Verrekenprijzen - BEPS 13

 • 28.11.2017 - 275CBCNOT aanslagjaar 2018, 275CBC aanslagjaar 2017 en 275MF aanslagjaar 2017: De indieningstermijn die verstrijkt op 31.12.2017 is verlengd tot en met 31.03.2018.
   
 • 17.01.2018 - Het landenrapport kan via MyMinfinPro worden ingediend.
   
 • 17.01.2018 - Het xsd-schema van het lokaal dossier is aangepast.
   
 • 17.01.2018 – De rapporteringsperiode 2017 is nu actief in MyMinfinPro voor het indienen van de CBCNOT.

 

Verrekenprijzen - BEPS 13

 • Achtergrond

  De OESO en G20 hebben in het kader van het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) in oktober 2015 een reeks van rapporten met concrete maatregelen voorgesteld. Deze maatregelen moeten toelaten de strijd aan te binden met gevallen van internationale belastingontwijking waarbij er sprake is van uitholling van de belastbare basis of van winstverschuiving.

  Op haar beurt heeft de Raad van de Europese Unie eveneens een richtlijn (EU) 2016/881 van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU ingevoerd wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (DAC4).  Deze richtlijn sluit nauw aan met het BEPS actieplan 13 en meer in het bijzonder met de CbC-rapportering.

  Zowel het BEPS actieplan 13 van de OESO als de Europese richtlijn werden in de Programmawet van 1/7/2016 (artikelen 53 – 64, BS 4/7/2016) omgezet in Belgische wetgeving. Daarnaast zijn er nog de drie KB’s van 28/10/2016 bevattende de concrete inhoud en vorm van de drieledige verplichte documentatie structuur (master file, local file en country-by-country report) alsook een formulier inzake de notificatieplicht m.b.t. het landenrapport. Tenslotte werd in een Bericht in het Belgisch Staatsblad van 02/12/2016 nadere toelichting verstrekt inzake deze vier formulieren.

 • Voorafgaandelijke opmerking

  De betrokken landen moeten een gestandaardiseerde aanpak van documentatie-verplichtingen inzake verrekenprijzen opleggen. Deze is opgebouwd uit een drieledige structuur bestaande uit:

  • een groepsdossier (Master File) met gestandaardiseerde gegevens die relevant zijn voor alle groepsleden;
  • een lokaal dossier verrekenprijzen (Local File) dat specifiek verwijst naar belangrijke transacties van de lokale entiteit;
  • een landenrapport (Country-by-Country rapportering) met bepaalde informatie met betrekking tot de globale verdeling van de inkomsten en de belastingen van de groep evenals bepaalde indicatoren van de locatie en de economische activiteit binnen de groep.

  De circulaire van 4-9-2017 geeft hieromtrent de nodige verduidelijkingen.

  De administratie wil er de aandacht op vestigen dat onder de uitdrukking 'Belgische groepsentiteit' (omschreven in artikel 321/1 WIB 92) wel degelijk elke groepsentiteit wordt begrepen die in België onderworpen is aan ofwel de vennootschapsbelasting ofwel de belasting niet inwoners vennootschappen.

 • 'Master file'-formulier

  Welke ondernemingen?

  De verplichting geldt voor elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep die, voor het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het laatste afgesloten boekjaar, één van onderstaande criteria overschrijdt, zoals blijkt uit haar statutaire jaarrekening:

  • een totaal van 50 miljoen euro aan bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten
  • een balanstotaal van 1 miljard euro
  • het jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten

  Indieningstermijn

  Binnen de 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode van de groep.

  De ondernemingen die het ‘Master file’-formulier moeten indienen uiterlijk op 31.12.2017 krijgen uitzonderlijk een bijkomend uitstel tot en met 31.03.2018. Dit uitstel is ook van toepassing op entiteiten die normaal tussen 31.12.2017 en 31.03.2018 dit formulier moeten indienen.

  Inwerkingtreding

  1/1/2016

 • 'Local file'-formulier

  Welke ondernemingen?

  De verplichting geldt voor elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep die, voor het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het laatste afgesloten boekjaar, één van onderstaande criteria overschrijdt, zoals blijkt uit haar statutaire jaarrekening:

  • een totaal van 50 miljoen euro aan bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten
  • een balanstotaal van 1 miljard euro
  • het jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten

  Het inlichtingenformulier bij het lokaal dossier dient slechts ingevuld te worden wanneer voor ten minste één van de bedrijfseenheden binnen de Belgische groepsentiteit de drempelwaarde van een totaal van 1.000.000 euro aan grensoverschrijdende transacties met groepsentiteiten werd overschreden in het laatste afgesloten boekjaar. In dat geval moet het inlichtingenformulier ingevuld worden voor elke bedrijfseenheid die deze drempelwaarde overschrijdt.

  Verder mag bij het invullen van de gedetailleerde inlichtingen per bedrijfseenheid in de tabellen B3 t.e.m. B6 rekening worden gehouden met een materialiteitsvereiste van 25.000 euro per transactie. Voor alle bedrijfseenheden moet dezelfde werkwijze (met of zonder materialiteitsvereiste) worden toegepast.

  Indieningstermijn

  Zelfde termijn als aangifte vennootschapsbelasting dan wel aangifte belasting niet-inwoners vennootschappen.

  Inwerkingtreding

  • 1/1/2016 voor wat betreft de delen A1 tot en met A8 en C1 van het formulier
  • 1/1/2017 voor wat betreft het deel B1 tot en met B12 van het formulier
 • 'Country-by-country file'-formulier

  Welke ondernemingen?

  De verplichtingen gelden voor multinationale groepen die, voor de rapporteringsperiode die onmiddellijk voorafgaat aan de laatste afgesloten rapporteringsperiode, een totaal van 750 miljoen euro of meer geconsolideerde bruto-groepsopbrengsten behalen zoals dat tot uiting komt in de geconsolideerde jaarrekening van die groep voor die voorafgaande rapporteringsperiode.

  Indieningstermijn

  Binnen de 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode van de groep.

  De ondernemingen die het ‘Country-by-country file’-formulier moeten indienen uiterlijk op 31.12.2017 krijgen uitzonderlijk een bijkomend uitstel tot en met 31.03.2018. Dit uitstel is ook van toepassing op entiteiten die normaal tussen 31.12.2017 en 31.03.2018 dit formulier moeten indienen.

  Inwerkingtreding

  1/1/2016

 • Notificatieplicht inzake 'Country-by-country file'

  Welke ondernemingen?

  Elke Belgische groepsentiteit, die verplicht is om een landenrapport in te dienen, moet de administratie uiterlijk op de laatste dag van de rapporteringsperiode van de multinationale groep laten weten of ze de uiteindelijke moederentiteit is, dan wel de surrogaatmoederentiteit, dan wel de Belgische groepsentiteit overeenkomstig artikel 321/2, par 2 WIB 92 is, of indien ze geen van deze is, moet ze de identiteit van de rapporterende entiteit aangeven.

  Indien in voorkomend geval de ultieme moederentiteit weigert om de informatie betreffende het landenrapport beschikbaar te stellen met de Belgische groepsentiteit zal de Belgische groepsentiteit alsnog een landenrapport moeten indienen met alle informatie die zij tot haar beschikking heeft en bovendien de administratie op de hoogte brengen van deze weigering.

  Indieningstermijn

  Uiterlijk op de laatste dag van de rapporteringsperiode van de groep.

  In principe moeten ondernemingen waarvan de rapporteringsperiode een aanvang neemt per 1/1/2016 de notificatieplicht vervullen voor het einde van het jaar 2016 maar de administratie voorziet evenwel in een eenmalig uitstel tot 30/9/2017.

  De ondernemingen die notificatieplicht inzake 'Country-by-country file' moeten vervullen uiterlijk op 31.12.2017 krijgen uitzonderlijk een bijkomend uitstel tot en met 31.03.2018. Dit uitstel is ook van toepassing op entiteiten die normaal tussen 31.12.2017 en 31.03.2018 deze notificatieplicht moeten vervullen.

  Inwerkingtreding

  1/1/2016

 • Nieuwe OESO implementatierichtlijnen inzake de landenrapportering

  Overzicht OESO richtlijnen: Guidance

  I. Inleiding

  II. Verduidelijkingen inzake de definitie van items in het CbC rapport

  1. Definitie van opbrengsten (april 2017, september 2017)
  2. Definitie van verbonden partijen (april 2017)
  3. Rapportage van geaggregeerde data of geconsolideerde data per jurisdictie (juli 2017)
  4. Bedrag van betaalde Inkomstenbelastingen en verschuldigde inkomstenbelastingen (september 2017)
  5. Fair value (marktwaarde) boekhouding (november 2017) NEW
  6. Negatieve bedragen inzake gereserveerde winst (november 2017) NEW

  III. Verduidelijkingen inzake de entiteiten in het CbC rapport

  1. Toepassing van de CbC rapportering inzake investeringsfondsen (juni 2016)
  2. Toepassing van de CbC rapportering inzake partnerschappen (juni 2016)
  3. Boekhoudprincipes/normen voor het bepalen van groepsentiteiten van de multinationale groep (april 2017)
  4. Behandeling van meerderheidsparticipaties (april 2017)
  5. Behandeling van een entiteit die in het bezit is en/of wordt geëxploiteerd door meerdere niet verbonden multinationale groepen (juli 2017)
  6. Vermeende beursnotering bepaling (november 2017) NEW

  IV. Verduidelijkingen inzake de indieningsplicht voor het CbC rapport

  1. Impact wisselkoersverschillen op de drempels (juni 2016)
  2. Definitie van geconsolideerde opbrengsten (april 2017, november 2017) UPDATE
  3. Verkort boekjaar (september 2017, november 2017) NEW

  V. Verduidelijkingen inzake het uitwisselingsmechanisme voor het CbC-rapport (EOI, surrogate filing en local filing)

  1. Principe van vrijwillige rapportering d.m.v. surrogaatmoederrapportering (juni 2016; updated april 2017)
  2. CbC-rapporteringsvereisten voor MNE-groepen tijdens overgangsfase (december 2016)

  VI. Verduidelijkingen inzake Fusies/overnames/Splitsingen

  1. Behandeling in geval van fusies/overnames/splitsingen (november 2017)  NEW


  Belgische toepassing OESO richtlijnen

  België heeft de betrokken richtlijnen van juni en december 2016 reeds goedgekeurd en zal deze dan ook verder toepassen. Op 6 april 2017 heeft de OESO een update gepubliceerd van de implementatierichtlijnen inzake de landenrapportering.

  De nieuwe richtlijnen hebben betrekking op:
  1. de definitie van opbrengsten;
  2. de definitie van verbonden partijen;
  3. het bepalen van groepsentiteiten van de multinationale groep;
  4. de behandeling van meerderheidsparticipaties;
  5. de definitie van geconsolideerde opbrengsten;

  Multinationale groepen en groepsentiteiten die verplicht zijn een landenrapportering in te dienen ingevolge de artikelen 321/1 tot 321/7 WIB92, worden aangemaand om deze nieuwe richtlijnen zo snel mogelijk toe te passen in hun rapportering. Aangezien reeds een heel aantal multinationale groepen bezig zijn met hun rapporteringsverplichtingen met betrekking tot rapporteringsperiodes die begonnen zijn op 1 januari 2016, zal de belastingadministratie vooralsnog geen boetes opleggen indien de gerapporteerde cijfers verschillen van wat in de implementatierichtlijnen van 2017 beschreven staan. De multinationale groepen of groepsentiteiten die een landenrapport indienen bij de Belgische administratie worden wel verzocht om aan te geven waar en in welk opzicht deze cijfers verschillen.

  Met betrekking tot punten 4. en 5. hierboven laat de OESO een keuze toe aan de jurisdicties aangaande de toepassing. De Belgische belastingadministratie neemt daarin de volgende positie:

  • met betrekking tot punt 4. voor de behandeling van meerderheidsparticipaties, is de Belgische belastingadministratie van mening dat een pro-rata berekening van de opbrengsten moet gebruikt worden ingeval van proportionele consolidatie;
  • met betrekking tot punt 5. met betrekking tot de definitie van geconsolideerde groepsopbrengsten, vermeldt de memorie van toelichting van de Programmawet van 1 juli 2016 duidelijk dat in de drempel van 750 miljoen euro eveneens financiële en uitzonderlijke opbrengsten moeten worden opgenomen.

  Niettegenstaande het voorgaande, zullen multinationale groepen of groepsentiteiten die een landenrapport indienen bij de Belgische belastingadministratie voor rapporteringsperiodes die beginnen op of na 1 juni 2017 wel volledig rekening dienen te houden met de nieuwe implementatierichtlijnen.

  Op 18 juli 2017 heeft de OESO een update van de richtlijnen gepubliceerd.
  Volgende items werden toegevoegd:

  1. de rapportage van geaggregeerde data of geconsolideerde data per jurisdictie;
  2. de behandeling van een entiteit die in het bezit is en/of wordt geëxploiteerd door meerdere niet verbonden multinationale groepen.

  De uitzondering die voorzien wordt in de richtlijnen omtrent geaggregeerde data en/of geconsolideerde data is niet van toepassing in België.  Multinationale groepen worden aangemaand de bovenstaande richtlijnen zo snel mogelijk te implementeren en zeker en vast toe te passen voor rapporteringsperiodes die beginnen op of na 1 september 2017.

  Op 6 september 2017 werd een nieuwe update van de richtlijnen bekend gemaakt. Volgende items werden toegevoegd :

  1. Definitie van opbrengsten
  2. Bedrag van betaalde Inkomstenbelastingen en verschuldigde Inkomstenbelastingen
  3. Verkort boekjaar

  Multinationale groepen worden aangemaand de bovenstaande richtlijnen zo snel mogelijk te implementeren en zeker en vast toe te passen voor rapporteringsperiodes die beginnen op of na 1 oktober 2017. De versoepeling inzake de indieningstermijn van het landenrapport ingeval van een verkort boekjaar zal toegepast worden.

  Op 30 november 2017 werd een nieuwe update van de richtlijnen bekend gemaakt. Volgende items werden toegevoegd:

  1. Fair value (marktwaarde) boekhouding
  2. Negatieve cijfers voor gereserveerde winst
  3. Bepaling met betrekking tot vermeende beursnotering
  4. Verkort boekjaar (update)
  5. Behandeling van fusies/overnames/splitsingen
  6. Definitie van geconsolideerde opbrengsten

  Multinationale groepen worden aangemaand de bovenstaande richtlijnen zo snel mogelijk te implementeren en zeker en vast toe te passen voor rapporteringsperiodes die beginnen op of na 1 januari 2018. Inzake de nieuwe richtlijnen voor het verkorte boekjaar zullen de multinationale groepen hun geconsolideerd opbrengsten te prorateren opdat deze overeenstemmen met een jaar van 12 maanden.

 • Hoe formulieren indienen?

  De formulieren zijn elektronisch via MyMinfinPro in te dienen door een geldig XML-bestand te versturen. Als het bestand niet geldig is, zal u een foutrapport ontvangen en in MyMinfinPro kan u de fouten raadplegen. Als een bestand met als status ‘Bestand behandeld’ heeft, hebben wij uw formulier ontvangen. U krijgt geen ontvangstmelding.

  Een tool om de XML-bestanden voor de formulieren 275CBCNOT en 275MF aan te maken zal binnenkort beschikbaar worden gesteld op deze site. Deze tool is nog in ontwikkeling en nog niet beschikbaar. Via deze site wordt u op de hoogte gebracht wanneer deze operationeel wordt gesteld.

  Een wettelijk vertegenwoordiger kan rechtstreeks via MyMinfinPro de BEPS13-formulieren indienen na het inloggen met zijn elektronische identiteitskaart zonder bijkomende stappen te doorlopen. Om te weten wie de wettelijke vertegenwoordigers van uw onderneming zijn, raadpleegt u de KBO. De Rechtbank van Koophandel is bevoegd voor het toekennen en wijzigen van de rol van wettelijke vertegenwoordiger van een vennootschap.

  De andere toegangsrechten om deze XML-bestanden via MyMinfinPro in te dienen worden beheerd via CSAM. De wettelijk vertegenwoordiger moet eerst een toegangsbeheerder aanstellen via CSAM. Deze toegangsbeheerder kan vervolgens toegang verlenen aan andere gebruikers en rollen (BEPS) toewijzen via de toepassing Mijn eGov-rollenbeheer. Een Belgische elektronische identiteitskaart moet tijdens deze stappen gebruikt worden.


  Te volgen stroom

  Indien er al een andere rol werd toegekend start het stroomdiagram vanaf de derde stap ‘Toegangen beheren’ in CSAM. 

  Linken


  Handleidingen en hulppagina’s


  Administratieve toleranties

  • 275CBCNOT aanslagjaar 2018, 275CBC aanslagjaar 2017 en 275MF aanslagjaar 2017

   De indieningstermijn die verstrijkt op 31.12.2017 is verlengd tot en met 31.03.2018. Voor alle formulieren die tussen 31.12.2017 en 31.03.2018 moeten ingediend worden is de termijn verlengd tot en met 31.03.2018.

  • Formulieren 275LF (lokaal dossier) en 275CBCNOT (notificatie) aanslagjaar 2017 (boekjaren afgesloten tussen 31.12.2016 en 30.12.2017)

   De mogelijkheid om de lokaal dossiers en notificaties met betrekking tot aanslagjaar 2017 in te dienen is verlengd. U heeft de keuze tussen het versturen van deze formulieren naar het e-mailadres BEPS13@minfin.fed.be of door de betreffende XML-bestanden te versturen via MyMinfinPro.

  •  Ondernemingen zonder Belgische wettelijk vertegenwoordiger

   De BEPS13-formulieren mogen verstuurd worden naar het e-mailadres BEPS13@minfin.fed.be in PDF-formaat (en in XML-formaat). Gelieve in uw e-mail te vermelden dat u gebruik maakt van deze tolerantie.

  • Uw onderneming heeft het voorwerp uitgemaakt van een overname,fusie of vereffening.

   De BEPS13-formulieren mogen verstuurd worden naar het e-mailadres BEPS13@minfin.fed.be in PDF-formaat en in XML-formaat). Gelieve in uw e-mail te vermelden en te staven dat u gebruik maakt van deze tolerantie.

  • Door de geleidelijke inwerkingtreding van de bepalingen inzake het lokaal dossier (01.01.2016 voor de delen A1 tot en met A8 en C1 van het formulier en 01.01.2017 voor het deel B1 tot en met B12 van het formulier) is voorzien in een specifiek formulier (Nederlands -  English) alleen te gebruiken voor het aanslagjaar 2017.


  Opgelet!

  • Het lokaal dossier moet worden ingediend binnen dezelfde termijn zoals voorzien voor het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting of de aangifte belasting niet inwoners/vennootschappen. Dit formulier vormt een integrerend deel van de aangifte. Het formulier moet ingediend worden via MyMinfinPro net zoals de drie andere formulieren en niet via Biztax.

  • Het landenrapport en het groepsdossier (master file) zullen alleen via de digitale toepassing mogen ingediend worden.

  • Het indienen van een lokaal dossier op papier voor de aanslagjaren 2018 en volgende is alleen toegestaan aan de belastingplichtigen die toestemming van de administratie hebben gekregen om hun aangifte vennootschapsbelasting of een aangifte belasting niet inwoners-vennootschappen op papier in te dienen.

  • Op 16.01.2018 is het XSD-schema van het lokaal dossier aangepast. Indien u de foutmelding “error: cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element ‘Declaration275LF’.” gebruikt u nog de oude versie. De nieuwe versie vindt u hier.

 • Contact

  U heeft vragen ? Gelieve een mail te zenden naar BEPS13@minfin.fed.be

 • Technische documenten

  'Country-by-country file'-formulier

  'Master file'-formulier

  'Local file'-formulier

  Archief versie 1.51

  Notificatieplicht