Voorafbetalingen

Vennootschappen moeten voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Het is heel belangrijk dat de vennootschap de voorafbetalingen tijdig en op de juiste manier doet.

Voorafbetalingen

 • Welke vennootschappen moeten voorafbetalingen doen?
  • Belgische vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.
  • Buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan de belasting niet-inwoners en die zich bezighouden met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard.

  De ondernemingen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

 • Waarom moet mijn vennootschap voorafbetalingen doen?

  Vennootschappen die geen of niet tijdig voorafbetalingen doen riskeren een belastingvermeerdering.

  Opgelet!

  De ondernemingen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

 • Waarop is de belastingvermeerdering van toepassing?

  De vermeerdering is van toepassing op de vennootschapsbelasting en de belasting niet-inwoners die betrekking heeft op het totaal van de belastbare inkomsten.

  Voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) zijn belastbaar:

  • inkomsten die in 2019 werden behaald of verkregen door vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren.
  • inkomsten die betrekking hebben op een boekjaar dat in 2020 vóór 31 december is afgesloten, voor de vennootschappen die hun boekhouding anders dan per kalenderjaar voeren.

  De ondernemingen die op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.

  Voor intercommunales is de belastingvermeerdering van toepassing op de rechtspersonenbelasting op de dividenden die ze toekennen aan andere vennootschappen of rechtspersonen, behalve de Staat, gemeenschappen, provincies, gemeenten, ocmw’s...

 • Hoe wordt de belastingvermeerdering berekend?

  Berekeningsbasis voor de vermeerdering

  De berekeningsbasis is gelijk aan 102% van de belasting verschuldigd op de inkomsten die vatbaar zijn voor vermeerdering. Deze inkomsten zullen eventueel verminderd worden met de voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen (forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing…) met betrekking tot deze inkomsten.

  Het tarief van de vermeerdering

  Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is het tarief gelijk aan 6,75%.

  Berekening van de vermeerdering

  Om het bedrag van de verschuldigde globale vermeerdering te bekomen, wordt de grondslag van de vermeerdering vermenigvuldigd met 6,75%.

 • Welk bedrag moet mijn vennootschap vooraf betalen?

  De vennootschappen en de intercommunales waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar kunnen de voor 2019 uit te voeren voorafbetalingen als volgt ramen:

  1. het bedrag ramen van de inkomsten waarop de belasting voor vermeerdering vatbaar is
  2. bij benadering de belasting bepalen die zou verschuldigd zijn op het in 1° bedoelde bedrag 
  3. deze belasting vermenigvuldigen met 102/100
  4. in voorkomend geval de erop betrekking hebbende verrekenbare voorheffingen en bestanddelen aftrekken (in principe is het verkregen resultaat het bedrag dat moet worden vooraf betaald)
  5. het aldus bepaalde jaarbedrag van de belasting delen door vier
  6. het verkregen quotiënt bij voorkeur op het tiental euro afronden
  7. dat afgeronde bedrag ieder kwartaal storten


  Het staat de vennootschap evenwel vrij een andere verdeling voor haar stortingen te kiezen.

 • Wat als mijn vennootschap niet genoeg voorafbetalingen heeft gedaan?

  Door tijdig en voldoende voorafbetalingen te doen, vermijdt uw vennootschap een belastingvermeerdering. Voor het aanslagjaar 2019 is het tarief van deze vermeerdering 6,75%.

  De verschuldigde globale vermeerdering wordt in dit geval verminderd met het totale bedrag van de voordelen verbonden aan de gedane voorafbetalingen.

  Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen:

  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00%
  • Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 7,50%
  • Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 6,00%
  • Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 4,50%

  Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%).

  Het overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting is aangerekend, wordt terugbetaald.

 • Heeft mijn vennootschap recht op een bonificatie?

  Neen. Vennootschappen hebben nooit recht op een bonificatie (= korting op de belasting) als ze te veel vooraf betaald hebben.

  Zelfstandigen die zich pas hebben gevestigd en particulieren kunnen wel een bonificatie krijgen.

 • Hoe doe ik als vennootschap mijn eerste voorafbetaling?

  Uw vennootschap beschikt over een ondernemingsnummer. Aan de hand van dit ondernemingsnummer kan via de volgende module een gestructureerde mededeling worden berekend:


  TOEPASSING GESTRUCTUREERDE MEDEDELING


  Deze gestructureerde mededeling kan ook voor de eerste storting van voorafbetalingen door uw vennootschap worden gebruikt.


  Hou rekening met de volgende betaalinstructies:

  • betaal bij voorkeur via een bankrekening die op naam van uw vennootschap is geopend;
  • betaal op rekening: BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB) van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen;
  • vermeld in de zone “Naam en adres van de begunstigde”: het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen";
  • gebruik als mededeling:
   • Bij voorkeur, in de daarvoor bestemde zone, de gestructureerde mededeling berekend op basis van het ondernemingsnummer en dat via de hierboven aangeduide module. Hierdoor zal de betaling automatisch aan de onderneming worden gekoppeld.
   • Of gebruik de vrije zone en vermeld hierin het ondernemingsnummer.

  Als uw vennootschap de betaling door een derde – bv. door een bank in het kader van een financieringscontract – laat uitvoeren, zorg er dan voor dat die derde eveneens de gestructureerde mededeling gebruikt of deel hem minstens uw ondernemingsnummer mee, aan de hand waarvan hij zelf de gestructureerde mededeling kan samenstellen.


  Na deze eerste betaling zal uw vennootschap voor de volgende vervaldagen van de Dienst Voorafbetalingen een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Het betalingsformulier vermeldt de bij betaling te gebruiken gestructureerde mededeling waarmee die automatisch en zonder vertraging aan uw dossier kan worden gekoppeld.  Als u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig deze gestructureerde mededeling over.


  Deze kan trouwens worden gebruikt  voor iedere voorafbetaling die uw vennootschap nadien nog wenst uit te voeren.


  Als uw vennootschap voor een volgende vervaldag toch géén betalingsformulier heeft ontvangen, dan belet niets dat de betaling wordt uitgevoerd zoals hiervoor werd aangegeven (via de module berekenende gestructureerde mededeling op basis van het ondernemingsnummer of met vermelding van het ondernemingsnummer in de vrije zone).

 • Hoe doet de vennootschap een voorafbetaling als het niet haar eerste betaling is?

  Vóór iedere volgende vervaldag van de voorafbetalingen, zal de vennootschap van de dienst voorafbetalingen, een uitnodiging met aangehecht betalingsformulier ontvangen. Het vermeldt het juiste rekeningnummer én de juiste gestructureerde mededeling. Als u via elektronische weg betaalt, neem dan nauwkeurig de gestructureerde mededeling over die op het overschrijvingsformulier wordt vermeld.


  Als de vennootschap voor een volgende vervaldag toch géén betalingsformulier heeft ontvangen, dan belet niets dat de betaling wordt uitgevoerd zoals hiervoor werd aangegeven (via de module berekenende gestructureerde mededeling op basis van het ondernemingsnummer of met vermelding van het ondernemingsnummer in de vrije zone).


  Als de vennootschap gedurende een jaar geen voorafbetalingen doet, zal de spontane toezending van betalingsformulieren wegvallen. De voorafbetalingen kunnen evenwel steeds worden hervat. De betalingen kunnen worden uitgevoerd met dezelfde gestructureerde mededeling.

  Wijziging van het rekeningnummer

  De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel wat de ondernemingen (met een afsluiting van het boekjaar op 31/12) als wat de particulieren betreft, worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

  Bijzondere overgangsmaatregelen:

  • Als u foutief uw voorafbetaling voor het aanslagjaar 2020 op het oude rekeningnummer betaalt dan zullen wij deze betaling doorstorten. Maar, opgepast dit neemt tijd in beslag en veroorzaakt vertragingen in de toekenning van uw betalingen.
    
  • Voor ondernemingen wiens boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar en dus niet op 31/12/2018 afgesloten wordt en waarvoor de resterende vervaldagen VA -aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zich ná 31/12/2018 situeren.   De betalingen die deze ondernemingen, ná 31/12, maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019 uitvoeren moeten blijvend worden gestort op het bestaande rekeningnummer: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen. Pas wanneer deze vennootschappen starten met hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020, moeten ze hiertoe gebruik maken van het nieuwe rekeningnummer.
   

   

   

   

 • Wanneer moet mijn vennootschap haar voorafbetalingen doen?

  De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd. Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) betekent dit:

  • Voor het eerste kwartaal: ten laatste op 10 april 2019 (1ste voorafbetaling)
  • Voor het tweede kwartaal: ten laatste op 10 juli 2019 (2de voorafbetaling)
  • Voor het derde kwartaal: ten laatste op 10 oktober 2019 (3de voorafbetaling)
  • Voor het vierde kwartaal: ten laatste op 20 december 2019 (4de voorafbetaling)

  Dit zijn de uiterste data waarop de betaling moet toekomen op de rekening van de Dienst Voorafbetalingen. Aangezien er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de effectieve ontvangst van deze betaling op onze rekening, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te verrichten. Betalingen die ná de vervaldag bij de dienst voorafbetalingen toekomen, worden automatisch voor het volgende kwartaal weerhouden.


  In de loop van het eerste kwartaal van 2019 zal uw vennootschap een overzicht van de gedane voorafbetalingen (2018) ontvangen. Dit overzicht kan worden gebruikt  voor het aanvullen van de belastingaangifte.

 • Kan mijn bank de voorafbetaling voor mijn vennootschap doen?

  Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een financieringscontract.


  Voor de betaling gelden identieke betaalinstructies: zie vorige vraag “Hoe doe ik als vennootschap mijn eerste voorafbetaling?”

  Zorg er dus voor dat uw bank uw gestructureerde mededeling kent. Het ontbreken van een gestructureerde mededeling verhoogt het risico op fouten.

  De bank kan op basis van uw ondernemingsnummer/registratienummer zelf de gestructureerde mededeling samenstellen:

  • de eerste 10 posities voor het ondernemingsnummer / registratienummer
  • de 11de en de 12de positie voor het controlegetal van de Belgische banksector

   

 • Kan een belastingteruggave op naam van uw vennootschap, in aanmerking worden genomen als voorafbetaling?

  Als uw vennootschap een aanslagbiljet ontvangt dat een fiscale terugbetaling aankondigt, dan kan die terugbetaling in aanmerking worden genomen als een voorafbetaling voor het volgende belastbare tijdperk. Daarvoor moet u per brief/mail een verzoek richten aan het


  INNINGSCENTRUM
  Dienst Voorafbetalingen
  NORTH GALAXY, Toren A
  Koning Albert II laan 33, bus 42
  1030 Brussel

  ontv.voorafbetalingen@minfin.fed.be

  Het verzoek moet worden gedaan voor de daadwerkelijke vereffening van de terugbetaling (op het einde van de 2e maand die volgt op de ontvangst van het aanslagbiljet).

 • Wat met vennootschappen die hun boekhouding anders dan per kalenderjaar voeren?

  Het boekjaar van een vennootschap valt niet noodzakelijk samen met een kalenderjaar.  Onder bepaalde bijzondere omstandigheden bevat het boekjaar zelfs méér of minder dan twaalf maanden ( jaar van oprichting, wijziging van afsluitingsdatum, ontbinding of afsluiting van een vereffening).
  Deze bijzondere omstandigheden, hebben een invloed op de bepaling van de vervaldagen voor de voorafbetalingen, op het aantal vervaldagen, op de tarieven en op de wijze van berekening van de vermeerdering.
  Meer details hierover vindt u in Downloadable file deze brochure   (PDF, 416.98 KB) - deelIV.

  Wijziging van het rekeningnummer

  De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019) moeten zowel wat de ondernemingen (met een afsluiting van het boekjaar op 31/12) als wat de particulieren betreft, worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

  Voor ondernemingen wiens boekjaar niet samenvalt met een kalenderjaar en dus niet op 31/12/2018 afgesloten wordt en waarvoor de resterende vervaldagen VA -aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zich ná 31/12/2018 situeren.   De betalingen die deze ondernemingen, ná 31/12, maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019 uitvoeren moeten blijvend worden gestort op het bestaande rekeningnummer: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen.   Pas wanneer deze vennootschappen starten met hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020, moeten ze hiertoe gebruik maken van het nieuwe rekeningnummer. 
   

   

   

   

   

   

 • Wat met voorafbetalingen voor feitelijke verenigingen?

  In dergelijke situatie moeten de voorafbetalingen persoonlijk worden uitgevoerd door de individuele leden van de feitelijke vereniging.  Mocht de feitelijke vereniging toch op haar naam een uitnodiging tot betaling van de voorafbetalingen ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met het

  INNINGSCENTRUM
  Dienst Voorafbetalingen
  NORTH GALAXY, Toren A
  Koning Albert II laan 33, bus 42
  1030 Brussel

  ontv.voorafbetalingen@minfin.fed.be

  Tel. 0257 640 40 (normaal tarief).

 • Wenst u meer informatie?

  Als u meer informatie wenst, kunt u altijd terecht bij het


  INNINGSCENTRUM
  Dienst Voorafbetalingen
  NORTH GALAXY, Toren A
  Koning Albert II laan 33, bus 42
  1030 Brussel

  ontv.voorafbetalingen@minfin.fed.be

  Tel. 0257 640 40 (normaal tarief).

  In Downloadable file deze brochure (PDF, 330.75 KB) vindt u gedetailleerde informatie en voorbeelden van berekening.