Missie, visie en waarden

Missie visie en waarden

 • Onze missie

  De uitvoering van de kernopdrachten van de FOD Financiën situeert zich steeds op het delicate evenwichtspunt tussen de rechten en de plichten die de wet de burgers of de ondernemingen verleent of oplegt. Bovendien heeft de FOD Financiën uiteenlopende opdrachten op fiscale, financiële en andere domeinen. Onze kernopdrachten, zeg maar onze bestaansreden, zijn verwoord in onze missie opdat deze voor iedereen duidelijk en bevattelijk zouden zijn.

  De FOD Financiën staat in voor verschillende opdrachten:

  • een tijdige en juiste heffing van de belastingen. Hij zorgt ervoor dat elke belastingplichtige bijdraagt wat hij verschuldigd is en waakt erover dat dit op een correcte en billijke wijze gebeurt
  • de optimale financiering met het verzekeren van het evenwicht van de Thesaurie van de staat en het beheer van de uitstaande schuld evenals de opvolging van de economische en financiële vragen ter ondersteuning van het regeringsbeleid ter zake
  • in het kader van de juridische omloop van goederen de rechtszekerheid ervan waarborgen door het bijhouden van de patrimoniumdocumentatie
  • toezicht uitoefenen op de in-, door- en uitvoer van goederenstromen om bij te dragen tot de ordening van de markt, de economische veiligheid, de bescherming van de volksgezondheid, het leefmilieu en de veiligheid van personen en goederen
  • bijdragen tot het voorkomen en het bestrijden van fraude op domeinen waarvoor de FOD Financiën bevoegd is
  • beleidsondersteuning verstrekken met betrekking tot de domeinen die tot de “missie” van de FOD behoren. Hier wordt ook onder begrepen: het uitschrijven van fiscale en financiële wetgeving

  De missie van de FOD Financiën is beperkt tot de federale overheid, op specifieke regelgeving na.

 • Onze visie

  Met een budgettaire context die de komende jaren alleen maar zal verscherpen, is het een terechte verwachting van de maatschappij dat de FOD Financiën efficiënt en doeltreffend met zijn middelen omgaat. De FOD Financiën moet dan ook zijn wettelijke opdrachten en zijn doelstellingen realiseren met een optimale inzet van middelen en dit met de hoogst mogelijke productiviteit.

  Als een van de grootste federale overheidsdiensten heeft de FOD Financiën hierin een voortrekkersrol te spelen. Sinds 2004 bouwde de FOD Financiën zijn aantal vestigingen af van 574 naar 238 (op 1/1/2016). Ook het aantal personeelsleden daalde van 31.794 (2004) tot 22.834 (augustus 2015). Op deze dalingen werd reeds geanticipeerd door de structuurwijziging die in 2016 wordt afgewerkt, de uitrol van processen en beheerscontrole alsook de ontwikkeling van nieuwe manieren van werken (NWOW). Ook in de komende jaren zal hierop gewerkt worden, onder andere door het ontwikkelen van efficiëntere werkmethodes en het verbeteren van de processen. Dit zal ook gerealiseerd worden door verder te bouwen aan een nieuwe leiderschaps- en organisatiecultuur die medewerkers meer ruimte geeft en tegelijkertijd meer beroep doet op hun verantwoordelijkheid.

  De FOD Financiën streeft ernaar de belastingen juist te innen en ervoor te zorgen dat elke belastingplichtige de belasting draagt die hij wettelijk verschuldigd is. Het verhogen van de effectieve inningsgraad van de belastingen is daarbij een absolute prioriteit.

  De FOD Financiën wil de uitdagingen opnemen van een modern bestuur dat evolueert met de samenleving en met de economie en dat de evolutie van de informatie- en communicatietechnologieën op de voet volgt. In zijn investeringen zal de FOD Financiën de nodige inspanningen leveren om mee te stappen in de ICT evoluties die elkaar steeds sneller opvolgen.

  Uit blijvende zorg voor de openbare dienstverlening hanteert en waarborgt de FOD Financiën een professionele en strikte methodiek op het vlak van zijn kernactiviteiten. Door aan de rechtmatige verwachtingen van de maatschappij te beantwoorden, wil de FOD Financiën een vertrouwensrelatie aangaan met de burger en ervoor zorgen dat iedereen zijn verplichtingen nakomt met volledige eerbiediging van de wet.

 • Onze waarden

  Waarden

  CORRECT

  We engageren ons om iedereen op een correcte en onbevooroordeelde wijze te behandelen. Zo nemen we steeds de geldende wet- en regelgeving in acht en besteden we eveneens voldoende aandacht aan de gelijkheid en gelijkwaardigheid van burgers en collega’s. We motiveren onze beslissingen, geven de voorkeur aan dialoog en vertrouwen en zijn transparant over de vooropgestelde doelstellingen en resultaten.

  Zowel intern als extern gedragen we ons onberispelijk en gaan we respectvol om met zowel burgers als collega’s.

  INTEGER

  We zijn ons bewust van de maatschappelijke rol die we vervullen en hechten voldoende aandacht aan de vertrouwensband tussen burger en overheid. We handelen dan ook steeds op rechtschapen en loyale wijze en vermijden zo iedere vorm van corruptie.

  De leidraad bij het deontologisch kader vormt in deze optiek een belangrijke houvast voor ieder van ons. Die leidraad geeft meer uitleg bij de gedragsregels die gelden voor de federale ambtenaren zoal omschreven in het federaal deontologisch kader.

  Sinds juli 2014 heeft de FOD Financiën een integriteitsbeleidsplan, dat jaarlijks geconcretiseerd wordt in een actieplan. Het integriteitsbeleid is erop gericht de integriteit van de FOD in haar geheel en het integer handelen van de personeelsleden te garanderen. Een nevendoelstelling van het integriteitsbeleid is het ondersteunen van leidinggevenden bij het bevorderen van de voorwaarden die medewerkers aanzetten tot integer handelen.

  DIENSTBAAR

  We staan ten dienste van zowel interne als externe belanghebbenden en trachten hun rechtmatige noden en verwachtingen zo adequaat mogelijk in te vullen. We tonen ons luisterbereid en communiceren transparant, met oog op een toegankelijke dienstverlening. We zijn hulpvaardig naar zowel burgers als collega’s toe en tonen ons tevens alert voor nieuwe potentiële behoeften van de maatschappij.

  GEDREVEN

  We streven naar een professionele uitmuntendheid en zijn gemotiveerd om onze overheidsdienst optimaal te laten functioneren. We tonen inzet, toewijding en doorzettingsvermogen en staan open voor vernieuwing en verandering. In onze vooropgestelde zelfontplooiing zijn we leergierig en flexibel en durven we zowel de werking van onze organisatie als onszelf te evalueren, om gunstig te evolueren.