Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tax Shelter - audiovisuele productie

Tax Shelter - algemene voorstelling

 • Wat is Tax Shelter?

  Tax Shelter is een fiscale regeling die de productie van audiovisuele werken en podiumwerken aanmoedigt.

  Het maakt Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd mogelijk om te investeren in werken die bestemd zijn voor film, televisie, theater of concertzalen en om in ruil hiervoor een fiscaal voordeel te krijgen.

 • Wat zijn de voordelen van Tax Shelter?

  Voor de productievennootschap:

  • Financiering van een belangrijk deel van haar in aanmerking komende uitgaven

  Voor de investerende vennootschap:

  • Belastingvrijstelling ten belope van 310% van de werkelijk gestorte sommen (rekening houdend met de toepasselijke limieten)
  • Extra opbrengst op de gestorte sommen
  • Beveiligd risico

  Voor de Belgische economie:

  • Verplichte uitgaven in België door de productievennootschap
  • Toename van de economische activiteit (directe werkgelegenheid in de audiovisuele sector, indirecte werkgelegenheid…)
 • Welke vennootschappen kunnen investeren?

  Alle binnenlandse vennootschappen en Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen komen voor deze fiscale regeling in aanmerking, met uitzondering van:

  • de ondernemingen die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken hebben (en ondernemingen die met dergelijke ondernemingen verbonden zijn)
  • de televisieomroepen
 • Wat zijn de verschillende stappen?

  De vennootschappen die in een audiovisueel werk wensen te investeren, moeten, eventueel via een erkende tussenpersoon, een raamovereenkomst sluiten met een erkende productievennootschap.

  Lijst van de erkende productievennootschappen en tussenpersonen

  De tussenpersoon of de productievennootschap moet de raamovereenkomst binnen de maand volgend op haar ondertekening aanmelden bij de cel Tax Shelter van de FOD Financiën op het volgende adres: taxshelter@minfin.fed.be.

  De investeerder verbindt er zich toe om de som die is vermeld in de raamovereenkomst, te storten binnen de drie maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst.

  De investeerder krijgt een voorlopige vrijstelling van zijn belastbare winst voor het belastbaar tijdperk waarin de raamovereenkomst is getekend ten belope van 310% van de som vermeld in de raamovereenkomst en die werkelijk is gestort binnen de 3 maanden.

  Het productiehuis moet de gestorte sommen gebruiken om de productie- en exploitatie-uitgaven die verbonden zijn met het audiovisuele werk te bekostigen.

  De cel Tax Shelter gaat na of alle voorwaarden werden nageleefd en levert uiterlijk op 31 december van het 4de jaar volgend op het jaar waarin de raamovereenkomst werd ondertekend het Tax Shelter-attest af.

  Door het krijgen van het Tax Shelter-attest wordt de voorlopige vrijstelling omgezet in een definitieve vrijstelling voor de investeerder.

 • Meer informatie

 • Contact

  Voor een vraag over erkenning, het versturen van de raamovereenkomst, een verzoek tot controle, het Tax Shelter-attest en alle andere informatie

  FOD Financiën
  Cel Tax Shelter
  Gaston Crommenlaan 6 bus 701
  B-9050 Gent
  Tel.: 02 572 57 57 (na de keuze van taal, gebruik de directe code: 17466)
  taxshelter@minfin.fed.be

  Voor algemene informatie en specifieke informatie omtrent internationale coproducties

  FOD Financiën
  Cel Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen
  Wetstraat 24 (Parliament Corner)
  B-1000 Brussel
  Tel.: 02 579 38 66
  taxinvest@minfin.fed.be

  Voor een rulingaanvraag

  FOD Financiën
  Dienst Voorafgaande Beslissingen
  Wetstraat 24 (Parliament Corner)
  B-1000 Brussel
  Tel.: 02 579 38 00
  dvbsda@minfin.fed.be
  http://www.ruling.be

  Opgelet: deze twee diensten zijn niet bevoegd voor Tax Shelter voor startende ondernemingen (vennootschappen). Ga daarvoor naar de specifieke FAQ.