Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belangrijke mededelingen - audiovisuele productie

Belangrijke mededelingen - audiovisuele productie

 • Modernisering verwerking Tax Shelter proces (24.10.2022)

  We werken momenteel aan een belangrijke modernisering van de verwerking van het Tax Shelterproces.

  In de nabije toekomst zullen jullie het portaal Tax Shelter kunnen gebruiken. Dat is een online omgeving waarin jullie de aanvragen tot erkenning, de raamovereenkomsten en alle stukken van het controledossier digitaal zullen kunnen opladen. Alle communicatie over de dossiers zal via dat platform verlopen en ook de attesten zullen digitaal en rechtstreeks aan de investeerders afgeleverd worden.

  Veel gemakkelijker en sneller dus dan de huidige werkwijze. Het nieuwe portaal biedt jullie vooral een veel grotere transparantie en een beter zicht op de status van de dossiers, en dat in alle veiligheid.

  De ontwikkeling is nu volop bezig en we starten binnenkort met een testfase alvorens het definitieve portaal algemeen uit te rollen. We houden jullie zeker verder op de hoogte en kijken uit naar een nog vlottere samenwerking in de toekomst!

 • Template Tax Shelter (27.01.2021)

 • Controledossiers in te dienen (25.01.2022)

  Volgens onze database dienen er dit jaar nog 310 controledossiers ingediend te worden met raamovereenkomsten waarvoor de termijn van 4 jaar in 2022 verstrijkt. Het is elk jaar hetzelfde maar de cel moet spijtig genoeg vaststellen dat het van kwaad naar erger gaat. In januari 2021 dienden nog 250 dossiers ingediend te worden, in januari 2020 waren het er 160. Desalniettemin moet de cel constant kritiek slikken omdat het te lang zou duren vooraleer de attesten door haar worden afgeleverd. Een korte reactie is dus op zijn plaats.

  De cel wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor de aanvraag van het Tax Shelter attest, en dus de verantwoordelijkheid t.a.v. de investeerders in eerste instantie bij de productievennootschap ligt. Ondanks het herhaaldelijk, laattijdig indienen van een belangrijk aantal controledossiers, heeft de cel altijd de wettelijke termijn voor het afleveren van de Tax Shelter attesten gerespecteerd. Het is echter duidelijk dat dit laattijdig indienen de werkzaamheden van de cel constant onder grote druk zet en ervoor zorgt dat de controle en dus de aflevering van de attesten in veel eerder ingediende dossiers vertraging oploopt.

  Om de afhandeling van de dossiers waarvoor de termijn van 4 jaar eind 2022 verstrijkt binnen de opgelegde termijn te garanderen vraagt de cel Tax Shelter om deze controledossiers zo vlug mogelijk en ten laatste op 31 maart 2022 in te dienen. Het gaat normaal gezien om controledossiers met raamovereenkomsten afgesloten in 2018. Mogelijk wordt voor een aantal van deze dossiers gebruik gemaakt van de Covid-19 maatregel die een verlenging van de termijn met 12 maanden toestaat. Gelieve ons te melden voor welke dossiers dat het geval zou zijn. 

  Voor de lopende en toekomstige projecten wordt gevraagd om het dossier in te dienen binnen de 6 maanden na de release van het werk of de uitzending van de laatste aflevering van een reeks of binnen de 6 maanden na de Première.

  Om uw dossier in te dienen wordt het gebruik van de template die in 2018 ter beschikking werd gesteld ten zeerste aanbevolen. Deze template kan teruggevonden worden op de website van de FOD Financiën.

 • Controledossiers in te dienen (15.01.2021)

  Volgens onze database dienen er nog 250 (!) controledossiers ingediend te worden met raamovereenkomsten waarvoor de termijn van 4 jaar in 2021 verstrijkt. De cel heeft recentelijk veel kritiek moeten slikken omdat het te lang zou duren vooraleer de attesten door haar worden afgeleverd. De cel merkt evenwel op dat de verantwoordelijkheid voor de aanvraag van het tax shelter attest, en dus de verantwoordelijkheid t.a.v. de investeerders in eerste instantie bij de productievennootschap ligt. Ondanks het herhaaldelijk, laattijdig indienen van een belangrijk aantal controledossiers (in januari 2020 dienden nog 160 dossiers met uiterlijke termijn eind december 2020 ingediend te worden !), heeft de cel altijd de wettelijke termijn voor het afleveren van de tax shelter attesten gerespecteerd. Dit mag ook wel eens gezegd worden.

  Om de afhandeling van de dossiers waarvoor de termijn van 4 jaar eind 2021 verstrijkt binnen de opgelegde termijn te garanderen vraagt de cel Tax Shelter om deze controledossiers zo vlug mogelijk en ten laatste op 31 maart 2021 in te dienen. Het gaat dus om controledossiers met raamovereenkomsten afgesloten in 2017.

  Voor de lopende en toekomstige projecten raadt de cel Tax Shelter aan om het dossier in te dienen binnen de 6 maanden na de release van het werk of de uitzending van de laatste aflevering van een reeks of binnen de 6 maanden na de Première.
  Om uw dossier in te dienen wordt het gebruik van de template die in 2018 ter beschikking werd gesteld ten zeerste aanbevolen. Deze template kan teruggevonden worden op de website van de FOD Financiën.

 • Gevolgen van het coronavirus voor de Tax Shelter in verband met de RSZ (12.06.2020)

  De in aanmerking komende productievennootschap (Tax Shelter voor audiovisuele werken en Tax Shelter voor podiumwerken) mag geen achterstallen bij de RSZ hebben op het ogenblik van het afsluiten van de raamovereenkomst. De federale regering verleent echter aan bepaalde werkgevers uitstel van betaling tot 15.12.2020 van de bedragen die aan de RSZ zijn verschuldigd. De RSZ levert bijgevolg geen attesten af aan die vennootschappen. 

  Er wordt aanvaard dat de in aanmerking komende productievennootschap die uitstel van betaling van de RSZ bijdragen geniet volgens de bepalingen van het KB 04.05.2020 (*), rechtsgeldig een raamovereenkomst afsluit voor zover de achterstallen bij de RSZ uitsluitend voortvloeien uit de toepassing van die bepaling inzake het uitzonderlijke uitstel van betaling.
   

  (*) Koninklijk besluit nr. 17 van 04.05.2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 12.05.2020.

 • Gevolgen van het coronavirus voor Tax Shelter (13.03.2020)

  De uitzonderlijke situatie veroorzaakt door het coronavirus en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen door de federale overheid heeft ook gevolgen voor Tax Shelter audiovisuele werken en Tax Shelter podiumkunsten.

  In deze omstandigheden werd voor de podiumkunsten beslist om de huidige termijn voor het verrichten van uitgaven van 24 maanden te verlengen met 6 maanden.

  Voor de audiovisuele sector werd beslist om de huidige termijn van 18 maanden (24 maanden voor animatie) te verlengen met 6 maanden.

  Om te kunnen genieten van de maatregel, is het noodzakelijk dat de producent aantoont dat hij rechtstreekse schade heeft ondervonden als gevolg van de door de overheid uitgevaardigde maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus.

 • Procedure raamovereenkomsten (24.02.2020)

  De cel Tax Shelter streeft ernaar om de verwerking van de raamovereenkomsten op een vlottere manier te laten verlopen.

  De procedure voor het neerleggen van de raamovereenkomsten zal daarom wijzigen vanaf 1 maart 2020 !

  Richtlijnen :

  1. Raamovereenkomsten neer te leggen op volgend adres : TaxShelterROCC@minfin.fed.be.
  2. Frequentie voor het neerleggen van de raamovereenkomsten : max. 2 keer per maand, namelijk de 1ste en/of de 15de van de maand (of de daaropvolgende werkdag).
  3. Verplicht gebruik van de  template (update 25.01.2022) (ZIP, 29.4 KB). Alle raamovereenkomsten dienen neergelegd te worden volgens de opgelegde frequentie en met telkens slechts 1 enkele template die alle raamovereenkomsten voor die neerlegging bevat.
  4. Raamovereenkomsten toevoegen in pdf en benoemen als volgt : Project ID – Investeerder – datum ondertekening.
   Indien de bijlages vervolgens te groot worden, raden we WeTransfer aan – of een andere downloadbare link.
   Gelieve in de raamovereenkomst zelf altijd het project ID te vermelden.
 • Problematiek van dienstverrichters, die geen Belgisch fiscaal inwoner zijn, opgenomen op de Belgische payroll in het kader van Tax Shelter (05.06.2019)

  I. Inleiding

  De inschrijving op de Belgische payroll van de dienstverrichter, die geen Belgisch fiscaal inwoner is, is niet relevant om te beoordelen of de uitgave m.b.t. de prestatie in aanmerking komt als Belgische uitgave volgens art. 194ter, § 1, eerste lid, 7° WIB 92.

  Het zijn immers de Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting die bepalen of België al dan niet bevoegd is voor belastingheffing op de prestaties van een niet-inwoner, of het nu gaat om een artiest, technisch personeel of ander.

  Een prestatie op Belgische bodem is een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde opdat de prestatie zou mogen belast worden in België.

  Prestaties buiten België door dienstverrichters, die geen Belgisch fiscaal inwoner zijn, zelfs indien opgenomen op de Belgische payroll, komen dus de facto niet in aanmerking als Belgische uitgave voor Tax Shelter.  

  II. Komen de beroepsinkomsten van een acteur, die geen Belgisch fiscaal inwoner is, opgenomen op de Belgische payroll, in aanmerking als Belgische uitgave ?

  A. Art. 194ter WIB 92

  In het nieuw Tax Shelter systeem, van toepassing vanaf 01/01/2015, stelt art. 194ter WIB 92 voortaan als voorwaarde de belastbaarheid van de beroepsinkomsten onder het gewone stelsel van aanslag.

  M.b.t. de productie- en exploitatie-uitgaven die in België werden gedaan stelt art. 194ter, §1, eerste lid, 7° WIB 92 het volgende:

  “ de in België gedane uitgaven die betrekking hebben op de productie en exploitatie van een in aanmerking komend werk en waaruit beroepsinkomsten voortvloeien welke, ten name van de begunstigde, belastbaar zijn in de personenbelasting, in de vennootschapsbelasting, of in de belasting van niet-inwoners aan het gewoon stelsel van aanslag, met uitzondering van de uitgaven vermeld in artikel 57, die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave, van de kosten vermeld in artikel 53, 9° en 10 °, van de in artikel 53, 24°, vermelde uitgaven of voordelen, alsmede van alle andere kosten die niet werden gedaan voor de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk.”

  De memorie van toelichting bij de wet zegt over de notie ‘gewoon stelsel van aanslag’ het volgende :

  “ Waar de wettekst hier verwijst naar het gewone stelsel van aanslag, is dit bedoeld om bijzondere stelsels te weren die reeds in fiscale voordelen voorzien, zoals bijvoorbeeld het stelsel dat betrekking heeft op kunstenaars niet-inwoners, waarvoor de inhouding van 18 % bedrijfsvoorheffing de enige belasting op hun inkomen is. De uitgaven die dienen voor het betalen van deze kunstenaars komen niet in aanmerking als kosten die in België werden gedaan en hebben dus geen impact op de verhouding van 70 % van de Belgische uitgaven die rechtstreeks verbonden moeten zijn met de productie en 30 % van de Belgische uitgaven die niet rechtstreeks verbonden zijn met de productie.”

  B. Buitenlandse artiesten

  Voor zover nodig wordt in de circulaire nr. Ci.R.9.Div./546.156 van 01.02.2002 er aan herinnerd “dat de voorheffing van 18 % in principe wordt toegepast op het brutobedrag van de inkomsten in kwestie. Rekening houdend met het vluchtig karakter van de    belastbare materie in het onderhavige geval – karakter inherent aan de tijdelijke en vaak kortstondige aard van de artistieke evenementen, oorsprong van de belasting – heeft de   wetgever gekozen voor een matige bevrijdende inhouding, toegepast op een brutobedrag in plaats van een zwaardere taxatie op een netto-inkomen, a posteriori gebaseerd op een nog te verifiëren aangifte. De keuze is bijgevolg gevallen op een eenvormig belastingpercentage, dat werd bepaald rekening houdend met de uitgaven die over het    algemeen gemaakt worden door professionele podiumkunstenaars of door ondernemingen gespecialiseerd in de productie van vertoningen.”

  De circulaire definieert een Podiumkunstenaar als volgt : “Elke persoon, die alleen of in groep, deelneemt aan voorstellingen, vertoningen, vertolkingen van artistieke werken of er hoofdzakelijk, met een winstgevend doel, zijn talenten aan wijdt om het publiek te vermaken. Zijn in het bijzonder als ‘podiumkunstenaars’ te beschouwen : toneelspelers en acteurs, muzikanten, zangers, dansers, imitators, circusartiesten en presentatoren of animatoren van vermakelijkheden. Zijn daarentegen niet als ‘podiumkunstenaars’ te beschouwen : theater- en filmregisseurs, choreografen, decorbouwers, scenarioschrijvers en componisten, mannequins, journalisten belast met het presenteren van televisiejournaals of radiouitzendingen, enz.”

  C. Conclusie

  Indien de Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting de heffingsbevoegdheid voor inkomsten van artiesten, niet-inwoners toekennen aan België, is het verplicht om de bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18 % toe te passen. De Belgische werkgever mag niet op eigen initiatief een ander bedrag aan bedrijfsvoorheffing inhouden , zelfs niet op expliciete vraag van de artiest.  De geest van de wet wordt immers niet gerespecteerd indien dit gedaan wordt met de loutere bedoeling een uitgave in aanmerking te laten komen voor tax shelter terwijl ze oorspronkelijk niet aanmerking komt.

  In principe kan de uitgave dus niet in aanmerking komen als Belgische uitgave.

  Indien de inkomsten evenwel a posteriori geregulariseerd worden in de belasting niet-inwoners, zouden de inkomsten in aanmerking kunnen komen als Belgische uitgaven.

  Opgelet : de artiest kan nooit verplicht worden zich te regulariseren. De bedrijfsvoorheffing van 18 % is immers bevrijdend en is voor hem de eindbelasting.

  III. Komen de beroepsinkomsten van een dienstverrichter (andere dan podiumkunstenaars), die geen Belgisch fiscaal inwoner is, opgenomen op de Belgische payroll, in aanmerking als Belgische uitgave ?

  Volgens de door België afgesloten overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting zijn de inkomsten slechts belastbaar in de overeenkomstsluitende Staat op wiens grondgebied de activiteit wordt uitgeoefend.

  Indien de opnames slechts gedeeltelijk in België plaatsvinden of de prestaties slechts gedeeltelijk in België worden geleverd, zullen enkel die dagen eventueel in aanmerking komen en niet de gepresteerde dagen in het buitenland.

  Voor niet-inwoners die niet gedurende het volledige belastbare tijdperk in België een tehuis hebben behouden moet in dat geval de bedrijfsvoorheffing berekend worden volgens schaal III. Deze schaal houdt geen rekening met de persoonlijke of familiale toestand van de betrokkene, zodat daarvoor geen enkele vermindering wordt toegekend bij de inhouding van de bedrijfsvoorheffing.

  De inkomsten moeten in principe geregulariseerd worden via een aangifte in de belasting niet-inwoners. Onder die voorwaarden zullen de inkomsten in aanmerking komen als Belgische uitgaven zoals bedoeld in art. 194ter, § 1, alinea 1, 7 ° WIB 92.  

 • Indienen controledossiers met raamovereenkomsten (25.01.2019)

  Om de afhandeling binnen de opgelegde termijn te garanderen vraagt de cel Tax Shelter om de controledossiers met raamovereenkomsten waarvoor de termijn van 4 jaar in 2019 verstrijkt ten laatste op 31 maart 2019 in te dienen (betreft controledossiers met raamovereenkomsten afgesloten in 2015).

  Voor de lopende en toekomstige projecten raadt de cel Tax Shelter aan om het dossier in te dienen binnen de 3 maanden na de release van het werk of de uitzending van de laatste aflevering van een reeks.

  Om uw dossier in te dienen wordt het gebruik van de template die in 2018 ter beschikking werd gesteld ten zeerste aanbevolen.
 • Tenuitvoerlegging van de bepalingen van parlementaire vraag nr. 26395: Erratum (20.08.2018)

  Erratum mededeling 23.07.2018
   
  Ingevolge het antwoord op PV 26395 kan de 6 maandenregel m.b.t. uitgaven gedaan vóór de ondertekening van de raamovereenkomst worden toegestaan voor de uitgaven gedaan in de eerste 3 kwartalen van het boekjaar 2018 (dus van 1 januari tot en met 30 september 2018).

  Vanaf 1 oktober dienen de voorwaarden vooropgesteld door FAQ 3 te worden nageleefd om te kunnen genieten van de 6 maandenregel.

  Er wordt aan herinnerd:
  • dat ongeacht de toepassing van de 6 maandenregel de uitgaven pas in aanmerking komen voor zover de betrokken Gemeenschap het werk heeft erkend;
  • dat om in aanmerking te komen voor tax shelter ook de andere voorwaarden opgelegd door art. 194ter WIB 92 moeten worden nageleefd.
   
  Bij de neerlegging van de raamovereenkomst dient vermeld te worden indien er beroep gedaan wordt op PV 26395.
   
  Voorbeelden
   
  • RO 30.06.2018
   Normale termijn (18 m): 31.12.2019
   Indien beroep op de 6 maandenregel:
   Uitgaven van 01.01.2018 tot en met 30.06.2018: toepassing PV 26395
    
  • RO 31.12.2018
   Normale termijn (18 m): 30.06.2020
   Indien beroep op de 6 maandenregel:
   Uitgaven van 01.07.2018 tot en met 30.09.2018: toepassing PV 26395
   Uitgaven van 01.10.2018 tot en 31.12.2018: toepassing FAQ 3
 • Tenuitvoerlegging van de bepalingen van parlementaire vraag nr. 26395 (23.07.2018)

  Ingevolge het antwoord op PV 26395 kan de 6 maandenregel m.b.t. uitgaven gedaan vóór de ondertekening van de raamovereenkomst worden toegestaan voor de uitgaven gedaan in de eerste 3 kwartalen van het boekjaar 2018 (dus van 1 januari tot en met 30 september 2018).

  Vanaf 1 oktober dienen de voorwaarden vooropgesteld door FAQ 3 te worden nageleefd om te kunnen genieten van de 6 maandenregel.
  Er wordt aan herinnerd:
  • dat de termijn van ten hoogste 18 maanden (24 maanden voor animatie) ongewijzigd blijft;
  • dat ongeacht de toepassing van de 6 maandenregel de uitgaven pas in aanmerking komen voor zover de betrokken Gemeenschap het werk heeft erkend;
  • dat om in aanmerking te komen voor tax shelter ook de andere voorwaarden opgelegd door art. 194ter WIB 92 moeten worden nageleefd. 
  Bij de neerlegging van de raamovereenkomst dient vermeld te worden indien er beroep gedaan wordt op PV 26395.
   
  Voorbeelden
   
  • RO 30.06.2018
   Normale termijn (18 m): 31.12.2019
   Indien beroep op de 6 maandenregel:
   Uitgaven van 01.01.2018 tot en met 30.06.2018: toepassing PV 26395
   Uiterste termijn voor de uitgaven: 30.06.2019 in de hypothese dat de eerste uitgave zou dateren van 01.01.2018
   
  • RO 31.12.2018
   Normale termijn (18 m): 30.06.2020
   Indien beroep op de 6 maandenregel:
   Uitgaven van 01.07.2018 tot en met 30.09.2018: toepassing PV 26395
   Uitgaven van 01.10.2018 tot en 31.12.2018: toepassing FAQ 3
   Uiterste termijn voor de uitgaven: 31.12.2019 in de hypothese dat de eerste uitgave zou dateren van 01.07.2018
   
   
 • Indiening van dossiers waarvoor de attesten nog in 2018 moeten afgeleverd worden (29.06.2018)

  De controledossiers met raamovereenkomsten waarvoor de termijn van 4 jaar in 2018 verstrijkt moeten ten laatste op 31 augustus 2018 bij de cel Tax Shelter worden ingediend (betreft controledossiers ‘oud systeem’ en controledossiers ‘gemengd’).
   
  Indien later ingediend kan de vlotte en tijdige afhandeling in 2018 niet meer gegarandeerd worden.
 • Bestedingslijst (09.02.2018)

 • Einde van aanvragen 2017 voor dossiers ‘oud regime’ - vertraging bij controle van de dossiers (24.10.2017)

  Vanaf 1 november zal de cel Tax Shelter geen aanvragen tot controle voor dossiers ‘oud regime’ meer aanvaarden waarvoor de termijn van 4 jaar volgend op de raamovereenkomst in 2017 verstrijkt. Indien er alsnog zo’n dossiers zouden ingediend worden zullen deze automatisch als laattijdig beschouwd worden.

  De laatste weken werden wij namelijk opnieuw geconfronteerd met een toevloed van dergelijke controledossiers ‘oud regime’. De cel ziet zich dan telkens genoodzaakt om aan deze dossiers prioriteit te geven. Daardoor verlengt automatisch de afhandeltermijn van de dossiers die hieraan voorafgaand, dus tijdig, werden ingediend.

  Bijkomend willen wij er ook op wijzen dat een goede samenwerking bij een Tax Shelter controle de snelle aflevering van de fiscale attesten ten goede komt. Soms moeten wij heel lang op antwoorden wachten.

  Omwille van deze redenen is het momenteel niet mogelijk om de vooropgestelde behandelingstermijn voor een controledossier te respecteren. De vertraging impliceert dus niet noodzakelijk problemen in het dossier en is bijgevolg geen reden voor ongerustheid bij de investeerders.

  In ieder geval verontschuldigen wij ons en wij doen ons uiterste best om deze situatie zo snel mogelijk te verhelpen.

 • Vertragingen bij de behandeling van dossiers (05.07.2017)

  De laatste 2 maanden worden regelmatig controledossiers ‘oud regime’ bij de cel ingediend waarvoor de termijn van 4 jaar binnenkort verstrijkt. Wij zien ons opnieuw genoodzaakt om aan deze dossiers prioriteit te geven. Dit verlengt jammer genoeg automatisch de afhandeltermijn van de dossiers die hieraan voorafgaand, dus tijdig, werden ingediend. Wij verontschuldigen ons hiervoor en doen ons uiterste best om dit zo snel mogelijk te verhelpen.

 • Synchronisatierechten (clearance) (05.07.2017)

  12,5 % van de factuur van de Belgische uitgever zal aanvaard worden als in aanmerking komende uitgave. Dit standpunt wordt van toepassing op raamovereenkomsten ondertekend vanaf 01.09.2017.

 • In aanmerking komend gedeelte van het bijkomend rendement (05.07.2017)

  Voor de periode verstreken tussen de datum van de storting en de datum van het TS attest, maar met een maximum van 18 maanden, mag de productievennootschap een bijkomend rendement toekennen.

  De maximale periode van 18 maanden waarop het bijkomend rendement betrekking heeft kan verschillen van de termijn van 18 maanden waarin de in aanmerking komende uitgaven moeten worden gedaan. Wanneer de betaling van dit rendement gebeurt op de vervaldatum, na de periode van 18 maanden, kan deze uitgave niet meer beschouwd worden als een in aanmerking komende uitgave. Om een deel van dit rendement te kunnen integreren in de in aanmerking komende uitgaven is het toegestaan :

  • om betalingen te doen volgens termijn (bvb. 3, 6, 9, 12 en 15 maanden);
  • om het rendement in één keer te betalen na het verstrijken van de 18 maanden waarbij het in aanmerking komend bedrag bepaald wordt volgens de in aanmerking komende periode, op voorwaarde dat er een boeking gebeurd is die het bedrag toewijst aan de in aanmerking komende periode (Financiële kosten 65 aan Toe te rekenen kosten 49).

  Voorbeeld:

  • Datum raamovereenkomst: 30.12.2015
  • Datum storting: 01.03.2016
  • Datum TS attest: 30.12.2017
  • Betaling van het bijkomend rendement: 30.07.2017
  • In aanmerking komend gedeelte (tussen 01.03.2016 en 30.06.2017) = 16/18 van het betaald bedrag op voorwaarde van de boeking binnen de termijn van 18 maanden
 • Infosessie (02.03.2017)

  De hervorming van het tax shelter systeem voor audiovisuele werken is ondertussen meer dan 2 jaar in voege. Na veel discussies, overleg en vooral hard werken is de eindmeet hopelijk binnenkort in zicht. Het moment om eens samen te komen om jullie een stand van zaken mee te geven.

  De cel Tax Shelter heeft jullie dan ook graag uitgenodigd voor een infosessie.

  Waar en wanneer ?

  • In het auditorium Pacheco in de FINTOWER, Pachecolaan 13, 1000 Brussel
  • Dinsdag 21 februari 2017 van 8u30 tot 12u30, of
  • Donderdag 23 februari 2017 van 8u30 tot 12u30

  Wat staat er op het programma ?

  • 8u30          Onthaal met koffie
  • 9u              Inleiding en voorstelling van de cel Tax Shelter
  • 9u15          Hot items : FAQ, circulaire, bestedingslijst…
  • 10u30        Koffiepauze
  • 10u45        Tax Shelter controle : tips & tricks
  • 11u30        Vragen ?

   Presentatie van de infosessie Cel Tax Shelter 21 en 23 februari (PDF, 1.63 MB)

 • Bestedingslijst (19.12.2017)

 • Afspraak (12.12.2016)

  De cel Tax Shelter is het uniek aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met Tax shelter (behalve internationale coproducties *) waardoor wij constant een heleboel vragen van jullie te verwerken krijgen. Wij doen ons best om deze vragen binnen een relatief korte termijn te beantwoorden maar dit mag natuurlijk onze andere werkzaamheden (controle, erkenningen, ...) niet in gevaar brengen.

  Daarom zal mevrouw A. Berlanger vanaf januari 2017 slechts 1 dag per week (normaal gezien op donderdag) beschikbaar zijn voor afspraken en vergaderingen.

  Een afspraak met een andere medewerker van de cel kan gevraagd worden per mail gericht aan taxshelter@minfin.fed.be of rechtstreeks aan de persoon in kwestie.


  * Internationale coproducties: contacteer de cel Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen