Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Personeelsmiddelen in 2016

Personeel: opdeling per algemene administratie en per niveau (toestand op 31.12.2016)

Algemene administraties A B C D Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 572 1.178 1.144 458 3.352
AA Patrimoniumdocumentatie 645 1381 1.526 512 4.064
AA Fiscaliteit 3.031 2.722 1.979 560 8.292
AA Bijzondere Belastinginspectie 445 152 39 12 648
AA Inning en Invordering 749 954 1.071 223 2.997
AA Thesaurie 82 43 50 7 182
Totaal per niveau 5.524 6.430 5.809 1.772 19.535
 

Personeel: opdeling per stafdienst en per niveau (toestand op 31.12.2016)

Stafdiensten A B C D Andere Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 74 26 15 9 0 124
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 115 26 18 11 0 170
SD ICT 153 209 40 15 4 421
SD Personeel en Organisatie 236 189 127 40 0 592
SD Logistiek 68 102 222 215 0 607
Totaal per niveau 646 552 422 290 4 1.914

Personeel: opdeling per Dienst van de Voorzitter en per niveau (toestand op 31.12.2016)

Diensten van de Voorzitter A B C D Totaal per dienst
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen 3 2 0 0 5
Strategische coordinatie en Communicatie 53 9 8 0 70
Entreprise Architecture 4 0 0 0 4
Multikanaal dienstverlening 13 28 34 3 78
Duurzame Ontwikkeling 6 0 0 0 6
Interne Audit 23 0 1 0 24
Dienst voor het Toezicht 5 6 1 0 12
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 11 9 0 0 20
Centrale Rechtskundige Dienst 8 2 0 0 10
Dienst van de Voorzitter van het directiecomité 9 2 4 1 16
Privacy 4 2 0 0 6
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 1 2 0 0 3
Totaal per niveau  140 62 48 4 254

Personeel: opdeling per autonome diensten en per niveau (toestand op 31.12.2016)

Autonome diensten A B C D Totaal per dienst
Fiscale Bemiddelingsdienst 29 7 3 0 39
Voorafgaande beslissingen 80 12 12 0 104
Totaal per niveau 109 19 15 0 143

Personeel: opdeling per algemene administratie en per statuut (toestand op 31.12.2016)

Algemene administraties Statutairen Contractuelen Hypotheken Rosetta Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 3.146 203 / 3 3.352
AA Patrimoniumdocumentatie 3.334 646 58 26 4.064
AA Fiscaliteit 7.748 541 / 3 8.292
AA Bijzondere belastinginspectie 642 6 / 0 648
AA Inning en Invordering 2696 300 / 1 2997
AA Thesaurie 162 20 / 0 182
Totaal per statut 17.728 1.716 58 33 19.535

Personeel: opdeling per stafdienst en per statuut (toestand op 31.12.2016)

Stafdiensten Statutairen Contractuelen Rosetta Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 108 15 1 124
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 152 17 1 170
SD ICT 391 30 0 421
SD Personeel en Organisatie 506 63 23 592
SD Logistiek 427 152 28 607
Totaal per statut 1.584 277 53 1.914

Personeel: opdeling per Dienst van de Voorzitter en per statuut (toestand op 31.12.2016)

Diensten van de Voorzitter Statutairen Contractuelen Rosetta Totaal per dienst
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen 5 0 0 5
Strategische coordinatie en Communicatie 66 4 0 70
Entreprise Architecture 4 0 0 4
Multikanaal dienstverlening 63 15 0 78
Interne Audit 24 0 0 24
Dienst voor het Toezicht 12 0 0 12
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 16 4 0 20
Centrale Rechtskundige Dienst 10 0 0 10
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite 12 3 1 16
Privacy 5 1 0 6
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 3 0 0 3
Totaal per statuut 225 28 1 254

Personeel: opdeling per autonome diensten en per statuut (toestand op 31.12.2016)

Autonome diensten Statutaires Contractuels Rosetta Totaal per dienst
Fiscale bemiddelingsdienst 39 0 0 39
Voorafgaande beslissingen 102 2 0 104
Totaal per statuut 141 2 0 143

Personeel: opdeling per algemene administratie en per leeftijd (toestand op 31.12.2016)

Algemene administraties <21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 0 441 660 713 1.377 161 3.352
AA Patrimoniumdocumentatie 11 433 877 1.042 1.422 279 4.064
AA Fiscaliteit 0 526 1.171 2.522 3.545 528 8.292
AA Bijzondere Belastinginspectie 0 115 162 182 157 32 648
AA Inning en Invordering 1 249 558 720 1.318 151 2.997
AA Thesaurie 0 25 41 27 74 15 182
Totaal per leeftijd 12 1.789 3.469 5.206 7.893 1.166 19.535

Personeel: opdeling per stafdienst en per leeftijd (toestand op 31.12.2016)

Stafdiensten <21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 0 16 30 41 34 3 124
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 0 23 40 36 52 19 170
SD ICT 0 19 126 128 134 14 421
SD Personeel en Organisatie 1 74 136 133 224 24 592
SD Logistiek 3 45 97 141 287 34 607
Totaal per leeftijd 4 177 429 479 731 94 1.914

Personeel: opdeling per Dienst van de Voorzitter en per leeftijd (toestand op 31.12.2016)

Diensten van de Voorzitter <21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal per dienst
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen 0 1 0 0 4 0 5
Strategische coordinatie en Communicatie 0 20 25 9 14 2 70
Entreprise Architecture 0 0 1 2 1 0 4
Multikanaal dienstverlening 0 5 26 30 13 4 78
Duurzame Ontwikkeling 0 0 1 2 3 0 6
Interne Audit 0 4 11 7 0 2 24
Dienst voor het Toezicht  0 3 0 5 4 0 12
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 0 2 4 8 6 0 20
Centrale Rechtskundige Dienst 0 0 2 3 3 2 10
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite   0 1 2 3 7 3 16
Privacy 0 0 1 3 2 0 6
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 0 0 0 0 2 1 3
Totaal per leeftijd 0 36 73 72 59 14 254

Personeel: opdeling per autonome diensten en per leeftijd (toestand op 31.12.2016)

Autonome diensten <21 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Totaal per dienst
Fiscale Bemiddelingsdienst 0 1 4 12 18 4 39
Voorafgaande beslissingen 0 9 22 43 26 4 104
Totaal per leeftijd 0 10 26 55 44 8 143

Personeel: opdeling per algemene administratie en per taalrol (toestand op 31.12.2016)

Algemene administraties NL FR D Totaal per AA
AA Douane en Accijnzen 2.336 973 43 3.352
AA Patrimoniumdocumentatie 2.222 1.807 35 4.064
AA Fiscaliteit 4.754 3.463 75 8.292
AA Bijzondere Belastinginspectie 378 270 0 648
AA Inning en Invordering 1.406 1.564 27 2.997
AA Thesaurie 89 93 0 182
Totaal per taalrol 11.185 8.170 180 19.535

Personeel: opdeling per stafdienst en per taalrol (toestand op 31.12.2016)

Stafdiensten NL FR D Totaal per SD
SD Begroting en Beheerscontrole 71 53 0 124
SD Beleidsexpertise en -ondersteuning 76 94 0 170
SD ICT 190 231 0 421
SD Personeel en Organisatie 316 276 0 592
SD Logistiek 353 247 7 607
Totaal per taalrol 1.006 901 7 1.914

Personeel: opdeling per Dienst van de Voorzitter en per taalrol (toestand op 31.12.2016)

Diensten van de Voorzitter NL FR D Totaal per dienst
Fiscaliteit van de Buitenlandse investeringen 3 2 0 5
Strategische coordinatie en Communicatie 33 37 0 70
Entreprise Architecture 3 1 0 4
Multikanaal dienstverlening 33 45 0 78
Duurzame Ontwikkeling 3 3 0 6
Interne Audit 13 11 0 24
Dienst voor het Toezicht  5 7 0 12
Interne dienst preventie en bescherming op het werk 8 12 0 20
Centrale Rechtskundige Dienst 6 4 0 10
Dienst van de Voorzitter van het directiecomite   10 6 0 16
Privacy 1 5 0 6
Waarnemingspost gewestelijke fiscaliteit 0 3 0 3
Totaal per taalrol 118 136 0 254

Personeel: opdeling per autonome diensten en per taalrol (toestand op 31.12.2016)

Autonome diensten NL FR D Totaal per dienst
Fiscale Bemiddelingsdienst 21 18 39
Voorafgaande beslissingen 64 40 104
Totaal per taalrol 85 58 143