Beleid van de FOD Financiën inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

1. Algemeen

Dit beleid beschrijft de manier waarop de FOD Financiën de persoonsgegevens verwerkt die op u betrekking hebben en welke rechten u heeft wanneer de FOD Financiën uw persoonsgegevens verwerkt.
Om zijn wettelijke opdrachten te vervullen, moet de FOD Financiën uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
De FOD Financiën ziet erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een gepaste en relevante wijze gebeurt en beperkt blijft tot de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld.

2. Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens

De FOD Financiën onderneemt alle nodige stappen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen en zorgt ervoor dat uw gegevens onder meer worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen.  Om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, heeft de FOD Financiën verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen.
Zo heeft de FOD Financiën voor zijn ambtenaren onder meer een mechanisme voor toegangsmachtiging ingevoerd (Identity and Access Management). Dit systeem is zodanig ontworpen dat de verwerkte persoonsgegevens en de verwerkingen die er betrekking op hebben alleen toegankelijk zijn voor de personen en toepassingen die daartoe uitdrukkelijk gemachtigd zijn op basis van hun functionele behoeften.

3. Wat is een persoonsgegeven?

In de zin van artikel 4, 1° van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, 'General Data Protection Regulation') is een persoonsgegeven ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon’.

4. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en de ambtenaar voor gegevensbescherming?

De FOD Financiën (Albert II-laan 33 - 1030 Brussel) en vertegenwoordigd door de voorzitter van het Directiecomité is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die hij verwerkt in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten. Dit houdt in dat hij, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens vaststelt.
De ambtenaar voor gegevensbescherming is mevrouw Frédérique Malherbe, adviseur-generaal, Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, FOD Financiën (dataprotection@minfin.fed.be). Zij is de contactpersoon voor alle vragen die verband houden met de verwerking van uw gegevens en met de uitoefening van uw rechten uit hoofde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de FOD Financiën en voor welke doeleinden worden ze verwerkt?

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden onder meer door de FOD Financiën verwerkt:
 • identificatiegegevens (bv. naam, voornaam, geboortedatum)
 • contactgegevens (bv. adres, telefoonnummer)
 • bankgegevens (bv. rekeningnummer)
 • financiële en patrimoniale gegevens (bv. inkomsten, immobiliën, huurcontracten)
 • gerechtelijke gegevens (bv. administratieve sancties)
De FOD Financiën verzamelt deze persoonsgegevens onder meer in via de aangiften (belastingaangiften, vermogensaangiften, aangiften van nalatenschap …).
Daarnaast verzamelt de FOD Financiën sommige persoonsgegevens ook in bij andere verwerkingsverantwoordelijken. Meer informatie over deze uitwisselingen van externe gegevens.
De FOD Financiën verwerkt uw persoonsgegevens om zijn wettelijke opdrachten uit te voeren. Uw persoonsgegevens mogen door de FOD Financiën niet voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van zijn wettelijk omschreven opdrachten worden gebruikt.
De FOD Financiën verwerkt deze persoonsgegevens onder meer in het kader van de volgende doeleinden:
 • vestiging, controle, inning en invordering van belastingen (personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, registratierechten, successierechten …)
 • kadaster
 • registratie
 • beheer van het roerend en onroerend patrimonium van de staat, met inbegrip van de aankoop, de verkoop en de onteigening
 • Inning, invordering en uitbetaling van rechthebbende van niet fiscale schulden door publieke overheidsdiensten en uitbetalingen betreffende belastingen (gerechtelijke en administratieve boeten, onbetaalde facturen uitgeschreven door overheidsdiensten, personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde …) en particulieren (alimentatievorderingen)
 • beheer van geschillen
 • opvolging van vergunningen en administratieve controles in het kader van douane en accijnzen – administratieve politie opdrachten
 • opvolging van veiligheidsmaatregelen in het kader van douane en accijnzen – publieke veiligheid
 • generieke dienst voor het beheer van mandaten voor de burgers en ondernemingen op basis van een onafhankelijke elektronische e-government toepassing voor het aanmaken van 'selfservicemandaten'
 • administratie van de rechthebbenden door de Algemene Administratie van de Thesaurie
 • eHR - electronic human resources-management
 • administratie van het personeel
 • beheer van de leveranciers

Op die manier kunnen, tijdens een telefoongesprek met u, alle persoonlijke gegevens die de FOD Financiën heeft, worden gebruikt.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 4 van de wet van 3 augustus 2012[1] en het koninklijk besluit van 27 maart 2015[2] mag de FOD Financiën elk wettelijk verzameld persoonsgegeven in het kader van de uitvoering van één van zijn opdrachten later verwerken in het kader van een andere opdracht.
Uw persoonsgegevens zullen door de FOD Financiën nooit worden verwerkt voor commerciële of reclamedoeleinden, noch aan derden worden overgemaakt die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken.

6. Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

In het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten is het mogelijk dat de FOD Financiën uw persoonsgegevens ontvangt van of moet meedelen aan de volgende personen:
 • uzelf
 • andere ontvangers in functie van de wettelijke verplichtingen en machtigingen inzake informatieverstrekking en -uitwisseling, waaronder:
  • andere diensten van de FOD Financiën
  • andere federale overheidsdiensten, zoals het gerecht, de politiediensten, de Cel voor financiële informatieverwerking en de instellingen van de sociale zekerheid
  • de administratieve overheidsdiensten, met inbegrip van de parketten en de griffies van de hoven en van alle andere rechtscolleges, de besturen van de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten, de gemeenten en de openbare instellingen en inrichtingen
  • de landen waarmee België verdragen of internationale overeenkomsten over administratieve samenwerking of uitwisseling van inlichtingen heeft gesloten
  • de ambtenaren van de FOD Financiën die, volgens artikel 5 van bovenvermelde wet van 3 augustus 2012, gegevens verwerken om enerzijds gerichte controles uit te voeren op basis van risico-indicatoren en anderzijds analyses uit te voeren op relationele gegevens om bv. een bepaald fiscaal beleid te evalueren, een bepaalde categorie van belastingplichtigen over een wettig belastingvoordeel te informeren of een wijziging van de grondslag van de belastingen, taksen, heffingen en andere rechten voor te bereiden

7. Doorgifte aan een derde land of een internationale organisatie

In naleving van de internationale verplichtingen van België en in overeenstemming met de geldende reglementering kan het zijn dat de FOD Financiën bv. aan de belastingautoriteiten van de desbetreffende landen fiscale inlichtingen, waaronder persoonsgegevens, moet meedelen.

8. Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaringstermijn mag niet langer duren dan de verjaringstermijn voor de inbreuken die onder de bevoegdheid van de FOD Financiën vallen en de volledige uitputting van de gerechtelijke verhaalmiddelen die ermee verband houden.

9. Welke rechten heeft u wanneer de FOD Financiën uw persoonsgegevens verwerkt?

U beschikt over een welbepaald aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens[3]. Een aantal van die rechten zijn enkel in beperkte gevallen van toepassing.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door de FOD Financiën worden verwerkt in te kijken.
 • U heeft het recht om de onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk te laten corrigeren. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft u het recht om de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.
 • In een aantal gevallen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming[4] heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.
 • In een aantal gevallen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming[5], heeft u te allen tijde het recht om, door redenen die met uw specifieke situatie verband houden, bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
 • U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op een andere manier in aanzienlijke mate treft. U bent daarentegen wél verplicht te worden onderworpen aan zo’n besluit wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst, wettelijk is toegestaan of berust op uw uitdrukkelijke toestemming.
 • In een aantal gevallen die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming[6], heeft u het recht om uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te laten wissen.
Onder bepaalde voorwaarden kan de uitoefening van uw rechten worden opgeschort. Dat is onder meer het geval voor de verwerkingen van persoonsgegevens die worden beheerd door de FOD Financiën gedurende de periode waarbij de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of de daarmee verband houdende voorbereidende werkzaamheden die worden uitgevoerd door de FOD Financiën in het kader van de uitvoering van zijn wettelijke opdrachten[7].

10. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Via de onderstaande link kunt u meer informatie krijgen over uw persoonsgegevens die door de FOD Financiën worden verwerkt: www.myminfin.be.
Zodra u via eID of digitale identiteit bent geïdentificeerd, heeft u uitsluitend toegang tot uw persoonsgegevens tenzij u over een volmacht beschikt voor het raadplegen van bepaalde gegevens (bv. een boekhouder in het kader van het indienen van de belastingaangifte van zijn klant).
Wanneer u op MyMinfin vaststelt dat een aantal van uw persoonsgegevens fouten bevatten of onvolledig zijn of indien u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u uw aanvraag of het bijgevoegde formulier [ Word-formaat (DOC, 37 KB)  of  pdf-formaat (PDF, 101.21 KB)] gedagtekend en ondertekend indienen: 
 • door een brief te sturen naar de
  FOD Financiën
  Diensten van de Voorzitter
  Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  North Galaxy
  Koning Albert II-laan 33, bus 10
  1030 Brussel;
 • door een e-mail te sturen (indien mogelijk voorzien van een elektronische handtekening) naar het volgende adres: dataprotection@minfin.fed.be
Gelieve bij uw aanvraag een kopie van uw identiteitskaart te voegen.
Uw aanvraag zal binnen 30 kalenderdagen worden behandeld. Indien uw aanvraag complex is of de dienst een groot aantal aanvragen dient te verwerken, zal die termijn met 60 dagen worden verlengd.

11. Rechtsmiddelen

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en beroep bij de rechter in te stellen, indien u van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd of dat een verwerking van op u betreffende persoonsgegevens een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming[8].
Om een klacht in te dienen, kunt u een aanvraag richten tot: 
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

12. Op punt stellen van het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit beleid kan eventueel op punt gesteld worden. Er wordt u dus gevraagd om het regelmatig te herlezen om op de hoogte te zijn van de laatste bijwerkingen en wijzigingen. Het aangepaste beleid zal steeds in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
[1] Wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten.
[2] Koninklijk besluit van 27 maart 2015 houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten.
[3] art. 15, 16, 17, 18, 21 en 22 van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
[4] art.17, ibid.
[5] art. 6, ibid.
[6] art.17, ibid.
[7] art.11, wet van 3 augustus 2012, ibid.
[8] Art. 77, Algemene Verordening Gegevensbescherming