Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verrekenprijzen - BEPS 13

Verrekenprijzen - BEPS 13

 • Achtergrond

  De OESO en G20 hebben in het kader van het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) in oktober 2015 een reeks van rapporten met concrete maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen moeten toelaten de strijd aan te binden met gevallen van internationale belastingontwijking waarbij er sprake is van uitholling van de belastbare basis of van winstverschuiving.

  Op haar beurt heeft de Raad van de Europese Unie eveneens een richtlijn (EU) 2016/881 van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU ingevoerd wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (DAC4).  Deze richtlijn sluit nauw aan met het BEPS actieplan 13 en meer in het bijzonder met de CbC-rapportering.

  Zowel het BEPS actieplan 13 van de OESO als de Europese richtlijn werden in de Programmawet van 01.07.2016 (artikelen 53 – 64, BS 04.07.2016) omgezet in Belgische wetgeving. Daarnaast zijn er nog de drie KB’s van 28.10.2016 bevattende de concrete inhoud en vorm van de drieledige verplichte documentatie structuur (master file, local file en country-by-country report) alsook een formulier inzake de notificatieplicht m.b.t. het landenrapport. Tenslotte werd in een Bericht in het Belgisch Staatsblad van 02.12.2016 nadere toelichting verstrekt inzake deze vier formulieren.

  De betrokken landen moeten een gestandaardiseerde aanpak van documentatie-verplichtingen inzake verrekenprijzen opleggen. Deze is opgebouwd uit een drieledige structuur bestaande uit:

  • een groepsdossier (Master File) met gestandaardiseerde gegevens die relevant zijn voor alle groepsleden;
  • een lokaal dossier verrekenprijzen (Local File) dat specifiek verwijst naar belangrijke transacties van de lokale entiteit;
  • een landenrapport (Country-by-Country rapportering) met bepaalde informatie met betrekking tot de globale verdeling van de inkomsten en de belastingen van de groep evenals bepaalde indicatoren van de locatie en de economische activiteit binnen de groep.

  De administratie wil er de aandacht op vestigen dat onder de uitdrukking 'Belgische groepsentiteit' (omschreven in artikel 321/1 WIB 92) wel degelijk elke groepsentiteit wordt begrepen die in België onderworpen is aan ofwel de vennootschapsbelasting ofwel de belasting niet inwoners vennootschappen.

 • Documentatie OESO

  Belgische toepassing van de OESO-richtlijnen

  • I. Inleiding

   II. Verduidelijkingen inzake de definitie van items in het CbC rapport

   1. Definitie van opbrengsten (april 2017, september 2017)
   2. Definitie van verbonden partijen (april 2017)
   3. Rapportage van geaggregeerde data of geconsolideerde data per jurisdictie (juli 2017)
   4. Bedrag van betaalde Inkomstenbelastingen en verschuldigde inkomstenbelastingen (september 2017)
   5. Fair value (marktwaarde) boekhouding (november 2017)
   6. Negatieve bedragen inzake gereserveerde winst (november 2017)
   7. Behandeling van dividenden voor " Winst (Verlies) vóór inkomstenbelasting", " Verschuldigde inkomstenbelastingen - Huidig jaar" en " Betaalde inkomstenbelastingen (op cashbasis)" in tabel 1 (September 2018)
   8. Het gebruik van verkorte bedragen bij de opstelling van tabel 1 (September 2018)

   III. Verduidelijkingen inzake de entiteiten in het CbC rapport

   1. Toepassing van de CbC rapportering inzake investeringsfondsen (juni 2016)
   2. Toepassing van de CbC rapportering inzake partnerschappen (juni 2016)
   3. Boekhoudprincipes/normen voor het bepalen van groepsentiteiten van de multinationale groep (april 2017)
   4. Behandeling van meerderheidsparticipaties (april 2017; september 2018)
   5. Behandeling van een entiteit die in het bezit is en/of wordt geëxploiteerd door meerdere niet verbonden multinationale groepen (juli 2017)
   6. Vermeende beursnotering bepaling (november 2017)

   IV. Verduidelijkingen inzake de indieningsplicht voor het CbC rapport

   1. Impact wisselkoersverschillen op de drempels (juni 2016)
   2. Definitie van geconsolideerde groepsopbrengsten (april 2017; november 2017, februari 2018)
   3. Verkort boekjaar (september 2017, november 2017)

   V. Verduidelijkingen inzake het uitwisselingsmechanisme voor het CbC-rapport (EOI, surrogate filing en local filing)

   1. Principe van vrijwillige rapportering d.m.v. surrogaatmoederrapportering (juni 2016; april 2017)
   2. CbC-rapporteringsvereisten voor MNE-groepen tijdens overgangsfase (december 2016)
   3. Richtlijnen ingeval van niet-naleven van de vertrouwelijkheids-, coherentie- en gepast gebruik voorwaarden en systeemfalen (februari 2018)

   VI. Verduidelijkingen inzake Fusies/overnames/Splitsingen

   1. Behandeling in geval van fusies/overnames/splitsingen (november 2017)
   2. Tabel met een samenvatting inzake de interpretatie omtrent fusies/overnames/splitsingen (september 2018)

   Belgische toepassing OESO richtlijnen - vervolg updates

   Op 8 februari 2018 heeft de OESO een nieuwe update van de richtlijnen bekend gemaakt. Volgende items werden toegevoegd:

   1. Definitie van geconsolideerde opbrengsten
   2. Richtlijnen ingeval niet-naleven van de vertrouwelijkheids-, coherentie- en gepast gebruik voorwaarden en systeemfalen

   Multinationale groepen worden aangemaand de bovenstaande richtlijnen zo snel mogelijk te implementeren en zeker en vast toe te passen voor rapporteringsperiodes die beginnen op of na 1 maart 2018.

   In september 2018 heeft de OESO een nieuwe update van de richtlijnen bekend gemaakt. Volgende items werden toegevoegd:

   1. Behandeling van dividenden voor " Winst (Verlies) vóór inkomstenbelasting", " Verschuldigde inkomstenbelastingen - Huidig jaar" en " Betaalde inkomstenbelastingen (op cashbasis)" in tabel 1
   2. Het gebruik van verkorte bedragen bij de opstelling van tabel 1
   3. Behandeling van meerderheidsparticipaties (update)
   4. Tabel met een samenvatting inzake de interpretatie omtrent fusies/overnames/splitsingen

   Multinationale groepen worden aangemaand de bovenstaande richtlijnen zo snel mogelijk te implementeren en zeker en vast toe te passen voor rapporteringsperiodes die beginnen op of na 1 januari 2019.

   In oktober 2022 heeft de OESO een nieuwe update van de richtlijnen bekend gemaakt. Volgende items werden toegevoegd:

   1. Positieve en negatieve cijfers bij het invullen van tabel 1
   2. Informatie over vaste inrichtingen melden
   3. Verkorte boekjaren / verlengde boekjaren

   Multinationale groepen worden aangemaand de bovenstaande richtlijnen zo snel mogelijk te implementeren en zeker en vast toe te passen voor rapporteringsperiodes die beginnen op of na 1 januari 2023.

 • Country-by-country-formulier

  Uitstel voor indienen landenrapporten tot en met 17 januari 2021

  Begin december 2020 voerde de OECD een nieuw CbC XML Schema versie 2.0 in. Daarom verlengen we de termijn voor het indienen van de landenrapporten uitzonderlijk tot en met 17 januari 2021. Dat geldt voor alle landenrapporten die ingediend moesten worden tussen 3 december en 15 januari 2021.

  Welke ondernemingen?

  De verplichtingen gelden voor multinationale groepen die, voor de rapporteringsperiode die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste afgesloten rapporteringsperiode, een totaal van 750 miljoen euro of meer geconsolideerde bruto-groepsopbrengsten behalen zoals dat tot uiting komt in de geconsolideerde jaarrekening van die groep voor die voorafgaande rapporteringsperiode.

  Inwerkingtreding

  01.01.2016

  Indieningstermijn

  Binnen de 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode van de groep.

  De ondernemingen die het ‘Country-by-country file’-formulier moeten indienen uiterlijk op 31.12.2017 krijgen uitzonderlijk een bijkomend uitstel tot en met 31.03.2018. Dit uitstel is ook van toepassing op entiteiten die normaal tussen 31.12.2017 en 31.03.2018 dit formulier moeten indienen.

  Formulier – specimen

 • 'Master file'-formulier

  Welke ondernemingen?

  De verplichting geldt voor elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep die, voor het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het laatste afgesloten boekjaar, één van onderstaande criteria overschrijdt, zoals blijkt uit haar statutaire jaarrekening:

  • een totaal van 50 miljoen euro aan bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten
  • een balanstotaal van 1 miljard euro
  • het jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten

  Inwerkingtreding

  01.01.2016

  Indieningstermijn

  Binnen de 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode van de groep.

  De ondernemingen die het ‘Master file’-formulier moeten indienen uiterlijk op 31.12.2017 krijgen uitzonderlijk een bijkomend uitstel tot en met 31.03.2018. Dit uitstel is ook van toepassing op entiteiten die normaal tussen 31.12.2017 en 31.03.2018 dit formulier moeten indienen.

  Formulier – specimen

 • 'Local file'-formulier

  Welke ondernemingen?

  De verplichting geldt voor elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep die, voor het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het laatste afgesloten boekjaar, één van onderstaande criteria overschrijdt, zoals blijkt uit haar statutaire jaarrekening:

  • een totaal van 50 miljoen euro aan bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten
  • een balanstotaal van 1 miljard euro
  • het jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten

  Het inlichtingenformulier bij het lokaal dossier dient slechts ingevuld te worden wanneer voor ten minste één van de bedrijfseenheden binnen de Belgische groepsentiteit de drempelwaarde van een totaal van 1.000.000 euro aan grensoverschrijdende transacties met groepsentiteiten werd overschreden in het laatste afgesloten boekjaar. In dat geval moet het inlichtingenformulier ingevuld worden voor elke bedrijfseenheid die deze drempelwaarde overschrijdt.

  Verder mag bij het invullen van de gedetailleerde inlichtingen per bedrijfseenheid in de tabellen B3 t.e.m. B6 rekening worden gehouden met een materialiteitsvereiste van 25.000 euro per transactie. Voor alle bedrijfseenheden moet dezelfde werkwijze (met of zonder materialiteitsvereiste) worden toegepast.

  Inwerkingtreding

  • 01.01.2016 voor wat betreft de delen A1 tot en met A8 en C1 van het formulier
  • 01.01.2017 voor wat betreft het deel B1 tot en met B12 van het formulier

  Indieningstermijn

  Zelfde termijn als aangifte vennootschapsbelasting dan wel aangifte belasting niet-inwoners vennootschappen.

  Formulier – specimen

 • Notificatieplicht inzake 'Country-by-country file'

  Welke ondernemingen?

  Elke Belgische groepsentiteit, die verplicht is om een landenrapport in te dienen, moet de administratie uiterlijk op de laatste dag van de rapporteringsperiode van de multinationale groep laten weten of ze de uiteindelijke moederentiteit is, dan wel de surrogaatmoederentiteit, dan wel de Belgische groepsentiteit overeenkomstig artikel 321/2, par 2 WIB 92 is, of indien ze geen van deze is, moet ze de identiteit van de rapporterende entiteit aangeven.

  Belangrijke opmerking : Gelet op het wetsontwerp dat op 12 april 2019 werd aangenomen en dat artikel 321/3 WIB ‘92 aanvult met een derde lid, moet de kennisgeving (275 CBCNOT) niet langer jaarlijks worden gedaan, maar enkel wanneer zich een wijziging voordoet. Deze wijziging is van toepassing op de referentieperiode die eindigt op 31 december 2019 (of later).

  Indien in voorkomend geval de ultieme moederentiteit weigert om de informatie betreffende het landenrapport beschikbaar te stellen met de Belgische groepsentiteit zal de Belgische groepsentiteit alsnog een landenrapport moeten indienen met alle informatie die zij tot haar beschikking heeft en bovendien de administratie op de hoogte brengen van deze weigering.

  Inwerkingtreding

  01.01.2016

  Indieningstermijn

  Uiterlijk op de laatste dag van de rapporteringsperiode van de groep.

  In principe moeten ondernemingen waarvan de rapporteringsperiode een aanvang neemt per 1/1/2016 de notificatieplicht vervullen voor het einde van het jaar 2016 maar de administratie voorziet evenwel in een eenmalig uitstel tot 30/9/2017.

  De ondernemingen die notificatieplicht inzake 'Country-by-country file' moeten vervullen uiterlijk op 31.12.2017 krijgen uitzonderlijk een bijkomend uitstel tot en met 31.03.2018. Dit uitstel is ook van toepassing op entiteiten die normaal tussen 31.12.2017 en 31.03.2018 deze notificatieplicht moeten vervullen.

  De ondernemingen die notificatieplicht inzake 'Country-by-country file' moeten vervullen uiterlijk op 31 december 2019 (of later), doen de kennisgeving enkel indien de inlichtingen verschillen van deze die eerder werden meegedeeld met betrekking tot de voorgaande rapporteringsperiode.

  Formulier - specimen

 • Hoe formulieren indienen?

  Meer informatie vindt u hier.

 • Contact

  U heeft vragen ? Gelieve een mail te zenden naar BEPS13@minfin.fed.be