Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Procedure en Invordering

Wetten 

 •  

  Wet van 27 april 2016 tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen


  (BS van 6 mei 2016) 
  Deze wet past de terminologie van de titels en de graden aan enerzijds aan het nieuwe schema dat voortvloeit uit de nieuwe organisatiestructuur en anderzijds aan de invoering van de gemene loopbaan voor de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A.  

   

 • Programmawet van 1 juli 2016


  (BS van 4 juli 2016, ed. 2) 
  ​Inzake inkomstenbelastingen bevat deze wet:  
  • verschillende aanpassingen aangaande onderzoek en controle (aangifte van betalingen aan ondernemingen gevestigd in bepaalde Staten; cloud computing; inlichtingen uit het buitenland; verrekenprijzen)  
  • wijzigingen wat de bijzondere aanslagtermijnen inzake inkomstenbelastingen betreft wanneer inlichtingen worden bekomen uit het buitenland
  • een specifieke administratieve boete ingeval van een niet-aangegeven juridische constructie en met betrekking tot de nieuwe bepalingen inzake verrekenprijzen   
  • een aanpassing van de procedure inzake invordering van inkomstenbelasting 

   Inzake btw bevat deze wet wijzigingen die betrekking hebben op cloud computing, het vereenvoudigd derdenbeslag alsook op de opvraging van bankgegevens. 

   Inzake niet-fiscale invordering bevat deze wet een wijziging van de domaniale wet van 22 december 1949, door in de inkohiering te voorzien van de niet-fiscale vorderingen door de FOD Financiën wanneer deze niet het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke beslissing of een andere administratieve titel. 
 • ​Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie 


  (BS van 29 juli 2016) 
  Het systeem van regularisatie dat met de bepalingen van deze wet in werking wordt gesteld, wenst opnieuw op een blijvende wijze een mogelijkheid te bieden aan de burgers om hun fiscale en sociale toestand te regulariseren binnen het bij de Federale Overheidsdienst Financiën reeds bestaande Contactpunt regularisaties. 
   
 • Wet van 3 augustus 2016 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van een bezwaarschrift betreft 


  (BS van 11 augustus 2016, ed. 2) 
  Deze wet laat de belastingplichtige toe om zijn bezwaarschrift ook rechtsgeldig in te dienen bij de dienst die betrokken is bij de vestiging, inning of invordering van de inkomstenbelasting die het bezwaarschrift vervolgens doorstuurt naar de bevoegde adviseur-generaal. 
   
 • Wet van 1 december 2016 houdende fiscale bepalingen 


  (BS van 8 december 2016) 
  Deze wet zet twee wijzigingsrichtlijnen om van de moeder-dochterrichtlijn waarvan de tweede een artikel 413/1, WIB 92 invoert dat de gespreide betaling van exitheffingen toelaat, met het oog op de overeenstemming van de Belgische wetgeving inzake exitheffingen en het communautaire recht, en meer specifiek met de vrijheid van vestiging binnen de EU. 
   
 • Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën


  (BS van 20 december 2016, ed. 3) 
  Deze wet:  
  • voorziet in bepalingen voor een administratieve vereenvoudiging inzake de invordering van de inkomstenbelasting  
  • voorziet de invoering van elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen. Met het oog op de administratieve vereenvoudiging en het verlichten van de lasten voor de burger zullen de gegevens met betrekking tot de interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en de premies van individuele levensverzekeringen die recht kunnen geven op een belastingvoordeel, voortaan jaarlijks elektronisch toegezonden worden om het voorinvullen van de aangifte mogelijk te maken
  • Legistieke aanpassingen aan de artikelen 402 en 407, WIB 92 
  • Wijziging van het artikel 443bis, § 2, WIB 92, met de invoering van een stuiting van de verjaring door verzending door de ontvanger, bij aangetekende brief, van een aanmaning tot betaling 
  • Wijziging van artikel 156 van de programmawet (I) van 29 maart 2012 die de bevoegdheid aan alle ambtenaren van de FOD Financiën toewijst wat betreft de insolventieprocedures (wettelijke bekrachtiging van de cellen collectieve procedures)
  • voorziet in de opheffing van de verplichting om een aangetekende brief te sturen. De wijziging heeft tot doel de verplichting ten laatste op de dag van de inkohiering van de aanslag de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte te brengen van de opmerkingen die hij had gemaakt in antwoord op een bericht van wijziging of een bericht aanslag van ambtswege en waarmee de administratie geen rekening had gehouden bij het vestigen van de aanslag, te vervangen door een schriftelijke mededeling.   
  • Een nieuw artikel 18/1 houdende oprichting van een ‘Contactpunt regularisaties’ wordt ingevoegd in een nieuwe Afdeling 1/1 ‘Bevoegdheden van het Contactpunt regularisaties’ in de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie 
 • ​Wet van 25 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken 


  (BS van 29 december 2016) 
  • Wijziging van het artikel 334 van de programmawet van 27 december 2004 tot uitbreiding van de fiscale balans tot de vorderingen van de RSZ
  • Invordering door de FOD Financiën bij onwillige schuldenaars indien er te veel vakantiegeld werd uitbetaald door de RJV
 • Programmawet van 25 december 2016 


  (BS van 29 december 2016, ed. 2) 
 • Bepalingen die de vestigings- en invorderingsmodaliteiten vastleggen van de terugvordering van staatssteun die betrekking heeft op de belasting van de in artikel 185, § 2, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde overwinst (excess profit rulings) 
 • Verbetering van de invordering van strafrechtelijke boetes met de mogelijkheid tot beslag van voertuigen door de ambtenaren van de Douane en Accijnzen, wanneer de strafrechtelijke boetes werden opgenomen in een uitvoerbare titel (gerechtelijke beslissing of uitvoerbaar geworden bevel tot betalen) 

Koninklijke besluiten 

 • Koninklijk besluit van 9 augustus 2016 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van de artikelen 7 en 13 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie 


  (BS van 18 augustus 2016) 
  Overeenkomstig artikelen 7 en 13 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, legt dit besluit de modellen van de regularisatieaangifte, het fiscaal regularisatieattest en het sociaal regularisatieattest vast.   
   
 • Koninklijk besluit van 16 augustus 2016 tot benoeming van de leden-ambtenaren van de commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën


  (BS van 29 augustus 2016) 
  Het vermelden bij naam van de leden-ambtenaren van deze commissie. 
   
 • Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/2, § 5, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992


  (BS van 2 december 2016) 
  Ingevolge de aanvullende rapporteringsverplichtingen inzake verrekenprijzen die aan de multinationale groep worden opgelegd, wordt een formulier voor het landenrapport vastgelegd. 
   
 • Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/4, § 4, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 


  (BS van 2 december 2016) 
  Ingevolge de aanvullende rapporteringsverplichtingen inzake verrekenprijzen die aan een multinationale groep worden opgelegd, wordt een formulier vastgelegd waarmee een groepsdossier waarin een overzicht wordt gegeven van de multinationale groep, moet worden ingediend. 
   
 • Koninklijk besluit van 28 oktober 2016 tot vastlegging van het model van formulier als bedoeld in artikel 321/5, § 4, van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 


  (BS van 2 december 2016) 
  Ingevolge de aanvullende rapporteringsverplichtingen inzake verrekenprijzen die aan de multinationale groep worden opgelegd, wordt een formulier vastgelegd om een lokaal dossier en inlichtingen aangaande de verrekenprijsanalyse van de verrichtingen tussen de lokale entiteit en de buitenlandse entiteiten van de multinationale groep in te dienen. 

Ministeriële besluiten 

 • Ministerieel besluit van 18 augustus 2016 tot aanduiding van de leden-raadgevers van de commissie tot evaluatie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën  


  (BS van 29 augustus 2016) 
  Het vermelden bij naam van de leden-raadgevers van deze commissie. 
 • ​Ministerieel besluit van 16 december 2016 tot wijziging van ministerieel besluit van 24 juni 2011 tot aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 322, § 2, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992  


  (BS van 23 december 2016) 
  Deze wijziging werd gedaan met het oog op de harmonisering van de bestaande tekst van het ministerieel besluit met de herstructurering van de betrokken diensten.