Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen

Aangifte en betaling van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen (afgekort ‘JBVC’)

 • Wat is de aangiftetermijn van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen?

  De jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen moet worden aangegeven uiterlijk op de dag van betaling. Voor een vlotte verwerking van uw betaling, vragen wij u de aangifte tijdig (enkele dagen voor de betaling) in te dienen. Wacht dus niet tot de laatste dag.
  Vergeet niet de datum van opmaak van de aangifte te vermelden en deze te handtekenen.

 • Waar dien ik de aangifte in?

  De aangifte wordt ingediend bij het bevoegde kantoor:

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel
  E-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

  Opgelet: wanneer u de aangifte per post verstuurt, verstuur dan geen tweede aangifte via e-mail en omgekeerd. Dit zorgt voor verwarring en kan ertoe leiden dat u een dubbele vordering van betaling ontvangt.

 • Wanneer moet ik de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen betalen?

  De jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen moet worden betaald uiterlijk op de twintigste van de maand die volgt op de maand waarin een premie, werkgeversbijdrage of persoonlijke bijdrage, is vervallen . Respecteer deze datum, zo vermijdt u aanrekening van intresten. Wacht dus niet tot de laatste dag om te betalen.

  Opgelet! Voor de diverse taksen verschuldigd op bepaalde verzekeringsverrichtingen (uitsluitend deze onderworpen aan het tarief van 9,25% en 1,40%) is er een voorschot op de jaarlijkse taks verschuldigd in de maand januari. Dit voorschot moet ten laatste worden betaald op 15 december en moet gelijk zijn aan het betaald bedrag in november.

  (art. 179/1 WDRT)

 • Hoe betaal ik de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen?

  Vanaf 01.06.2020 wordt er voor elke diverse taks één specifiek rekeningnummer toegekend. U mag per aangifte slechts één betaling doen. Het te betalen bedrag is dus exact gelijk aan het aangegeven bedrag op de aangifte.

  De taks wordt betaald door storting of overschrijving op de postrekening van het bevoegde kantoor. Voor de taks op de verzekeringsverrichtingen is dat:

  BE17 6792 0022 9521
  PCHQ BE BB

  Inningscentrum – Diverse taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel

  Dit rekeningnummer is voorbehouden aan betalingen inzake de taks op de verzekeringsverrichtingen. Betaal hierop geen andere belastingen.

 • Mag ik een terugvordering op een vorige aangifte compenseren op mijn aangifte?

  Neen, u mag geen compensatie uitvoeren op de aangifte van eventuele vorige terugvorderingen. Om een terugvordering van een teveel betaald bedrag aan te vragen, moet u de aanvraag naar volgend e-mailadres sturen voor verdere behandeling:

  CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

 • Welke mededeling gebruik ik bij mijn betaling?

  De te gebruiken mededeling gebeurt steeds via eenzelfde vorm:

  De vermelding 'JBVC' - Ondernemingsnummer - de belastbare periode

 • Waar kan ik terecht voor inlichtingen over de betaling van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen?

  Hiervoor kunt u contact opnemen met het bevoegde kantoor:

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel
  E-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

 • Welke gevolgen zijn er bij niet-betaling van de jaarlijkse taks op verzekeringsverrichtingen?

  Wanneer de taks niet binnen de vastgestelde termijn betaald is, uiterlijk op de twintigste van de maand die volgt op die waarin een premie, werkgeversbijdrage of persoonlijke bijdrage is vervallen, wordt er 7% nalatigheidsintrest aangerekend (art. 179/1 WDRT).

 • Welke zijn de gevolgen van het laattijdig indienen van een aangifte?

  Zonder aangifte kunnen we uw betaling niet verwerken. Daarom vragen wij u de aangifte tijdig (enkele dagen voor de betaling) in te dienen. Wacht dus niet tot de laatste dag.

  Bij laattijdige indiening van de aangifte kan 12,50 euro boete per begonnen week worden aangerekend (art. 179/1 WDRT).

   

 • Moet ik een voorschot op de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen betalen?

  Ja,  voor de diverse taksen verschuldigd op bepaalde verzekeringsverrichtingen (uitsluitend deze onderworpen aan het tarief van 9,25% en 1,40%) is er een voorschot te betalen op de jaarlijkse taks die verschuldigd zal zijn in de maand januari (referentieperiode december - aangifte in januari).

  • Hoeveel moet dit voorschot bedragen?

  Het voorschot moet gelijk zijn aan het betaald bedrag aan diverse taksen op de verzekeringsverrichtingen verschuldigd voor de maand oktobe  (referentieperiode oktober - aangifte in november).

   

  • Moet ik een aparte aangifte indienen voor het voorschot?

  Ja, er moet voor het voorschot een aparte aangifte opgemaakt worden. Het is dus niet toegestaan om deze aangifte samen te voegen met de maandelijkse aangifte voor de maand december (referentieperiode december - aangifte in januari).

  U kan daarvoor gebruik maken van het standaard aangifteformulier JBVC.  Gelieve bovenaan het document duidelijk te vermelden dat het  om een voorschot gaat.

   U moet deze aangifte verzenden naar het Inningscentrum:

  FOD FINANCIËN
  Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel
  Telefoon: 02 579 15 70 Fax: 0257 993 44
  E-mail: CPIC.TAXDIV@minfin.fed.be

  De aangifte moet uiterlijk op 15 december worden ingediend.

  Bij laattijdige indiening van de aangifte kan 12,50 euro boete per begonnen week worden aangerekend.
   

  • Wanneer en hoe moet het voorschot betaald worden?

  De betaling moet uiterlijk op 15 december plaatsvinden op het rekeningnummer van het Inningscentrum  - Dienst Diverse Taksen: 

  IBAN: BE64 6792 0022 2952
  BIC: PCHQ BE BB

  Gelieve bij het betalen van dit voorschot de volgende mededeling te gebruiken:  “Ondernemingsnummer –'JBVC' – VOORSCHOT JANUARI”. Bijvoorbeeld 0888.777.666 – JBVC – VOORSCHOT JANUARI.

  Als het voorschot niet binnen de vastgestelde termijn betaald is, wordt er 7% nalatigheidsintrest aangerekend,  met ingang van de dag waarop de betaling had moeten gebeuren.

   

  • Hoe verreken ik het bedrag in de aangifte van januari?

  In januari dient u het voorschot af te trekken van “de taksen JBVC – januari 2016” (referentieperiode december - aangifte in januari).

  Belangrijk: gelieve dit bedrag niet onmiddellijk te verrekenen, maar duidelijk te vermelden wat het totaalbedrag aan taksen voor de maand januari (referentieperiode december) is en daaronder het voorschotbedrag dat u in mindering brengt.

  Concreet

  Bedrag aan taksen voor de maand januari:   …………………………… euro

  - Voorschot in mindering te brengen:          -   ………………………….... euro

                                                                       -----------------------------------------------

  Totaal te betalen :                                             ……………………………. euro

   

  Opgelet: als het voorschot meer bedraagt dan het verschuldigde bedrag voor de maand januari (referentieperiode december - aangifte in januari), dan betalen wij u het verschil terug.

 • Moet ik de bijdrage van alle verzekeringsproducten naar de FOD Financiën doorstorten?

  Nee,  sommige verzekeringsproducten vallen onder de verantwoordelijkheid van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering).  Deze zijn:

  Op bepaalde verzekeringsproducten is dus naast de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen ( te storten aan de FOD. FINANCIEN) ook een bijzondere bijdrage RIZIV verschuldigd (te storten aan de RIZIV).

  Meer informatie vindt u op de website van het RIZIV.

  Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  Bijzondere Inkomsten
  Sint-Michielscollegestraat 67 – 1e verd
  1150 Brussel
  http://www.riziv.be