Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ons nieuwsoverzicht - UBO REGISTER

Herinnering: Verplichting om uiteindelijke begunstigden te registreren: Boetes UBO -16/08/2023

Ter herinnering: de uiterste datum voor het registreren van uiteindelijke begunstigden (UBO) was 30 september 2019, of één maand na de datum waarop de entiteit is opgericht. Aangezien de eerste boetes werden verstuurd in november 2021 en vervolgens in december 2022, werd een tolleringsperiode toegepast voor bepaalde mensen die meenden dat ze zich hadden geregistreerd, maar de procedure niet correct hadden gevolgd.

Vanaf vandaag eindigt de tolerantieperiode voor degenen die de procedure niet correct hebben gevolgd en hun uiteindelijke begunstigden niet hebben geregistreerd. Youtube-video's, gebruikershandleidingen en FAQ zijn beschikbaar als er problemen optreden tijdens de registratie.

Bij problemen met de registratie zijn we ook bereikbaar via MyMinfin of telefonisch op 02/572.57.57 (code 16552).

Wettelijke wijzigingen met betrekking tot de raadpleging van het UBO-register - 24/02/2023

Op 17 februari 2023 werden het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkingsmodaliteiten van het UBO-register, evenals de wet tot wijzigingen van de AML wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en traden deze in werking op dezelfde dag.

De nieuwe bepalingen wijzigen met name de procedure met betrekking tot de raadpleging van het UBO-register, om te voldoen aan het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 22 november 2022. Vanaf nu worden aan het grote publiek drie voorwaarden (niet-cumulatief) gesteld voor het verkrijgen van toegang tot informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen, (i)vzw’s, stichtingen, trusts, fiducies en gelijkaardige juridische constructies. In afwachting van IT-ontwikkelingen om het UBO-register aan te passen aan deze nieuwe wettelijke bepalingen, kunnen raadplegingsverzoeken per e-mail worden verzonden naar het adres ubobelgium@minfin.fed.be.

Tijdelijke opschorting van de toegang van het grote publiek tot informatie over uiteindelijke begunstigden - 23/11/2022

Ingevolge het arrest van 22 november 2022 van het Hof van Justitie van de Europese Unie is de toegang van leden van het grote publiek tot informatie over uiteindelijke begunstigden tijdelijk opgeschort. Een oplossing die de toegang tot de gegevens overeenkomstig bovengenoemd arrest mogelijk maakt, zal binnenkort worden meegedeeld. De toegang voor bevoegde autoriteiten en onderworpen entiteiten wordt gehandhaafd. 

Kennisgeving van de verplichting tot registratie van uiteindelijke begunstigden vooraleer een boete wordt opgelegd - 12/07/2022

Er werden aanmaningen verzonden naar de wettelijke vertegenwoordigers van entiteiten die hun uiteindelijke begunstigden nog niet geregistreerd hebben.

Indien u een dergelijke brief ontving, dient u in te loggen in het UBO-register en de uiteindelijke begunstigde(n) van uw entiteit op te geven. U kunt op digitale wijze om een onderhoud verzoeken. Indien u echter na ontvangst van de brief uw UBO-registratie voltooit, zult u geen administratieve boete ontvangen en hoeft u dus in principe geen contact met ons op te nemen.

Aangezien elke wettelijke vertegenwoordiger van de entiteit dezelfde brief ontvangen heeft, is het niet nodig dat ieder van hen de UBO-registratie uitvoert of individueel contact opneemt met onze dienst. Slechts één wettelijke vertegenwoordiger dient de UBO-registratie te voltooien en/of zo nodig contact op te nemen met onze dienst.

Voor meer informatie over de verbindingen met het UBO-register en het coderen van begunstigden, kunt u onze FAQ en de gebruikershandleidingen hieronder raadplegen, of contact met ons opnemen via ubobelgium@minfin.fed.be of 02/572.57.57 (code 16552).

Administratieve boetes met betrekking tot vzw’s en stichtingen - 16/12/2021

Naar aanleiding van de mededeling van de minister van Financiën aan de Kamer van 9 december 2021 krijgen alle vzw’s en stichtingen tot en met 31 december 2021 respijt om hun uiteindelijke begunstigden in te schrijven in het UBO-register. Zij kunnen dus tot die tijd aan hun verplichtingen voldoen, zoniet zullen hun vanaf januari 2022 administratieve boetes worden opgelegd. 

UBO-registratie via een elektronisch register - 17/09/2021

Indien bij de inschrijving van de uiteindelijke begunstigden de in het UBO-register opgenomen gegevens afkomstig zijn uit een elektronisch register zoals voorzien in de artikelen 5:24, 6:24 en 7:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mogen geen bewijsstukken worden toegevoegd tijdens de inschrijving (op voorwaarde dat dit register voldoet aan de bepalingen bedoeld in de artikelen 7:12 tot 7:15 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). Voor UBO-registraties die zijn gedaan op basis van informatie uit een elektronisch register, wordt dan ook geen sanctie opgelegd wegens het niet overleggen van bewijsstuk. 

Link tussen het UBO-register en het Belgische Staatsblad - 16/08/2021

Informatieplichtigen en hun mandatarissen hebben momenteel de mogelijkheid om te bevestigen dat de informatie die opgenomen is in het Belgisch Staatsblad adequaat, nauwkeurig en actueel is voor het UBO-Register. Zo hoeven ze geen bewijsstukken toe te voegen indien deze reeds beschikbaar zijn in het Belgisch Staatsblad. 

Nieuw module voor mandatarissen - 04/08/2021

Mandatarissen hebben nu toegang tot een nieuwe module in het UBO-register. Deze module heeft tot doel het toezicht op hun werk van het registreren van de uiteindelijke begunstigden te vergemakkelijken door hen een lijst van actieve mandaten en een overzicht van de situatie van elke mandaatgever te geven. Ze kunnen ook informatie raadplegen met betrekking tot elk van deze mandaten, waaronder de datum van de laatste jaarlijkse bevestiging en de aanwezigheid van minstens één bewijsstuk.