Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Andere voordelen

Andere voordelen van alle aard waarvan de waarde forfaitair bepaald is

Voor de meest voorkomende voordelen van alle aard voorziet de wet een forfaitaire schatting.

In dat geval is het van geen belang of de waarde van het voordeel hoger of lager is dan de reële waarde.

Het belastbaar bedrag is dan ook altijd het bedrag dat forfaitair werd vastgelegd.

Gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden

Lening toegekend zonder intrest of aan een verlaagde intrestvoet
 

Gebruik voor privédoeleinden van een pc en/of een internetverbinding die gratis ter beschikking werd gesteld

Als een werkgever gratis een pc, een laptop en/of een internetverbinding ter beschikking stelt, genieten de werknemers een voordeel in natura voor het privégebruik van dit materiaal.

Dit voordeel wordt als volgt geschat:

 • 72 euro per jaar voor een pc, bepaalde basisrandapparatuur (volledige lijst) en/of printer inbegrepen;
 • 36 euro per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld tablet of een mobiele telefoon,
 • 60 euro per jaar voor een internetverbinding en -abonnement,
 • 48 euro per jaar voor een kosteloos ter beschikking gesteld vast of mobiel telefoonabonnement.
   

Gratis ter beschikking gestelde onroerende goederen of delen van onroerende goederen

Ongebouwde onroerende goederen of gedeelten daarvan

Het voordeel wordt vastgelegd op 100/90 van het geïndexeerd kadastraal inkomen van het onroerend goed of het deel van het onroerend goed.

Gebouwde onroerende goederen of gedeelten daarvan

Het voordeel wordt vastgelegd op 100/60 van het geïndexeerd kadastraal inkomen van het onroerend goed of het deel van het onroerend goed, vermenigvuldigd met 2.

Gemeubelde onroerende goederen

Het voordeel dat volgens de regels voor gebouwde onroerende goederen wordt berekend, moet worden vermenigvuldigd met 5/3 als het gaat om een gemeubeld gebouwd onroerend goed (of een deel ervan) dat ter beschikking wordt gesteld.
 

Gratis ter beschikking stellen van één enkele kamer

Als de woning die ter beschikking wordt gesteld slechts bestaat uit één kamer, voorzien van verwarming, elektriciteit en water, wordt het voordeel vastgelegd op 0,74 euro per dag of 266,40 euro per jaar.
 

Gratis levering van verwarming en van elektriciteit gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming

Voor directiepersoneel en bedrijfsleiders komt het voordeel overeen met:

 • verwarming: 2.130 euro per jaar voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022)
 • elektriciteit gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming: 1.060 euro per jaar voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022)

Voor andere begunstigden komt het voordeel overeen met:

 • verwarming: 960 euro per jaar voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022)
 • elektriciteit gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming: 480 euro per jaar voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022)

Voor de voordelen verleend vanaf 01.01.2022, geldt de forfaitaire raming enkel nog wanneer de verwarming en/of elektriciteit gebruikt wordt in een woning die de werkgever of vennootschap ter beschikking stelt. Meer informatie hierover vindt u terug in de circulaire 2022/C/28.
 

Voordelen ontvangen door huishoudpersoneel

De waarde van de voordelen wordt als volgt bepaald:

Aard van het voordeel Per dag Per jaar
Eerste maaltijd (ontbijt) € 0,55 € 198,00
Tweede maaltijd (hoofdmaaltijd) € 1,09 € 392,40
Derde maaltijd (avondmaal) € 0,84 € 302,40
Woning, verwarming, verlichting € 0,74 € 266,40
Totaal € 3,22 € 1.159,20

De forfaitaire waardebepaling van de woning, de verwarming en de verlichting is slechts van toepassing bij huishoudpersoneel dat over één enkele kamer beschikt.

Wanneer de betrokkenen meer dan één kamer kunnen bewonen, zie hierboven:

 • Gratis beschikking gesteld onroerend goed of delen van onroerende goederen
 • Gratis levering van verwarming en van elektriciteit gebruikt voor andere doeleinden dan verwarming.
   

Gratis aangeboden sociale maaltijden

Voor gratis aangeboden maaltijden gelden de bedragen in onderstaande tabel als basis voor de waardebepaling van het voordeel:

Aard van het voordeel Per dag Per jaar
Eerste maaltijd (ontbijt) € 0,55 € 198,00
Tweede maaltijd (hoofdmaaltijd) € 1,09 € 392,40
Derde maaltijd (avondmaal) € 0,84 € 302,40
Totaal € 2,48 € 892,80


Gratis aangeboden voedsel aan vissers en constructiearbeiders omwille van verwijdering van de werkplaats

Het voordeel wordt forfaitair bepaald op 2,48 euro per effectieve vaardag of werkdag.
 

Gratis ter beschikking gesteld huishoudpersoneel, tuinmannen, chauffeurs …

Het jaarlijks voordeel wordt geraamd op 5.950 euro per arbeid(st)er, dienster … die voltijds in dienst is.