Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Roerende voorheffing

De roerende voorheffing moet worden aangegeven en betaald binnen de 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten.

Een aangifte in de roerende voorheffing indienen

Raadpleeg de formulieren en documenten
 

Roerende voorheffing

 • Wat is roerende voorheffing?

  De inkomsten van kapitalen en roerende goederen (dividenden, intresten, royalty’s, auteursrechten …) en sommige diverse inkomsten van roerende aard, vormen een belastbaar inkomen in België.

  De roerende voorheffing die normaal gezien ingehouden wordt op die inkomsten is een voorafbetaling van de belastingen op die inkomsten. De roerende voorheffing wordt over het algemeen aan de bron afgehouden en moet spontaan worden gestort aan de FOD Financiën door diegenen die de belastbare inkomsten hebben toegekend of door bepaalde financiële tussenpersonen. De voorheffing is overigens in bepaalde gevallen verschuldigd door de genieter van de inkomsten.

  In de meeste gevallen is de roerende voorheffing ‘bevrijdend’. Dit betekent dat de belastingplichtige in zijn aangifte van personenbelasting niet langer het inkomen waar een roerende voorheffing werd op ingehouden moet aangeven. Als de roerende inkomsten niet aan de roerende voorheffing zijn onderworpen, moeten ze aangegeven worden in de aangifte van de personenbelasting.

 • Wat is het tarief van de roerende voorheffing?

  Het basistarief van de roerende voorheffing bedraagt 30 % van het inkomen. Afhankelijk van het type inkomsten zijn er verlaagde tarieven van toepassing.

  Meer info over het tarief van de roerende voorheffing

 • Wie moet de roerende voorheffing aangeven en betalen?

  Als algemene regel geldt: de schuldenaar van de inkomsten

  Normaal gezien moet de schuldenaar van de roerende inkomsten de roerende voorheffing aangeven, inhouden en aan de Staat storten op het moment dat hij die inkomsten toekent of betaalt aan de genieter.

  Mogelijke schuldenaren zijn:

  • vennootschappen die dividenden op aandelen uitkeren
  • banken die interesten op een termijndeposito storten
  • ….

  De genieter van het inkomen ontvangt dus een netto bedrag, dat wil zeggen het bedrag van de inkomsten min de ingehouden roerende voorheffing.

  Voorbeeld

  Meneer Janssens, natuurlijk persoon en Belgisch rijksinwoner, bezit aandelen van een Belgische vennootschap. Die laatste kent hem een bruto dividend van 100 euro toe.

  Het tarief van de roerende voorheffing op dividenden bedraagt 30 %. De Belgische vennootschap houdt dus 30 euro (100 euro x 30 %) in ten gunste van de Staat en stort een netto dividend van 70 euro (100 euro – 30 euro) aan meneer Janssens.

  De Belgische vennootschap vult een aangifte 273A DIV in en stort de roerende voorheffing van 30 euro aan de Staat.
   

  In sommige gevallen: de genieter van de inkomsten

  Hierbij gaat het vooral om inkomsten die worden ontvangen door rechtspersonen, onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (bijvoorbeeld: vzw).

 • Wanneer moet ik de roerende voorheffing aangeven en betalen?

  U moet de roerende voorheffing aangeven en betalen binnen de 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten. Respecteer die datum, zo vermijdt u nalatigheidsinteresten en sancties (belastingverhogingen en/of boeten).

  Wacht dus niet tot de laatste dag om uw aangifte in te dienen of uw betaling uit te voeren.

 • Hoe moet ik de roerende voorheffing aangeven?

  Online, via MyMinfin: gemakkelijk, veilig en snel

  Nadat u zich heeft ingelogd op MyMinfin kunt u in enkele stappen uw aangifte eenvoudig indienen.

  Een aangifte in de roerende voorheffing indienen

  Uw voordelen:

  • onlinehulp en automatische berekening van het verschuldigde bedrag
  • onmiddellijk beschikbare betalingsinformatie
  • raadpleging van de ingediende aangiften

  Meer informatie over het inloggen en de indiening van de aangifte.

  MyMinfin vervangt de vroegere toepassing Rv-on-web voor het indienen van aangiften.
   

  Op papier

  Druk het aangifteformulier af, vul het in en onderteken het. Stuur het vervolgens per post (samen met de nodige bijlagen) naar uw bevoegde kantoor.

  U kunt ook papieren formulieren aanvragen bij uw bevoegde kantoor.

  Raadpleeg  de aangifte- en betalingsmodaliteiten (PDF, 74.13 KB) voor meer informatie.

 • Hoe moet ik de roerende voorheffing betalen?

  Betaal op het juiste rekeningnummer

  BE79 6792 0022 1033
  BIC: PCHQ BE BB
  Inningscentrum, sectie Roerende Voorheffing
  Koning Albert II-laan 33, bus 42
  1030 Brussel
   

  Gebruik de juiste mededeling

  Hebt u de aangifte online ingediend? Dan vindt u de gestructureerde mededeling meteen in MyMinfin van zodra u uw aangifte verstuurt (meer informatie over de roerende voorheffing betalen).

  Hebt u de aangifte op papier ingediend? Gebruik dan:

  • het ondernemingsnummer voor een betaling voor een vennootschap of rechtspersoon,
  • het nationaal nummer voor een betaling voor een gewone burger.

  Let op:

  • Zet géén leestekens in het ondernemingsnummer/nationaal nummer (geen punten, geen koppelteken, geen schuine streep).
  • Voeg aan het nummer géén andere vermeldingen toe want die vertragen de verwerking van uw betaling.

  Vragen? Bel dan naar 02 576 31 80 of stuur een e-mail.
   

  Groepeer de betalingen nooit

  De gestructureerde mededeling is voor elke aangifte uniek:

  • Gebruik ze dus niet om andere aangiften te betalen.
  • Gebruik ze ook niet om uw financiële instelling een permanente opdracht te geven.
 • Wat als ik mijn aangifte in de roerende voorheffing niet tijdig betaal?

  Als u de roerende voorheffing niet spontaan aangeeft en betaalt binnen 15 dagen na de toekenning of de betaalbaarstelling van de belastbare inkomsten, moet u nalatigheidsinteresten betalen. Op langere termijn riskeert u ook zwaardere straffen.

  Als u niet op tijd betaalt

  U krijgt een laatste herinnering met de vraag om het verschuldigde bedrag meteen te betalen op de rekening van het Inningscentrum BE79 6792 0022 1033, eventueel vermeerderd met nalatigheidsinteresten.

  De nalatigheidsinteresten worden aangerekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand van de vervaldag van de roerende voorheffing. Elke begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend. In 2020 bedraagt de jaarlijkse rente 4 %. Houd er rekening mee dat u helemaal geen nalatigheidsinteresten hoeft te betalen als die minder dan vijf euro per maand bedragen.

  Opgelet:

  • Vergeet niet de gestructureerde mededeling te vermelden, zodat uw betaling inderdaad gebruikt wordt om uw roerende voorheffing te betalen (en niet voor eventuele andere schulden bij de FOD Financiën).
  • Uw bank kan enkele dagen nodig hebben om uw betaling te verwerken. Wacht dus niet tot de laatste dag om te betalen. De betaling telt pas wanneer het verschuldigde bedrag op de rekening van het Inningscentrum staat.
    

  Als u na de laatste herinnering nog altijd niet betaalt

  We zullen het verschuldigde bedrag proberen in te vorderen met alle middelen die de wet ter beschikking stelt: loonbeslag, bezoek van een deurwaarder, enzovoort. De kosten van die procedures worden bij uw schuld opgeteld.

 • Hoe kan ik een terugbetaling van de roerende voorheffing aanvragen als niet-inwoner?