Betaling

Betaling

 1. Hoe moet ik, als vennootschap, de vennootschapsbelasting betalen?

  Normaal gezien moet u betalen met het voorgedrukte overschrijvingsformulier. Hierop staat een gestructureerde mededeling.

  Betaling 1

  Als u dat formulier niet gebruikt, moet u die gestructureerde mededeling (die op het formulier is gedrukt) overnemen bij uw betaling (bv. via phonebanking, via PC-banking, via een postmandaat, via een leeg overschrijvingsformulier …).
  U kunt ons op volgende manieren betalen:

  • via een storting of overschrijving op de rekening van het ontvangkantoor
  • via een postmandaat ten gunste van het ontvangkantoor
  • met een gecertificeerde cheque (de bank bevestigt dan dat er voldoende provisie is die gedurende 8 dagen vanaf de uitgiftedatum geblokkeerd blijft) ten gunste van het ontvangkantoor
   met een bankkaart (Bancontact-Mister Cash) (enkel in een ontvangkantoor in Brussel)
  • aan de gerechtsdeurwaarder wanneer een vervolging werd ingesteld (opgelet, er zijn bijkomende kosten)

  U vindt de gegevens van het bevoegde ontvangkantoor op de achterzijde van het aanslagbiljet.

  betaling 2

  Opgelet: U kunt niet in speciën betalen (muntstukken en/of bankbiljetten).

  Terug
 2. Voorafbetalingen om een belastingvermeerdering te vermijden.

  Lees hier meer over voorafbetalingen.

  Terug
 3. Hoe kan mijn vennootschap betalingsfaciliteiten krijgen?

  Alleen de ontvanger kan betalingsfaciliteiten toekennen. Let op: dit is een gunstmaatregel.

  U vraagt die betalingsfaciliteiten, bij voorkeur, VOOR de vervaldag van de belastingen aan.

  U vindt die datum terug op het aanslagbiljet of aanmaning.

  Uw vennootschap kan alleen betalingsfaciliteiten krijgen voor de belastingen waarvoor u een aanvraag indiende. U moet voor iedere belasting waarvoor uw vennootschap faciliteiten wilt een nieuwe aanvraag indienen.

  Hoe gaat u te werk?

  1. Neem contact op met de bevoegde ontvanger (zijn contactgegevens staan op de brieven die u ontvangt).
  2. Geef een algemeen overzicht van de huidige financiële situatie van uw vennootschap en toon aan dat  zij haar fiscale schuld werkelijk niet tijdig kan betalen.
  3. Beschrijf zeer nauwkeurig uw voorstel tot betaling.
  4. Als de ontvanger akkoord gaat met betalingsfaciliteiten, leef dan de betalingsvoorwaarden nauwgezet na.

  Zelfs als uw vennootschap betalingsfaciliteiten heeft gekregen, moet zij nalatigheidsintresten betalen.

  Onder bepaalde voorwaarden kan zij een vrijstelling van die nalatigheidsintresten bekomen.

  Terug
 4. Wat kan ik doen als de ontvanger betalingsfaciliteiten weigert?

  Als de ontvanger betalingsfaciliteiten weigert, dan moet hij uitleggen waarom hij dat doet.

  De rechtbanken kunnen geen betalingsfaciliteiten toekennen en mogen niet tussenkomen in de beslissing van de ontvanger.

  U kunt, als u het niet eens bent met de beslissing van de ontvanger, wel contact opnemen met de fiscale bemiddelingsdienst. Deze dienst kan eventueel de problemen die u heeft met de ontvanger oplossen. Opgelet, het is geen beroep tegen zijn beslissing.

  Fiscale bemiddelingsdienst
  Koning Albert II-laan 33 bus 46
  1030 Schaarbeek
  Tel.:0257/623.60
  Fax: 0257/980.57
  E-mail: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

  Terug
 5. Heeft mijn vennootschap een overmatige schuldenlast?

  Wanneer uw vennootschap noch haar belastingen noch haar andere schulden kan betalen, ook niet op lange termijn, heeft zij een overmatige schuldenlast.

  Uw vennootschap kan dan geen beroep doen op het onbeperkt uitstel. Zij komt dan eventueel wel in aanmerking voor een gerechtelijke reorganisatie.

  Is uw vennootschap in staking van betaling en heeft zij een geschokt krediet (d.w.z. geen mogelijkheid meer om een leverancierskrediet of een banklening te krijgen), dan verkeert zij in staat van faillissement en moet zij hiervan aangifte doen bij de bevoegde rechtbank van koophandel.

  Terug
 6. Wanneer moet mijn vennootschap nalatigheidsinteresten betalen?

  Als uw vennootschap betaalt na de vervaldag van haar schuld, moet zij nalatigheidsinteresten betalen. Zij betaalt geen interesten als die niet meer dan 5 euro per maand bedragen.

  De jaarlijkse rentevoet bedraagt momenteel 7%.

  De interesten worden per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.

  Voorbeeld: de vennootschap moet 1.500 euro belastingen betalen voor 16 maart 2013, maar betaalt die pas op 20 september 2013. Dan moet zij nalatigheidsinteresten betalen vanaf april tot en met september (=6 maanden).

  Het bedrag is (1.500 euro x 7%) / 12 maanden x 6 maanden = 52,50 euro

  Terug
 7. Hoe vraag ik een vrijstelling van nalatigheidsinteresten voor mijn vennootschap?

  De Gewestelijke directeur invordering kan beslissen om uw vennootschap een vrijstelling van nalatigheidsinteresten toe te kennen.

  Dit is een gunstmaatregel voor personen of ondernemingen met ernstige financiële moeilijkheden.

  De Gewestelijke directeur kan in zijn beslissing bepaalde voorwaarden stellen, zoals de naleving van een afbetalingsplan voor de fiscale schuld.

  Hoe gaat u concreet te werk om de vrijstelling te krijgen? Schrijf een brief aan de Gewestelijke directeur. Vermeld hierbij:

  • uw identiteit (naam, voornaam en adres)
  • de identificatiegegevens van uw vennootschap (rechtsvorm, ondernemingsnummer, adres)
  • de aard van de belasting (bv. vennootschapsbelasting, …)
  • het bevoegde ontvangkantoor
  • het artikelnummer van de belasting (u vindt dit op het aanslagbiljet of aanmaning)
  • een gedetailleerde beschrijving van de financiële toestand van uw vennootschap

  Als de Gewestelijke directeur een vrijstelling van nalatigheidsinteresten weigert, moet hij zijn beslissing motiveren. U kunt die beslissing aanvechten voor de Rechtbank van eerste aanleg.

  Terug
 8. In welke gevallen kan de ontvanger een hypotheek nemen op de onroerende goederen van mijn vennootschap?

  De ontvanger kan in regel een hypotheek op de onroerende goederen van uw vennootschap nemen als hij vindt dat dit nodig is om de invordering van de belastingen te verzekeren:

  • uw vennootschap betaalde haar belastingen niet
  • uw vennootschap kreeg betalingsfaciliteiten onder voorwaarde van een hypothecaire waarborg
  • u vecht de fiscale schuld van uw vennootschap aan en de ontvanger oordeelt dat hij een waarborg moet nemen in afwachting van een definitieve beslissing

  U kunt een hypotheek vermijden als u de belastingen betaalt of als u andere waarborgen kunt voorstellen (bv. een bankwaarborg).

  Terug