Machtigingen van de Sectorale Comités

Na machtiging van het bevoegde Sectoraal Comité deelt de FOD Financiën op elektronische wijze persoonlijke gegevens mee die in het kader van zijn wettelijke opdrachten worden verzameld.

De machtigingen die de verschillende bevoegde Sectorale Comités sinds 1 september 2014 verleenden aan de FOD Financiën, vindt u in onderstaande tabel.

Overzicht van de machtigingen

Machtigingen verleend sinds 2014
 

Referentie Datum Titel
FO 41/2017 14/12  Aanvraag van het Agentschap voor grond –en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest APB) om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de AAPD – Aanvulling op beraadslaging FO nr. 22/2015 (pdf) (PDF, 370.86 KB)
FO 39/2017 14/12  Aanvullende beraadslaging aangande het doorzenden van financiële gegevens door de FOD Financën onder de Common Reporting Standard (pdf) (PDF, 443.8 KB)
FO 36/2017 16/11  Machtigingsaanvraag vanwege het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) om toegang te krijgen tot de applicatie debiteurenbeheer van de dienst Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (“AAII”) van de FOD Financiën (pdf) (PDF, 508.17 KB)
FO 33/2017 16/11  Machtigingsaanvraag vanwege het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) om inkomensgegevens op te vragen bij de FOD Financiën en dit in het kader van een studie die tot doel heeft om hervormingsscenario’s van het toekomstige model van kinderbijslagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wetenschappelijk te ondersteunen (pdf) (PDF, 454.38 KB)
FO 32/2017 19/10  Aanvraag van het Planbureau om persoonsgegevens te kunnen opvragen bij de FOD Financiën (pdf) (PDF, 421.22 KB)
FO 29/2017 19/10  Aanvraag van het Planbureau om persoonsgegevens te kunnen opvragen bij de FOD Financiën (pdf) (PDF, 587.19 KB)
FO 28/2017 19/10  Gezamenlijke aanvraag van de FOD Financiën en de RVA in het raam van het vereenvoudigd fiscaal beslag onder derden (pdf) (PDF, 524.36 KB)
FO 27/2017 21/09  Machtigingsaanvraag van de “Conférences Permanentes du développement territorial CREAT UCL” en Lepur-ULg om toegang te krijgen tot sommige gegevens die bewaard worden in een databank van de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (pdf) (PDF, 389.38 KB)
FO 26/2017 21/09  Machtigingsaanvraag vanwege het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting (afdeling “vastgoedtransacties” van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Belastingdienst) voor de verwerking van bepaalde gegevens van het kadaster die in gegevensbanken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen (pdf) (PDF, 559.12 KB)
RR 45/2017 13/09  Machtigingsaanvraag van de FOD Financiën om toegang te hebben tot sommige gegevens van het Rijksregister en het Wachtregister in het kader van de regelgeving voor belastingtegoeden zoals aangepast bij wet van 25 december 2016 (pdf) (PDF, 293.35 KB)
FO 25/2017 24/08  Machtigingsaanvraag voor het doorzenden van financiële gegevens door de FOD Financiën onder de Common Reporting Standard (pdf) (PDF, 706.99 KB)
FO 22/2017 26/07  Aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij de FOD Financiën en dit in het kader van de “Fiscale balans” (pdf) (PDF, 479.88 KB)
SZ 17/062 04/07  Beraadslaging van 4 juli 2017 over de mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Federale Overheidsdienst Financiën voor de toepassing van de fiscale/sociale balans (pdf) (PDF, 143.13 KB)
FO 21/2017 29/06  Machtigingsaanvraag van de « Direction des Etudes et de la Qualité du Logement et des services extérieurs de la DG04 du SPW » voor de elektronische communicatie van kadastergegevens in het kader van de realisatie van hun legale onderzoeksmissie en bijstand aan de particuliere verhuur (pdf) (PDF, 485.63 KB)
FO 20/2017 29/06  Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013, 16/2014, 20/2015 en 22/2016 (pdf) (PDF, 174.79 KB)
FO 18/2017 29/06  Wijziging van de beraadslaging FO nr. 16/2015 van 28 mei 2015 waarin FAMIFED en de Kinderbijslagfondsen gemachtigd werden om toegang te hebben tot de gegevens van de FOD Financiën voor de bepaling van het recht op kinderbijslagtoeslagen en eenoudertoeslagen (pdf) (PDF, 153.45 KB)
SZ 17/007 06/06  Beraadslaging van 7 februari 2017, gewijzigd op 6 juni 2017, over de mededeling van facturatiegegevens van zorgverstrekkers en zorginstellingen door de verzekeringsinstellingen aan de Federale Overheidsdienst Financiën (pdf) (PDF, 160.4 KB)
FO 16/2017 01/06  Beraadslaging over het verlenen van een machtiging aan de NV Waterwegen en Zeekanaal, om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (“AAPD”) voor toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering op de waterwegen (pdf) (PDF, 690.57 KB)
FO 13/2017 09/05  Machtigingsaanvraag vanwege het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED) om inkomensgegevens op te vragen bij de FOD Financiën en dit in het kader van een studie die tot doel heeft om hervormingsscenario’s van het toekomstige model van kinderbijslagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wetenschappelijk te ondersteunen (pdf) (PDF, 516.23 KB)
FO 12/2017 09/05  Machtigingsaanvraag vanwege het Vlaams Departement Landbouw en Visserij om toegang te verkrijgen tot persoonsgegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard (pdf) (PDF, 350.88 KB)
FO 11/2017 09/05  Aanvraag van de Vlaamse Dienst van de Gouverneurs van het Departement Kanselarij en Bestuur om, in het kader van de uitvoering van sommige bepalingen uit de jachtwetgeving, toegang te krijgen tot gegevens van de Algemene Administratie voor de Patrimoniumdocumentatie (pdf) (PDF, 407.08 KB)
FO 10/2017 09/05  Machtigingsaanvraag van de Administratie Brussel Fiscaliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Brussel Fiscaliteit) om elektronisch kadastrale gegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën voor het verwezenlijken van verschillende doeleinden in verband met de belasting op onroerende goederen die niet door een natuurlijke persoon als hoofd- of tweede verblijfplaats worden bewoond (pdf) (PDF, 560.97 KB)
FO 09/2017 09/05  Aanvraag van het RSVZ tot uitbreiding van de beraadslaging FO nr. 38/2014 met bijkomende gegevens van TAXI-AS in het raam van het opsporen van ontbrekende inkomsten (pdf) (PDF, 211.43 KB)
FO 08/2017 09/05  Gezamenlijke aanvraag van de FOD Financiën en de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ) tot het bekomen van een machtiging voor elektronische mededeling van persoonsgegevens in het raam van de elektronische procedure van vereenvoudigd beslag onder derden inzake BTW (pdf) (PDF, 569.24 KB)
FO 04/2017 09/03  Beraadslaging over het verlenen van een algemene machtiging aan de Vlaamse steden en gemeenten, om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van Patrimoniumdocumentatie (“AAPD”) voor toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door de steden en gemeenten (pdf) (PDF, 811.09 KB)
FO 03/2017 09/03  Aanvraag van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (cel dienstcheques van de Directie Werkgelegenheidsbeleid) om als rechtsopvolger van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening gebruik te kunnen maken van de machtiging die werd verleend bij beraadslaging FO nr. 10/2010 van 10 juni 2010 (pdf) (PDF, 215.21 KB)
SS 17/009 07/02  Beraadslaging met betrekking tot de elektronische mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) in het kader van een procedure van vereenvoudigd derdenbeslag (e-deduction) (pdf) (PDF, 161.18 KB)
SS 17/007 07/02  Beraadslaging over de mededeling van facturatiegegevens van zorgverstrekkers en zorginstellingen door de verzekeringsinstellingen aan de Federale Overheidsdienst Financiën (pdf) (PDF, 157.37 KB)
FO 01/2017 12/01  Machtigingsaanvraag van de Fiscale Administratie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Brussel Fiscaliteit) om elektronische gegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van de overname van de dienst onroerende voorheffing (pdf) (PDF, 510.26 KB)
FO 52/2016 15/12  Machtigingsaanvraag voor het doorzenden van financiële gegevens door de FOD Financiën aan de fiscale autoriteiten van de Verenigde Staten in het raam van het intergouvernementeel FATCA akkoord (pdf) (PDF, 895.11 KB)
FO 50/2016 15/12  Aanvraag van het Agentschap Vlaams Zorgfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën met het oog op de behandeling van tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (pdf) (PDF, 553.02 KB)
FO 49/2016 15/12  Machtigingsaanvraag van de Administratie Brussel Fiscaliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (Brussel Fiscaliteit) om elektronische gegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën voor de toekenning van de premie BE HOME (pdf) (PDF, 86.93 KB)
FO 48/2016 15/12  Aanvraag van de FOD Financiën om ten behoeve van zijn Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie toegang te krijgen tot de gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen (pdf) (PDF, 94.28 KB)
FO 46/2016 15/12  Machtigingsaanvraag van de Directie Vervoersinfrastructuur van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (Beliris) om elektronische gegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën voor een studie over een uitbreiding van het metronet naar het noorden van Brussel (pdf) (PDF, 456.72 KB)
FO 42/2016 16/11  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van indieners van bouwaanvragen of – meldingen door het departement Ruimte Vlaanderen (departement RV) aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) van de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) in het kader van de vaststelling en de herziening van het kadastraal inkomen (pdf) (PDF, 185.76 KB)
VTC 39/2016 12/10  Meedelen van persoonsgegevens van personen die vermeld worden in de aangiften van nalatenschap door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) in het kader van respectievelijk patrimoniumdocumentatie en –informatie en registratie- en successierechten voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest (pdf) (PDF, 704.34 KB)
SS 13/084 06/09  Beraadslaging van 3 september 2013, gewijzigd op 5 november 2013, 4 november 2014 en 6 september 2016, met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door het oasis-platform, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan de Federale Overheidsdienst Financiën met het oog op fraudebestrijding in bouwsector (pdf) (PDF, 153.14 KB)
FO 44/2016  17/11  Verzoek van de Directie Landinrichting van het Departement Landelijke Zaken en Waterlopen van het operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst om toegang te krijgen tot gegevens van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën (PDF, 417.66 KB)
FO 43/2016 17/11  Aanvraag van de FOD Financiën om ten behoeve van zijn Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen toegang te krijgen tot gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen  (PDF, 699.26 KB)
FO 42/2016  17/11  Aanvraag van de FOD Financiën om ten behoeve van zijn Algemene Administratie van de Fiscaliteit toegang te krijgen tot gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen (PDF, 465.4 KB)
FO 41/2016 17/11  Aanvraag van de FOD Financiën om ten behoeve van zijn Algemene Administratie Fiscaliteit en Algemene Administratie Inning en Invordering toegang te krijgen tot gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen  (PDF, 549.74 KB)
FO 36/2016 27/10  Machtigingsaanvraag van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de Federale Overheidsdienst Financiën zijn opgeslagen – Aanpassing van beraadslaging FO nr.16/2012  (PDF, 724.17 KB)
FO 33/2016 29/09  Machtigingsaanvraag van de Directie Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om elektronisch gegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën om de eigenaars van leegstaande woningen te identificeren en te bestraffen  (PDF, 514.92 KB)
FO 32/2016 29/09  Machtigingsaanvraag met het oog op de elektronische mededeling door de FOD Financiën aan de POD Maatschappelijke Integratie en aan de OCMW’s van het aantal personen die fiscaal ten lasten zijn van de iemand die onderhoudsgeld verschuldigd is aan een persoon die steun vraagt aan een OCMW  (PDF, 567.68 KB)
FO 30/2016 29/09  Machtigingsaanvraag van de “Direction Générale Transversale du Budget, de la Logistique et des TIC” van de Waalse Overheidsdienst om elektronisch persoonsgegevens te ontvangen vanwege de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën, om ingevolge de zesde Staatshervorming haar nieuwe bevoegdheid te kunnen uitoefenen meer bepaald het beheer van Aankoopcomités van onroerende goederen  (PDF, 409.19 KB)
RR 69/2016 14/09  Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Financiën om toegang te verkrijgen tot de gegevens van het voorlopig bewind en om het Rijksregisternummer te gebruiken van personen die geconfronteerd worden met het voorlopig bewind (PDF, 98.07 KB)
FO 28/2016  25/08  Aanvraag van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer om toegang te krijgen tot een aantal informatiegegevens met het oog op boekhoudkundige verwerkingen (PDF, 95.2 KB)
FO 27/2016 25/08  Aanvraag van de FOD Financiën om ten behoeve van haar Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie toegang te krijgen tot gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen  (PDF, 609.49 KB)
FO 24/2016 30/06  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van in het kader van administratie samenwerking in uitvoering van de richtlijn 2011/16/EU (PDF, 716.83 KB)
FO 22/2016 30/06  Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nr. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013, 16/2014 en 20/2015 (PDF, 91.83 KB)
FO 20/2016 30/06  Machtigingsaanvraag van Brussel Fiscaliteit voor het verkrijgen van gegevens vanwege de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën  (PDF, 916.42 KB)
SZ 16/059 07/06  Beraadslaging over de mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal personen met een handicap (Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid) aan de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (Federale Overheidsdienst Financiën) voor het heffen en het innen van de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling en de belasting over de toegevoegde waarde   (PDF, 109.12 KB)
FO 18/2016 02/06  Aanvraag van het Agentschap Vlaams Zorgfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën met het oog op het testen van de toepassing voor het aanvragen en het behandelen van tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden. (PDF, 120.35 KB)
VTC 39/2016 12/10

 Meedelen van persoonsgegevens van personen die vermeld worden in de aangiften van nalatenschap door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) in het kader van respectievelijk patrimoniumdocumentatie en -informatie en registratie- en successierechten voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.  (PDF, 552.46 KB)

RR 22/2016 13/04  Machtigingsaanvraag van de FOD Financiën om toegang te hebben tot het Wachtregister voor de opmaak van een statistische analyse om de opportuniteit en de impact te beoordelen van een geplande aanpassing van  de regelgeving inzake teruggave den belastingtegoeden (PDF, 308.47 KB)
FO 09/2016 29/03  Machtigingsaanvraag van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen om, in het kader van haar invorderings –en controleopdrachten, van de Directie Inschrijving Voertuigen (hierna de “DIV”) de elektronische mededeling te bekomen van persoonsgegevens (PDF, 501.56 KB)
FO 08/2016 17/03  Aanvraag van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (“OVAM”) voor de verwerking van bepaalde gegevens van het kadaster die in gegevensbanken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (“AAPD”) zijn opgeslagen met het oog op een correcte en kwaliteitsvolle invulling van de opgelegde taken in het kader van het bodemdecreet en het beheer van het grondeninformatieregister (GIR) (PDF, 748.03 KB)
FO 07/2016 17/03  Aanvraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij de FOD Financiën met het oog op een testproject voor ontwikkeling van een datamatching –en datamining methode (PDF, 569.14 KB)
FO 06/2016 18/02  Uitbreiding van de machtiging FO nr. 35/2013 betreffende de doorgifte van persoonsgegevens door de FOD Financiën naar de Service Public de Wallonie (SPW -  Département du Logment – Direction des Etudes et de la Qualité du Logement (Waalse Overheidsdienst – Departement Huisvesting – Directie van de Studies en Kwaliteit van de Huisvesting) in het kader van de toekenning van een verhuis-en huurtoelage (PDF, 53.44 KB)
FO 04/2016 18/02  Machtigingsaanvraag vanwege het Vlaams Departement Landbouw en Visserij en van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds om toegang te verkrijgen tot persoonsgegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard (PDF, 93.63 KB)
FO 01/2016 21/01  Machtigingsaanvraag vanwege van de NV Vlaamse Landmaatschappij (“VLM”) voor de verwerking van bepaalde gegevens van het kadaster die in gegevensbanken van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ("AAPD") zijn opgeslagen (PDF, 181.76 KB)
FO 33/2015 10/12  Algemene machtiging voor toegang tot FiscalDebtService van de dienst Telemarc van de FOD Financiën voor de Waalse overheidsdiensten en die van de Federatie Wallonië-Brussel, met inbegrip van de Instellingen van Openbaar Nut (ION) in het raam van de procedures voor het verlenen van officiële goedkeuring en financiële hulp aan ondernemingen van de profit- en de non-profitsector (PDF, 470.5 KB)
    Toetreding tot de algemene machtigingsaanvraag FO 33/2015 verleend aan:
    Service Public Wallonie - DG02 – Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voix hydrauliques. Département de l’exploitation du transport. Direction du transport des personnes
    Service Public Wallonie – DG06 – Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi & de la Recherche, Département de la gestion financière. Direction de l’analyse financière
    Service Public Wallonie – DG06 – Direction générale de l’Economie, de l’Emploi & de la Recherche. Département de l’investissement. Direction des programmes d’investissement
    Service Public Wallonie –DG06 – Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi & de la Recherche. Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Direction de la formation professionnelle
    Service Public Wallonie – DG06 – Direction de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche. Département de l’Investissement. Direction des PME
    Service Public Wallonie – DG 06 – Direction Générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche. Département de l’Inspection (pdf)
    Service Public Wallonie – DG06 – Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche. Département de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Direction de la promotion de l’emploi (pdf)
    Service Public Wallonie – DG06 – Direction générale opérationnelle de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche, Département du Développement Economique. Direction de l’Economie sociale
FO 32/2015 10/12  Machtigingsaanvraag van het RSVZ voor de elektronische mededeling van gegevens uit de btw-gegevensbank van de Federale Overheidsdienst Financiën aan zichzelf, de Directie-generaal voor Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid (DGZ) en aan de Sociale Verzekeringsfondsen voor zelfstandigen voor controledoeleinden en solvabiliteitsonderzoek (PDF, 239.02 KB)
FO 31/2015 10/12  Aanvraag van de Vlaamse Belastingdienst (“VLABEL”) om als rechtsopvolger van het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid gebruik te kunnen maken van de machtiging die werd verleend bij beraadslaging FO nrs. 39/2013 en 40/2013 van 12 december 2013  (PDF, 64.28 KB)
FO 30/2015 10/12  Aanvraag van de Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) om toegang te krijgen tot de gegevens van de FOD Financiën voor de uitoefening van hun opdrachten ter bestrijding van witwassen van geld en financiering van terrorisme (PDF, 79.49 KB)
FO 29/2015 19/11  Verbetering van de beraadslaging FO nr.27/2015 van 1 oktober 2015 (PDF, 63.39 KB)
FO 28/2015 19/11  Aanvraag van het Vlaams Departement Werk en Sociale Economie om als rechtsopvolger van de Rijkdienst voor Arbeidsvoorziening gebruik te kunnen maken van de machtiging die werd verleend bij beraadslaging FO nr.10/2010 van 10 juni 2010  (PDF, 72.87 KB)
FO 27/2015 01/10  Aanvraag van het Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek van de Universiteit Antwerpen, om toegang te krijgen tot gegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard en dit in het kader van de studie “Objectivering van partneralimentatie en kinderalimentatie, families in transitie, transitie in families (FITTIF)  (PDF, 90.47 KB)
FO 26/2015 01/10  Wijziging van de machtiging FO nr.08/2013 van 7 maart 2013 betreffende de toegang door de Directie Huisvesting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot de gegevens van de FOD Financiën voor de toekenning van huisvestingspremies en/of – tegemoetkomingen en voor de controle op de aan de sociale verhuurkantoren toegekende subsidies. Deze wijziging is ten behoeve van de Directie Stadsvernieuwing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (PDF, 80.36 KB)
FO 25/2015 01/10  Machtigingsaanvraag van de Société Wallonne du Crédit Social (Waalse Maatschappij voor Sociaal krediet) om in het kader van de toekenning van sociale leningen op elektronische wijze persoonsgegevens te ontvangen van de Federale Overheidsdienst Financiën (PDF, 96.23 KB)
FO 22/2015 09/07  Aanvraag van het Agentschap voor grond – en woonbeleid voor Vlaams-Brabant (Vlabinvest APB) om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de AAPD (pdf) (PDF, 475.09 KB)
FO 20/2015 29/06  Aanvullende beraadslaging op de beraadslagingen FO nrs. 03/2009, 05/2009, 06/2009, 16/2009, 06/2011, 32/2012, 11/2013 en 16/2014 (pdf) (PDF, 244.1 KB)
FO 19/2015 19/06  Aanvraag van het Federaal Planbureau om persoonsgegevens te kunnen opvragen bij de FOD Financiën (pdf) (PDF, 212.38 KB)
FO 16/2015 28/05  Machtigingsaanvraag van FAMIFED en de Kinderbijslagfondsen om toegang te krijgen tot de gegevens van de FOD Financiën voor de bepaling van het recht op sociale Kinderbijslagtoeslagen en eenoudertoeslagen (pdf) (PDF, 149.46 KB)
FO 11/2015 23/04  Aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij de FOD Financiën, Algemene administratie van de fiscaliteit, met het oog op het bepalen van het recht op werkloosheidsuitkeringen, het recht op daarmee gelijkgestelde uitkeringen, en het recht op uitkeringen op loopbaanonderbreking of tijdskrediet (pdf) (PDF, 228.95 KB)
FO 10/2015 23/04  Aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën (TAXI-AS) met het oog op het verstrekken van sociale leningen (pdf) (PDF, 630.75 KB)
SS 15/017 07/04  Beraadslaging (…) met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens aan de algemene administratie van de fiscaliteit van de federale overheidsdienst Financiën via de webtoepassing Dolsis in het kader van de strijd tegen fraude in de bouwsector (pdf) (PDF, 265.45 KB)
FO 08/2015 19/03  Aanvraag van Federale Overheidsdienst Financiën betreffende de mededeling van verschillende categorieën gegevens in het raam van de oprichting van een datawarehouse overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten (pdf) (PDF, 1.83 MB)
FO 04/2015 19/03  Beraadslaging met betrekking tot de aanvraag van de Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen (KFBN) opdat de FOD Financiën aan de Notarissen elektronisch informatie zou verstrekken betreffende de fiscale schulden van de partijen in authentieke aktes die zij opmaken (pdf) (PDF, 336.4 KB)
FO 03/2015 19/02  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van een onroerend goed door de Federale Overheidsdienst Financiën, Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, in het kader van administratieve samenwerking in uitvoering van de richtlijn 2011/16/EU (pdf) (PDF, 495.07 KB)
FO 02/2015 29/01  Machtigingsaanvraag ingediend in naam van de Directie-generaal Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (DGZ) om vanwege de FOD Financiën gegevens te bekomen uit de databank TAXI_AS voor controledoeleinden en solvabiliteitsonderzoek (pdf) (PDF, 596.4 KB)
RR 10/2015 21/01  Aanvraag van de FOD Financiën om aan bepaalde van haar departementen toegang te verschaffen tot het gegeven “afstamming” (PDF, 932.75 KB)
SZ 08/019 13/01  Beraadslaging (…), met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door diverse openbare instellingen van sociale zekerheid aan de Directie Invordering van de Entiteit Belastingen en Invordering en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën (pdf) (PDF, 171.23 KB)
FO 38/2014 18/12  Machtigingsaanvraag van het RSVZ om gegevens te verkrijgen van de databank TAXI AS van de FOD Financiën voor de controledoeleinden en de solvabiliteitsonderzoek (pdf) (PDF, 1.68 MB)
FO 37/2014 18/12  Machtigingsaanvraag van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg om toegang te krijgen tot gegevens die bij de FOD Financiën worden bewaard, met het oog op de uitvoering van een studie omtrent het OMNIO-statuut in relatie met de maximumfactuur en het zorgforfait voor chronisch zieken – aanpassing van beraadslaging FO nr.11/2009  (pdf) (PDF, 197.31 KB)
VTC 33/2014 19/11  Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van eigenaars van een onroerend goed en hun partner door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in het kader van administratieve samenwerking in uitvoering van de richtlijn 2011/16/EU (PDF, 122.62 KB)
SZ 13/084 04/11  Beraadslaging (…), met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door het oasis-platform, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) aan de Federale Overheidsdienst Financiën met het oog op fraudebestrijding in de bouwsector (pdf) (PDF, 221.12 KB)
FO 36/2014 30/10  Aanvraag voor toegang tot inkomensgegevens betreffende personen ten laste van gezinnen die een woning huren gelegen in het Brussels gewest die eigendom is van de FOD Financiën met het oog op het toekennen van een herhuisvestingtoelage en een wachtuitkering (pdf) (PDF, 383.19 KB)
FO 28/2014 02/10  Aanvraag van de erkende uitbetalingsinstellingen om op elektronische wijze persoonsgegevens op te vragen bij de FOD Financiën betreffende de aanvragers van een werkloosheidsuitkering met als doeleinde het bepalen en actualiseren van de beperking van het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering ingevolge de cumulatie van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit toegelaten activiteiten die niet in loondienst worden verricht (pdf) (PDF, 217.89 KB)
FO 27/2014 02/10  Machtigingsaanvraag  “IVU DPA 14033 A” vanwege het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) voor de gefaseerde en gedeeltelijke overdracht van persoonsgegevens die bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen in het kader van de overname door VLABEL van de bevoegdheden inzake successie en registratierechten (pdf) (PDF, 332.06 KB)
FO 26/2014 02/10  Machtingingsaanvraag “IVU DPA 14033 B” vanwege het Agentschap Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) voor de consultatie van persoonsgegevens die bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zijn opgeslagen in het kader van de overname door VLABEL van de bevoegdheden inzake successie en registratierechten (pdf) (PDF, 319.38 KB)
FO 23/2014 04/09  Aanvraag van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KULeuven en het Centrum voor Longitudinaal Levensloop Onderzoek van de Universiteit Antwerpen tot machtiging om toegang te verkrijgen tot gegevens van de FOD Financiën in het kader van een wetenschappelijk onderzoek naar de toekomstige pensioenbescherming van autochtonen en diverse generaties migranten in België (pdf) (PDF, 392.21 KB)
FO 22/2014 04/09  Beraadslaging houdende uitbreiding, wat de FOD Sociale Zekerheid betreft, van de beraadslagingen FO nr. 04/2006 van 20 december 2006 en 03/20007 van 28 februari 2007 om persoonsgegevens te kunnen opvragen bij de FOD Financiën met het oog op de behandeling van aanvragen tot individuele afwijkingen op de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen en op de gewaarborgde gezinsbijslagregeling (pdf) (PDF, 245.77 KB)
FO 21/2014 04/09  Machtigingsaanvraag vanwege de Rijksdienst voor Pensioenen voor de verwerking van persoonsgegevens die in gegevensbanken van de FOD Financiën zijn opgeslagen (pdf) (PDF, 310.7 KB)
SZ 08/019 02/09  Beraadslaging (…), met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door diverse openbare instellingen van sociale zekerheid aan de Directie Invordering van de Entiteit Belastingen en Invordering  en de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën (pdf) (PDF, 165.18 KB)

Wettelijke bepalingen

  • artikel 36 bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
  • artikel 6 van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën