Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Leningen toegekend zonder rente of aan een verminderde rentevoet

Een werkgever of onderneming kan een lening aan voordelige voorwaarden toekennen (zonder rente of aan een verminderde rente) aan een werknemer of bedrijfsleider. Wanneer die geen of slechts een erg lage rente moet betalen op de ontleende bedragen, dan wordt dit beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard.

Leningen zonder rente of aan een verminderde rentevoet

 • Hoe wordt het voordeel berekend?

  Het belastbaar voordeel van alle aard is gelijk aan het verschil tussen:

  • het tarief van de referentierentevoet dat varieert afhankelijk van het type lening, en
  • de rentevoet die de ontlener moet betalen. 

  Opgelet!

  De renteverlaging wegens kinderen ten laste wordt niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de rentevoet die wordt aangerekend aan de ontlener.

  Als de werknemer of bedrijfsleider een overeengekomen verlaging van de rentevoet voor een of meer kinderen ten laste krijgt van zijn werkgever of onderneming dan moet die vermindering in principe niet in aanmerking genomen worden om het voordeel van alle aard te bepalen.

  In dat geval moet de rentevoet die door de verkrijger werd bekomen, vermeerderd worden met de verlaging voor kinderlast.

 • Wat zijn de referentierentevoeten?

  Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen hypothecaire leningen en niet-hypothecaire leningen.

  a) Hypothecaire leningen

  Hypothecaire leningen met een vaste rentevoet

  Voor dat type leningen is de te gebruiken referentierentevoet die van het jaar waarin de leningsovereenkomst is gesloten.
  De referentierentevoet voor 2013 is bepaald op:

  • 4,45% voor de leningen waarvan de terugbetaling wordt gewaarborgd door een gemengde levensverzekering
  • 3,20% voor de andere leningen

   Referentierentevoet van de vorige jaren (PDF, 35.18 KB) 

  Hypothecaire leningen met variabele rentevoet aangegaan vanaf 1 januari 1995

  Voor dat type leningen komt de te gebruiken referentierentevoet overeen met de referte index die slaat op de oorspronkelijke rentevoet en die in de vestigingsakte van de lening is vermeld; bij elke latere aanpassing van de rentevoet is de referentierentevoet gelijk aan de referte index die, volgens de bepalingen van de vestigingsakte, voor die aanpassing in aanmerking moet worden genomen.
  De lijst van de referte indexen wordt maandelijks bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Referentierentevoet tot december 2012

   Referentievoet 2013 (PDF, 176.56 KB)

  b) Niet-hypothecaire leningen

  Niet-hypothecaire leningen met een vaste looptijd

  Voor dat type leningen is de referentierentevoet van het jaar waarin de overeenkomst is gesloten van toepassing. Deze referentierentevoet wordt, wanneer de leningsovereenkomst is gesloten na 31 december 1984, vastgesteld:

  • ofwel op basis van het maandelijks vastgelegd lastenpercentage voor het betreffende jaar.
   Het maandelijks lastenpercentage voor 2013 is bepaald op:
   • 0,12% voor leningen om de aankoop van een wagen te financieren
   • 0,23% voor de andere leningen

   Maandelijks lastenpercentage van de vorige jaren (PDF, 53.49 KB) 

  • ofwel op basis van het reële jaarlijkse lastenpercentage voor het betreffende jaar berekend met de volgende formule: reëel jaarlijks lastenpercentage = (maandelijks lastenpercentage x 24 x terugbetalingstermijn in maanden) / (terugbetalingstermijn in maanden +1) 

  Niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd

  Voor de niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd is de referentierentevoet van het jaar waarin de ontlener over de geleende bedragen heeft beschikt van toepassing.

  De referentierentevoet voor 2013 is bepaald op 8,80%.

   Referentierentevoet van de vorige jaren (PDF, 47.85 KB)  

 • Hoe bepaalt men het moment waarop het voordeel wordt verkregen?

  Hypothecaire en niet-hypothecaire leningen met een vaste looptijd die periodiek worden afgelost

  Het voordeel wordt verondersteld verkregen te zijn bij elke aflossing. Het voordeel wordt dan systematisch berekend op het nog terug te betalen kapitaal vóór de aflossing.

  Hypothecaire en niet-hypothecaire leningen met een vaste looptijd die in één keer worden terugbetaald op het einde van de looptijd van de lening

  Het voordeel wordt verondersteld verkregen te zijn bij elke rentevervaldag als de lening tegen verminderde rentevoet is toegestaan en bij het einde van elke kalendermaand als de lening renteloos is toegestaan. Het voordeel wordt telkens berekend op het aanvangsbedrag van de lening.

  Niet-hypothecaire leningen zonder vaste looptijd

  Het voordeel wordt verondersteld verkregen te zijn bij het einde van elke kalendermaand waarin de ontlener over de geleende bedragen heeft beschikt. Het voordeel wordt dan per maand berekend volgens de gemiddelde stand van de lening.