Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Definitie

Voordelen van alle aard

 • Wat is een voordeel van alle aard?

  Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een werkgever of onderneming toekent aan een werknemer of bedrijfsleider (bv. een bedrijfswagen, een ter beschikking gesteld onroerend goed, een lening aan voordelig tarief …).

  Deze voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomen. De werknemer of bedrijfsleider die dit voordeel ontvangt, zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard.

  Opgelet: Men mag de voordelen van alle aard niet verwarren met sociale voordelen (zoals bv. collectieve voordelen van geringe waarde, individuele voordelen die niet de aard hebben van een werkelijke bezoldiging, geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken ingevolge gebeurtenissen die niet rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid …). Deze sociale voordelen zijn vrijgesteld van belasting bij de verkrijger. Dit wil zeggen dat de verkrijger er niet op zal worden belast.

  Hetzelfde geldt voor de expliciet door de wetgever vrijgestelde voordelen zoals de maaltijdcheques, de sport/cultuurcheques en de eco-cheques. Die voordelen worden evenmin bij de verkrijger belast voor zover zij althans aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Op welk document moet het belastbaar voordeel worden vermeld door de werkgever of onderneming?

  Het belastbare bedrag van het voordeel van alle aard moet door de werkgever of onderneming worden vermeld op de individuele fiscale fiche  281.10 (werknemer) of 281.20 (bedrijfsleider). Op die manier wordt het opgenomen in de belastbare bezoldigingen van de verkrijger.

 • Is het belastbaar voordeel onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing?

  Het belastbaar voordeel is inderdaad onderworpen aan de regels van de bedrijfsvoorheffing.

 • Wat gebeurt er als het voordeel niet gratis wordt verstrekt?

  Wanneer het voordeel niet gratis wordt verstrekt aan de werknemer of bedrijfsleider, dan wordt de eigen bijdrage afgetrokken van het belastbaar bedrag van het voordeel dat hij verkrijgt.

 • Wat is het belastbaar bedrag van de voordelen van alle aard?

  Er bestaan twee ramingsmethodes om de waarde van een voordeel van alle aard te bepalen:

  Raming van de werkelijke waarde van het voordeel van alle aard

  Hier gaat het om het ramen van de werkelijke waarde van het voordeel van alle aard voor diegene die het ontvangt. Deze raming komt overeen met het bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou hebben betaald om hetzelfde voordeel te genieten. De kostprijs voor de werkgever is in principe van ondergeschikt belang.

  Neem het voorbeeld van een bedrijfsgsm:

  • als de bedrijfsgsm niet voor privédoeleinden wordt gebruikt, is er geen sprake van een belastbaar voordeel van alle aard.
  • wanneer de gsm wel voor privédoeleiden mag worden gebruikt, moet men de waarde van het verkregen voordeel ramen.

  Het fiscaal voordeel is in dat geval gelijk aan het bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk voordeel te verkrijgen, rekening houdend met de feitelijke omstandigheden.

  Wanneer de verkrijger zelf een bijdrage betaalt voor het privégebruik van zijn gsm, mag die eigen bijdrage worden afgetrokken van het fiscaal voordeel.

  Forfaitaire raming van de waarde van het voordeel van alle aard

  Voor de meest voorkomende voordelen van alle aard voorziet de fiscale regelgeving een forfaitaire raming.

  In dat geval is het van geen belang of het bedrag van het forfaitair vastgestelde voordeel hoger of lager is dan de werkelijke waarde.

  Het belastbaar bedrag is in dat geval steeds het bedrag dat forfaitair wordt vastgesteld.

  Voordelen van alle aard waarvan de waarde forfaitair wordt vastgesteld: