Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Tax Shelter - gaming

Bedrag van de investering en waarde van het Tax Shelter attest gaming

Een investering van 48.218,53 euro geeft recht op:

 • een Tax Shelter attest van 100.000 euro,
 • een fiscale vrijstelling van 203.000 euro voor de investeerder.

Een investering van 48.218,53 euro vereist:

 • voor de producent/coproducent:
  • 142.857,15 euro kwalificerende Europese uitgaven,
  • 100.000 euro rechtstreekse kwalificerende Europese uitgaven.
 • voor de producent:
  • 90.000 euro Europese Economische Ruimte (EER) productie- en exploitatie-uitgaven die moeten voldoen aan de belastbaarheidsvoorwaarde, 
  • 63.000 euro EER rechtstreekse productie- en exploitatie-uitgaven die moeten voldoen aan de belastbaarheidsvoorwaarde.
    

Cumulatieve voorwaarden voor het afleveren van het Tax Shelter attest

De kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven verricht in de EER (art. 194ter, § 1, al. 1, 6° WIB 92)

De fiscale waarde van het Tax Shelter attest bedraagt 70 % van de kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven verricht in de EER voor zover het gaat om uitgaven die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie.

Om een Tax Shelter attest van 100.000 euro te bekomen moeten de kwalificerende EER-uitgaven minimum 142.857,15 euro bedragen want 142.857,15 x 70 % = 100.000 euro.

De rechtstreekse kwalificerende productie- en exploitatie-uitgaven in de EER moeten 100.000 euro bedragen.

In geval van coproductie vormen de productie- en exploitatie-uitgaven gedaan in de EER door de coproducent, die niet de in aanmerking komende productievennootschap is, productie- en exploitatie-uitgaven. In dat geval is het niet vereist dat de in aanmerking komende productievennootschap, naast de nodige uitgaven in de EER, ook het geheel van de kwalificerende uitgaven in de EER moet verrichten.

Productie- en exploitatie-uitgaven in de EER waaruit beroepsinkomsten voortvloeien die, in hoofde van de begunstigde, belastbaar zijn in de personenbelasting, in de vennootschapsbelasting, in de belasting van niet-inwoners of in een gelijkaardig regime in een ander land van de EER (art. 194ter/3, § 2, 5° WIB 92)

De erkende productievennootschap die de raamovereenkomsten afgesloten heeft moet productie- en exploitatie-uitgaven in de EER doen ten belope van ten minste 90 % van de waarde van het Tax Shelter attest en dit binnen een termijn van 24 maanden die ten vroegste aanvangt 6 maanden voor de datum van de ondertekening van de raamovereenkomst voor het bekomen van het Tax Shelter attest voor de productie van het videospel en ten laatste loopt tot 24 maanden na de ondertekening van de raamovereenkomst, en uiterlijk 3 maanden na de realisatie van de finale versie.

Om een Tax Shelter van 100.000 euro te bekomen moeten de uitgaven gedaan in de EER ten minste 90.000 euro bedragen want 100.000 x 90 % = 90.000 euro.

Die 90.000 euro moeten voldoen aan de belastbaarheidsvoorwaarde: er moeten beroepsinkomsten uit voortvloeien die, in hoofde van de begunstigde, belastbaar zijn in de personenbelasting, in de vennootschapsbelasting, in de belasting van niet-inwoners of in een gelijkaardig regime in een ander land van de EER, met uitzondering van uitgaven die in hoofde van de productievennootschap aangemerkt kunnen worden als niet als beroepsinkomsten aftrekbare bedragen (vermeld in artikel 206/1, tweede lid, 2° WIB 92), alsook van alle andere kosten die niet werden gedaan voor de productie of de exploitatie van het in aanmerking komend werk.

Ten minste 70 % van deze gedane productie- en exploitatie-uitgaven in de EER moeten uitgaven zijn die rechtstreeks verbonden zijn met de productie en de exploitatie

Om een Tax Shelter attest met een fiscale waarde van 100.000 euro te bekomen, moeten de rechtstreekse productie- en exploitatie-uitgaven gedaan in de EER ten minste 63.000 euro bedragen (90.000 x 70 % = 63.000 euro).