de transactie,
  • aantal aandelen,
  • naam van het aandeel en de ISIN-code,
  • naam van de tegenpartij indien de aandelen verhandeld werden via een onderlinge overeenkomst,
  • uitstaande positie per verrichting. Dit wil zeggen dat per transactie de uitstaande positie op dat moment moet weergegeven worden.
    
 • Als u gevolmachtigde bent: de reeks volmachten die u toelaat namens uw klant een bezwaar in te dienen (wanneer de verkrijger van de inkomsten de aanvraag niet heeft ondertekend).