Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Investeringsaftrek


De investeringsaftrek heeft tot doel om kmo’s aan te moedigen om productieve investeringen te doen. De investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarop belastingen moeten worden betaald. Het bedrag van de aftrek wordt bepaald als een percentage van de investering.

Met de Corona-wet III werd het basistarief voor de investeringsaftrek opgetrokken van 8 % tot 25 % voor investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot 31 december 2020. Deze maatregel wordt nu verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.

 English version (PDF, 628.66 KB)

Investeringsaftrek

 • Wie kan de investeringsaftrek genieten?

  Nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen (geëxploiteerd door een natuurlijke persoon of door een vennootschap) en beoefenaars van een vrij beroep kunnen aanspraak maken op de investeringsaftrek.

 • Welke investeringen komen in aanmerking?

  De investeringen moeten:

  • afschrijfbare materiële of immateriële vaste activa zijn;
  • die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht;
  • tijdens het jaar of boekjaar;
  • en in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

  De investeringen mogen niet uitdrukkelijk door de wet zijn uitgesloten.

 • Welke investeringen zijn uitgesloten van de aftrek?

  Vaste activa:

  • die niet uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt;
  • die niet afschrijfbaar zijn of waarvan de afschrijving over minder dan drie belastbare tijdperken is gespreid;
  • die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik ervan bij leasingcontract of bij overeenkomst van erfpacht of opstal, of enig gelijkaardig onroerend recht aan een derde over te dragen, ingeval die vaste activa kunnen worden afgeschreven door de onderneming die het recht heeft verkregen;
  • waarvan het recht van gebruik op een andere dan de hierboven vermelde manier is overgedragen aan een andere belastingplichtige.
   Die vaste activa komen wél in aanmerking als de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon of aan een vennootschap die deze vaste activa in België gebruikt voor het verkrijgen van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdraagt (merk op: die natuurlijke persoon of die vennootschap moet zelf aan de voorwaarden, criteria en grenzen voor de toepassing van de investeringsaftrek tegen eenzelfde of een hoger percentage voldoen).
   Deze uitsluiting is niet van toepassing op bepaalde audiovisuele werken waarvan de distributierechten, met uitsluiting van alle andere rechten, tijdelijk worden overgedragen aan derden voor het uitzenden van die werken in het buitenland.

  Zijn eveneens uitgesloten:

  • personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik, zoals ze zijn omschreven in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen, met inbegrip van de lichte vrachtauto's bedoeld in artikel 4, §3, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (die uitsluiting geldt echter niet voor voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting op de autovoertuigen zijn vrijgesteldn noch voor voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust).
  • bij de aankoopprijs komende kosten en onrechtstreekse productiekosten wanneer die kosten niet samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven.
  • investeringen tot stand gebracht door belastingplichtigen die belast worden volgens forfaitaire grondslagen van aanslag waarin de afschrijvingen forfaitair zijn opgenomen (uitgezonderd energiebesparende investeringen, waarvoor van overheidswege geen financiële steun is verleend).
 • Hoeveel bedraagt het aftrekbare gedeelte?

  Investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) en die aan de wettelijke voorwaarden voldoen, geven recht op een investeringsaftrek ten belope van:

  A. Natuurlijke personen

  • digitale investeringen (*), octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen:
   • verkregen of tot stand gebracht van 01.01.2021 tot 31.12.2022 (**): 25 %
   • verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2023: 13,5 %
  • investeringen in beveiliging:
   • verkregen of tot stand gebracht van 01.01.2021 tot 31.12.2022 (**): 25 %
   • verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2023:  20,5 %
  • investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens, tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens, verkregen of tot stand gebracht vanaf 01.01.2022:  35 %
  • andere investeringen:
   • verkregen of tot stand gebracht van 01.01.2021 tot 31.12.2022:  25 %
   • * verkregen of tot stand gebracht van 01.01.2023:  8 %

  B. Vennootschappen

  1. Alle vennootschappen

  • octrooien (***), milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (***), energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5 %
  • koolstofemissievrije vrachtwagens, de installatie van tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur voor koolstofemissievrije vrachtwagens, verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2022 en 31.12.2023:  35 %
  • investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten:  3 %

  2. Vennootschappen bedoeld in artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  • digitale investeringen: 13,5 %
  • investeringen in beveiliging: 20,5 %
  • andere dan de in B, 1 en B, 2, eerste en tweede streepje, en B, 3 vermelde investeringen (****):
   • verkregen of tot stand gebracht tussen 12.03.2020 en 31.12.2022:  25 %
   • verkregen of tot stand gebracht tussen 01.01.2023:  8 %
  • in B, 1, eerste streepje en B, 2, eerste streepje bedoelde investeringen (**) (*****):
   • verkregen of tot stand gebracht tussen 12.03.2020 en 31.12.2022: 25 %

  3. Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen

  • investeringen in zeeschepen: 30 %


  (*) Alleen van toepassing voor natuurlijke personen die voor aanslagjaar 2023 op overeenkomstige wijze beantwoorden aan de criteria van artikel 1:24, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

  (**) Het in artikel 69, § 1, eerste lid, 2°, WIB 92 bedoelde verhoogde percentage is niet van toepassing als het in artikel 69, § 1, eerste lid, 1°, of in artikel 201, § 1, eerste lid, 1°, WIB 92, vermelde basispercentage gunstiger is (Kamer, Doc. 54/2864-001, blz. 36). Naar analogie daarvan kan dezelfde redenering worden gevolgd voor het in artikel 69, § 1, eerste lid, 3°, WIB 92 bedoelde verhoogde percentage.

  (***) De vennootschappen die onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater, WIB 92 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling kunnen, vanaf het aanslagjaar waarin zij die keuze hebben gemaakt, niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.

  (****) Alleen van toepassing als de vennootschap onherroepelijk heeft verzaakt aan de in de artikelen 205bis tot 205novies, WIB 92, bedoelde aftrek voor risicokapitaal.

  (*****) De toepassing van het tarief van 25 % brengt de beperkingen bedoeld in artikel 201, § 1, derde lid (verzaking aan de aftrek voor risicokapitaal) en vijfde lid (overdracht beperkt tot het volgend belastbaar tijdperk, of met betrekking tot de van 01.01.2019 tot 31.12.2021 verkregen of tot stand gebrachte vaste activa, overdracht beperkt tot de twee belastbare tijdperken volgend op dat waarin de betrokken vaste activa werden verkregen of tot stand gebracht), WIB 92, mee, alsook de verplichting voor alle vennootschappen om, in dit geval de algemene opgave zoals bedoeld in artikel 47, 2°, KB/WIB 92, ter beschikking van de administratie te houden.

  (De pers wordt verzocht dit bericht over te nemen.)

 • Wat is de berekeningsgrondslag van de investeringsaftrek?

  De investeringsaftrek wordt berekend op de aanschaffings- of beleggingswaarde van de vaste activa die ook de grondslag vormt voor de berekening van de afschrijvingen (zie ook verderop wat de gespreide aftrek betreft).

 • Hoe wordt de investeringsaftrek toegepast?

  De investeringsaftrek wordt toegepast op de winst of de baten van het belastbare tijdperk waarin u de hiervoor vermelde vaste activa heeft verkregen of tot stand gebracht.

  Bepaalde belastingplichtigen kunnen voor alle hier voor vermelde investeringen de investeringsaftrek spreiden over de afschrijvingsduur van de investeringen. Dit stelsel van de gespreide investeringsaftrek wordt verderop besproken.

  De aftrek is van toepassing:

  • vóór de aanrekening van de verliezen uit andere beroepswerkzaamheden als u onderworpen bent aan de personenbelasting.
  • op de allerlaatste plaats, dus na elke andere aftrek, als u onderworpen bent aan de vennootschapsbelasting.

  Als er in een belastbaar tijdperk onvoldoende winst of baten zijn, wordt de aftrek zonder enige tijdsbeperking naar de volgende belastbare tijdperken overgedragen.

  De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst of baten van elk van de volgende belastbare tijdperken wordt beperkt tot 1.059.270 euro per belastbaar tijdperk of, wanneer het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling op het einde van het vorige belastbare tijdperk 4.237.080 euro overtreft, tot 25 % van dat totale bedrag (aanslagjaar 2023, inkomstenjaar 2022). (Aanslagjaar 2024, inkomstenjaar 2023: 1.160.890 euro en 4.643.550 euro).

  Voor de investeringsaftrek van 8%  (of 20%) is de overdracht van de aftrek die niet kan worden toegepast bij gebrek aan voldoende winst of baten, daarentegen beperkt tot het volgende belastbare tijdperk.

 • Welke formaliteiten moeten worden vervuld?

  Natuurlijke personen moeten een ingevuld, gedateerd en ondertekend formulier 276U (beschikbaar hier of op www.myminfin.be/) bij hun aangifte in de personenbelasting voegen of het ter beschikking houden van de administratie.

  Ondernemingen moeten het vak 275U in Biztax invullen als zij hun aangifte in de vennootschapsbelasting indienen. 
  Bij een vrijstelling van de verplichting tot elektronische indiening moeten de ondernemingen het formulier 275U gebruiken (beschikbaar op www.myminfin.be/).

  Daarnaast moet u, per categorie van vaste activa, een opgave ter beschikking van de administratie houden die voor elk activum de volgende gegevens vermeldt:

  • de datum van de aanschaffing of van de totstandkoming
  • de juiste benaming
  • de aanschaffings- of beleggingswaarde
  • de normale gebruiksduur en de afschrijvingsduur

  In voorkomend geval moet u ook de volgende documenten ter beschikking houden:

  • de vereiste afschriften en bewijzen voor de octrooien;
  • het vereiste attest voor de energiebesparende investeringen (zie vraag 8);
  • de verschillenden vereiste documenten (aanvraag tot erkenning, rechtvaardigende nota, attest van de bevoegde Gewestregering (zie vraag 8), enz.), voor de milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.
 • Aanvragen van attesten

  Energiebesparende investeringen

  De attesten met betrekking tot de energiebesparende investeringen kunt u, naargelang de plaats van de investering, bij de volgende diensten aanvragen:

  • Vlaams Gewest
   Vlaamse Overheid
   Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
   Graaf de Ferraris-gebouw
   Koning Albert II-laan 20, bus 17
   1000 BRUSSEL
   Tel. 02 553 46 00
   E-mail: investeringsaftrek.veka@vlaanderen.be
   Website: www.energiesparen.be
    
  • Waals Gewest
   Het aanvragen van een attest bij de gewestelijke energieadministratie gebeurt voortaan uitsluitend door het invullen van het online formulier beschikbaar op deze website.
    
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
   Leefmilieu Brussel
   Thurn & Taxis-site
   Havenlaan 86 C/3000
   1000 BRUSSEL
   Tel. 02 775 75 75
   Website: leefmilieu.brussels

  Milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling

  De attesten met betrekking tot de milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling kunt u, naargelang de plaats van de investering, bij de volgende diensten aanvragen:

 • Stelsel van de gespreide aftrek?

  Natuurlijke personen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2023 minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen, als zij dat willen, de investeringsaftrek voor de in dat belastbaar tijdperk verkregen of tot stand gebrachte activa, spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. In dat geval wordt de aftrek voor die activa eenvormig bepaald op 10,5 % van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.

  In afwijking van het vorige lid en ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers, bedraagt de gespreide aftrek 20,5 % van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tijdens het belastbaar tijdperk bedoeld in het vorige lid, zowel door natuurlijke personen als door vennootschappen (***) zijn verkregen of tot stand gebracht.

 • Wettelijke bepalingen

  • Artikelen 68 tot 77 en 201 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
  • Artikelen 47 tot 49bis van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.