Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangifte in de vennootschapsbelasting

Aangifte in de vennootschapsbelasting

 • Is mijn onderneming onderworpen aan de vennootschapsbelasting?

  Ja, als uw onderneming:

  • juridisch gezien een vennootschap (rechtspersoon) is, naar Belgisch of buitenlands recht,
  • zich bezighoudt met verrichtingen of handelingen van winstgevende aard (in België of in het buitenland),
  • haar maatschappelijke zetel of haar voornaamste inrichting in België heeft,
  • niet expliciet wordt uitgesloten van de vennootschapsbelasting,
  • niet expliciet onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting.
 • Moet ik mijn onderneming melden bij de FOD Financiën voor de vennootschapsbelasting?

  Ondernemingen naar Belgisch recht: nee

  Wanneer u uw onderneming opricht, registreert u uw onderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

  De FOD Financiën zal automatisch het fiscaal dossier van uw onderneming aanmaken op basis van de gegevens in de KBO.

  Op dezelfde manier zal de FOD Financiën automatisch op de hoogte gebracht worden van alle wijzigingen van de gegevens van uw onderneming in de KBO.

  Ondernemingen naar buitenlands recht: ja

  Valt uw onderneming onder buitenlands recht en is haar voornaamste inrichting, haar zetel van bestuur of beheer in België gevestigd? In dat geval maakt de FOD Financiën niet automatisch een fiscaal dossier aan. U moet contact opnemen met uw bevoegd kantoor.

 • Hoe wordt mijn onderneming belast?

  Belastbare grondslag

  In principe is uw onderneming belastbaar op het totale bedrag van haar winst, dat wil zeggen het nettobedrag van haar inkomsten, inclusief de uitgekeerde winst.

  De belastbare winst wordt als volgt berekend:

  • op basis van het boekhoudkundig resultaat, zoals weergegeven in de jaarrekeningen die door uw onderneming worden neergelegd
  • door het toepassen van belastingcorrecties
  • door vervolgens bepaalde bedragen vrij te stellen of af te trekken.

  Tarief

  Het tarief bedraagt 25 % (vanaf het aanslagjaar 2021 en voor het belastbaar tijdperk dat ten vroegste op 1 januari 2020 begint).

  Bepaalde sectoren (zie artikel 216, WIB 92) komen in aanmerking voor verlaagde tarieven. Voor bepaalde handelingen zijn afzonderlijke tarieven van toepassing (zie de artikelen 219 tot 219 quater, WIB 92).

  Uitsluiting

  Ondernemingen die actief zijn in bepaalde specifieke sectoren (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, onderwijs, hulp aan personen...) zijn uitgesloten van de vennootschapsbelasting (en kunnen onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting). Raadpleeg de artikelen 181 en 182 WIB92 voor de exacte voorwaarden.

 • Hoe vaak moet mijn onderneming een aangifte in de vennootschapsbelasting indienen?

  Uw onderneming moet één keer per jaar een aangifte in de vennootschapsbelasting indienen, namelijk na het afsluiten van het boekjaar.

  In sommige gevallen moet een onderneming in een kalenderjaar geen aangifte ofwel meerdere aangiften, indienen. Dat is het geval bij:

  • het uitzonderlijk verlengen of verkorten van een boekjaar
  • het ontbinden van een vennootschap, al dan niet zonder vereffening, ten gevolge van:
   • een fusie,
   • een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing,
   • een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht.
 • Hoe moet ik een aangifte in de vennootschapsbelasting indienen?

  U moet uw aangifte in de vennootschapsbelasting elektronisch indienen via de toepassing Biztax.

  Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen, kunt u worden vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. In dat geval moet u ieder jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor. Daarin omschrijft u nauwkeurig de redenen waarom u uw aangifte niet op elektronische wijze kunt indienen. Als u aan de voorwaarden voldoet, verstuurt uw belastingkantoor u een papieren aangifteformulier. De indieningstermijn van de aangifte wordt daardoor niet verlengd.

 • Wanneer moet ik de aangifte in de vennootschapbelasting indienen?

 • Wat gebeurt er als de aangifte te laat ingediend is?

  Als de aangifte niet binnen de vermelde termijn ingediend is:

  • kan de administratie de procedure ‘aanslag van ambtswege’ starten (het is dan aan de onderneming om de gegevens van de aangifte te bewijzen).
  • heeft de administratie een langere termijn om de fiscale situatie van de onderneming te wijzigen: in principe 4 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar (voor de ondernemingen die hun balans afsluiten op 31/12).
  • kan de administratie administratieve sancties (belastingverhogingen en/of boetes) of strafrechtelijke sancties opleggen.