Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vrijstellingen - algemeen

Er zijn twee soorten vrijstellingen van bedrijfsvoorheffing:

1. de echte vrijstelling van bedrijfsvoorheffing
2. de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

1. De echte vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Op sommige door de werkgever of de onderneming toegekende vergoedingen is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd omdat die sommen:

Ofwel niet als een bezoldiging worden beschouwd

De terugbetalingen van eigen kosten van de werkgever of onderneming worden niet als een bezoldiging beschouwd.

Ofwel expliciet zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen

Een aantal inkomsten zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen en dus ook van bedrijfsvoorheffing:

 • de wettelijke kinderbijslagen, kraamgelden en adoptiepremies
 • sommige vergoedingen die de werkgever toekent als terugbetaling of betaling van verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling
 • sommige sociale voordelen die aan werknemers of bedrijfsleiders worden toegekend;
 • de fietsvergoeding toegekend voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling voor zover die het maximumbedrag niet overschrijdt
 • het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling door de werkgever van een fiets die werkelijk wordt gebruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling
 • sommige tussenkomsten van de werkgever in de aankoop van een pc door werknemers met een bescheiden loon
 • welbepaalde niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Volledige lijst van de van inkomstenbelastingen vrijgestelde inkomsten (artikel 38, WIB 92).

Ofwel in België zijn vrijgesteld van inkomstenbelastingen op basis van een internationale overeenkomst

Als België ingevolge de bepalingen van een verdrag tot vermijding van dubbele belasting dat met een andere staat is gesloten of van een andere internationale overeenkomst geen belasting mag heffen over een welbepaald inkomen, dan is dat inkomen evenmin aan de bedrijfsvoorheffing in België onderworpen (artikel 87, KB/WIB 92). 

2. Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Het gaat hier om inkomsten die belastbaar zijn en die daarom in principe aan de bedrijfsvoorheffing moeten worden onderworpen maar waarvoor de wetgever bepalingen heeft ingevoerd die de schuldenaar van de voorheffing ervan vrijstellen om de op de inkomsten ingehouden bedrijfsvoorheffing in de Schatkist te storten.

Die vrijstelling van doorstorting wordt enkel toegestaan voor welbepaalde gevallen en voor zover is voldaan aan welbepaalde voorwaarden.

Die gevallen zijn de volgende:

 • vergoedingen voor gepresteerd overwerk
 • bezoldigingen in de koopvaardij-, bagger- en sleepvaartsector
 • bezoldigingen van onderzoekers
 • bezoldigingen in de sector van de zeevisserij
 • vergoedingen voor ploegenarbeid en nachtarbeid
 • bezoldigingen van bepaalde sportbeoefenaars
 • bezoldigingen betaald in de profit- en non-profit sector

Voor elk van die gevallen gelden verschillende voorwaarden en vrijstellingsregels.

Meer informatie vindt u in de technische fiches die zowel de juridische basis als de praktische toepassing van deze maatregelen uitgebreid toelichten.