Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belasting op de spelen en weddenschappen

Opgelet: de informatie hieronder is enkel van toepassing op uw onderneming als spelen plaatsvinden of weddenschappen worden aangegaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
Voor de andere Gewesten, raadpleeg:

Belasting op de spelen en weddenschappen

 • Welke spelen en weddenschappen zijn onderworpen aan de belasting?

  De belasting op de spelen en de weddenschappen slaat op alle soorten spelen en weddenschappen, d.w.z. op alle verrichtingen gekenmerkt door het feit dat:
   
  • de deelnemers een som inzetten met risico van verlies ;
  • in de hoop hieruit voordeel te behalen ;
  • in specie of in natura.​
    
  De wijze waarop wordt deelgenomen (mondeling, schriftelijk, per telefoon, internet, e-mail, SMS, via internet, …) is hierbij van geen belang.

  De spelen en weddenschappen die verboden zijn worden ook onderworpen aan de belasting.

  De belasting op de spelen en de weddenschappen treft daarbij zowel de kansspelen als de spelen die geen kansspelen zijn.
 • Wanneer is de belasting niet van toepassing?

  De belasting is niet van toepassing op:
   
  • de toegelaten loterijen;
  • bepaalde volksvermakelijkheden;
  • bepaalde duivenprijskampen;
  • bepaalde wedstrijden wanneer zij uitsluitend worden ingericht ten behoeve van musea of bepaalde instellingen.
 • Welke zijn de categorieën van spelen en weddenschappen?

  De wet maakt een onderscheid tussen de ‘reële’ en de ‘virtuele’ spelen en weddenschappen.

  De reële spelen en weddenschappen bevatten:
   
  • de reële weddenschappen op:
   • de paardenwedrennen,
   • de hondenwedrennen,
   • sportevenementen.
   waarvan de inzetten worden aangenomen in wedkantoren, dagbladhandelaars, bij bookmakers enz.
    
  • de mediaspelen via 0900-lijnen, SMS of via televisie.
  De virtuele spelen en weddenschappen (of online) bevatten:
   
  • de spelen en weddenschappen waaraan wordt deelgenomen via:
   • PC;
   • laptops;
   • tablets;
   • smartphones, enz.
 • Waar is de belasting gelokaliseerd?

  De belasting op de spelen en de weddenschappen wordt geacht gelokaliseerd te zijn op de plaats waar de spelen plaatsvinden of de weddenschappen worden aangegaan.

  In het geval van “virtuele” (online) spelen en weddenscheppen worden de sommen of inleggelden geacht ingezet te zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als de spelen of weddenschappen worden ontvangen via een server die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is of uitgebaat wordt.
 • Wie moet de belasting betalen?

  De belasting is verschuldigd door elke persoon die in het kader van spelen en weddenschappen, zelfs toevallig, enige inzet of enig inleggeld, hetzij voor eigen rekening, hetzij als tussenpersoon aanneemt.
   
  De belastingschuldige is dus:
   
  • in eerste instantie, de inrichter van de spelen en de weddenschappen die voor eigen rekening handelt,
  • en in tweede instantie, de persoon die, tussen de voormelde inrichter en de spelers, belast is voor rekening van de inrichter, de inzetten en de inleggelden van de spelers in te zamelen.
 • Welke zijn de te vervullen verplichtingen?

  De organisator van de spelen of de weddenschappen brengt FOD Financiën op de hoogte, minstens twee dagen op voorhand, van zijn bedoeling om spelen en weddenschappen te organiseren (formulier 714B).

  Het formulier moet ingediend worden in het Infocenter van Brussel.
 • Moet ik een waarborg neerleggen?

  Ja. De waarborg moet uiterlijk 8 dagen vóór de aanvang van de verrichtingen voorgelegd worden bij de Deposito- en Consignatiekas.

  Het bedrag hiervan wordt bepaald door de Adviseur-generaal Inning en Invordering - gewestelijk Directeur in functie van de vermoede belangrijkheid van de verrichtingen met een minimum van 500 euro en een maximum van 50.000 euro.
   
 • Hoe de belasting betalen?

  Bij iedere betaling van de belasting, moet de belastingschuldige een  aangifte 733 (PDF, 796.63 KB) indienen, dewelke de nodige elementen moeten bevatten om de belasting te kunnen berekenen.
   
  Waar?
  Bij de Adviseur invordering ontvanger van de plaats waar de verrichtingen zullen plaatsvinden.
   
  Wanneer?
  Voor de verrichtingen gerealiseerd tussen de 1ste en de 14de van de maand: de 15de van de maand.
  Voor de verrichtingen gerealiseerd tussen de 15de en de laatste dag van de maand: de 1ste van de volgende maand.
   
 • Hoe de belasting berekenen?

  In algemene regel is de belasting gelijk aan 15% op het brutobedrag van de ingezette sommen.

  Het brutobedrag van de sommen ingezet bij spelen en weddenschappen komt overeen met het bedrag van de sommen of inleggelden zonder aftrek van kosten van welke aard ook. Met die sommen of inleggelden worden gelijkgesteld, de rechten of retributies die moeten betaald worden voor de inschrijving voor of deelname aan een spel of weddenschap.

  Uitzonderingen bestaan:
  Aard van de spelen of weddenschappen Belastbare basis en tarief
  Weddenschappen op paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen die in België of in het buitenland plaatsvinden 15 % op de werkelijke brutomarge
  De ’online’ spelen en weddenschappen (de weddenschappen op paardenwedrennen, hondenwedstrijden en sportevenementen inbegrepen) 11 % op de werkelijke brutomarge
   
  Onder wettelijke brutomarge wordt verstaan: het brutobedrag van de sommen en inleggelden ingezet bij spelen en weddenschappen, verminderd met de winsten die werkelijke verdeeld zijn.
   
  De reële casinospelen worden eveneens belast volgens afzonderlijke tarieven en op andere belastbare grondslagen.