Tax shelter – startende kleine vennootschappen

Om startende kleine vennootschappen te helpen, wordt een fiscale stimulans voorzien voor burgers.
Als alle voorwaarden zijn vervuld, kunnen zij een belastingvermindering van 30% of 45% krijgen van het bedrag dat in de vennootschap werd geïnvesteerd.

Startende vennootschappen kunnen immers moeilijkheden ondervinden om kapitaal te verzamelen. Het doel is om particulier kapitaal te mobiliseren voor het verschaffen van risicokapitaal aan niet-beursgenoteerde kleine vennootschappen die met een financieringstekort kampen.

Voor meer informatie hierover, zijn FAQ voor particulieren beschikbaar via volgende links:

Om de belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de administratie.
 
Deze documenten moeten worden opgesteld door de startende vennootschap.

De startende vennootschap moet volgende documenten opstellen:

  • een document voor het jaar van verwerving van de aandelen
  • een document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar van verwerving van de aandelen
  • een document voor het jaar van vervreemding van de aandelen indien de investeerder de aandelen vervreemdt binnen de 48 maanden na de verwerving ervan.

In dat laatste geval, zal de belastingvermindering gedeeltelijk worden teruggenomen.

Voor meer informatie hierover, zie de vragen 18 en 19 van de FAQ met betrekking tot deze belastingvermindering.

Een model van attest is online beschikbaar.

Opgelet! (KB 18.04.2017 – Belgisch Staatsblad van 27.04.2017)

Het koninklijk besluit voorziet dat een kopie van de voormelde documenten vóór 31 maart door de startende vennootschap aan de administratie moet worden bezorgd. Voor aanslagjaar 2017 is deze datum 31 mei 2017.

Nieuwe termijn: voor de indiening van voornoemde documenten wordt een bijkomend uitstel verleend tot 31 juli 2017.

De kopie van die documenten moet (op papier of via e-mail) naar de volgende dienst worden gestuurd:

          KMO Centrum Brussel II – Documentatiecentrum – Bedrijfsvoorheffing
          Kruidtuinlaan 50, bus 3406
          1000 Brussel
          Tel.: 0257 529 90
          kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be 


Contact