Bezwaar

Als u niet akkoord gaat met het aanslagbiljet, heeft u verschillende mogelijkheden:

 • Een rechtzetting vragen aan de bevoegde belastingkantoor
 • Een bezwaarschrift indienen
 • Een ontheffing van ambtswege indienen (terugbetaling van de belasting, overschotten van voorheffingen of voorafbetalingen)

Bezwaar

 • Hoe en wanneer kan ik een rechtzetting vragen bij de belastingkantoor?

  Als het aanslagbiljet van de onderneming een eenvoudige fout bevat (bijvoorbeeld: materiële vergissing, dubbele belasting …), neemt u best onmiddellijk contact op met uw belastingkantoor. U vindt de gegevens van de dienst op uw aanslagbiljet.

  De belastingkantoor zal het nodige doen om de vergissing zo snel mogelijk recht te zetten. Als dat om een of andere reden niet mogelijk blijkt, zal de belastingkantoor u meedelen waarom hij geen gevolg kan geven aan uw aanvraag en u aanraden een bezwaarschrift in naam van de onderneming in te dienen.

 • Hoe kan ik een bezwaarschrift indienen?

  Om geldig te zijn moet het bezwaarschift:

  • worden ingediend bij de bevoegde gewestelijk directeur van wie het adres op het aanslagbiljet vermeld staat
  • schriftelijk worden ingediend
  • ondertekend zijn door de persoon die de onderneming wettelijk kan verbinden (zie statuten) of haar daarvoor gevolmachtigde mandataris
  • de identificatiegegevens bevatten die op het aanslagbiljet vermeld zijn
  • gemotiveerd zijn
  • worden ingediend binnen een termijn van 6 maanden vanaf de derde werkdag na de datum van verzending van het aanslagbiljet

  Het is niet nodig het aangetekend te versturen.

  U zult een ontvangstbewijs ontvangen, zodat u weet dat uw bezwaarschrift goed is aangekomen.

  Opgelet: Het ontvangstbewijs is geen erkenning

  • noch van de geldigheid van uw bezwaarschrift
  • noch van de indiening binnen de wettelijke termijn
 • Hoe en wanneer kan ik een ontheffing van ambtswege vragen?

  De administratie kan alleen een ontheffing van ambtswege (terugbetaling van de belasting, …) toestaan in de volgende gevallen:

  • Overbelastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen, dubbele belasting of voldoende nieuwe bescheiden of feiten waarvan de laattijdige aangifte gerechtvaardigd is (geval van overmacht…)
  • Een overschot aan voorheffingen of voorafbetalingen dat niet werd verrekend
  • Bepaalde verminderingen waarop uw onderneming recht heeft en die u niet werden toegekend

  De termijn voor het indienen van een verzoek om ontheffing van ambtswege is langer dan die voor een bezwaarschrift. U beschikt over 5 jaar:

  • te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting werd gevestigd, in het geval van overbelastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen, dubbele belasting of voldoende nieuwe bescheiden of feiten
  • te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar van de belasting waarop de voorheffingen, voorafbetalingen of verminderingen betrekking hebben

  Een verzoek om ontheffing van ambtswege is alleen aanvaardbaar in de hierboven genoemde gevallen. Het is dus zeker nuttig om altijd een bezwaarschrift in te dienen bij de bevoegde gewestelijk directeur (zie de vorige vraag).

  Elk verzoek om ontheffing van ambtswege kan worden gericht aan de bevoegde gewestelijk directeur of de belastingkantoor. Hun adressen vindt u op uw aanslagbiljet.

 • Wat moet u betalen in afwachting van de eindbeslissing?

  De onderneming moet in eerste instantie alleen het bedrag betalen dat overeenstemt met ofwel:

  • De belasting verschuldigd op de inkomsten die ze heeft aangegeven of die verhoogd zijn door de administratie (na een bericht van wijziging of een kennisgeving van aanslag van ambtswege), waarvoor u zich akkoord heeft verklaard.
  • De belasting gevestigd in haar naam voor een voorgaand aanslagjaar en die definitief geworden is door gebrek aan tegenwerping, als ze ambtshalve vastgesteld is wegens niet indiening van een aangifte.

  De ambtenaar die het bezwaar behandelt, zal het onmiddellijk verschuldigde bedrag berekenen en uw onderneming zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

  Als uw onderneming dit bedrag (“het onbetwist verschuldigde bedrag” genoemd) niet betaalt, dan kan de ontvanger een vervolging instellen, en alle maatregelen nemen die nodig zijn om de invordering te verzekeren.

  Als de onderneming niet in staat is om het onbetwist verschuldigde bedrag te betalen kan ze aan de gewestelijk directeur invordering vragen af te zien van de invordering van dat bedrag (geheel of gedeeltelijk) voor zover ze kan aantonen in specifieke omstandigheden verkeren die de betaling onmogelijk maken.

  Als daarentegen, de onderneming niet akkoord gaat met het onbetwist verschuldigde bedrag, moet ze een vordering indienen voor de bevoegde rechtbank van eerste aanleg (die bepaald wordt op basis van de locatie van het ontvangkantoor).