Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Over het UBO-register

Wat zijn de grondslagen en beginselen van het UBO-register?

De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (‘Wet’) voorziet in de invoering van een register van uiteindelijke begunstigden in België (waarbij het Engels acroniem ‘UBO’ staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’; hierna het ‘UBO-register’).

De Wet zet de Europese Richtlijn 2015/849 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (de ‘Richtlijn AML’) om, op grond waarvan de lidstaten verplicht zijn om wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen te nemen opdat:

Binnen hun grondgebied opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten adequate, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden inwinnen en bijhouden;

Er een centraal register met informatie over de uiteindelijke begunstigden van die entiteiten zou zijn om de toegang tot die informatie te vereenvoudigen.

De Wet voorziet aldus in de verplichting voor vennootschappen, (i)vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en gelijkaardige juridische constructies om adequate, nauwkeurige en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen en bij te houden, en om deze gegevens binnen de maand nadat ze werden aangemaakt naar het UBO-register door te sturen.

Een lijst van de UBO-registers van de andere lidstaten van de Europese Unie vindt u  hier (XLSX, 109.15 KB).

wettelijke documentatie