Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Externe gegevensuitwisselingen

Tenzij anders bepaald in bijzondere wetten, in uitvoering van artikel 6.2. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1] (hierna: AVG) formaliseert de federale overheid, wanneer zij op basis van artikel 6.1.c) AVG (om te voldoen aan een wettelijke verplichting) en artikel 6.1.e) AVG (ter uitvoering van een opdracht van algemeen belang) persoonsgegevens doorgeeft aan enig andere overheid of privéorgaan, voor elk type van verwerking deze doorgifte aan de hand van een protocol dat tot stand komt tussen de initiële verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkingsverantwoordelijke ontvanger van de gegevens.[2]

Wanneer de FOD Financiën persoonsgegevens uitwisselt met een andere overheid of privéorgaan wordt aldus in sommige gevallen een protocol opgesteld.

Tot 1 april 2019 werden alle protocollen onderworpen aan een voorafgaande beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité (hierna: IVC). Vanaf 1 april 2019 is een voorafgaande beraadslaging van het IVC slechts vereist wanneer de verwerkingsverantwoordelijken niet tot een akkoord komen bij het opstellen van het protocol of als de meedelende of de ontvangende instantie om een beraadslaging verzoekt en de andere daarvan in kennis heeft gesteld.[3]

In onderstaande tabel kan u de beraadslagingen van het IVC en de protocollen vinden, alsook de beraadslagingen van de afgeschafte Sectorale Comités.

Omwille van organisatorische redenen zijn nog niet alle protocollen zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar. Van zodra beschikbaar worden de vertalingen toegevoegd.

 

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

[2] Artikel 20 Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

[3] Artikel 35/1 Wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator.

Beraadslagingen van het Informatieveiligheidscomité en protocollen
[
Administratie:  ]

Referentie

Datum

Titel

PIM2024-108 21-03-2024


 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en en de Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable betreffende de mededeling van activagegevens (ten behoeve van een goed beheer van het gebouwenpaspoort) (ZIP, 5.13 MB)

PIM2024-0097 13-06-2024

 Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Vlaams Datanutsbedrijf naar de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van het vastgoedinformatieplatform conform artikel 8, § 1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. (PDF, 569.8 KB)

PIM2023-0461 29-05-2024

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en le Service Public Wallonie Finances betreffende de toegang tot gegevens opgenomen in de bestanden en certificaten van de BELCOTAX-databank in het kader van de optimale invordering van Waalse belastingen, heffingen en boetes. (ZIP, 2.21 MB)

PIM2023-0487 06-05-2024

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie betreffende het beheer van huur- en energietoelagen. (ZIP, 4.24 MB)

PIM2023-310 16-05-2024

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie betreffende stedenbouwkundige inbreuken. (ZIP, 9.67 MB)

PIM2024-0115 17-04-2024

 Protocol afgesloten tussen het Brussels garantiefonds en de FOD Financiën voor de uitwisseling van persoonsgegevens voor de missie van belastinginning en terugvordering. (PDF, 459.94 KB)

PIM2022-310 13-05-2024

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Landbeheer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewest betreffende de toegang tot vastgoedgegevens uit het kadaster met betrekking tot eigendommen van derden op het Brussels grondgebied. (ZIP, 9.52 MB)

PIM2023-0115 26-04-2024

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en North Sea Port Flanders nv van publiek recht betreffende haar havenbestuurlijke bevoegdheden. (ZIP, 2.17 MB)

PIM2023-129 28-02-2024

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux betreffende het beheer van drinkwater. (ZIP, 8.21 MB)

PIM2023-0246 11-10-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Opérateur de Transport de Wallonië (OTW) betreffende het verkrijgen door OTW van kadastrale gegevens om zijn taken uit te voeren. (ZIP, 1.3 MB)

PIM2023-0126 11-10-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en KU Leuven betreffende het project “Waarderen van milieu gerelateerde externaliteiten”. (ZIP, 1.45 MB)

PIM 2021-129 21-12-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de l'Intercommunale de développement économique et d'aménagement du cœur du Hainaut betreffende territoriale ontwikkeling. (ZIP, 3.22 MB)

PIM 2022-047 09-01-2024

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Waals Woningfonds voor Grote Gezinnen in het kader van zijn sociale dienstverlening (toekenning van leningen en huurbijstand). (ZIP, 5.75 MB)

PIM 2023-0375 20-12-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles (ZIP, 4.77 MB)

2023-0280 22-12-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Wonen-Vlaanderen, VEKA, Fluvius betreffende de uitwisseling van inkomensgegevens in het kader van de controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de MijnVerbouwPremie (ZIP, 10.67 MB)

PIM 2022-185 07-12-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de “SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement” over de uitvoering van haar bodemsaneringstaken (ZIP, 3.5 MB)

PIM 2022-240 06-12-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de “Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie” als onderdeel van haar rol in het beheren van rechtszaken en administratieve boetes. (ZIP, 6.68 MB)

PIM 2022-0457 04-12-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en De Werkvennootschap nv van publiek recht betreffende het bekomen van patrimoniumgegevens om, binnen de bevoegdheden van het Vlaamse Gewest, complexe mobiliteitsinfrastructuur van strategisch belang te realiseren en te faciliteren voor het Vlaamse Gewest en publiekrechtelijke rechtspersonen, met inbegrip van het ontwerpen, financieren, bouwen en, in voorkomend geval, het onderhouden of beheren van die infrastructuur. (ZIP, 817.04 KB)

VP2020-01797 08-06-2020

 Kaderprotocol voor de verwerking van gegevens tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Cel voor Financiële Informatieverwerking in het kader van haar opdrachten inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme (ZIP, 1.85 MB)

PIM 2023-424 19-10-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Algemene Directie Statistiek van de Federale Overheidsdienst Economie, België. Statistiek België van de Federale Overheidsdienst Economie, S.M.E., Classes moyennes et Energie betreffende gegevens over de economische situatie van een onderneming (ZIP, 2.89 MB)

PIM 2023-0114/EB 16-11-2023

 Addendum bij het protocol van 22/10/2022 (PIM 2022-0225 ) inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Toerisme Vlaanderen betreffende het bekomen van kadastrale gegevens voor handhavingsprocedures op basis van het logiesdecreet. (ZIP, 803.63 KB)

PIM2023-283 14-10-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Brusselse OCMW betreffende het actief beheer van het OCMW (ZIP, 8.85 MB)

PIM2023-0251 03-10-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, VEKA en de Energiehuizen, betreffende de uitwisseling van eigendomsgegevens in het kader van de controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Mijn VerbouwLening. (ZIP, 6.42 MB)

PIM2023-0250 02-10-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, VEKA en de Energiehuizen, betreffende de uitwisseling van inkomensgegevens in het kader van de controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Mijn VerbouwLening. (ZIP, 6.19 MB)

PIM2023-0252 28-09-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Universiteit Antwerpen betreffende een onderzoek naar de impact van het (verplicht) verstrekken van informatie op de vastgoedmarkt op verkoopprijzen, huurprijzen en rendementen, en het vastgoedrendement van betaalbare huisvesting. (ZIP, 1.65 MB)

PIM2023-0367 25-09-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Wonen in Vlaanderen betreffende de geconventioneerde verhuur (ZIP, 3.11 MB).

Besluit 23/013 05-09-2023

 Besluit nr. 23/013 van 5 september 2023 betreffende de verstrekking van persoonsgegevens betreffende het kadastraal inkomen door de SPF Financiën aan iriscare in het kader van de toekenning van aanvullingen op gezinsbijlagen. (PDF, 305.33 KB)

PIM2023-32 06-09-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en “l’Institut wallon d'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)” betreffende de toezending van kadastrale gegevens voor de opstelling van statistieken door het IWEPS. (ZIP, 5.04 MB)

PIM2022-0518 23-08-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Wonen in Vlaanderen, betreffende de uitwisseling van eigendomsgegevens met het oog op het toezicht op de naleving van de verrichtingen m.b.t. onroerende goederen door de Vlaamse sociale woonactoren, meer bepaald van de wettelijke voorwaarden met het oog op het uitoefenen van het recht van voorkoop en verkoop aan particulieren binnen de sociale huisvesting zoals geregeld in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (ZIP, 18.24 MB)

PIM2023-0187 17-07-2023

 Addendum 1 bij het begeleidend protocol (PIM2019-312) inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het agentschap Vlaamse Belastingdienst betreffende de overdracht van gegevens uit de attesten van erfopvolging in het kader van de erfbelasting. (ZIP, 2.17 MB)

PIM2023-6 06-06-2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Autonome Haven van Namen in het kader van haar wettelijke opdracht als openbaar havenbeheersorgaan (ZIP, 4.13 MB)

PIM2023-62 15-05-2023

 Protocol tussen het garantiefonds van Brussel en de FOD Financiën met het oog op de uitwisseling van persoonsgegevens voor de inning en invordering van belastingen. (PDF, 434.07 KB)

Dit protocol is vervangen door het protocol PIM2024-0115.

PIM2021-0845 19-04-2023

 Protocol mededeling persoonsgegevens overeenkomstig artikel 8, § 1, decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer tussen het Agentschap Onroerend Erfgoed en FOD Financiën in het kader van de controle van de voorwaarden voor de belastingvermindering voor uitgaven voor beschermde goederen. (ZIP, 1.02 MB)

PIM2022-0017 27-01-2023

 Protocol tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Orde van Vlaamse Balies en l'Ordre des barreaux francophones et germanophone. (ZIP, 1.96 MB)

PIM2023-0186 23/05/2023

 Addendum bij het protocol (PIM2018-355) van 21 oktober 2019 voor de overdracht van kadastrale gegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Landmaatschappij. (ZIP, 1.33 MB)

PIM2021-0653 11/05/2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 over de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Luminus betreffende de ontwikkeling van productie-installaties voor duurzame energie, met name windenergie. (ZIP, 4.65 MB)

PIM2021-0008 09/05/2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de “Société Wallonne du Logement” (SWL) in het kader van de toewijzing van sociale woningen, de verkoop van gronden van de “SWL” en voor het aanleggen van een cartografische databank (gronden van de SWL en vennootschappen voor volkshuisvesting. (ZIP, 5.76 MB)

PIM2021-1058 10/03/2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de “Société wallonne des eaux” over het beheer van drinkwater in Wallonië. (ZIP, 1.18 MB)

PIM2021-1023 21/03/2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche met het oog op de toekenning van subsidies aan inburgeringsondernemingen voor de toezegging achtergestelde of ernstig achtergestelde werknemers. (ZIP, 1.26 MB)

PIM2023-0011 10/03/2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Service Public régional de Bruxelles – Bruxelles Economie et Emploi betreffende het gebruik van BTW-gegevens voor de toekenning van steun voor energiekosten aan bedrijven die te lijden hebben onder energiekosten aan bedrijven die de directe en indirecte economische gevolgen ondervinden van de gevolgen van de Russische agressie tegen Oekraïne. (ZIP, 1.6 MB)

PIM2022-0462 30/11/2022

 Addendum 2, bij het begeleidend protocol (PIM2021-1133) inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Leefmilieu Brussel betreffende de fiscale gegevens in het kader van de toekenning van de energiepremie en de Brussel'Air-premie. (ZIP, 1.89 MB)

PIM2022-0126 16/12/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de  Wateringen in het kader van de instelling van de belastingkohieren en werken op basis van de Waalse Watercode. (ZIP, 4.47 MB)

PIM2022-0225 20/10/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 wan de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en “Toerisme Vlaanderen” betreffende het bekomen van kadastrale gegevens voor handhavingsprocedures op basis van het logiesdecreet. (ZIP, 1.42 MB)

PIM2020-720 24/12/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens tussen de FOD Financiën en “SPW Fiscalité” met betrekking tot de mededeling van fiscale gegevens in het kader van de controle van de voorwaarden voor de vermindering van de Onroerende voorheffing voor "charge de famille" in het Waals Gewest. (ZIP, 926.23 KB)

PIM2022-0399 21/03/2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen het Directoraat-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid (DGWVV) van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen (AAD&A) van de Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de uitbreiding van de toegang tot de persoonsgegevens van de Kruispuntbank van de Voertuigen (ZIP, 12.39 MB)

PIM2022-0035 16/12/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt betreffende de betaalbaarheidstoets van de elektriciteits- en gasfactuur. (ZIP, 2.87 MB)

PIM2022-0062 21/11/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn betreffende het Vastgoedbeheer van De Lijn, meer bepaald het aankopen, verkopen en beheer van onroerende goederen. (ZIP, 1.48 MB)

PIM2022-0384 22/01/2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse Overheid), team Patrimoniumbeheer, in het kader van haar wettelijke taken, zijnde het patrimoniumbeheer. (ZIP, 1.67 MB)

PIM2022-0400 06/03/2023

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen het Directoraat Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid (DGWVV) van de FOD Mobiliteit en de FOD Financiën (AAFisc, AABBI, AAII, AABEO en FBD) betreffende de uitbreiding van de toegang tot de persoonsgegevens van de Kruispuntbank van de Voertuigen. (ZIP, 1.66 MB)

PIM2021-1039 08/12/2021

 Addendum bij het begeleidend protocol van 2 december 2020 inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Nationale Bank van België betreffende de mededeling van patrimoniumgegevens aan de Nationale Bank van België door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van het onderzoeksproject “Ontwikkeling van een hedonische woningprijsindex voor België” (ZIP, 1.76 MB)

PIM2021-1133 22/12/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Leefmilieu Brussel betreffende de fiscale gegevens in het kader van de toekenning van de energiepremie en de Bruxell'Air-premie (ZIP, 4.51 MB)

PIM2022-66 10/10/2022

 Protocol voor de uitwisseling van gegevens tussen de FOD Financiën en Service Public de Wallonie Finances inzake de uitwisseling van gegevens betreffende de Onroerende voorheffing die is opgenomen in de Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap in het kader van de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen het Koninkrijk België en een andere Staat of andere Staten die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen. (ZIP, 998.45 KB)

PIM2022-221 06/10/2022

 Addendum bij het begeleidend protocol (PIM2020-720) inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens tussen de FOD Financiën en SPW Fiscalité met betrekking tot de mededeling van fiscale gegevens in het kader van de controle van de voorwaarden voor de vermindering van de Onroerende voorheffing voor "charge de famille" in het Waals Gewest. (ZIP, 1.2 MB)

PIM2022-127 01/09/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens tussen de FOD Financiën (Patrimoniumdocumentatie) en Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie met betrekking tot het beheer van de “Prime habitation”. (ZIP, 9.4 MB)

PIM2022-0212 14/06/2022

 Addendum bij het begeleidend protocol (PIM2021-1133) inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Leefmilieu Brussel betreffende de fiscale gegevens in het kader van de toekenning van de energiepremie en de Brussel'Air-premie (ZIP, 2.84 MB)

PIM2022-0383 20/09/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Wonen-Vlaanderen, VEKA, Fluvius betreffende de uitwisseling van inkomensgegevens in het kader van de controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor de “MijnVerbouwPremie”. (ZIP, 11.52 MB)

PIM2022-0159 27/09/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Fluvius System Operator betreffende de decretaal vastgelegde activiteiten en bevoegdheden als “werkmaatschappij” in het kader van de exploitatie van het distributienet. (ZIP, 384.44 KB)

PIM2021-0277 27/09/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en RESA S.A. Intercommunale betreffende het beheer van de gas- en elektriciteitsdistributienetten in het Waalse Gewest. (ZIP, 3.99 MB)

PIM2020-0563 23/09/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Vlaamse Polders en Wateringen in het kader van de wettelijke bevoegdheden van polders en wateringen. (ZIP, 5.24 MB)

PIM2022-0365 03/11/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Huisvesting inzake toegang tot kadastrale gegevens, betreffende de verwezenlijking van de taken en opdrachten van Brussel Huisvesting zoals omschreven in de Brussels Huisvestingscode met betrekking tot de toekenning en de opvolging van toegekende huurtoelagen. (ZIP, 3.16 MB)

PIM2022-0064 09/03/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens tussen de FOD Financiën en Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine met betrekking tot het beheer van de “Prime habitation”. (ZIP, 1.49 MB)

PIM2022-0110 01/04/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche naar het gebruik van btw-gegevens met het oog op steunverlening aan zelfstandigen en ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2021 hun deuren hebben moeten sluiten of getroffen zijn door besluiten ingevolge de COVID-19-crisis (indemnité 25). (ZIP, 2.59 MB)

PIM2022-0128 01/04/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en “Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche” naar het gebruik van btw-gegevens met het oog op steunverlening aan zelfstandigen en ondernemingen die in het eerste kwartaal van 2022 hun deuren hebben moeten sluiten of getroffen zijn door besluiten ingevolge de COVID-19-crisis (indemnité 26). (ZIP, 2.59 MB)

PIM2022-0154 02/05/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Brussel Economie en Werkgelegenheid over het gebruik van btw-gegevens met het oog op de toekenning van steun aan ondernemingen in de toeristische logies in het kader van de coronaviruscrisis (2021 en 2022). (ZIP, 936.67 KB)

PIM2022-0199 03/06/2022

 Addendum bij het begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche naar het gebruik van btw-gegevens met het oog op steunverlening aan zelfstandigen en ondernemingen die in het vierde kwartaal van 2021 hun deuren hebben moeten sluiten of getroffen zijn door besluiten ingevolge de COVID-19-crisis (indemnité 25). (ZIP, 898.81 KB)

PIM2022-0200 03/06/2022

 Addendum bij het begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en “Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche” naar het gebruik van btw-gegevens met het oog op steunverlening aan zelfstandigen en ondernemingen die in het eerste kwartaal van 2022 hun deuren hebben moeten sluiten of getroffen zijn door besluiten ingevolge de COVID-19-crisis (indemnité 26). (ZIP, 724.5 KB)

PIM2022-0204 20/05/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Brussel Economie en Werkgelegenheid over het gebruik van btw-gegevens met het oog op de toekenning van steun aan ondernemingen in de sectoren discotheken, restaurants en cafés en sommige van hun toeleveranciers, evenementen, cultuur en toerisme, sport en personenvervoer (2021 en 2022). (ZIP, 885.37 KB)

PIM2022-0202 18/07/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Wonen-Vlaanderen, VEKA, en Fluvius betreffende de uitwisseling van eigendomsgegevens in het kader van de controle op de wettelijke voorwaarden voor de MijnVerbouwPremie. (ZIP, 11.48 MB)

PIM2022-0203 15/07/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) betreffende het Bodemkoolstofmonitoringnetwerk (Cmon). (ZIP, 1.56 MB)

PIM2022-0059 30/03/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en “le Ministère de la Communauté germanophone” over de ruimtelijke ordening. (ZIP, 5.42 MB)

PIM2021-0562 28/02/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen de FOD Financiën en Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine met betrekking tot de toekenning van een premie voor energiebesparing en renovatie van huisvesting. (ZIP, 2.45 MB)

PIM2021-0563 24/05/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine in de context van de toekenning van een premie voor de aankoop van een woning. (ZIP, 1.81 MB)

PIM2021-0564 28/02/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en “Service Public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine” voor de toekenning van een premie tegen de risico's van inkomensverlies. (ZIP, 4.59 MB)

PIM2021-0721 25/02/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) betreffende de uitwisseling van patrimoniumgegevens in het kader van het veiligstellen van de invorderingsmogelijkheden ter uitvoering van het Mestdecreet en Meststoffendecreet. (ZIP, 6.03 MB)

PIM2021-0601 04/03/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Departement Landbouw en Visserij (Vlaams Gewest) betreffende haar wettelijke taken, zijnde verplichte controle van de gebruiker en bevraging bij de landbouwperceelsregistratie, advisering omgevingsvergunning op het perceel, toekenning van investeringssubsidies op het perceel en subsidiebeheer voor aanplant van boslandbouwsysteem. (ZIP, 4.09 MB)

PIM2020-0396 03/08/2021

 Begeleidend protocol in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen de FODFIN en SIBELGA voor het beheer van de distributienetwerken van gas en elektriciteit van de regio Brussel-Hoofdstad. (ZIP, 11.37 MB)

PIM2020-0423 16/03/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen de FOD Financiën en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) betreffende de aflevering van patrimoniumgegevens door de FOD Financiën aan VITO voor het verrichten van ruimtelijke modellering en ruimtelijke analyses. (ZIP, 16.11 MB)

PIM2021-0587 05/10/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en OVAM betreffende de organisatie van “Gebouwenpas”. (ZIP, 13.68 MB)

PIM2020-0541 17/02/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer, betreffende het beheer van onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en handhaving van het milieubeleid. (ZIP, 11.76 MB)

PIM2020-0001 07/05/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen. (ZIP, 11.99 MB)

PIM2021-0941 15/02/2022

 Protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Huisvesting, inzake toegang tot fiscale gegevens, betreffende de verwezenlijking van de taken en opdrachten van Brussel Huisvesting zoals omschreven in de Brussels Huisvestingscode met betrekking tot het verlenen van huurtoelagen. (ZIP, 4.54 MB)

PIM2021-0728 26/01/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en “Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures” betreffende onteigeningen ten behoeve van het openbaar nut en het beheer van domeinen. (ZIP, 4.74 MB)

PIM2021-1010 25/01/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en “Service Public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche” betreffende het gebruik van BTW-gegevens met het oog op de toekenning van een aanvullende interventie ten gunste van ondernemingen en zelfstandigen die een activiteit verrichten in verband met NACE-BEL-code 56.302 in het kader van de COVID-19 crisis (Compensatie 23 - Discotheken) en de toekenning van een bijkomende interventie ten gunste van ondernemingen en zelfstandigen die een activiteit verrichten in verband met NACE-BEL-code 56.302 in het kader van de COVID-19 crisis (Compensatie 24 - Discotheken). (ZIP, 1.33 MB)

PIM2021-1141 24/12/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en in de zin van artikel 41 van de wet van 21 november 2021 tot wijziging van de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven en houdende bepalingen betreffende de leningen toegekend aan reisorganisatoren voor de terugbetalingen van de tegoedbonnen uitgegeven conform het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, tussen de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van leningen die aan reisorganisatoren worden toegekend voor de terugbetaling van vouchers die zijn uitgeschreven overeenkomstig het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van geannuleerde pakketreizen. (ZIP, 10.48 MB)

PIM2021-1106 23/12/2021

 Addendum bij het begeleidend protocol (PIM2020-267) inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen de Overheidsdienst Financiën en de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen betreffende belastinggegevens, voor opdrachten om de verplichtingen van zelfstandigen te controleren en ondernemingen, solvabiliteitscontroles en bestrijding van sociale fraude. (ZIP, 884.88 KB)

PIM2021-274 21/12/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Société wallonne des Aéroports (SOWAER) inzake de overdracht van vermogensrechtelijke gegevens betreffende de uitvoering van maatregelen ter begeleiding van de omwonenden in het licht van de ontwikkeling van de activiteit van de luchthavens van Charleroi en Luik krachtens de wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van geluidshinder. (ZIP, 4.65 MB)

PIM2021-003 21/01/2022

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Natuurpunt Beheer vzw, in het kader van de taken van algemeen belang van Natuurpunt Beheer vzw als erkende terreinbeherende natuurvereniging (ZIP, 2.61 MB)

PIM2020-777 25/01/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), in het kader van de controle op de verleende steunmaatregelen aan ondernemingen ten gevolge van de coronacrisis. (ZIP, 1.51 MB)
Opmerking: een eerste addendum aan het bovenstaande protocol werd ondertekend op 14 juli 2021.

PIM2021-970 23/11/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Vivaqua SCRL over het de facturering van de waterdistributie. (ZIP, 5.22 MB)

PIM2021-800 30/10/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Brussel Economie en Werkgelegenheid over het gebruik van btw-gegevens met het oog op de toekenning van steun aan ondernemingen in de toeristische logies in het kader van de coronaviruscrisis COVID-19. (ZIP, 2.69 MB)

PIM2021-869 27/10/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Brussel Economie en Werkgelegenheid over het gebruik van btw-gegevens met het oog op de toekenning van steun aan ondernemingen in de sectoren discotheken, restaurants en cafés en sommige van hun toeleveranciers, evenementen, cultuur en toerisme, sport en personenvervoer. (ZIP, 3.01 MB)

PIM2020-267 29/10/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen de Overheidsdienst Financiën en de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen betreffende belastinggegevens, voor opdrachten om de verplichtingen van zelfstandigen te controleren en en ondernemingen, solvabiliteitscontroles en bestrijding van sociale fraude. (ZIP, 2.63 MB)

PIM2021-230 30/08/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Departement Omgeving betreffende het onderzoek naar de eigendomsstructuur van de onbebouwde percelen in Vlaanderen. (ZIP, 24.08 MB)

PIM2021-650 26/07/2021

 Protocol tussen de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Nationale Bank van België betreffende de samenwerking en gegevensuitwisseling met het oog op de bestrijding van 'bijzondere mechanismen' en de uitoefening van het “fit & proper” toezicht . (ZIP, 3.47 MB)

PIM2021-651 30/08/2021  Protocol tussen de FOD Financiën, Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie en de Autoriteit voor Financiële diensten en markten betreffende de samenwerking en gegevensuitwisselingen met het oog op de bestrijding van “bijzondere mechanismen” en de uitoefening van het “fit & proper” toezicht. (ZIP, 5.2 MB)
PIM2020-767 06/08/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Vivaqua SCRL over het beheer van drinkwater en afvalwaterzuivering. (ZIP, 16 MB)

PIM2021-665 05/08/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de "Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche" over het gebruik van BTW gegevens met het oog op de toekenning van een interventie voor de sectoren die het zwaarst getroffen zijn sinds het begin van de coronacrisis COVID-19 (vergoeding 20 - herstelmechanisme). (ZIP, 2.63 MB)

PIM2021-668 05/08/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de "Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche" over het gebruik van BTW gegevens met het oog op de toekenning van een specifieke vergoeding "RECA-cascade" aan zelfstandigen en ondernemingen die actief zijn in de B to B RECA-sector (vergoeding 21 – RECA cascade). (ZIP, 2.53 MB)

PIM2021-669
 
05/08/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de "Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche" over het gebruik van BTW gegevens met het oog op de toekenning van een interventie in de vorm van een vrijwaringsmechanisme in het kader van de coronacrisis COVID-19 (vergoeding 22 – vrijwaringsmechanisme). (ZIP, 2.33 MB)

PIM2020-777-  Opmerking: een eerste addendum aan het bovenstaande protocol werd ondertekend op 14 juli 2021. (ZIP, 1.51 MB)

PIM2021-428 16/06/2021  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de "Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche" over het gebruik van BTW gegevens met het oog op de toekenning van een specifieke vergoeding aan zelfstandigen en ondernemingen die actief zijn in de B to B sector en indirect getroffen worden door de sluitingsbesluiten in het kader van de coronaviruscrisis COVID-19 (vergoeding 12 - B to B). (ZIP, 2.52 MB)
PIM2021-436 16/06/2021  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de "Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche" over het gebruik van BTW gegevens met het oog op de toekenning van specifieke compensaties aan bepaalde sectoren die indirect getroffen zijn door sluitingsbesluiten in het kader van de coronaviruscrisis COVID-19 (vergoeding 13 - Specifieke sectoren). (ZIP, 2.28 MB)
PIM2021-545 25/06/2021  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Brussel Economie en Werkgelegenheid over het gebruik van btw-gegevens met het oog op de toekenning van steun aan ondernemingen in de toeristisch logies in het kader van de coronaviruscrisis COVID-19. (ZIP, 2.4 MB)
PIM2021-566 01/07/2021  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Brussel Economie en Werkgelegenheid over het gebruik van btw-gegevens met het oog op de toekenning van steun aan de contactberoepen en zogenaamde "niet-essentiële" activiteiten het kader van de coronaviruscrisis COVID-19. (ZIP, 2.4 MB)
PIM2021-163 24/06/2021  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Brussel Economie en Werkgelegenheid betreffende de overdracht van patrimoniale gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën aan Brussel Economie en Werkgelegenheid in het kader van de controle op de registratie van toeristische logies en de exploitatievoorwaarden. (ZIP, 5.35 MB)
PIM2021-420 16/06/2021  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de "Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche" over het gebruik van BTW gegevens met het oog op de toekenning van aanvullende steun aan de instellingen van de HORECA sector die bij besluit zijn gesloten in het kader van de coronaviruscrisis COVID-19 (vergoeding 14 - HORECA). (ZIP, 2.22 MB)
PIM2021-421 16/06/2021  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de "Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche" over het gebruik van BTW gegevens met het oog op het verlenen van aanvullende bijstand aan bedrijven die getroffen zijn door een besluit in het kader van de coronaviruscrisis COVID-19 (vergoeding 16 - (her)gesloten of nog getroffen sectoren). (ZIP, 2.16 MB)
PIM2021-424 16/06/2021  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de "Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche" over het gebruik van BTW gegevens met het oog op de toekenning van een specifieke toelage aan de sector van het personenvervoer in het kader van de coronaviruscrisis COVID-19 (vergoeding 15 - Autobusbedrijven). (ZIP, 2.34 MB)
PIM2021-034 18/06/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Agentschap Wonen-Vlaanderen betreffende de uitwisseling van patrimoniumgegevens in het kader van onderzoeken woningkwaliteit en Wooninspectie (ZIP, 784.11 KB)

PIM2021-613 22/06/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Agentschap Wegen en Verkeer betreffende wegeniswerken en handhaving binnen de bevoegdheid van het Agentschap Wegen en Verkeer (ZIP, 2.33 MB)

PIM2021-043 26/05/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en  het Waals Agentschap voor Gezondheid, Welzijn, Handicap en Gezin (AVIQ) betreffende de toegang tot fiscale gegevens in het kader van de toekenning van toeslagen voor de sociale gezinsbijslag. (ZIP, 5.41 MB)

PIM2021-293 19/04/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en  Brussel Economie en Werkgelegenheid betreffende het gebruik van BTW-gegevens voor de toekenning van steun aan ondernemingen uit de sectoren discotheken, restaurants en cafés, alsmede aan sommige van hun leveranciers, de evenementenindustrie, cultuur, toerisme, en sport in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19. (ZIP, 3.59 MB)

 Opmerking: een addendum ter beëindiging van de uitwisseling werd getekend op 02/06/2021. Nieuwe uitwisseling op basis van PIM2021-443. (ZIP, 3.59 MB)

PIM2021-443  

02/06/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en  Brussel Economie en Werkgelegenheid betreffende het gebruik van BTW-gegevens voor de toekenning van steun aan ondernemingen uit de sectoren discotheken, restaurants en cafés, alsmede aan sommige van hun leveranciers, de evenementenindustrie, cultuur, toerisme, en sport in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19. (ZIP, 3.07 MB)

PIM2021-006 28/04/2021  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Leefmilieu Brussel inzake het beheer van Natura 2000-gebieden en de controle van verwarmings/klimaatregelingsinstallaties op het grondgebied van het Brussels Gewest. (ZIP, 8.23 MB)
PIM2021-222 28/04/2021  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de ""Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche"" over het gebruik van BTW gegevens met het oog op het verlenen van financiële steun aan verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) die een economische activiteit uitoefenen in het kader van de coronaviruscrisis COVID-19  (vergoeding vzw's). (ZIP, 3.06 MB)
PIM 2021-077 16-03-2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en het Vlaams Gewest Departement Landbouw en Visserij betreffende controleren van douaneaangiften, EORI en bio-controlecerficaten. (ZIP, 1.8 MB)

PIM 2021-171 16/03/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën-Algemene Administratie Douane & Accijnzen en het Agentschap voor de Buitelandse Handel betreffende verwerken statistische gegevens. (ZIP, 6.51 MB)

PIM 2021-176 10/03/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de ""Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche"" over het gebruik van BTW gegevens met het oog op een aanvullende tussenkomst ten gunste van de vestigingen die bij besluit zijn gesloten in het kader van de coronaviruscrisis COVID-19 (vergoeding 10). (ZIP, 2.01 MB)

PIM 2020-070 09/03/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de ""Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche"" over het gebruik van BTW gegevens met het oog op een tussenkomst ten gunste van de vestigingen die bij besluit zijn gesloten in het kader van de coronaviruscrisis COVID-19 (vergoeding 6). (ZIP, 2.59 MB)

PIM 2021-067 09/03/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de ""Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche"" over het gebruik van BTW gegevens met het oog op het verlenen van financiële steun aan bedrijven in het kader van de coronaviruscrisis COVID-19 (vergoeding 4 bis). (ZIP, 2.77 MB)

PIM 2020-850 20/01/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over het gebruik van BTW gegevens om een premie te verlenen aan leveranciers van werkgevers die voor het publiek gesloten zijn in het kader van maatregelen tijdens de COVID-19 coronavirus-epidemie. (ZIP, 9.51 MB)

PIM 2020-766 20/01/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de ""Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche"" over het gebruik van BTW-gegevens met het oog van het verlenen van een financiële steun aan bedrijven in het kader van de COVID-19 coronavirus epidemie. (ZIP, 1.95 MB)

PIM 2020-762 18/01/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de ""Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche"" over het gebruik van BTW-gegevens met het oog van het verlenen van een financiële steun aan bedrijven in het kader van de COVID-19 coronavirus epidemie (vergoeding 4). (ZIP, 2.05 MB)

PIM 2020-726 28/12/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de ""Service public de Wallonie Fiscalité""in het kader van de overdracht van bevoegdheid inzake onroerende voorheffing van het federaal naar het Waalse Gewest. (ZIP, 5.11 MB)

CSI 20/061 01/12/2020

 Beraadslaging over de punctuele mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met het oog op het opvolgen van de voorwaarden waaronder een premie kan worden toegekend aan leveranciers in het kader van maatregelen tijdens de coronavirus-epidemie COVID-19. (PDF, 131.74 KB)

PIM2021-128 24/02/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Brussel Economie en Werkgelegenheid betreffende het gebruik van BTW-gegevens voor de toekenning van steun aan ondernemingen die zich bezighouden met niet-kernactiviteiten in de context van de crisis Covid-19 sanitaire voorzieningen. (ZIP, 5.79 MB)

PIM2020-730 18/02/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Huisvesting, betreffende de verwezenlijking van de taken en opdrachten van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (zoals omschreven in de Brussels Huisvestingscode met betrekking tot de onroerende goederen gelegen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest), zoals het recht op een behoorlijke huisvesting voor huurders en het opsporen, vaststellen en sanctioneren van discriminatie bij de toegang tot huisvesting. (ZIP, 1.11 MB)

PIM2020-541 17/02/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer, betreffende het beheer van onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en handhaving van het milieubeleid. (ZIP, 9.82 MB)

PIM2020-777 25/01/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), in het kader van de controle op de verleende steunmaatregelen aan ondernemingen ten gevolge van de coronacrisis. (ZIP, 2.23 MB)

PIM2019-325 25/01/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en North Sea Port Flanders nv van publiek recht in het kader van haar havenbestuurlijke bevoegdheden. (ZIP, 1.51 MB)

PIM2019-026 08/01/2021

 Protocol voor de mededeling van persoonsgegevens van de Vlaamse Belastingdienst aan de Federale Overheidsdienst Financiën in overeenstemming met artikel 16 van het AVG-decreet. (ZIP, 4.16 MB)

PIM2019-471 23/06/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het IVA Wonen-Vlaanderen betreffende de uitwisseling van inkomensgegevens in het kader van de controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen. (ZIP, 1.59 MB)

PIM2020-335 04/12/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Nationale Bank van België betreffende de mededeling van patrimoniumgegevens in het kader van het onderzoeksproject “Ontwikkeling van een hedonische woningprijsindex voor België”. (ZIP, 10.68 MB)

PIM2020-367 07/01/2021

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Agentschap Innoveren & Ondernemen, betreffende de mededeling van patrimoniumgegevens in het kader van het eren en controleren van subsidiedossiers, het uitvoeren van de taken van het permanent secretariaat van de Brownfieldcel, en het garanderen van de kwaliteitsgaranties van de inventarisatie van bedrijventerreinen op perceelsniveau. (ZIP, 835.74 KB)

IVC/VK/20/060 03/03/2020

 Beraadslaging nr. 20/026 van 3 maart 2020 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door diverse federale overheidsinstellingen en instellingen van sociale zekerheid aan de federale overheidsdienst beleid en ondersteuning in het kader van het kadaster van mandaathouders. (PDF, 134.75 KB)

PIM2020-688 04/11/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel betreffende het gebruik van btw gegevens met het oog op het verlenen van steun aan de evenementensector, het nacthleven, het toerisme en de cultuur in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis(pdf). (ZIP, 1.73 MB)

PIM2020-671 23/10/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën de "Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche betreffende het gebruik van btw gegevens en de betreffende het gebruik van btw gegevens voor het toekennen van compenserende vergoedingen in het kader van maatregelen tegen het Covid-19 coronavirus (pdf). (ZIP, 3.47 MB)

KFO 20/033 01/09/2020

 Beraadslaging nr. 20/033 van 1 september 2020 met betrekking tot de eenmalige mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met het oog op de controle van de voorwaarden onder dewelke uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers werd verleend in het kader van de maatregelen tijdens de coronavirus covid-19 epidemie. (PDF, 215.02 KB)

PIM2020-318 27/11/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën - Algemene Administratie Douane & Accijnzen en Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu betreffende de uitwisseling van gegevens in het kader van het KB tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie van 29/06/2018. (ZIP, 5.88 MB)

PIM2020-590 30/11/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën - Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie en de KU Leuven voor het uitvoeren van een onderzoek over het seismisch risico in België. (ZIP, 5.4 MB)

PIM2019-248 03/07/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Opgroeien regie, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de vier private uitbetalingsactoren Infino Vlaanderen vzw, Kidslife Vlaanderen vzw, MyFamily vzw, Parentia Vlaanderen vzw in het kader van de overdracht van bevoegdheden naar aanleiding van de zesde staatshervorming. (ZIP, 4.67 MB)

PIM2019-525 30/11/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Artesis Plantijn Hogeschool betreffende een Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek naar de impact van stadsontwikkeling op de vastgoedmarkt in Antwerpen (postcodes 2000, 2018 en 2060). (ZIP, 764.73 KB)

PIM2018-217 04/11/2018

 Kaderprotocol voor de verwerking van gegevens tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Algemene Directie van de Fiscaliteit van de openbare dienst Wallonië. (PDF, 1.94 MB)

RR 070/2020 11/08/2020  Aanvraag die uitgaat van de FOD Financiën, om in het kader van de detectie van frauduleuze BTW inschrijvingen toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister te bekomen (PDF, 2.8 MB)
PIM2019-323 21-10-2020  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid in het kader van het openbaar onderzoek bij en de behandeling van vorderingen tot vergoeding na de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. (ZIP, 9.93 MB)
PIM2019-338 15-10-2020  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Agentschap Vlaamse Belastingdienst in het kader van de controleschattingen voor de belastbare grondslag voor de erf- en registratiebelasting. (ZIP, 1.36 MB)
KFO 20/053 06/10/2020  Beraadslaging nr. 20/053 van 6 oktober 2020 betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales voor de uitvoering van hun decretale opdrachten (PDF, 212.47 KB)

PIM 2019-413

25/06/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en Brussel Economie en Werkgelegenheid in het kader van het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (pdf) (ZIP, 1.1 MB)
 

PIM 2020-393

1/07/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel betreffende de toekenning van een steunbonus aan Brusselse huurders in de context van de COVID-19 gezondheidscrisis (pdf)  (ZIP, 3.13 MB)

PIM 2020-397

1/07/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Belastingheffing betreffende het gebruik van fiscale gegevens om een ondersteuningspremie toe te kennen aan huurders met een laag inkomen die een inkomensverlies lijden als gevolg van de gezondheidscrisis als gevolg van COVID-19 (pdf)  (ZIP, 2.13 MB)

419-2019-BE

23/06/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het iva Wonen-Vlaanderen betreffende de uitwisseling van inkomensgegevens in het kader van de controle op de wettelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor tegemoetkomingen (PDF, 5.35 MB)

KFO 20.009 15/05/2020  Beraadslaging nr. 20/009 van 15 mei 2020 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën aan de Vlaamse steden en gemeenten in het kader van de toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en gemeenten (PDF, 243 KB)
PIM 2020-162 03/04/2020  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Algemene Directie Statistiek-Statistic Belgium van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie betreffende de toegang tot de gegevens die zijn vastgelegd in de bestanden en certificaten van de Belcotax-database (ZIP, 12.72 MB)
PIM 2020-229 09/04/2020  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel- Brussel Economie en Wekgelegenheid betreffende het gebruik van btw-gegevens om steun te verlenen voor de compensatie van bedrijven in het kader van maatregelen tegen coronavirus COVID-19 (pdf) (ZIP, 2.79 MB)
PIM 2019-368 03/04/2020

 Kaderprotocol voor de verwerking van gegevens tussen de Federale Overheid Financiën en Fluxys Belgium nv in het kader van het transport van gasvormige producten en andere leidingen (pdf) (ZIP, 3.27 MB)

PIM 2020-207 26/03/2020  Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verweking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de “Service Public de Wallonie Economie, emploi, recherche” betreffende het gebruik van btw-gegevens om steun te verlenen voor de compensatie van bedrijven in het kader van maatregelen tegen coronavirus COVID-19 (pdf) (ZIP, 2.3 MB)
PIM2019-274 22/02/2020

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse Overheid), dienst Natuurinspectie, in het kader van de handhaving van het Milieubeheerrecht (PDF, 1.69 MB)

PIM2019-314 17/12/2019

 Begeleidend protocol inzake de gegevensverwerking tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en de Universiteit van Luik betreffende de evaluatie van de impact van territoriale bronnen op de performantie van de Belgische bedrijven (PDF, 775.65 KB)

PIM2019-261 19/12/2019

 Begeleidend protocol inzake de gegevensverwerking tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en 1) Nationale kamer van notarissen en voor de notarissen in België en 2) Fednot, in het kader van de toegang tot de gegevens van het UBO register (PDF, 1.22 MB)

PIM2019-312 20/11/2019

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking in de zin van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en het agentschap Vlaamse Belastingdienst betreffende de overdracht van gegevens uit de attesten van erfopvolging in het kader van de erfbelasting. (PDF, 1.05 MB)

PIM2018-355 21/10/2019

 Protocol voor de overdracht van gegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Vlaamse Landmaatschappij (PDF, 1.8 MB)

IVC/VK/20/060  03/03/2020

 Beraadslaging nr. 20/026 van 3 maart 2020 met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door diverse federale overheidsinstellingen en instellingen van sociale zekerheid aan de federale overheidsdienst beleid en ondersteuning in het kader van het kadaster van mandaathouders. (PDF, 134.75 KB)

PIM2019-429 02/10/2019

 Begeleidend protocol inzake gegevensverwerking tussen de Federale Overheidsdienst BOSA en de FOD Financiën betreffende de doorgifte van persoonsgegevens in het kader van het kadaster van mandaathouders. (PDF, 702.17 KB)

PIM2019-221 30/07/2019

 Protocol ter omkadering van de ter beschikkingstelling van patrimoniumgegevens, conform artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens, door de FOD Financiën (AAPD) aan het Vlaams Agentschap Opgroeien regie, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van de Toelagen in het kader van het gezinsbeleid en de vier private uitbetalingsactoren Infino Vlaanderen vzw, Kidslife Vlaanderen vzw, MyFamily vzw, Parentia Vlaanderen vzw. (PDF, 4.64 MB)

VK 19/128

05/07/19

 Beraadslaging betreffende de mededeling van persoonsgegevens door de rijksdienst voor sociale zekerheid aan de federale overheidsdienst financiën in het kader van de aangifte van verenigingswerk en occasionele diensten tussen burgers (PDF, 298.25 KB)

KFO 19/001

15/01/19

Beraadslaging met betrekking tot de aanvraag van de algemene directie statistiek – Statistics Belgium om mededeling te verkrijgen van bijkomende specifieke inkomstentypes die opgeslagen zijn in de fiches van de databank BELCOTAX van de FOD Financiën

VK 18/151

04/12/18

Beraadslaging met betrekking tot de aanvraag van FAMIFED en de kinderbijslagfondsen voor toegang tot de gegevens van de FOD Financiën met het oog op de voorbereiding van de sociale toeslagen in het kader van de kinderbijslag in 2019

 Kaderprotocol voor de verwerking van gegevens tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en FAMIFED (PDF, 704.72 KB)

KFO 18/137

06/11/18

Beraadslaging met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan “le service public régional de Bruxelles Fiscalité” in het kader van de premie “Be Home” van de gemeente Schaarbeek

 Kaderprotocol voor de verwerking van gegevens tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en “le Service Public Régional de Bruxelles Fiscalité” (PDF, 1.33 MB)

KFO 18/135

06/11/18

Beraadslaging met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in het kader van de “Gebouwenpas”

 Overeenkomst voor de omkadering van de uitwisseling van patrimoniuminformatie tussen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie en OVAM in het kader van de “Gebouwenpas” (PDF, 988.46 KB)

Beraadslagingen van de Sectorale comités

Referentie Datum Titel
FO 24/2018 03/05/18

 Beraadslaging waarbij aan Waalse steden en gemeenten toestemming wordt verleend om elektronische toegang te krijgen tot persoonsgegevens van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ("AAPD") voor de toepassing van verschillende bepalingen van de Waalse regelgeving door steden en gemeenten. (PDF, 302.69 KB)

FO 22/2018 03/05/18

 Verzoek van de Brusselse Stad en Gemeenten om in het kader van hun wettelijke opdrachten elektronisch persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ("AAPD") van de FOD Financiën. (PDF, 196.43 KB)

FO 19/2018 03/05/18

 Verzoek van de Waalse provincies om in het kader van hun wettelijke opdrachten de persoonsgegevens van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (“AAPD”) van de FOD Financiën elektronisch te ontvangen. (PDF, 229.91 KB)

FO 18/2018 03/05/18

 Aanvraag van de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) om toegang te krijgen tot de gegevens van het Kadaster voor de uitoefening van hun opdrachten ter bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme. (PDF, 66.17 KB)

FO 17/2018 03/05/18

 Machtigingsaanvraag van de Vereniging van Vlaamse Provincies om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ("AAPD") en dit met het oog op de toepassing door de Vlaamse provincies van diverse bepalingen in de Vlaamse reglementering. (PDF, 252.14 KB)

FO 16/2018 05/04/18

 Machtiging van het Département du Logement de la Direction des Aides aux particuliers (Departement Huisvesting van de Directie Hulp aan particulieren) van de Waalse overheidsdienst om toegang te hebben tot de gegevens van de FOD Financiën in het raam van de toekenning van premies voor de aankoop van een woning die verkocht wordt door de openbare sector. (PDF, 84.45 KB)

FO 15/2018 08/03/18

 Machtigingsaanvraag voor toegang tot de gegevens van de FOD Financiën om NBB toe te laten haar statistische opdrachten te vervullen. (PDF, 140.64 KB)

FO 13/2018 08/03/18

 Machtigingsaanvraag vanwege de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om bepaalde persoonsgegevens te kunnen raadplegen van de FOD Financiën (PDF, 29.31 KB)

FO 12/2018 08/03/18

 Machtigingsaanvraag van de “Société Wallonne du Logement” om toegang te krijgen tot de waarschuwingen - uittreksels uit de rol van de FOD Financiën in het kader van het huurbeheer van sociale woningen. (PDF, 90.81 KB)

FO 11/2018 08/03/18

 Aanvraag van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens van de FOD Financiën met het oog op inning en invordering van administratieve geldboetes inzake sociaalrechtelijke inbreuken. (PDF, 120.21 KB)

FO 10/2018 08/03/18

 Machtigingsaanvraag van de afdeling Studietoelagen van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de FOD Financiën zijn opgeslagen – Herziening van beraadslaging FO nr. 03/2009. (PDF, 100.67 KB)

FO 09/2018 08/03/18

 Wijziging van de machtiging FO nr. 08/2013 van 7 maart 2013 (gewijzigd bij beraadslaging FO nr. 26/2015 van 1 oktober 2015) betreffende de toegang door de Directie Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot de gegevens van de FOD Financiën voor de toekenning van huisvestingspremies en/of -tegemoetkomingen en voor de controle op de aan de sociale verhuurkantoren toegekende subsidies ten behoeve van Brussel Stedenbouw en Erfgoed. (PDF, 59.47 KB)

FO 07/2018 08/02/18

 Machtigingsaanvraag van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst om elektronische gegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de onroerende voorheffing. (PDF, 116.18 KB)

FO 06/2018 08/02/18

 Machtigingsaanvraag van het Agentschap Wegen en Verkeer voor het verkrijgen van kadastergegevens van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) (PDF, 144.55 KB)

RR 01/2018 24/01/18

Aanvraag van Uitwisselingscentrum en Verrekening vzw (hierna UCV) tot algemene machtiging ten behoeve van de bij haar aangesloten kredietinstellingen (evenals incasso-ondernemingen als hun rechtsopvolgers) om het Rijksregisternummer te gebruiken in een door de FOD Financiën ter beschikking te stellen webservice voor de aangifte van overdrachten van schuldvorderingen in toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek (eCession).

FO 05/2018 11/01/18

 Aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid om mededeling te krijgen van belastinggegevens uit het "IPCAL databestand" van de FOD Financiën in het kader van een onderzoek naar de pensioenuitkeringen met het oog op internationale rapportering. (PDF, 149.2 KB)

FO 04/2018 11/01/18

 Aanvraag van de FOD Sociale Zekerheid om mededeling te krijgen van belastinggegevens uit het "IPCAL databestand" van de FOD Financiën met het oog op een onderzoek naar de opbouw van aanvullende pensioenen bij de actieve bevolking. (PDF, 117.88 KB)

FO 03/2018 11/01/18

 Machtigingsaanvraag vanwege het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) om voor de verwerking van bepaalde gegevens van het kadaster die in gegevensbanken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen met het oog op het ontwikkelen van een hedonisch model om de waarde van onroerend goed te bepalen. (PDF, 118.76 KB)

FO 02/2018 11/01/18

Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn opgeslagen – Aanpassing van beraadslaging FO nr. 36/2016.

FO 01/2018 11/01/18

 Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013, 16/2014, 20/2015, 22/2016 en 20/2017. (PDF, 89.12 KB)

FO 43/2017 14/12/17

 Verzoek van het “Département du Logement de la DGO de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Energie du SPW” om toegang te krijgen tot de financiële inkomensgegevens van de FOD Financiën als onderdeel van de verwerking van aanvragen voor individuele subsidies voor energiebesparing en renovatie van woningen. (PDF, 86.42 KB)

FO 41/2017 14/12  Aanvraag van het Agentschap voor grond –en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest APB) om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de AAPD – Aanvulling op beraadslaging FO nr. 22/2015 (pdf) (PDF, 370.86 KB)
FO 39/2017 14/12  Aanvullende beraadslaging aangaande het doorzenden van financiële gegevens door de FOD Financiën onder de Common Reporting Standard (pdf) (PDF, 443.8 KB)
FO 36/2017 16/11  Machtigingsaanvraag vanwege het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) om toegang te krijgen tot de applicatie debiteurenbeheer van de dienst Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (“AAII”) van de FOD Financiën (pdf) (PDF, 508.17 KB)
FO 33/2017 16/11

 Machtigingsaanvraag van de “Direction de l’Etablissement immobilier et environnemental de la DG Fiscalité du Service Public de Wallonie” voor de elektronische communicatie van gegevens van de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën in het kader van de belastingheffing op de verlaten Bedrijfsruimten. (PDF, 454.38 KB)

FO 32/2017 19/10  Aanvraag van het Planbureau om persoonsgegevens te kunnen opvragen bij de FOD Financiën (pdf) (PDF, 421.22 KB)
FO 29/2017 19/10 Machtigingsaanvraag van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij om van de FOD Financiën elektronische gegevens te ontvangen in het kader van het sociale woningenbeheer (AF-MA-2017-130)
FO 28/2017 19/10  Gezamenlijke aanvraag van de FOD Financiën en de RVA in het raam van het vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden (pdf) (PDF, 524.36 KB)
FO 27/2017 21/09  Machtigingsaanvraag van de “Conférences Permanentes du développement territorial CREAT UCL” en Lepur-ULg om toegang te krijgen tot sommige gegevens die bewaard worden in een databank van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (pdf) (PDF, 389.38 KB)
FO 26/2017 21/09  Machtigingsaanvraag vanwege het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting (afdeling “vastgoedtransacties” van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Belastingdienst) voor de verwerking van bepaalde gegevens van het kadaster die in gegevensbanken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen (pdf) (PDF, 559.12 KB)
RR 45/2017 13/09  Machtigingsaanvraag van de FOD Financiën om toegang te hebben tot sommige gegevens van het Rijksregister en het Wachtregister in het kader van de regelgeving voor belastingtegoeden zoals aangepast bij wet van 25 december 2016 (pdf) (PDF, 293.35 KB)
FO 25/2017 24/08  Machtigingsaanvraag voor het doorzenden van financiële gegevens door de FOD Financiën onder de Common Reporting Standard (pdf) (PDF, 706.99 KB)
FO 22/2017 26/07  Aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij de FOD Financiën en dit in het kader van de “Fiscale balans” (pdf) (PDF, 479.88 KB)
SZ 17/062 04/07  Beraadslaging van 4 juli 2017 over de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Federale Overheidsdienst Financiën voor de toepassing van de fiscale/sociale balans (pdf) (PDF, 143.13 KB)
FO 21/2017 29/06  Machtigingsaanvraag van de « Direction des Etudes et de la Qualité du Logement et des services extérieurs de la DG04 du SPW » voor de elektronische communicatie van kadastergegevens in het kader van de realisatie van hun legale onderzoeksmissie en bijstand aan de particuliere verhuur (pdf) (PDF, 485.63 KB)
FO 20/2017 29/06  Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013, 16/2014, 20/2015 en 22/2016 (pdf) (PDF, 174.79 KB)
FO 18/2017 29/06  Wijziging van de beraadslaging FO nr. 16/2015 van 28 mei 2015 waarin FAMIFED en de Kinderbijslagfondsen gemachtigd werden om toegang te hebben tot de gegevens van de FOD Financiën voor de bepaling van het recht op kinderbijslagtoeslagen en eenoudertoeslagen (pdf) (PDF, 153.45 KB)
SZ 17/007 06/06  Beraadslaging van 7 februari 2017, gewijzigd op 6 juni 2017, over de mededeling van facturatiegegevens van zorgverstrekkers en zorginstellingen door de verzekeringsinstellingen aan de Federale Overheidsdienst Financiën (pdf) (PDF, 160.4 KB)
FO 16/2017 01/06  Beraadslaging over het verlenen van een machtiging aan de NV Waterwegen en Zeekanaal, om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (“AAPD”) voor toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering op de waterwegen (pdf) (PDF, 690.57 KB)
FO 13/2017 09/05  Machtigingsaanvraag vanwege het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) om inkomensgegevens op te vragen bij de FOD Financiën en dit in het kader van een studie die tot doel heeft om hervormingsscenario’s van het toekomstige model van kinderbijslagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wetenschappelijk te ondersteunen (pdf) (PDF, 516.23 KB)
FO 12/2017 09/05  Machtigingsaanvraag vanwege het Vlaams Departement Landbouw en Visserij om toegang te verkrijgen tot persoonsgegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard (pdf) (PDF, 350.88 KB)
FO 11/2017 09/05  Aanvraag van de Vlaamse Dienst van de Gouverneurs van het Departement Kanselarij en Bestuur om, in het kader van de uitvoering van sommige bepalingen uit de jachtwetgeving, toegang te krijgen tot gegevens van de Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie (pdf) (PDF, 407.08 KB)
FO 10/2017 09/05  Machtigingsaanvraag van de Administratie Brussel Fiscaliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Brussel Fiscaliteit) om elektronisch kadastrale gegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën voor het verwezenlijken van verschillende doeleinden in verband met de belasting op onroerende goederen die niet door een natuurlijke persoon als hoofd- of tweede verblijfplaats worden bewoond (pdf) (PDF, 560.97 KB)
FO 09/2017 09/05  Aanvraag van het RSVZ tot uitbreiding van de beraadslaging FO nr. 38/2014 met bijkomende gegevens van TAXI-AS in het raam van het opsporen van ontbrekende inkomsten (pdf) (PDF, 211.43 KB)
FO 08/2017 09/05  Gezamenlijke aanvraag van de FOD Financiën en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ) tot het bekomen van een machtiging voor elektronische mededeling van persoonsgegevens in het raam van de elektronische procedure van vereenvoudigd beslag onder derden inzake BTW (pdf) (PDF, 569.24 KB)
FO 04/2017 09/03  Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Vlaamse steden en gemeenten, om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie (“AAPD”) voor toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door de steden en gemeenten (pdf) (PDF, 811.09 KB)
FO 03/2017 09/03  Aanvraag van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (cel dienstcheques van de Directie Werkgelegenheidsbeleid) om als rechtsopvolger van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening gebruik te kunnen maken van de machtiging die werd verleend bij beraadslaging FO nr. 10/2010 van 10 juni 2010 (pdf) (PDF, 215.21 KB)
SS 17/009 07/02  Beraadslaging met betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) in het kader van een procedure van vereenvoudigd derdenbeslag (e-deduction) (pdf) (PDF, 161.18 KB)
SS 17/007 07/02  Beraadslaging over de mededeling van facturatiegegevens van zorgverstrekkers en zorginstellingen door de verzekeringsinstellingen aan de Federale Overheidsdienst Financiën (pdf) (PDF, 157.37 KB)
FO 01/2017 12/01  Machtigingsaanvraag van de Fiscale Administratie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Brussel Fiscaliteit) om elektronische gegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de overname van de dienst onroerende voorheffing (pdf) (PDF, 510.26 KB)
FO 52/2016 15/12  Machtigingsaanvraag voor het doorzenden van financiële gegevens door de FOD Financiën aan de fiscale autoriteiten van de Verenigde Staten in het raam van het intergouvernementeel FATCA akkoord (pdf) (PDF, 895.11 KB)
FO 50/2016 15/12  Aanvraag van het Agentschap Vlaams Zorgfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën met het oog op de behandeling van tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (pdf) (PDF, 553.02 KB)
FO 49/2016 15/12  Machtigingsaanvraag van de Administratie Brussel Fiscaliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Brussel Fiscaliteit) om elektronische gegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën voor de toekenning van de premie BE HOME (pdf) (PDF, 86.93 KB)
FO 48/2016 15/12  Aanvraag van de FOD Financiën om ten behoeve van zijn Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie toegang te krijgen tot de gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen (pdf) (PDF, 94.28 KB)
FO 46/2016 15/12  Machtigingsaanvraag van de Directie Vervoersinfrastructuur van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (Beliris) om elektronische gegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën voor een studie over een uitbreiding van het metronet naar het noorden van Brussel (pdf) (PDF, 456.72 KB)
FO 42/2016 16/11  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van indieners van bouwaanvragen of – meldingen door het departement Ruimte Vlaanderen (departement RV) aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) in het kader van de vaststelling en de herziening van het kadastraal inkomen (pdf) (PDF, 185.76 KB)
VTC 39/2016 12/10  Meedelen van persoonsgegevens van personen die vermeld worden in de aangiften van nalatenschap door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) in het kader van respectievelijk patrimoniumdocumentatie en –informatie en registratie- en successierechten voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest (pdf) (PDF, 704.34 KB)
SS 13/084 06/09  Beraadslaging van 3 september 2013, gewijzigd op 5 november 2013, 4 november 2014 en 6 september 2016, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door het oasis-platform, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan de Federale Overheidsdienst Financiën met het oog op fraudebestrijding in bouwsector (pdf) (PDF, 153.14 KB)
FO 44/2016  17/11  Verzoek van de Directie Landinrichting van het Departement Landelijke Zaken en Waterlopen van het operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst om toegang te krijgen tot gegevens van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën (PDF, 417.66 KB)
FO 43/2016 17/11  Aanvraag van de FOD Financiën om ten behoeve van zijn Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen toegang te krijgen tot gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen  (PDF, 699.26 KB)
FO 42/2016  17/11  Aanvraag van de FOD Financiën om ten behoeve van zijn Algemene Administratie van de Fiscaliteit toegang te krijgen tot gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen (PDF, 465.4 KB)
FO 41/2016 17/11  Aanvraag van de FOD Financiën om ten behoeve van zijn Algemene Administratie Fiscaliteit en Algemene Administratie Inning en Invordering toegang te krijgen tot gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen  (PDF, 549.74 KB)
FO 36/2016 27/10  Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn opgeslagen – Aanpassing van beraadslaging FO nr.16/2012  (PDF, 724.17 KB)
FO 33/2016 29/09  Machtigingsaanvraag van de Directie Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om elektronisch gegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën om de eigenaars van leegstaande woningen te identificeren en te bestraffen  (PDF, 514.92 KB)
FO 32/2016 29/09  Machtigingsaanvraag met het oog op de elektronische mededeling door de FOD Financiën aan de POD Maatschappelijke Integratie en aan de OCMW’s van het aantal personen die fiscaal ten lasten zijn van de iemand die onderhoudsgeld verschuldigd is aan een persoon die steun vraagt aan een OCMW  (PDF, 567.68 KB)
FO 30/2016 29/09  Machtigingsaanvraag van de “Direction Générale Transversale du Budget, de la Logistique et des TIC” van de Waalse Overheidsdienst om elektronisch persoonsgegevens te ontvangen vanwege de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën, om ingevolge de zesde Staatshervorming haar nieuwe bevoegdheid te kunnen uitoefenen meer bepaald het beheer van Aankoopcomités van onroerende goederen  (PDF, 409.19 KB)
RR 69/2016 14/09  Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën om toegang te verkrijgen tot de gegevens van het voorlopig bewind en om het Rijksregisternummer te gebruiken van personen die geconfronteerd worden met het voorlopig bewind (PDF, 98.07 KB)
FO 28/2016  25/08  Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens met het oog op boekhoudkundige verwerkingen (PDF, 95.2 KB)
FO 27/2016 25/08  Aanvraag van de FOD Financiën om ten behoeve van haar Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie toegang te krijgen tot gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen  (PDF, 609.49 KB)
FO 24/2016 30/06  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van in het kader van administratie samenwerking in uitvoering van de richtlijn 2011/16/EU (PDF, 716.83 KB)
FO 22/2016 30/06  Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nr. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013, 16/2014 en 20/2015 (PDF, 91.83 KB)
FO 20/2016 30/06  Machtigingsaanvraag van Brussel Fiscaliteit voor het verkrijgen van gegevens vanwege de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën  (PDF, 916.42 KB)
SZ 16/059 07/06  Beraadslaging over de mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal personen met een handicap (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (Federale Overheidsdienst Financiën) voor het heffen en het innen van de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling en de belasting over de toegevoegde waarde   (PDF, 109.12 KB)
FO 18/2016 02/06  Aanvraag van het Agentschap Vlaams Zorgfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën met het oog op het testen van de toepassing voor het aanvragen en het behandelen van tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden. (PDF, 120.35 KB)
VTC 39/2016 12/10

 Meedelen van persoonsgegevens van personen die vermeld worden in de aangiften van nalatenschap door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) in het kader van respectievelijk patrimoniumdocumentatie en -informatie en registratie- en successierechten voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.  (PDF, 552.46 KB)

RR 22/2016 13/04  Machtigingsaanvraag van de FOD Financiën om toegang te hebben tot het Wachtregister voor de opmaak van een statistische analyse om de opportuniteit en de impact te beoordelen van een geplande aanpassing van  de regelgeving inzake teruggave den belastingtegoeden (PDF, 308.47 KB)
FO 09/2016 29/03  Machtigingsaanvraag van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen om, in het kader van haar invorderings –en controleopdrachten, van de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de “DIV”) de elektronische mededeling te bekomen van persoonsgegevens (PDF, 501.56 KB)
FO 08/2016 17/03  Aanvraag van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (“OVAM”) voor de verwerking van bepaalde gegevens van het kadaster die in gegevensbanken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (“AAPD”) zijn opgeslagen met het oog op een correcte en kwaliteitsvolle invulling van de opgelegde taken in het kader van het bodemdecreet en het beheer van het grondeninformatieregister (GIR) (PDF, 748.03 KB)
FO 07/2016 17/03  Aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij de FOD Financiën met het oog op een testproject voor ontwikkeling van een datamatching –en datamining methode (PDF, 569.14 KB)
FO 06/2016 18/02  Uitbreiding van de machtiging FO nr. 35/2013 betreffende de doorgifte van persoonsgegevens door de FOD Financiën naar de Service Public de Wallonie (SPW -  Département du Logment – Direction des Etudes et de la Qualité du Logement (Waalse Overheidsdienst – Departement Huisvesting – Directie van de Studies en Kwaliteit van de Huisvesting) in het kader van de toekenning van een verhuis-en huurtoelage (PDF, 53.44 KB)
FO 04/2016 18/02  Machtigingsaanvraag vanwege het Vlaams Departement Landbouw en Visserij en van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds om toegang te verkrijgen tot persoonsgegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard (PDF, 93.63 KB)
FO 01/2016 21/01  Machtigingsaanvraag vanwege van de NV Vlaamse Landmaatschappij (“VLM”) voor de verwerking van bepaalde gegevens van het kadaster die in gegevensbanken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ("AAPD") zijn opgeslagen (PDF, 181.76 KB)
FO 33/2015 10/12  Algemene machtiging voor toegang tot FiscalDebtService van de dienst Telemarc van de FOD Financiën voor de Waalse overheidsdiensten en die van de Federatie Wallonië-Brussel, met inbegrip van de Instellingen van Openbaar Nut (ION) in het raam van de procedures voor het verlenen van officiële goedkeuring en financiële hulp aan ondernemingen van de profit- en de non-profitsector (PDF, 470.5 KB)
Toetreding tot de algemene machtigingsaanvraag FO 33/2015 verleend aan:
Service Public Wallonie - DG02 – Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voix hydrauliques. Département de l’exploitation du transport. Direction du transport des personnes
Service Public Wallonie – DG06 – Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi & de la Recherche, Département de la gestion financière. Direction de l’analyse financière
Service Public Wallonie – DG06 – Direction générale de l’Economie, de l’Emploi & de la Recherche. Département de l’investissement. Direction des programmes d’investissement
Service Public Wallonie –DG06 – Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi & de la Recherche. Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Direction de la formation professionnelle
Service Public Wallonie – DG06 – Direction de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche. Département de l’Investissement. Direction des PME
Service Public Wallonie – DG 06 – Direction Générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche. Département de l’Inspection (pdf)
Service Public Wallonie – DG06 – Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche. Département de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Direction de la promotion de l’emploi (pdf)
Service Public Wallonie – DG06 – Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche, Département du Développement Economique. Direction de l’Economie sociale
FO 32/2015 10/12  Machtigingsaanvraag van het RSVZ voor de elektronische mededeling van gegevens uit de btw-gegevensbank van de Federale Overheidsdienst Financiën aan zichzelf, de Directie-generaal voor Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid (DGZ) en aan de Sociale Verzekeringsfondsen voor zelfstandigen voor controledoeleinden en solvabiliteitsonderzoek (PDF, 239.02 KB)
FO 31/2015 10/12  Aanvraag van de Vlaamse Belastingdienst (“VLABEL”) om als rechtsopvolger van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid gebruik te kunnen maken van de machtiging die werd verleend bij beraadslaging FO nrs. 39/2013 en 40/2013 van 12 december 2013  (PDF, 64.28 KB)
FO 30/2015 10/12  Aanvraag van de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) om toegang te krijgen tot de gegevens van de FOD Financiën voor de uitoefening van hun opdrachten ter bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme (PDF, 79.49 KB)
FO 29/2015 19/11  Verbetering van de beraadslaging FO nr.27/2015 van 1 oktober 2015 (PDF, 63.39 KB)
FO 28/2015 19/11  Aanvraag van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie om als rechtsopvolger van de Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening gebruik te kunnen maken van de machtiging die werd verleend bij beraadslaging FO nr.10/2010 van 10 juni 2010  (PDF, 72.87 KB)
FO 27/2015 01/10  Aanvraag van het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek van de Universiteit Antwerpen, om toegang te krijgen tot gegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard en dit in het kader van de studie “Objectivering van partneralimentatie en kinderalimentatie, families in transitie, transitie in families (FITTIF)  (PDF, 90.47 KB)
FO 26/2015 01/10  Wijziging van de machtiging FO nr.08/2013 van 7 maart 2013 betreffende de toegang door de Directie Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot de gegevens van de FOD Financiën voor de toekenning van huisvestingspremies en/of – tegemoetkomingen en voor de controle op de aan de sociale verhuurkantoren toegekende subsidies. Deze wijziging is ten behoeve van de Directie Stadsvernieuwing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (PDF, 80.36 KB)
FO 25/2015 01/10  Machtigingsaanvraag van de Société Wallonne du Crédit Social (Waalse Maatschappij voor Sociaal krediet) om in het kader van de toekenning van sociale leningen op elektronische wijze persoonsgegevens te ontvangen van de Federale Overheidsdienst Financiën (PDF, 96.23 KB)
FO 22/2015 09/07  Aanvraag van het Agentschap voor grond – en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest APB) om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de AAPD (pdf) (PDF, 475.09 KB)
FO 20/2015 29/06  Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 en 16/2014 (pdf) (PDF, 244.1 KB)
FO 19/2015 19/06  Aanvraag van het Federaal Planbureau om persoonsgegevens te kunnen opvragen bij de FOD Financiën (pdf) (PDF, 212.38 KB)
FO 16/2015 28/05  Machtigingsaanvraag van FAMIFED en de Kinderbijslagfondsen om toegang te krijgen tot de gegevens van de FOD Financiën voor de bepaling van het recht op sociale Kinderbijslagtoeslagen en eenoudertoeslagen (pdf) (PDF, 149.46 KB)
FO 11/2015 23/04  Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij de FOD Financiën, Algemene administratie van de fiscaliteit, met het oog op het bepalen van het recht op werkloosheidsuitkeringen, het recht op daarmee gelijkgestelde uitkeringen, en het recht op uitkeringen op loopbaanonderbreking of tijdskrediet (pdf) (PDF, 228.95 KB)
FO 10/2015 23/04  Aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën (TAXI-AS) met het oog op het verstrekken van sociale leningen (pdf) (PDF, 630.75 KB)
SS 15/017 07/04  Beraadslaging (…) met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan de algemene administratie van de fiscaliteit van de federale overheidsdienst Financiën via de webtoepassing Dolsis in het kader van de strijd tegen fraude in de bouwsector (pdf) (PDF, 265.45 KB)
FO 08/2015 19/03  Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën gegevens in het raam van de oprichting van een datawarehouse overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (pdf) (PDF, 1.83 MB)
FO 04/2015 19/03  Beraadslaging met betrekking tot de aanvraag van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen (KFBN) opdat de FOD Financiën aan de Notarissen elektronisch informatie zou verstrekken betreffende de fiscale schulden van de partijen in authentieke aktes die zij opmaken (pdf) (PDF, 336.4 KB)
FO 03/2015 19/02  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van een onroerend goed door de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, in het kader van administratieve samenwerking in uitvoering van de richtlijn 2011/16/EU (pdf) (PDF, 495.07 KB)
FO 02/2015 29/01  Machtigingsaanvraag ingediend in naam van de Directie-generaal Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (DGZ) om vanwege de FOD Financiën gegevens te bekomen uit de databank TAXI_AS voor controledoeleinden en solvabiliteitsonderzoek (pdf) (PDF, 596.4 KB)
RR 10/2015 21/01  Aanvraag van de FOD Financiën om aan bepaalde van haar departementen toegang te verschaffen tot het gegeven “afstamming” (PDF, 932.75 KB)
SZ 08/019 13/01  Beraadslaging (…), met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door diverse openbare instellingen van sociale zekerheid aan de Directie Invordering van de Entiteit Belastingen en Invordering en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën (pdf) (PDF, 171.23 KB)
FO 38/2014 18/12  Machtigingsaanvraag van het RSVZ om gegevens te verkrijgen van de databank TAXI AS van de FOD Financiën voor de controledoeleinden en de solvabiliteitsonderzoek (pdf) (PDF, 1.68 MB)
FO 37/2014 18/12  Machtigingsaanvraag van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg om toegang te krijgen tot gegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard, met het oog op de uitvoering van een studie omtrent het OMNIO-statuut in relatie met de maximumfactuur en het zorgforfait voor chronisch zieken – aanpassing van beraadslaging FO nr.11/2009  (pdf) (PDF, 197.31 KB)
VTC 33/2014 19/11  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van een onroerend goed en hun partner door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in het kader van administratieve samenwerking in uitvoering van de richtlijn 2011/16/EU (PDF, 122.62 KB)
SZ 13/084 04/11  Beraadslaging (…), met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door het oasis-platform, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan de Federale Overheidsdienst Financiën met het oog op fraudebestrijding in de bouwsector (pdf) (PDF, 221.12 KB)
FO 36/2014 30/10  Aanvraag voor toegang tot inkomensgegevens betreffende personen ten laste van gezinnen die een woning huren gelegen in het Brussels gewest die eigendom is van de FOD Financiën met het oog op het toekennen van een herhuisvestingtoelage en een wachtuitkering (pdf) (PDF, 383.19 KB)
FO 28/2014 02/10  Aanvraag van de erkende uitbetalingsinstellingen om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij de FOD Financiën betreffende de aanvragers van een werkloosheidsuitkering met als doeleinde het bepalen en actualiseren van de beperking van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering ingevolge de cumulatie van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit toegelaten activiteiten die niet in loondienst worden verricht (pdf) (PDF, 217.89 KB)
FO 27/2014 02/10  Machtigingsaanvraag  “IVU DPA 14033 A” vanwege het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) voor de gefaseerde en gedeeltelijke overdracht van persoonsgegevens die bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen in het kader van de overname door VLABEL van de bevoegdheden inzake successie en registratierechten (pdf) (PDF, 332.06 KB)
FO 26/2014 02/10  Machtingingsaanvraag “IVU DPA 14033 B” vanwege het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) voor de consultatie van persoonsgegevens die bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen in het kader van de overname door VLABEL van de bevoegdheden inzake successie en registratierechten (pdf) (PDF, 319.38 KB)
FO 23/2014 04/09  Aanvraag van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KULeuven en het Centrum voor Longitudinaal Levensloop Onderzoek van de Universiteit Antwerpen tot machtiging om toegang te verkrijgen tot gegevens van de FOD Financiën in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar de toekomstige pensioenbescherming van autochtonen en diverse generaties migranten in België (pdf) (PDF, 392.21 KB)
FO 22/2014 04/09  Beraadslaging houdende uitbreiding, wat de FOD Sociale Zekerheid betreft, van de beraadslagingen FO nr. 04/2006 van 20 december 2006 en 03/20007 van 28 februari 2007 om persoonsgegevens te kunnen opvragen bij de FOD Financiën met het oog op de behandeling van aanvragen tot individuele afwijkingen op de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen en op de gewaarborgde gezinsbijslagregeling (pdf) (PDF, 245.77 KB)
FO 21/2014 04/09  Machtigingsaanvraag vanwege de Rijksdienst voor Pensioenen voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de FOD Financiën zijn opgeslagen (pdf) (PDF, 310.7 KB)
SZ 08/019 02/09  Beraadslaging (…), met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door diverse openbare instellingen van sociale zekerheid aan de Directie Invordering van de Entiteit Belastingen en Invordering  en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën (pdf) (PDF, 165.18 KB)