Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voorafbetalingen

Vennootschappen moeten voorafbetalingen doen om een belastingvermeerdering te vermijden. Het is heel belangrijk dat de vennootschap de voorafbetalingen tijdig en op de juiste manier doet.

Voorafbetalingen vennootschappen

 • Hoe doe ik een voorafbetaling?

  U wilt voorafbetalingen doen voor uw vennootschap, maar weet niet hoe? Maak het u gemakkelijk en en doe het online via MyMinfin. Zo betaalt u automatisch op het juiste rekeningnummer en met de juiste gestructureerde mededeling. U moet alleen het bedrag dat u wilt storten nog invullen en op ‘Online betalen’ klikken.

  Doe een voorafbetaling met MyMinfin.be

  Opgelet: als het gaat om een hoog bedrag, kan de transactie worden geweigerd door een door uw bank opgelegde betalingslimiet. Het precieze bedrag van die limiet verschilt per bank, maar u kunt uw bank wel vragen om uw online-betalingslimiet te verhogen.

  Andere betaalmethodes

  1. U kunt ook nog via een overschrijving betalen. Doe dat dan:
   1. op het rekeningummer BE61 6792 0022 9117 (BIC: PCHQ BEBB) van het ‘Inningscentrum – Dienst voorafbetalingen’ met adres Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel,
   2. met de gestructureerde mededeling die u vindt in MyMinfin of via deze toepassing,
   3. bij voorkeur via een bankrekening die op naam van uw vennootschap geopend is.
  2. U kunt een derde voor u laten betalen (zoals een bank in het kader van een financieringscontract). Zorg er dan voor dat uw bank ook de gestructureerde mededeling gebruikt die u vindt in MyMinfin of via deze tool.
 • Kan mijn bank de voorafbetaling voor mijn vennootschap doen?

  Uw vennootschap is onderworpen aan voorafbetalingen en u wilt die voorafbetalingen laten doen door uw bank?

  Dan kan dat bijvoorbeeld met een financieringscontract. Voor die betalingen gelden dezelfde regels als wanneer u ze zelf zou doen. Zorg er dus voor dat uw bank uw gestructureerde mededeling kent.

  De bank kan op basis van uw ondernemingsnummer/registratienummer zelf de gestructureerde mededeling samenstellen:

  • de eerste 10 posities voor het ondernemingsnummer/registratienummer
  • de 11de en de 12de positie voor het controlegetal van de Belgische banksector
 • Kan een belastingteruggave op naam van mijn vennootschap gebruikt worden als voorafbetaling?

  Hebt u uw aanslagbiljet gekregen dat bevestigt dat u een terugbetaling krijgt? Dan kan die terugbetaling gebruikt worden als een voorafbetaling voor het volgende belastbare tijdperk. U moet dat vragen voor de datum van terugbetaling (op het einde van de 2e maand die volgt op de ontvangst van het aanslagbiljet).

  Stuur ons een brief

  FOD Financiën - AAII Voorafbetalingen
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 292
  9050 Ledeberg
 • Welke vennootschappen moeten voorafbetalingen doen?

  Voorafbetalingen zijn in principe verplicht voor:

  • Belgische vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting,
  • Buitenlandse vennootschappen die onderworpen zijn aan de belasting niet-inwoners en die zich bezighouden met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard.

  Opgelet

  Kleine ondernemingen zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting. Kleine ondernemingen gaan niet meer dan één van de volgende criteria te boven:

  • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
  • jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro
  • balanstotaal: 4.500.000 euro
 • Wat zijn de gevolgen als mijn vennootschap geen voorafbetalingen doet?

  Vennootschappen die geen of niet tijdig voorafbetalingen doen, riskeren een belastingvermeerdering.

  Opgelet

  Kleine ondernemingen zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting. Kleine ondernemingen gaan niet meer dan één van de volgende criteria te boven:

  • Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50.
  • Jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro.
  • Balanstotaal: 4.500.000 euro.
 • Hoe wordt de belastingvermeerdering berekend?

  U hebt geen voorafbetalingen gedaan als vennootschap onderworpen aan voorafbetalingen? Dan zult u een belastingvermeerdering moeten betalen op het totaal van de belastbare inkomsten. Voor aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) zijn belastbaar:

  • inkomsten die in 2024 werden behaald of verkregen door vennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren
  • inkomsten uit een boekjaar dat in 2024 voor 31 december is afgesloten, voor de vennootschappen die hun boekhouding anders dan per kalenderjaar voeren

  De vermeerdering geldt voor de vennootschapsbelasting en de belasting voor niet-inwoners.

  Opgelet:

  • De ondernemingen die op basis van artikel 2 van het Wetboek van Vennootschappen beschouwd worden als kleine ondernemingen, zijn niet verplicht om voorafbetalingen te doen voor de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting.
  • Voor intercommunales geldt de belastingvermeerdering voor de rechtspersonenbelasting op de dividenden die ze toekennen aan andere vennootschappen of rechtspersonen, behalve de Staat, gemeenschappen, provincies, gemeenten, OCMW’s ...

  Berekeningsbasis voor de vermeerdering

  De berekeningsbasis is gelijk aan de belasting die u moet betalen op de inkomsten waarop de vermeerdering berekend zal worden. Van die belasting trekken we de voorheffingen en andere verrekenbare bestanddelen af die over deze inkomsten gaan (zoals het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, belastingkredieten, roerende voorheffing, …).

  Het tarief van de vermeerdering

  Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) is dat 9 %

  Berekening van de vermeerdering

  We vermenigvuldigen de berekeningsbasis met het tarief van 9 %.

 • Hoeveel voorafbetaling moet mijn vennootschap storten?

  De vennootschappen en de intercommunales waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar kunnen de uit te voeren voorafbetalingen als volgt schatten:

  1. Schat het bedrag van de inkomsten waarop de belastingvermeerdering van toepassing kan zijn.
  2. Bepaal bij benadering de belasting die de vennootschap op dat bedrag zou moeten betalen.
  3. Vermenigvuldig die belasting met 102 %.
  4. Trek er de relevante verrekenbare voorheffingen en bestanddelen af. In principe is het resultaat het bedrag dat dit jaar vooraf betaald moet worden.

  Zo kunt u ook het bedrag bepalen dat u ieder kwartaal kan storten, maar weet dat u ook een andere verdeling van de stortingen kan kiezen:

  1. Deel dat jaarbedrag door vier.
  2. Rond het zo verkregen quotiënt bij voorkeur af op het tiental euro.
 • Wat als mijn vennootschap niet genoeg voorafbetalingen heeft gedaan?

  Uw vennootschap heeft voorafbetalingen gedaan, maar u weet niet of het genoeg was?

  Door op tijd voldoende voorafbetalingen te doen, voorkomt uw vennootschap een belastingvermeerdering. Voor het aanslagjaar 2025 is het tarief van die vermeerdering 9,00 %.

  We berekenen dus eerst een vermeerdering en nadien trekken we de voordelen af die horen bij de gedane voorafbetalingen. Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) is het bedrag van die voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen:

  • bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 12,00 %
  • bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 10,00 %
  • bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 8,00 %
  • bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 6,00 %

  Het gemiddelde van die percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (9,00 %). Als u genoeg voorafbetalingen gedaan hebt, heffen de voordelen die daarbij horen de vermeerdering dus volledig op. Als u te veel voorafbetalingen gedaan hebt, waardoor ze niet allemaal op de belasting aangerekend konden worden, dan betalen we dat overschot terug.

 • Heeft mijn vennootschap recht op een bonificatie?

  Uw vennootschap doet voorafbetalingen en u vraagt zich af of die ook recht geven op een bonificatie (een echte korting op de belasting)?

  Nee, vennootschappen hebben nooit recht op een bonificatie als ze te veel vooraf betaald hebben.

  Zelfstandigen die zich pas hebben gevestigd en particulieren kunnen wel een bonificatie krijgen.

 • Wanneer moet mijn vennootschap haar voorafbetalingen doen?

  De voorafbetalingen moeten binnen de vastgestelde termijnen worden uitgevoerd.

  Voor het aanslagjaar 2025 (inkomsten 2024) betekent dat:

  • ten laatste op 10 april 2024 voor het eerste kwartaal
  • ten laatste op 10 juli 2024 voor het tweede kwartaal
  • ten laatste op 10 oktober 2024 voor het derde kwartaal
  • ten laatste op 20 december 2024 voor het vierde kwartaal

  Opgelet

  Dat zijn de data waarop de betaling ten laatste moet toekomen op de rekening van de dienst Voorafbetalingen. Aangezien er een paar werkdagen kunnen verlopen tussen uw betalingsopdracht en de ontvangst van die betaling op onze rekening, wacht u beter niet tot de laatste dag om de betaling te doen. Betalingen die ná de vervaldag op onze rekening toekomen, gebruiken we automatisch voor het volgende kwartaal.

  Nadat het boekjaar afgesloten is, zal uw vennootschap in MyMinfin een overzicht krijgen van de voorafbetalingen die in het afgelopen jaar gestort zijn. Dat overzicht kunt u gebruiken voor het invullen van de belastingaangifte.

 • Wat met vennootschappen die hun boekhouding niet per jaar kalenderjaar voeren?

  Het boekjaar van een vennootschap valt niet noodzakelijk samen met een kalenderjaar. Onder bepaalde bijzondere omstandigheden bevat het boekjaar zelfs méér of minder dan twaalf maanden (jaar van oprichting, wijziging van afsluitingsdatum, ontbinding of afsluiting van een vereffening).

  Dat heeft een invloed op de vervaldagen voor de voorafbetalingen, op het aantal vervaldagen, op de tarieven en op de berekeningswijze van de vermeerdering.

 • Wat met voorafbetalingen voor feitelijke verenigingen?

  De individuele leden van de feitelijke vereniging moeten de voorafbetalingen storten voor eigen rekening.

  Heeft de feitelijke vereniging toch op haar naam een uitnodiging tot betaling gekregen? Neem dan contact met ons op.

 • Kan ik een andere bestemming geven aan een al gestorte voorafbetaling?

  Ja, dat kan, onder bepaalde voorwaarden.

  Vraag een wijziging van bestemming met MyMinfin.be

  Welke wijzingen van bestemming kunt u vragen?

  U kunt vragen dat de gestorte voorafbetalingen geheel of voor een deel worden:

  • terugbetaald,
  • gebruikt om een openstaande schuld te betalen,
  • overgedragen naar een volgend aanslagjaar.

  Hebt u als derde een voorafbetaling gestort voor rekening van een belastingplichtige? Dan kunt u ook een rechtzetting vragen van een materiële vergissing bij het storten.

  Wat zijn de voorwaarden?

  1. De voorafbetaling mag nog niet verrekend zijn met de inkomstenbelasting verschuldigd door de belastingplichtige.
  2. U moet het ons ten laatste vragen op de laatste dag van de derde maand die volgt op het belastbare tijdperk.
 • Waar kan ik terecht met een concrete vraag rond mijn dossier voorafbetalingen?

  Bel ons

  Elke werkdag van 9 u - 17 u. op 02 572 57 57 (normaal tarief).

  Stuur ons een brief

  FOD Financiën - AAII Voorafbetalingen
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 292
  9050 Ledeberg