Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douane en Accijnzen

​Koninklijke besluiten

 • Koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2013 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


  BS van 25 februari 2016)
  Dit besluit strekt ertoe enkele bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 2013 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak aan te passen naar aanleiding van het verwijderen van de verwijzingen naar de opgeheven tabel der fiscale kentekens.
   
 •  

  Koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de douaneregelingen en de modaliteiten waaronder de directe en indirecte vertegenwoordiging kunnen worden toegepast


  (BS van 6 april 2016)
  Dit koninklijk besluit specifieert voor welke douaneregelingen de directe en indirecte vertegenwoordiging mogen worden toegepast en de modaliteiten ervan.

   

 •  

  Koninklijk besluit van 13 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden voor het bijhouden van het stamregister van de douanevertegenwoordigers, van het bewijs van voldoende kennis van de douane-, btw- en accijnsreglementering en van de beroepsmatigheid van de uitoefening van de douanevertegenwoordiging


  (BS van 6 april 2016)
  Dit koninklijk besluit legt de voorwaarden vast voor het bijhouden van een stamregister van de douanevertegenwoordigers, alsook hoe het bewijs leveren van voldoende kennis van de douane-, btw- en accijnsreglementering en hoe aantonen voldoende vakbekwaamheid te bezitten betreffende douanevertegenwoordiging om een persoon in dit stamregister op te nemen.

   

 •  

  Koninklijk besluit van 18 maart 2016 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de in het stamregister van de douane-expediteurs ingeschreven personen mogen worden ingeschreven in het stamregister van de douanevertegenwoordigers


  (BS van 6 april 2016)
  Dit koninklijk besluit beschrijft hoe een persoon die was ingeschreven in het stamregister van de douane-expediteurs mag overschakelen naar het stamregister van de douanevertegenwoordigers.

   

 •  

  Koninklijk besluit van 16 augustus 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit


  (BS van 12 september 2016)
  Ten eerste werd een bepaling met betrekking tot ‘industriële en commerciële doeleinden’ opgeheven. Er werden praktische problemen met betrekking tot de draagwijdte van het begrip ‘ten bijkomstige titel’ vastgesteld. Teneinde interpretatieproblemen te voorkomen, en om rechtszekerheid te bieden, werd deze bepaling – die enkel werd voorzien om in heel uitzonderlijke omstandigheden te kunnen worden toegepast – opgeheven.

   

  Ten tweede werden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld met betrekking tot het verlaagd tarief van toepassing op aardgas gebruikt door bedrijven die beschikken over ofwel een ‘energiebeleidsovereenkomst’ afgeleverd door het Vlaams Gewest, een ‘accord de branche’ afgeleverd door het Waals Gewest, of een gelijkaardige overeenkomst afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Ten derde werd de uitvoeringsbepaling met betrekking tot de vrijstelling voorzien in artikel 429, § 2, j) van de programmawet van 27 december 2004 ingetrokken aangezien deze vrijstelling reeds met ingang van 26 juni 2008 werd opgeheven.

 •  

  Koninklijk besluit van 9 november 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie, wat betreft de voorwaarden voor de rechtstreekse aflevering


  (BS van 9 december 2016)
  Dit besluit legt de voorwaarden vast met betrekking tot de rechtstreekse aflevering van accijnsproducten (alcoholvrije dranken en koffie).

   

 •  

  Koninklijk besluit van 22 december 2016 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004


  (BS van 29 december 2016)
  Dit besluit heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen binnen dewelke een heffing van de aanvullende bijzondere accijns dient te geschieden op de voorraden ongelode benzine en gasolie die al in het verbruik werden gesteld, bij alle verhogingen (op 1 januari 2017 en 1 januari 2018) van het tarief van de bijzondere accijns zoals bepaald in artikel 119 van de programmawet van 1 juli 2016.

   

Ministeriële besluiten

 • Ministerieel besluit van 24 februari 2016 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


  (BS van 29 februari 2016)
  Dit besluit beoogt in hoofdzaak het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak te actualiseren en dit enerzijds ingevolge de afschaffing van de tabel der fiscale kentekens en anderzijds – althans voor wat betreft de artikelen 24 en 94 van dit ministerieel besluit – ingevolge de wijziging van de accijnstarieven voor sigaretten en voor rooktabak.
   
 •  

  Ministerieel besluit van 25 februari 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak


  (BS van 1 maart 2016)
  Dit besluit wijzigt het besluit van 1 augustus 1994 naar aanleiding van de invoering van de nieuwe fiscale kentekens.

   

 •  

  Ministerieel besluit van 23 maart 2016 tot vaststelling van de datum van toepassing van de eerste stap in toepassing van het koninklijk besluit tot vaststelling van de douaneregelingen en de modaliteiten waaronder de directe en indirecte vertegenwoordiging kunnen worden toegepast


  (BS van 8 april 2016)
  Dit ministerieel besluit legt de startdatum vast van de eerste stap van de procedure beschreven in het koninklijk besluit van 13 maart 2016 betreffende de douaneregelingen.

   

 •  

  Ministerieel besluit van 23 maart 2016 tot vaststelling van de modaliteiten voor het bijhouden van het repertorium van de douanevertegenwoordigers, van de afrekening en in verband met de werking van de douanevertegenwoordiging


  (BS van 8 april 2016)
  Dit ministerieel besluit legt de verschillende praktische modaliteiten vast beschreven in zijn titel, zoals bijvoorbeeld welk model inktstempel de douanevertegenwoordigers moeten gebruiken of wat de voorwaarden van bewaring zijn van de registers en de bewijsstukken.

   

 •  

  Ministerieel besluit van 23 november 2016 tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie tot vaststelling van het aanvraagformulier voor de vergunning rechtstreekse aflevering


  (BS van 12 december 2016)
  Dit besluit heeft tot doel praktische uitwerking te verlenen aan de procedure voor rechtstreekse aflevering van accijnsproducten (alcoholvrije dranken en koffie).

   

 •  

  Ministerieel besluit van 27 december 2016 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004


  (BS van 29 december 2016)
  Dit besluit legt de uitvoeringsbepalingen vast betreffende het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004.

   

Wetten

 

 •  

  Wet van 27 april 2016 tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen


  (BS van 6 mei 2016)

   

 •  

  Wet van 27 juni 2016 tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken en tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken


  (BS van 30 juni 2016)
  Deze wet heft de genoemde koninklijke besluiten op waarmee enerzijds, de accijnstarieven van gasolie gebruikt als motorbrandstof werden geïndexeerd en waarmee het cliquetsysteem opnieuw werd ingevoerd en anderzijds, de accijnstarieven van alcohol en alcoholhoudende dranken werden geïndexeerd en verhoogd en dit van 1 november 2015, en brengt de genoemde wijzigingen aan aan de twee wetten.

   

 •  

  Programmawet van 1 juli 2016 – Titel 3 - Hoofdstuk 5. Accijnzen


  (BS van 4 juli 2016)
  Titel 3, Hoofdstuk 5 van de programmawet heeft betrekking op accijnzen.

   

  Afdeling 1 wijzigt de minimumaccijns van toepassing op sigaretten en rooktabak.

  Afdeling 2 wijzigt in de wet de tarieven die van toepassing zijn op benzine en gasolie gebruikt als motorbrandstof aangezien deze herhaaldelijk werden gewijzigd naar aanleiding van het cliquetsysteem.

  Verder werd het cliquetsysteem gewijzigd en het bedrag van terugbetaling voor de professionele diesel werd bijgewerkt.

  Tenslotte werd het principe van de indexering van de tarieven van benzine en gasolie gebruikt als motorbrandstof (op 1 januari 2017 en op 1 januari 2018) verankerd in de wet.