Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Inkomstenbelastingen

Wetten

 

 • Wet van 26 mei 2016 tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het Taks-Shelter stelsel ten gunste van audiovisuele werken


  (BS van 7 juni 2016)
  Naast een verbetering van de wettekst zorgt deze wet voor:
  • het in aanmerking komen van televisieomroepen in het kader van het Tax Shelter-stelsel
  • het in aanmerking nemen van de uitgaven tot zes maanden voor de ondertekening van de raamovereenkomst
  • het rekening houden met 18 % van de bezoldigingen van de producenten als investeringskost
 • Programmawet (I) van 1 juli 2016


  (BS van 4 juli 2016, ed. 2)
  Deze wet:
  • voert een specifiek stelsel in voor de deeleconomie inzake personenbelasting (nieuwe artikelen 90, eerste lid, 1° bis, en 37bis, § 2, WIB 92)
  • breidt de regelgeving uit omdat vennootschappen gehouden zijn jaarlijks een aangifte te doen van alle betalingen uitgevoerd in een belastingparadijs
 • ​Wet van 10 juli 2016 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft


  (BS van 22 juli 2016)
  Deze wet voegt hogescholen toe aan de lijst van instellingen die erkend worden door artikel 14533, § 1, 1°, a) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en heft daarmee de ongelijkheid op tussen universiteiten en hogescholen wat betreft de giften die recht geven op een belastingvermindering.
   
 • Wet van 3 augustus 2016 houdende dringende fiscale bepalingen


  (BS van 11 augustus 2016, ed. 2)
  Deze wet:
  • corrigeert de onbedoelde gunstigere behandeling bedoeld in artikel 269/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
  • schrapt de aftrek voor octrooi-inkomsten die niet meer beantwoordt aan de voorwaarden van het project ‘Base Erosion and Profit Shifting’ van OESO.
 • Wet van 3 augustus 2016 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten betreft


  (BS van 11 augustus 2016, ed. 2)
  Deze wet voorziet in het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten voor belastingplichtigen die forfaitair worden belast door het recht op het belastingkrediet enkel te ontzeggen in geval van niet- of laattijdige aangifte.
   
 • Wet van 3 augustus 2016 betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap


  (BS van 11 augustus 2016, ed. 2)
  Deze wet wijzigt de voorwaarde van ‘ouderlijk gezag’ naar ‘onderhoudsplicht’ binnen het systeem van co-ouderschap met het oog op het in aanmerking kunnen nemen van meerderjarige kinderen die nog ten laste zijn van hun ouders.
   
 • Wet van 3 augustus 2016 tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de bijdrage voor de financiële stabiliteit


  (BS van 11 augustus 2016, ed. 2)
  In het kader van de enige bankentaks wordt een beperking ingevoerd in de vennootschapsbelasting van de aftrek van overgedragen verliezen, van de DBI-aftrek en van de notionele intrestaftrek (artikelen 205, § 3, en 207, leden 4 tot 8, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
   
 • Programmawet (II) van 3 augustus 2016


  (BS van 16 augustus 2016)
  Deze wet:
  • ontwerpt de institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB’s) met een vast aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel de collectieve belegging hebben in vastgoed aan hetzelfde fiscaal regime als dat van toepassing op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s)
  • bepaalt de basisrentevoet van belastingvermeerderingen van 1 % in het kader van voorafbetalingen
 • Wet van 1 december 2016 houdende fiscale bepalingen


  (BS van 8 december 2016)
  Deze wet zet twee wijzigingsrichtlijnen om van de moeder-dochterrichtlijn waarvan de eerste een oplossing biedt voor het conformiteitsprobleem met de principes van vrijheid van vestiging in de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER), opgeworpen door de Europese Commissie.
   
 • Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën.


  (BS van 20 december 2016, ed. 3)
  Deze wet:
  • introduceert de regelgeving betreffende het statuut en de controle van alternatieve financieringsplatformen en van de alternatieve financieringsdiensten door gereglementeerde ondernemingen (crowdfunding)
  • past het toepassingsgebied aan van de belasting van de niet-inwoners
  • doet een rechtzetting van een vorige wijziging over het systeem van bedrijfsvoorheffing en past artikel 2757, WIB 92 aan
  • voorziet de toepassing van een tarief van 15 % voor dividenden toegekend door vastgoedbevaks of gereglementeerde vastgoedvennootschappen die investeren in vastgoed waarvan minstens 60 % uitsluitend of hoofdzakelijk aangewend wordt of bestemd is voor woonzorg of aan gezondheidszorg aangepaste wooneenheden
 • Wet van 18 december 2016 tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige


  (BS van 30 december 2016)
  Deze wet voorziet in een specifiek fiscaal statuut en een specifiek statuut inzake de sociale bijdragen voor studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen in België.
   
 • Programmawet van 25 december 2016


  (BS van 29 december 2016, ed. 2)
  ​Deze programmawet voorziet in: 
  • een belangrijke verwerping van uitgaven in verband met bedrijfsvoertuigen (40 % ingeval van tankkaart)
  • een verhoging van de roerende voorheffing naar 30 %
  • de schrapping van de speculatietaks
  • een aanpassing van de regeling interne meerwaarden
 • Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


  (BS van 30 december 2016)
  Deze wet schrapt het voordeel van het belastingkrediet voor kinderen ten laste van asielzoekers zonder beroepsinkomsten.
   
 • Wet van 25 december 2016 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van pensioenen


  (BS van 30 december 2016)
  Dit ontwerp brengt een aantal wijzigingen aan in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) met betrekking tot de belastbaarheid van aanvullende pensioenen in de belasting van niet-inwoners om de aantrekkelijkheid van België als vestigingsplaats voor paneuropese pensioenfondsen te versterken.
   
 • Wet van 25 december 2016 houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geïnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk


  (BS van 17 januari 2017)
  Deze wet breidt het regime Tax Shelter uit met podiumkunsten in een nieuw artikel 194ter/1, WIB 92.

 

Koninklijke besluiten

 • Koninklijk besluit van 22 februari 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet


  (BS van 25 februari 2016)
  Dit besluit legt de referentietarieven vast die van toepassing zijn voor het jaar 2015 op de leningen toegekend zonder rente of aan een verminderde rentevoet.
   
 • Koninklijk besluit van 24 februari 2016 tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


  (BS van 4 maart 2016)
  Dit besluit erkent een nieuwe lijst van culturele instellingen die donaties kunnen krijgen die recht geven op een belastingaftrek voor de belastingplichtige.
   
 • Koninklijk besluit van 1 maart tot wijziging van artikel 73quater van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België


  (BS van 10 maart 2016)
  Herziening van de lijst van landen waarvan de gemeenrechtelijke bepalingen inzake de belasting op de winsten als aanzienlijk gunstiger beschouwd worden dan in België.
   
 • Koninklijk besluit van 1 maart 2016 tot wijziging van artikel 179 van het KB/WIB 92 betreffende de lijst van staten zonder of met een lage belasting


  (BS van 11 maart 2016)
  In de lijst die het voorwerp is van dit KB worden lidstaten opgenomen waar geen stelsels van vennootschapsbelasting bestaan of waarvan het nominaal bedrag van de vennootschapsbelasting lager is dan 10 %.
   
 • Koninklijk besluit van 4 maart 2016 tot wijziging van het in artikel 2758, § 5, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde formulier


  (BS van 14 maart 2016)
  Dit besluit wijzigt het formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een steunzone, zoals bepaald in artikel 2758, § 5, van het WIB 92.
   
 • Koninklijk besluit van 7 maart 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorafbetalingen


  (BS van 9 maart 2016, ed. 2)
  Dit besluit legt het tarief van de basisrentevoet vast van toepassing op de voorafbetaling en voor de inkomsten van het jaar 2016 (aj 2017).
   
 • Koninklijk besluit van 1 april 2016 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2016


  (BS van 8 april 2016)
  Dit besluit legt het te volgen model vast met het oog op de jaarlijkse aangifte van de inkomsten in de personenbelasting.
   
 • Koninklijk besluit van 1 april 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


  (BS van 12 april 2016)
  Dit besluit bepaalt de administratieve verplichtingen die vennootschappen moeten nakomen opdat de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen en eventuele terugname van die vermindering opgevolgd kan worden.
   
 • Koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2016


  (BS van 30 mei 2016, ed. 2)
  Dit besluit legt het te volgen model vast met het oog op de jaarlijkse aangifte van inkomsten in de belasting niet-inwoners (vennootschappen, enz.).
   
 • Koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2016


  (BS van 30 mei 2016, ed. 2)
  Dit besluit legt het te volgen model vast met het oog op de jaarlijkse aangifte van inkomsten in de vennootschapsbelasting.
   
 • Koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2016


  (BS van 30 mei 2016, ed. 2)
  Dit besluit legt het te volgen model vast met het oog op de jaarlijkse aangifte van de inkomsten in de rechtspersonenbelasting.
   
 • Koninklijk besluit van 27 juni 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de belastingvrijstelling van prijzen en subsidies, betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars


  (BS van 4 juli 2016)
  Dit besluit vult de lijst aan van instellingen die een belastingvrijstelling krijgen voor de prijzen en subsidies betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars opgenomen in artikel 53, § 2 van het KB/WIB 92.
   
 • Koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2016


  (BS van 6 september 2016)
  Dit besluit legt het te volgen model vast met het oog op de jaarlijkse aangifte van inkomsten in de belasting niet-inwoners (natuurlijke personen).
   
 • Koninklijk besluit van 17 november 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens


  (BS van 29 november 2016)
  Dit besluit bepaalt de revalorisatiecoëfficiënt die, voor aanslagjaar 2017, in aanmerking moet worden genomen voor de bepaling van bepaalde inkomsten van onroerende goederen en beroepsinkomsten van bedrijfsleiders.
   
 • Koninklijk besluit van 24 november 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig


  (BS van 5 december 2016)
  Dit besluit bepaalt de referentie CO2-uitstoot voor 2017 teneinde de voordelen alle aard te bepalen voortkomende uit het gebruik van een gratis ter beschikking gesteld voertuig voor persoonlijke doeleinden.
   
 • Koninklijk besluit van 12 december 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing


  (BS van 16 december 2016)
  Dit besluit legt de toepassingsregels en de schalen voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing vast voor de vergoedingen betaald vanaf 1 januari 2017.

 

 

Ministeriële besluiten

 

 • Ministerieel besluit van 8 april 2016 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 november 2014 tot aanwijzing van de Adviseurs-generaal – gewestelijk directeurs die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992


  (BS van 27 april 2016)
  Aanduiding van de personen die deel kunnen uitmaken van de commissies inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de belastingen.
   
 • Ministerieel besluit van 7 december 2016 tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effecten-verrichtingen moet voldoen en de periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend


  (BS van 9 december 2016)
  Dit besluit kent de hernieuwing van de erkenning aan het gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten toe, die loopt van 1 januari 2017 tot 31 december 2021 en beheerd wordt door Euroclear Bank.