Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Flexi-jobs - limiet van 12.000 euro

Fiscale vrijstelling beperkt tot 12.000 euro, behalve voor gepensioneerde werknemers

Bezoldigingen uit flexi-jobs zijn op fiscaal vlak in beginsel vrijgesteld, op voorwaarde dat ze daadwerkelijk zijn onderworpen aan de bijzondere bijdrage van 28 % die op sociaal vlak is verschuldigd.

Vanaf aanslagjaar 2025 is de vrijstelling evenwel beperkt tot 12.000 euro. Die limiet:

  • geldt per belastbaar tijdperk en niet per werkgever.
  • houdt geen rekening met vergoedingen die niet aan de bijzondere bijdrage van 28 % onderworpen zijn (bijvoorbeeld de vergoeding voor woon-werkverkeer).

Die limiet van 12.000 euro geldt niet voor de werknemer die een gepensioneerde is (als bedoeld in art. 3, 7°, van de wet van 16 november 2015).
 

In geval van overschrijding van de limiet van 12.000 euro in de loop van het belastbaar tijdperk (niet-gepensioneerde werknemers)

Wanneer eenzelfde werkgever aan een flexi-jobwerknemer een bezoldiging van meer dan 12.000 euro betaalt, is het belastbaar gedeelte dat het maximumbedrag overschrijdt onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing. Dat deel moet als bezoldiging worden vermeld onder de code 250 op de fiche 281.10 van de betrokken flexi-jobwerknemer.

Wanneer een werknemer een flexi-job uitoefent bij meerdere werkgevers, dan is het mogelijk:

  • dat de individuele werkgevers de grens van 12.000 euro niet overschrijden,
  • maar dat de totale bezoldiging van de werknemer wel hoger ligt dan 12.000 euro. 

De werkgevers hebben geen kennis van betalingen gedaan door andere werkgevers en kunnen hiermee geen rekening houden. Zij zijn in dit geval dus geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

Het gedeelte dat het maximumbedrag overschrijdt, wordt in hoofde van de werknemer belast als een gewone bezoldiging tegen het progressief tarief. Dit gebeurt automatisch bij de berekening van de verschuldigde belasting.
 

Onvolledig belastbaar tijdperk

Wanneer het belastbaar tijdperk om een andere reden dan overlijden niet overeenstemt met een volledig kalenderjaar (bijvoorbeeld omdat de werknemer zich in de loop van het jaar in België heeft gevestigd), wordt de grens van 12.000 euro verminderd in verhouding tot de duur van het belastbaar tijdperk uitgedrukt in maanden ten opzichte van 12 maanden.