Tarief van de vennootschapsbelasting

Normaal tarief

Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt 33%, te verhogen met de aanvullende crisisbelasting van 3%, dus in totaal 33,99%.

Verminderde tarieven

Voor vennootschappen met een belastbaar inkomen dat niet hoger is dan 322.500 euro, bestaat er een verlaagd opklimmend tarief:

SchijfTarief
€ 0 – 25.00024,25%
€ 25.000 – 90.00031%
€ 90.000 – 322.50034,50%

Om van het verminderde tarief gebruik te kunnen maken, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De dividenden die de vennootschap uitkeert, mogen niet hoger zijn dan 13% van het gestorte kapitaal bij het begin van het belastbare tijdperk.

  • De aandelen die in het bezit zijn van de vennootschap mogen niet meer dan de helft uitmaken van de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal, of van het gestorte kapitaal verhoogd met de belaste reserves en de geboekte meerwaarden. De waarde van de aandelen en het bedrag van het gestorte kapitaal, de reserves en de meerwaarden komen in aanmerking op de dag waarop de vennootschap die de aandelen bezit, haar jaarrekening heeft opgesteld.

  • De vennootschap moet aan minstens een van zijn bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen ten laste van het resultaat van het belastbare tijdperk van minimaal 36.000 euro. Als het belastbaar inkomen van de vennootschap lager is dan 36.000 euro, moet de vennootschap minstens aan een van de bedrijfsleiders een bezoldiging toekennen die niet lager is dan het belastbaar inkomen.

  • De vennootschap mag geen deel uitmaken van een groep waartoe een coördinatiecentrum behoort.

  • De aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen mogen niet voor de helft of meer in het bezit zijn van andere vennootschappen.